t La St ei ,ch Ve ee te 11 o N d e r w u s. Faillissementen in Nederland. Van onze berichtgevers. Kerknieuws. Vrij :emr 's Landt wijs 's lands eer. Spanje is in rouw. Zijn meest gevierde stie renvechter Joseüto Gomez, die honderden stieren bij wijze van volksvermaak den doodsteek heeft gegeven, heeft eindelijk een stier gevonden die hem te vlug af is geweest, hem op de horens nam en dood drukte. Extra bladen verschenen, otn het feit den volke bekend te maken, want nog pas had de koningin haar zakdoek in de arena geworpen, wat een bewijs is van hooge bewonderiug en Joselito verdiende met stieren- bevechten wel f 300.000 per jaar, meer dan alle Spaansche ministers te zamen. Mooie bruloft. Bij een groote boerenbruiloft ouder Eiber gen (Geld.) ging het zoo rumoerig toe, dat de politie moest ingrijpen. Een veldwachter waagde zich, met een revolver gewapend, onder de vechtende boeren en vuurde een schot in de lucht af, teneinde den schrik erin te brengen. Het gevolg was echter, dat allen zich vereeuigd tegen den politieagent richten en hem met messen en knuppels zoo toetakelden, dat hij bewusteloos bleef liggen. De Tsaar van Rusland. Zij, die nog mochten twijfelen aan den dood van den ex-tsaar van Rusland, kunnen dien twijfel thans gerust laten varen. Te Londen is een officieel stuk geregistreerd, waarin groot vorstin Xenina, een zuster van wijlen den tsaar, verklaart, dat de tsaar op 16 Juli 1918 te Jekateriuenburg is overledeD, zonder eeu testa ment na te laten; verder noch zijn vrouw, noch een zijner kinderen hem overleefd heeft. Zijn bezittingen komen toe aan zijn beide nog levende zusters. Zijn eigen zoon gearresteerd. Maandenlang had een bende inbrekers de buitenwijken van New-York onveilig gemaakt. Zij traden daarbij zeer brutaal opzij belden ergens aan, hielden de dienstbode met een re volver in bedwang, traden dan gemaskerd binnen eu wisten onder bedreiging der bewoners vaak met een aauzienlijken buit weg te komen. Zoo brutaal werd de bende dat zij vaak vooruit haar kom9t schriftelijk aankondigdeEen zaken man, die ook een dergelijke aangename aan- koudiging ontvangen had, nam den detectieve Bronson in den arm. Deze stelde zich verdekt op en nadat hij drie avonden vergeefs gewacht had, verschenen den vierdeu avond drie gewapende gemaskerde mannen, die waren binnengelaten. In de gang kwam de bewoner hen tegemoet. De de tective ging plotseling achter hen staan jhands up 1* riep hij. Drie paar handen gingen de hoogte in, drie revolvers vielen op den grond. Daarop gelaste de detective hen, hun maskers af te doen. Twee van de drie deden dit, de derde weigerde. Onder bedreiging met zijn re volver gelastte Bronson hem het voorbeeld zijner kameraden te volgen. #Goed*, was het antwoord, maar bedenk, dat ik u dit had willen bespareu". Bronsou liet vaa verbazing haast zijn revolver vallenhij stond tegenover zijn eigen zoon 1 De zoon trachtte nu zijn vader te overreden hem en zijn metgezellen te laten gaan, belovend een ander leveu te zullen leiden. Bronson bleef zijn revolver op het drietal gericht houden, dacht na, maar bracht ze vervolgens alle drie naar de gevangenis. Van daar uit zoud de zoon eeu gelukwensch aan zijn vader, dat hij zoo sterk geweest was aan de verleiding weerstand te bieden. Hij verzekerde dat hij trotsch was op zijn vader. Een gladde vogel. Hij kwam uit Amsterdam, noemde zich Rutn- liug en beweerde chauffeur te zijo bij de Hevea- fabriek te Oosterbeek. Een bewouer van deze plaats jiam hem als commensaal op. Wel ging da chauffeur nog niet naar de fabriek, maar dat kwam, omdat hij moest wachten op zijn werkpak. Hemelvaartsdag ging de familie uit, ook de commensaal. Bij de terugkomst bemerkte men dat uit de brandkast f 825 was verdwenen, terwijl de commensaal uitbleef. Het bleek, dat hij niet chauffeur was, niet op de „Hevea" werkte, een valschen naam had opgegeven en een gewezen bewoner wan het Rijksopvoedings gesticht te' Avereest. Vermoedelijk is hij thans in Duitschland. makers, diamantslijper» en transportarbeiders. Van de sigarenmakers loopen er 10.000 van de 24.000 leeg, van de diamantslijper» meer dan 10.000, van de transportarbeiders is 't getal niet te schatten. Spr. vroeg uitgebreide hulp en instelling van com- misues van hulpverleening. 't Waren lauge en inge wikkelde vragen, die hij deed. Hot eerst werd de ondervrager van antwoord ge diend door den minister ran binnenl. zaken, die zeide, dat de regoeriog overtuigd wa» van de nood zakelijkheid om te helpen en dit ook doen zou. Als regel zou daarbij gelden dat het rijk en de ge meenten ieder de helft zouden bijdragen. Daarna kwam de Minister van arbeid aan het woord. Hij begon met de moeilijkheden te ontwikkelon die aan deze uitgebreide steunregeling verbonden Poortvliet. Hier werd tot onderwijzeres aan de Chr. school beuoemd mej. Bijl alhier. Mejuffr. M. C. J. Rietveld de Hondt, onderwijzeres te Stavenisse, vroeger te Ierseke, is als zoodanig benoemd te Gorinchem. Mejoffr. C. de Veij, onderwijzeres aan de N. H. school en de heer A. Jansen, onderwijzer aan de Ger. school, beiden te Ierseke, zijn ge- geslaagd voor het diploma Schoolraad met aan- teekening. zegt dat er geen vergunning is gegeven geëisc volgens de wapenwet. ST-ANNALAND. Jl. Woensdag 26 dezi werd alhier de gewone algemeene jaarvergaderiu der Ingelanden van het Waterschap gehoude bijgewoond door 34 van de 35 stemgerechtig< zlJn- Steun is noodig maar er moet bij in achtgenomen worden dat deze dikwijls de energie verlamt en de arbeiders te veel doet steunen op „vadertje Staat", terwijl de werkgevers, in plaats van bij te springen denken: /,Daar zal de Staat wel voor zorgen.". De industrie kan er wel tegen nu en dan eens met ver lies te werken. De minister dacht er waarschijnlijk bij, dat genoeg oorlogswinst genoten is om tegen een slootje te kunnen en zelf in den zak te tasten. Z.Ex. deelde verder mee, dat binnenkort een voor stel de Kamer bereiken zal om 21,2 millioeti be schikbaar to stellen voor voorschotten aan do werk lozenkassen, teneinde deze in staat te stellen met do reglementaire uitkeeringen voort te gaan. Van wat er na de rede van den minister nog over deze zaak gezegd werd, halen wij in 't volgde aan. De heer Smeenk (a.-rwees er op dat do sigaren fabrikanten do laatste jaren groote winsten gemaakt hebben en nu hun arbeiders aan den honger prijs geven. Zij ontslaan ze, en om de hooge prijzen voor de sigaren te kunnen handhaven zeiten ze den aanmaak stop. Spr. moende dat de regeering hier moest in- grijpon. Hij had er nog bij kunnen voegen dat de arbeids loosheid in 't sigarenmakersvak voorkomen kon worden door de prijzen van tabak en sigaren te verlagen, want dan zou het sterk verminderde ge bruik weer toenemen en genoeg arbeid oischen om de mensclien aan 't werk te houden. Woensdag begon de Kamer met art. 132 en ein digde in de dagzitjing met art. 138. Een massa amendementen werden voorgestold, het meerendeel van de Oud-Schoolmannen, amendementen die, hoewel ze dan van deskondigen waren dikwijls in botsing kwamen. Wijl ze verworpen werden, kunnen ze in een kort overzicht onvermeld blijven, Alleen zij even aangestipt, dat een der leden sprak van „verderfelijke aklen-jagerij" en dat de heer van Iiavesteijn alle akten uit den bonze uoerade. Do minister wijzigde art. 132 zoo, dat handen arbeid niet een apart leervak bleef maar in de al gemeene bevoegdheid werd opgenomen. Een amendement Dresselhuijs kon, meende de minister, hoewel hij er sympathiek tegenover stond, niet bij art. 133 behandeld worden, waarom hij aanraadde het in th trekken on de kwestie bij art. 150 opnieuw aan de orde te stellen. De heer Dressel huijs handhaafde zijn amendement. Er zal Vrgdag over gestemd worden. Volgens mededeeling van het Handelsinfor matiebureau van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week, eindigende 21 Mei in Nederland uitgesproken 32 faillissementen tegen 2L faillissementen in dezelfde week van het vorige jaar. Van 1 Januari tot en met 21 Mei 1920 521 faillissementen tegenover 446 over hetzelfde tijdperk van het vorige jaar. Behandeld en vastgesteld werden de rekeningt der verschillende polders over den dienst 1919/2 rjetb0 en wel, die van het Waterschap in ontvang [erk f 14879.665 en uitgaaf op f 13271.995, go« slot f 1607.67. De algemeene Wateriug in on vang op f 2696.30, in uitgaaf op f 2054.36 goed slot f 641.935. Oudeland en Annavosdij[ In ontvang op f 14820, in uitgaaf op f 14105.8 goed slot f714.145. Suzauna in ontvang op f 1098,10°, in uitga f 1031.385 goed slot f 66.72. Breedenvlie op srv. ai». dlei ef. ke oüds ërk, Ge G. UITSLAG verkoopingen en aanbestedingen. Oud-Vossemeer. Woensdag jl. werd alhier aanbesteed het opbreken, heileggen en vernieu wen van kei- en klinkerbestratingen ingeleverd werden vijf biljetten en wel door de heeren J. v. d. Ven te Vlissingen ad f 14450, Johs. Elenbaas te St-Annaland ad f 13900, F. Duijn- houwer te Goes ad f 12625, I. Douw te Zierik- zee ad f 11725 en Johs. Knuist te 's Heer- Arendskerke ad f 10780. Gegund aan den laagsten ioschrijver. in nu ïin oj den TWEEDE KAMER. In de vergadering van Donderdag der vorige week besloot de Kamer aan de hehandeling van het ont- worp tot verruiming van 't belastinggebied der ge meenten pas te beginnen, nadat de onderwijswet is afgedaan. Zg ging dus onmiddellijk met laatstge noemde wet verder. Bij art. 88 kreeg de minister gelegenheid om te zeggen, dat hij was vóór algeheele gelijkstelling (dus niet enkel de finantieele) van 't openbaar on bijzonder onderwijs. Daarom was hij voor een amen dement Osseudorp-Otto (verbod van toelagen of gra tificaties aan de onderwijzers boven hun salaris) en tegen een amendement-Rulgers (geen verplichting om bij de benoeming van bijzondero onderwijzers den inspecteur te hooren) omdat het eerste amendo- ment de gelijkheid bevestigde en 't laatste de ge lijkheid verbrak. De gelijkstelling brengt ook mee gelijk schoolgeld voor 't openbaar en 'l bijzonder onderwgs, en dit wilde de minister ook verwezen- "ken. Het amendement Ossendorp-Otto werd aange- dat van den heer Rutgers verworpen. Amen- ten om de gelijkheid van 't schoolgeld te werden niet aangenomen. vorzocht de heer Van den Tempel (s. d.) "ng in een interpellatie, om steun aan alle pentassen, in 't bijzonder roer de sigaren- De salariëering van Gemeente-Ambtenaren. In de sociëteit St. Joris te Middelborg werd Don derdag eene vergadering gehouden van burgemeesters, secretarissen en verdere gemeente-ambtenaren in Zeeland, uitgeschreven door de salariscommissies en voorgezeten door den heer H. J. Laban teTholen, die de talrijke aanwezigen (ongeveer 125) en in de eerste plaats den commissaris der Koningin en den griffier der Staten welkom heetteen ook de beide sprekers van dezen middag de heeren J. H. Elenbaas, burge meester van Krainingeo en mr. G. A. van Poelje, referendaris ter secretarie van 's Gravenhage. De heer Elenbaas zeide dat al zou ditmaal in het bijzonder de jaarwedderegeling van burge meesters en secretarissen worden behandeld, dit niet zeggen wil de salarisverbetering voor de andere ge meente-ambtenaren niet urgent is. Voor verbetering van de salariëering gaf spr. drie redenen opde groote vermeerdering van het werk, de belangrijke waardevermindering van het geld en de ve-gelijking met andere jaarwedden ieder dezer punten lichtte spr. nader toe. Wat betreft de regeling in Zeeland, wees spr. er op, dat bij de eerste periodieke ver hooging de ambtenaren in plaatsen waar aftrek voor pecsioen plaats vindt achter komen bij die uit plaatsen waar dit niet het geval is. Spr. keurt aftrek van !/g voor hen die gelijk burgemeester en secre taris zgn, niet goed, al .vindt hij combinatie vaa betrekkingen in kleine gemeenten wel gewenscht, men krijgt dan beter geschoolde krachten. Spr. bepleit grootere periodieke verhoogingen en bereiking van het maximam in 10 jaar inplaats van 15 jaar, terwijl hg het niet medetellen van jaren in ander plaatsen of andere betrekkingen doorgebracht, niet goed acht. Noode ook kindertoelage en ver goeding voor huishuur. Het geldt hier niet alleen een belang van de betrokkenen, maar van de ge meenten dos van hel algemeen. Met een beroep op Geel. Staten om medewerking om verbetering te krijgen, eindigde spreker. De heer mr. Van Poelje bracht hulde aan de nagedachtenis van den heer Hartman, secretaris van Goes, die het eerst het werk van opleiding der ambtenaren aanpakte en aan zijn zoon, den griffier der Staten, voor het voortzetten van het werk. Spr. zette uiteen, dat naast eeD vergelijking met andere betrekkingen moet staan eene verdediging van het werk der ambtenaren en de ontzenuwing van de bewering, dat gemeenten niet goed worden beheerd, wat bg eeuigszins uitvoerig toelichtte. Men heeft de plicht de ambtenaren goed te be zoldigen, maar kan daD ook 100 0/q van hunne lichamelijke of geestelijke vermogens eischen voor hun werk, hierdoor kan men met weinige, goed betaalde personen, zeer veel bereiken. De Commissaris der Koningin bracht dank voor de hem geboden gelegenheid hier tegen woordig te zijn, drukte zijn spijt uit dat de andere leden van Ged. Staten verhinderd waren tegenwoordig te zijo, maar gaf de verzekering hen zijn indrukken te zullen mededeelen. De voorzitter bracht dank aan beide inleiders, waarop de vergadering in een huishoudelijke over- ging. IERSEKE. De vorige week is iu een bijeen komst van ongeveer 30 bestuursleden en ver tegenwoordigers van verschillende vereenigingen besloten, op de 40e verjaardag van H. M. de Koningin een nationaal feest te houden. Er is tegelijk een voorloopig comité van uitvoering gekozen. POORTVLIET. Dat men nooit te voorzichtig kan zijn, ondervonden Maandagavoud een paar motorrijders. Bedaard kwamen ze aantuffen. Op een der scherpe en gevaarlijke bochten onzer dorpsstraat ontmoetten ze elkander, raakteu elkaar nog even, met het gevolg dat een der motor rijwielen tegen het huis van den wagenmaker terecht kwam. Eeu vijftienjarig meisje, B. ge- heeten, wonende te Oud-Vossemeer, dat achterop zat kreeg een diepe wonde in het been. Door de vroedvrouw werd een uoodverband aangelegd, waarna het meisje per rijtuig naar haar woonplaats werd vervoerd. TflOLEN. Voor fietsrijders te dezer plaatse en in al de dorpen op het eiland is het mis schien niet overbodig er nogmaals de aandacht op te vestigen dat, wanneer zij een tochtje iu Noord-Brabant maken, zij op verschillende wegen van een wegkaart moeten voorzien zijn. Naar wordt gemeld werden o. a. met Pinksteren ver schillende processen-verbaal opgemaakt voor het rijden zoDder wegkaart. De kaarten zijn koste loos verkrijgbaar. Het rijden zonder licht, natuurlijk ook hier verboden, gaf mede aanleiding tot verscheidene verbalener wordt aldaar in den regel streng gestraft. Wij vernamen van boeten tot f 12. SCHERPENISSE. De schielvereeuiging uPrin ses Juliana" hield Dinsdag jl. een wedstrijd met scherpe patronen. De le prijs uitgeloofd door Dr. Polderman, werd behaald door C. Hartog- Oudesluijs, zijnde een verguld zilveren medaille met 37 ponten2e prijs vergald zilveren me daille, uitgeloofd door den voorzitter door L. Deurloo Mz. met 37 punten. 3e. prijs J. Bolier, 37 p. 4e pr. G. Bolier Jz. 37 p., 5e pr. A. Bevelander 36 p., 6e pr. C. Bevelander 36 p., 7e. pr. L. Bijnagte Az. 34 p., 8e pr. C. Hartog Jz. 34 p., 9e pr. G. Hartog Az. 34 p., 10e pr. L. Deurloo Jz. 34 p., 11e pr. J. M. Vroegop 33 p., 12e pr. J. de Jager 33 p., 13e pr. C. Guiljam 33 p., 14e pr. C. Tholenaar 33 p., 15e pr. P. Franke 33 p., 16e pr. M. de Jager 32 p., 17e p. C. Bolier Az. 31 p., 18e pr. F. Bolier Az. 31 p., 19e pr. C. Rijsteubil 31 p., 20e pr. Johs. Vroegop 31 p., 21e pr. P. Jobse Pz. 31 p., 22e pr. D. van Houdt 30 p., 23e pr. L. Janseus 29 p., 24e pr. A. Beeke 29 p., 25e pr. H. Poulusse 28 p 26e pr. M. Poalnsse 27 p. De overige 20 deelnemers werd allen nog een kleine prijs toegekend. Benoemd tot Ontv.-Griffier voor de Nieuw- landpoMer, gemeente Krabbendijke, de v heer J. L. Muller, thans waterbouwkundig ambtenaar te Waarde, geboren te Scherpenisse. ST-MAARTENSDIJK. Hoewel reeds dikwijls is gewaarschuwd met vuorwapenen voorzichtig te zijn, wordt vaak nog roekeloos met dergelyke gevaarlijke voorwerpen omgegaan. Bij M.EDgel- vaart alhier zag een der keanissen een mooi jachtgeweer aao den wand hangen en om het beter te kannen bezichtigen nam hij het van den muur, terwijl op hetzelfde oogeoblik een nichtje van dbr. Engelvaart het slachthuis bin nenkwam. Op hetzelfde oogenblik ging het ge weer af in de richting van de binnenkomende, die wonder boven wonder niet getroffen werd. Alleen de in het slachthuis aanwezige trap werd verbrijzeld. Een onvoordeelig zaakje, daar men iu ontvang op f 2931.18 in uitgaaf op f 2788.21 goed slot f 142.965. Maria, in ontvang op f 253.7 in uitgaaf f245.87, goed slot f7.91. Pluimpi in ontvang f 400,865 en uitgaaf f 393,91 go< slot f6.95. Goedgekeurd werden de verschillende begrooèlei- tingeu dienst 1920/21 en wel als volgtvai Het Waterschap in ontvang en in uitga gd"ar op een gelijke som van f 17426.16, de Algi et meene Watering idem f 2899.865. Oudeland e Annavosdijk idem f 16957.495. SuzanDa ide f 1244.79. Breedenvliet idem f3350.89. Mar idem f 291.27. Pluimpot idem f460.21. Het Dijkgeschot voor den dienst 1920/21 p Hectare te brengen werd vastgesteld alsvolgt Ondelaud en Annavosdijk f 24, Suzanna (binnei beheer) f 19, Breedenvliet f21, Maria f23, Pluimpot f22.50, tegen iu den vorigen dieD respectievelijk f21, f 17, f 18, f20 en f 19,5' Bovendien moet nog voor bijdragen aan aangrenzende Calamiteuze polders en voor aai iQf deel in rente en aflossingen van aangegaue gelr leeningen voor de verharding van aardeweg! betaald worden door Oadelandpolder f 2.80 Anu FI vosdijk f 3, Breedenvliet f 2.90 per H.A. Met algemeene stemmen werden devolgenoP, jaarwedden verhoogd, die van den Ontvange Griffier met f 250, waardoor deze komt op f 75 lERG van den dijkbaas mede mot-f 250, cu gebracl'elefoi op f 500, van den bsde met f 15 en gesteld(jaorko f50. Aan de beurt van aftrediog van Gezworenen J. Boogaard. Door zijnen leeftijd kon deze ni meer voor eene herbenoeming in aanmerkii komen. Op de voordracht ter vervulling dezer vacatu opgemaakt werden gebracht de heeren M. Heijboer no. 1. Anth. van Luijk Anthz. no. Jb. Elenbaas Hz. no. 3. Met algemeene stemmen werd verder besloti nog niet toe te treden als Lid van den Zeeuwsch polder- en Waterschapsbond, maar om in dez een afwachtende houding aan te nemen. Tenslotte werd door den Voorzitter nog woord van dank gebracht aan den aftreden Gezworene, de heer J. Boogaard, voor al hetge deze in zijn zittingstijd heeft gedaan ten behoe van het Waterschap. In de plaats van den heer A. J. Biere die zijn ontslag als lid vau den raad dezer meente heeft genomen, is benoemd de hi J. Zandee doch deze heeft die benoeming *d aangenomen. alle rouw P. A. 1 27 rget eend n va ovei F Me steef Zwei i int sens< Ierseke. Ds. L. Boer predikant bij de Ned. Hei Gemeente alhier heeft het beroep naar Nieu Weerdinge (gemeente Emmen) aangenomen. Ierseke. Ds. G. H. Kersten predikant bij de G Gem. alhier heeft voor het beroep naar Amsterd bedankt. De heer E. de Jonge, president-kerkvoogd bij Ned. Herv. Kerk te Ierseke heeft die betrekk iens neergelegd. |jBLI Ds. A. M. den Oadsten, predikant by de Ni Herv. gemeente te Dinteloord, vroeger te Sl-Ma tensdijk, is in de eerstgenoemde plaats benoemd voorzitter van de Ned. Hervormde Bewaarschool ook tot voorzitter der Zondagschool Rheoboath. Dei KEI Ki .aldai evee I VJ PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2, uur ds. Van Luttervelt. Geref. Kerk voorm. 10 aar en nam. 2,30 i dhr. A. Pos theol. candidaat te Zaandam. Geref. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2,30 unr '8 avonds 6.30 unr leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: GEEN DIENST. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en avoi 7 Qur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 leeskerk n» 3 nor ds. Lagendijk. Oad Geref. kerk, voorm 10,30, nam. 3 en 'savoi 6.30 unr leeskerk. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 eu nam. ds. Keiler. Nam. Doopsbediening. Ond Geref. kerk voorm. 10,30 nam. 3 uar leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en nam. ds. Kamsteeg. Collecte Ziekeofonds. Ond Geref. kerk, voorm. 10,30 nam.3en'»aT0 -.q^ 6,30 unr leeskerk. en

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2