We ontvangen deze week!! LÏPS geheel nieuwe sorteering doozen Damespost, Inktkokers andere Schrijfartikelen. Steeds voorradig Vulpenhouders t of zonder zelfvuller. Postpapier in geperforeerde bloes, stpapier in Dames- en Heerenformaat. Alles in de bij ons eds voorhanden zijnde eerste kwaliteit. Firma J. M. C. POT, Tholen. dvsrtsntiên. ^aban, Tholen IL H. Winkeliers ions- Koffiehuis, Verkooping Poortvliet. eene partij 21 e loopvarkens. MEUBELEN EN HL1SRAAD ALS WOONHUIS SCHUUR, Haller Petroleumstellen Een Woonhuis met Erf, bouw- en weiland a de HOFSTEDE de HOFSTEDE blank en vet spek Burgerwoonhuis kruidenierswinkel schoenmakers- armmachine (smger) M. GEUZE Rijwielen, 257o8 Keukenfornuizen Chilisalpeter, Kopersulfaat dagdienstbode Weensch meisje. NIEUW Café Réstaurant, A. OOMS—Janssens. Burgerlijke Stand. Publicatiën. Marktberichten. Vrijdag 4 Juni 1920, van orgelles en het emmen van piano's. VERKOOPING te St-Maartensdijk. Dinsdag I Juni 1920, Verkooping te Oud-Vossemeer. en een perceel Tuingrond Haller Petroleumkachels Melkbussen met hengsel, M. M. C. Haaijer - Tholen, VERKOOPING TE THOLEN. op Woensdag 9 Juni 1920, IN HET OPENBAAR VERKOOPEN een SCHUUR met ERF en een PAKHUIS te Tholen. Notaris Beuningh te Groede PUBLIEK TE VERKOOPEN: A. JANSSEN Gz., Uit de hand te koop perceel met mossels K. SCHOT Sz., WINKEL TE KOOP. een goed beklanten op den besten stand te Tholen. en een idem LEDERWALS. Rijwiel- en Motorhandel. Gegalvaniseerde Emmers en Waschteilen, Koffiemolens, Groentehakmachines, enz. Giftvrij Emaille Kinder- en Marktwagens A. Janssen Gz. Tholen. Brandkasten en Slotenfabriek Dordrecht. geëisc ST-ANNALAND. irt. Kerk voorm. 10,30 en nam. 3 nor i dezi O' >aderii houde echtigi :enmg( L910/2 TSDg '5, goi in on 154.36 ivosdijèr 105.8, diensten collecte voor het Ziekenfonds, ef. kerk, Yoorm. 10,30, nam. 3 en 's avonds terk. OUD-VOSSEMEER. rr. kerk, voorm. 10.30 en nam. 3 aar iethaijzen. erk, voorm. 10,30 en nam. 3 aar di. onds 6.30 leeskerk. i uitga lenvlie 788.21 253.7 'luimpi 91 go< begrotfilei6 Juni 1920 kunnen gebruikt worden: van de soikerkaart voor l/2 pond suiker, iduor van couponnen dar BROODKAAR- het 138e tijdvak van 28 Mei5 Jani. se )dkaarten voor wittebrood, waarop geen n nummer voorkomen aijn voor het 138e ïin op groenen ondergrond, den 28 Mei 1920. 12 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. uitga le Algi eland na ide Mat 0/21 p lIsTolgl 'binne f23, [i dien f 19,5 aan jor aai ine gel deweg, 0 Anu 1 1. trange op f71 gebracl tl eiteldi )oi szwotei leze merkii FLINKE STALLING. Aanbevelend, - TRAM-STATION IERGEN OP ZOOM. efoon Iutere. No. 55. rkoming yan vergissingen alle in bewaring gegeven worden voorzien van een vacatu n M. i. no. beslot UWBck in d nog e treden hetge behoe Biere ezer g de bi liog n ed. Hei r Nieu ij de G msterd igd bij >etrekk iei de Ni St-Ma noemd school oath. ïam. 2, 2,30 i ,0 nor len: IERSEKE. r. kerk voorin, leeskerk nam. ds Klomp erk, voorui. en nam. ds. Meijer. Gem., voorm. en nam. en avonds Gem. voorm., nam. en 'a avonds Gemeente IERSEKE van 21—27 Mei 1920. Oodertrouwd Gerardus Huijse, 26 j. jm. te Sliedrecht en Wilhelmina Pieternella Klos 26 j.jd. Marinus de Dreu 29 j. jin. en Dina Westplate 26. j. jd. Geboren Anthonie Nicolaas, zv. Adriaan Pieter de Munck en Janna Verschuure. Martina Jannetje dv. lzak Sybes en Jeunetje Wierda. Paulus, zv. Jacobus Schuiling en Catharina van de Kreeke Johanoes, zv. Leendert Tramper en Adriana Nieuweohuijze. Jacoba, dv. Laurus Rijk en Maria Boonman. Willem Abraham, zv. Jan Steven Stroo9iiijder en Cornelia Daane. Gemeente THOLEN van 2128 Mei 1920. Geboren Hendrik, z.v. C. Moeliker en van C. de Laater. Geertruida Elizabetb, d. v. N. P. en van G. C. de Kok. OndertrouwdP. Jansen, jm. en A. van Stee, jd. Gehuwd: C. M. van Dijke, wedu. en L. Ver kamman, jd. Overleden: Huberdina Cornelisse, 72 j., echt- gen. van W. A. Schot. Cornelis Augustijn, 24 j. Gemeente POORTVLIET over April 1920. GeborenJan Andreas, e.v. Hendrik Jobie e.v. Commerijnlje Geuze. Magdalena, d.v. Leendert Geluk e.v. Johanna Martha den Engelsman. Adrianos Cor nelis, z.v. Cornelis de Greef e.v. Adriana Cornelia Havermans. Dina, d.v. Pieter van Driel e.v. Janna Cornelia Koppenhol. Gehuwd: Christoffel Krijger, jra. 26 j. en Johanna Adriana van de Vate, jd. 29 j. Jacob JanseD, jm. 24 j. en Anthonia Izabella Goudzwaard, jd. 24 j. Overleden Cornelia Wilhelmina Grijs, 13 j., d.v. Cornelis Grijs, overl. e.v. Maria Bolier. Gemeente SCHERPENISSE over April 1920. Geboren Laban Jacob, z.v. A. J. Deurloo en Catharina Willemina Jansens. Cornelis Evert Willem, z.v. Willem Arie Steendijk en Maria Martba van Dalen. Overleden: Elizabeth Jannetje van Bezooijen, 55 j. echigenoofe van Boele Gooitsen Lindeboom. Getrouwd Bartel Dorromau, 27 j. en Catharina Geertruida Hartog, 27 j. Gemeente IERSEKE van 712 Mei. Ondertrouwd: Daniël van Boven 23 j. jra. en Elisabelh de Wee 21 j. jd. Dingenis Schipper 23 j. jra. te Zundert en Jannetje Leijntje van der Jagt 23 j. jd. Panl Heinrich Huberfeldt 36 j. jm. te Breda en Neeltje Elisabeth van der Vliet 32 j. jd. Geboren: David Dingenis zv. Jacobus Nijssen en Janna de Witte. Johannes en Marijn, tweelingen, zns.v. Adriaan Porreij en Clementina Kloos. Leendert Cornelis zv. Aarnout Wisse en Maria de Visser. Cornelia Pieternella dv. Pieter Marinus Riedijk en Janna Everadyk. Overleden: Jan Apolonius Dekker 63 j. echtg. van Jannetje Jacoba Molhoek. THOLEN 29 Mei 1920. Eieren 9 cent per stuk. Boter f 1.20 per pond. Veiling van den R. K. Boerenbond te Bergen op Zoom. Veiling van Varkene. Dinsdag 25 Mei 1920. Slacbtbare varkens van een gewicht van 85 tot 138 K.G. Prijs per K.G. f 1,40 tot f 1,62. BOTTERDAM, 25 Mei 1920. EIEREN. Op de heden in ons veilingslokaal Baan:* poortstraat 24 gehouden veiling werden navol gende prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren van f 9.50 tot f 12.—. Kleine kipeieren f9.tot 19.50. Eendeneieren f 10.91 tot tl 1.50. Gaozeneieren f 20.tot f 24. Aanvoer 265.000 stnks. Temperatuur van het Soheldewater te Tholen Mei Graden C Zaterdag 22 13,3 Zondag 23 14, Maandag 24 15, Dinsdag 25 17. Woensdag 26 17,2 Donderdag 27 17,2 Vrijdag 28 17,2 ni r. ronwd P. JANSEN Hz. en A. VAN STEE Jd. 27 Mei 1920. 6 25715 irgeteekende betuigt haar 'eenden dank voor de vele van deelneming ontvangen overlijden van hun zoon CORNELIUS. FAMILIE AUGUSTIJN. Mei 1920. 9 25707 steeds overal naar het bekende Zweedache merk Jönköpings indien U de allerbeste lu- nenscht te koopen. 6 25703 Deurwaarder M. C. VAN 1KER te Tholen zal, voor den Krijger te Poortvliet, ormiddage elf uur (zomertijd) ds schuur aldaar, 25711 BLIEK VERKOOPEN: aldag 1 November 1920. leveelt zich aan tot het 7 De Deurwaarder M. C. VAN ELSaCKER te Tbolen zal, op des namiddags twee uur (zomertijd), in het hotel van den heer de Ruiter te Sint-Maartensdijk, publiek verkoopen Kasten, Tafels, Stoelen, Spiegels, KleedeD, Kar petten, Kachels en wat meer za! worden geveild. Zindelijke goederen kunnen worden 25710 bijgebracht. 23 Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den heer A. C. MINHEERE, landbouwer te Oud-Vossemeer, OP DINSDAG 8 JUNI 1920, bij inzet 's namiddags 4 uur en bij toewijzing 's avonds 6 uur, telkens zomertijd, in de herberg van M. J. Ampt, in het openbaar verkoopen EEN NIEUW GEBOUWD met in steen gebouwde goed ingerichte te Oud-Vossemeer, samen groot 14 aren 55 centiaren. Een gedeelte van de schuur dadelijk te aanvaardeD,overigens 1 Maart 1921 Het huis te aanvaarden bij vertrek van den verkooper, uiterlijk 1 Mei 1921. 30 25689 met koperen kamraderen, voorradig in 1 en 2-vlams. Binnenkort ver wachten wij 3 en 4-vlams in vredes- uitvoering. 17 25721 voorradig in verschillende grootte. 1-2-3 en 4 Liter inhoud. Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den heer A. L. ROMBOUTS, landbouwer aldaar namiddags 3 uur, bij INZET, eD 's avonds 6 uur bij TOEWIJZING, (telkens zomertijd) Dadelijk te aanvaardeD. 16 Heet. 83 aren 85 oentiaren aldaar, in den Schakerloopolder. Te aanvaarden oogst 1920. In 25 perceelen en combinatiën. Boekjes met kaart zijn na 29 Mei a.s. verkrijgbaar. 32 25701 is voornemens om op WOENSDAG 9 JUNI 1920 bij TOEWIJZING, des namiddags 2 uur, in het hotel bewoond door Mej. B. AEBTS te IJzendijke, onder WATERLANDKERKJE, groot 35,3890 heclareD of 80 ge meten, verhuurd aan ANGELUS VAN VOOREN aldaar, voor f 1881,95 's jaars, tot 1921 onder SLUIS (Heille) groot 25,8360 hectaren of 58 gemeten 121 r., bewoond door CHARLES MOERAERT aldaar, vrij van huurdus dadelijk aan 't gebruik Boekjes met voornaamste veilings- voorwaarden en omschrijving der perceelen met kaart, gratis te bekomen ten kantore van notaris Beuuingh voornoemd, vanaf 17 Mei 1920. 36 25677 ZWAAR 90 CENT PER 5 ONS. THOLEN. 8 25712 b. EEN NET op netten stand, een HOOGAARTS TH 52, groot 20 ton nieuw mode! en een te bevragen Hoogstraat 38. 13 25706 Te koop aangeboden wegens op heffing der zaak 13 25975 Te bevragen bij de FIRMA STOK MAN, Belgen op Zoom. TE KOOP AANGEBODEN Een gebruikte in goeden staat zijnde Te bevragen bij M. V. OOSTENDE, THOLEN. 11 25714 KERKSTRAAT 16 THOLEN Steeds voorradig een mooie sorteering in alle prijzen, in gewone- en luxe uitvoering. 20 RIJWIEL- en MOTORBANDEN tegen scherp concurreerende prijzen. Alle onderdeelen direct leverbaar. Reparaties aan Motors en Rijwielen billijk en vlug. Wij leveren uit voorraad tegen Engrosprijzen 25721 13 Aanbevelend, M. M. C. HAAIJER, Tholen. geëmailleerd en gegoten. In rijke keuze uit de Kamper Emaillefabrieken. Poppen- en Klapwagena. Duitsche Kindermeubelen en vliegende Hol landers 24 25719 Groote voorraad. Lage prijzen. Handelaren extra prijzen. M. M. C. HAAIJER, Tholen. P.8. Wij ontvingen heden een groote partij Duit9che KIN DERSTOELEN. 8 steeds in voorraad. 25713 Tegen 1 of 10 AUGUSTUS Fatsoenlijks GEVRAAGD, bij MEVR. SPAAN, Postkantoor THOLEN. 8 25716 Hoofdagent voor THOLEN en ST-PHILIPSLAN D en OMSTRE KEN. 13 25718 M. M. C. HAAIJER, THOLEN. Welke familie te Tholen heeft nog plaats voor een aardig Weensch meisje dat reeds te Tholen een plaats heeft, doch wegens ernstige onge steldheid van een der ledeo van het huisgezin waar het vertoeft, elders zou moeten worden ondergebracht. Aanvrage bij den Distr.-Commis saris voor bet eiland Tholen, G. AMSING Jr., Tholen. 15 25722 cerk na m. 3 3 en m. 7 't MO

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3