hazelnoot- MELKREEP. Faarflenmarkt Ie St-üariensfl NIEUW! ONTVANGEN! VOLLE MELK CHOCOLADE MET HEELE HAZELNOTEN Café-Restaurant. Firma Jan Dietvcrst. NATIONALE BANKVEREENIGSNG CREDIETEN, COUPONS, DEPOSITO S, EFFECTEN. maakt bekend, Dames-handwerken H. G. v. Kroon. KUIPERIJ. Kuipwerk. is. Janse Az., HOTEL „YVILLI AM" J. F. Bernaards. Belangrijk Bericht. GEDISTILLEERD. Hu wel ij ks kaarten en Visitekaartjes Sierlijke So-Easy Van derOuderaa, E. OELBERS NIEUW!! behangsel papieren 0P DONDERDAG 3 JUNI 1920. Denevers Frères - Middelburg VAN HEEL Co., J. M. SCHETTERS, Landbouw?; s- Zakuoek. RIJWIELEN lste klasse P/lach Kapitaal en Reserven f7.500.000-- Kantoor THOLEN. de 0BLIGATIËN nos. 49 en 50 ad f350.— en dat Obligatie no. 71, nog niet ter lossing werd aangeboden. Gez. BAGGERMAN, De Homoeopatische Geneesmiddelen L. G. YAH Z ALT BOMMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. RIJKS HOOGERE' BURGERSCHOOL P. C. HAGENAARS-NELIS, Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, Stoomwasscherij „De Zoom" HORLOGEMAKER - THOLEN. Brillen en Naaimachines. Stationsstraat 2, BERGEN OP ZOOM. Stalling voor Paarden, Vee, Automobielen, enz. Veebascule I Heeren TREKPAARDENFOKKERS „De Drooglegging wordt on grondwettelijk verklaard". Profiteert dus nog heden van onze voordeelige aanbiedingen in alle soorten Fa. A. J. de Wit Andriessen. goud, doublé of nikkel. KAPPER Brugstraat THOLEN Voor Geitenhouders. J. Elenbaas, Poortvliet. FRANS ADRIAAXSEiY VAN BOXSEL 12 VITRAGES, "as Vloerzeilen, Vloerkleeden. HYPOTHEKEN en CREDIETEN HST GEMEENTEBEST Roode en Witte Bordeaux- en Portwijnen. VerderFransche Cognac, Brandewijn, Jenever en Likei EÏTECTEH, BAHmKEH, COUP THOEEH. Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder de nieu soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMI|i d WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE V00RR BELIST ZEER LAGE PRIJZEN 40 24595 Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. Geluk's W. J. BOOGAART Heden ontvingen wij een prachtige SORTEERING Zie étalage. Molstraat 5—7. BERGEN OP ZOOM. 12724 Schoolgaande kindei De aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Binneulandache .Credietbrieven, waardoor in ruim 90 plaatsen in Nederland gelden franco kunnen worden opgenomen. 48 24074 Hel BESTUUR van liet Waterschap Oud-Vossemeer dat van de leening der Drie Groote Polders, van 1900 zijn uitgeloot losbaar resp. op 1 Juni en 1 Sep tember a.s. 20 25709 losbaar sedert 1 September 1919, ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM uit de Centrale Homoeopatische Apo theek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in ORIGINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelstraat, Bergen op Zoom Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verplegitigs-artikelen enz., prima Breukbanden met en Levering en reparatie van alle 21955 zonder veer. 10 met 5-jarigen cursus te BERGEN OP ZOOM. De aangifte van leerlingen voor den Cursus 19201921 is open gesteld tot en met 15 Juni a.s. Tot het geven van inlichtingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, aan ouders, voogden en ouderwijzers is gaarne bereid 20 25705 De Directeur, W. F. WOLTKK8. Spreekuren Dinsdag en Vrijdag van 10 uur tot 11 uur 30. VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOL» te Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prys, datum aanvaarding enz. door 10 25311 M. J. Scheflfelaar, Tel. 24, Tholen# soorten Voorhanden Wasch- en Spekkui- pen, Stamptonnen, Plant- en Sier- kuipen, Emnlitw BoteitobbeD, Pri- vaattonnen, enz. Degelijk en vertrouwd adres. Beleefd aanbevelend, KUIPERIJ en FUSTHANDEL. 20 Telefoon n. 258. 25828 BERGEN OP ZOOM. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN roor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCK—PETIT, Stationstraat Bergen op Zoom. BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desiufecteermachines eigen electriscbe, installatie voor lichtkracht eu electrische bleekme- thode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. 12 Handel in25652 HORLOGES, KLOKKE#, WEK KERS, BAROMETERS. Gouden- en Zilveren werken. Reparatiën NETJES en BILLIJK. Aanbevelend, 20 19636 die STAMBGEKPAARDEN te koop hebben worden uilgenoodigd deze te zenden naar de paardenmarkt te Dinteloord op MAANDAG 7 JUNI a.s., waarvan een afdeeling gereser veerd wordt voor STAMBOEK- PAARDEN. Dtar van deze FOK- PAARDtNMARKT voldoende publi- cileit wordt gegeven in de vakbladen, zullen zeker koopera aanwezig zijn. Helpt ons deze markt steunen. De Besturen van Landbouw belang en Boerenbond, P. M. SNEEP en CBR. VAN DE RIET, 25683 23 Voorzitters. Vermoedelijke uitspraak Hooggerechtshof in AMERIKA Geen aanvoer in Nederland van AMERIKAANSCHE SPIRITUS. Gevolgontzettende prijsstijging. Ie klasse kwaliteit. Billijke Prijzen. Beleefd aanbevelend, 29 23681 Modellen van zijn steeds ter inzage bij onderge- teekende, die zich houdt aanbevolen voor de levering van alle soorten drukwerk. 14 Beleefd aanbevelend, 18133 A. VAN GORSEL, Oud-Vossemeer. Vervangt uw BRIL door een Vakkundige monteering en ge renonceerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 25926 Speciaal adres voor: 10 PARFUMERIËN, HAARWERKEN, ODEURS, en aanverwante artikelen. De 5 0/Q Pandbrieven der Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee, zijn verkrijgbaar tot den koers van 97 Het bedrag der Pand brieven is in 1919 vermeerderd met .1 millioön 140 duizend gul den. In omloop is thans voor bijna 8 raillioen 8 honderdduizend gulden. 15 20167 INPLAATS VAN GLAZEN. Houten Boterkarns inhoud 5 Liter a 5 GULDEN per stuk. Verder de beroemde BOTERKARNS van 1 en 2 emmers inhoud. BOTERTOBBEN en THERMOME- 23624 TERS in soorten. 13 Boschstraat 27, Bergen op Zoom. Ontvangen de nieuwste patronen Vertrouwde bediening aan billijke prijzen. 12 DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAARS ZEER BILLIJKE CONDITIËN; VLUGGE AFWERKING Aanvragen met omschrijving van onderpand te richten aan R. GEITENBEEK, beëedigd makelaar, Sweerts de Landasstraat 75, Ar 'rij' jer p< 25704 26 WIJNHANDELAREN - DISTILLATEURS. 40 Leveren tegen zeer billijke prijzen znivere NATUURWIJNEN LEVERING FRANCO. VRAAGT PRIJSCOURANT Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden DEPOSITO tegen overeen te komen r.ond'ties. Openen H AN DELSCRE Dl ETEN en REKENING-COURANT met en giroverkeer. (Onze cheques zijp- op 120 plaatsen gratis betaal Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT eu* verder alle VOO! MENDE YERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maat: pijen ah op Beurspr'is. Verhuren LOKETTEN/u een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend:'912-72 en Des Zaterdags van 93 uur. Je adres voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en M ASTIEKBEDEK1 VERSCHENEN: de zesde verbeterde druk van Vooral thans, do de Landbouwer op de hoogte van de financiëele uitkom sten van zijn bedrijf moet zijn, on misbaar. Aanbevolen door de Com missie voor het ontwerpen en samen stellen van een model landbouw boekhouding in eenvoudigen vorm, benoemd door de Zeeuwsche Land- bouw-maatschappij. Verkrijgbaar bij de uitgeefster, FIRMA J. M. C. POT, Tholen en bij den Boekhandel. Stevigingebonden met portefeuille overslag. 26 16820 Prijs f 1.25, franco per post f 1.30 na ontvangst per Telefoon 171. 20 in Machinerieën te POORTV fwjjz levert alle soorten voor LANDBOUW en ZU1 BEREIDING als: Dorschmac Rosmolens, Treebruggen, 8tr( ders, Pee- en Meelmolens, Mi ploegen, Melkontroomers Tuimelkarns, Roomvaten, Bot ben, enz. Alles op proef van werking. 16 HANDEL IN DRAINEERBb van 3argei open! 5 iwege iden kansl Thole; Burge iend, zage ii llen d De lo vooi Thole: Van q no. ildighi SN v De t en dvak Tholt Zij d enen iddag Tholi Ver t-Mai Hed hap jeen. I. I pT a. i er ra Sup i re£ icretï b. n ovi c. m ad Bui een temn d. en en 1 ;an n da 6' &n Bu dhae De He ;enoi ïeere e. )oud ;ebri okal d»g. jeme Bi ifwij D et D ;>at staan voortdurend bloot aa ontreiuigiDg van het hoofd. 4 die eiken Woensdag en Z het hoofd van haar kinderen met LAX, zorgen daardoor i kinderen zuiver blijven. P cent per doosje, voldoende r liter heerlijk geparfumeerde wassckiDg. Bij alle drogisten L. I. Akker, Rotterdan men It Qna mac! mnz raad dan: drai L dit I op de I and I 1 fats en wei

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4