1ERSEKSCHE ER THOOLSCHE COURANT P Sïo. 1836 Zaterdag 29 Mei 1920. Vijf en dertigste jaargang I ab Firma J. NI. C. POT - Tholen. rtvl IN M ING nat GEMENGD NIEUWS. KIK sn 75, dii sroor pie< Doo lieve- Uit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco per post 11,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. VISSCHERIJ. ilijm ippe lepe tiger irordt idoe ilijm- Betreffende rechtzaken te Breda bij de Arr. echtbank wordt in het D. v. N. o. m. mede- edeeld Een vissoherijzaakje. Nieuw-Vos8emeer. P. C. Af. v. d. W. en v. M. zijn door den kantonrechter te Bergen 550 rijg 5279 p Zoom ontslagen van rechtsvervolging wegens et visschen van bot in de rivier ,de Eendracht" j een perceel, verpacht aan den heer M. De ambtenaar van het O. M. kwam in appèl zoo stonden de beide visschers na opnieuw recht. Het zag er goed voor hen uit, vrant de Offi- ier van Jnstitie vroeg bevestiging van het vounis. Mr. Hartog kon zich daarmee uitstekend ver- inigen. De personen hebben daar altijd gevisckt en ÏKK ^aat u^voer'8 Da> ^at °P ^eze plaats, ver- ickt voor oester- en mosselteelt, het visschen IEN bot niet verboden is. oodif Het onts ag van rechtsvervolging moet dus ;deniJ,o blij ven. Het gaat om een principieele kwestie, die aarschijnlijk in hoogste instantie zal moeten orden uitgemaakt. IVïösselteelt. Het antwoord van den minister van land- mwefcuw, op de vraag van den heer Pokker van t ite raijenstein van Rengerskerke, inzake liet reser- leren van een deel van het aan Duitschhnd verleenen krediet voor aankoop van mosselen lidt Het levensmiddelenkrediet aan Daitschlaud I ordt verleend om de voedselvoorziening van land te verbeteren. Het staat derhalve aan Duitsche regeering om te beoordeeleu, welke likeleu zij daartoe behoeft. Mijnerzijds is er de aandacht van de Duitsche itoriteiteu op gevestigd, dat ook mosselen hier lande ten laste van het krediet zouden kunnen irden aangekocht, doclf de Duitsche regeering ieft tot dusver geen vrijheid gevonden tot aan- oop van het artikel over te gaan. >AG ling rAM dez oeud Ie val Lai jboni rzitte Hei in 1EI tuur, taf. otv. orgi garan 1 op ILA! oud stuk Wij Tegen gevallen. Te Zaandam is Zondagnacht ingebroken... j vergissing. Door het aanslaan van een hond erd de aandacht gevestigd op de inbrekers, et het gevolg, dat ze gearresteerd kouden worden Bleek, dat ze hadden willen inbreken bij een van het steuncomité, van wien zij isten dat hij afwezig was. Zij hadden zich echter 't huisnummer vergist en waren bij den torman terechtgekomen. voo \NS(fn^eDaar LS. •ijsco\ De moordenaars der Bosschen. U denkt aan een schadelijk insect, of aan een roetend of knagend ondier. Och neen, we hebben it niet zoo ver te zoeken. De moordenaars der isschen zijn..,, de krantenuitgevers, vooral die e pat !r groote wereldbladen, die met oplagen komen n honderdduizenden, soms van meer dan een nj( illioen. Krantenpapier toch wordt gemaakt van hout die groote bladen verslinden bosch na bosch klee Ame ika is het toekomstig gevaar van totale tbossching onder de_ oogen gezien. Men is het over eens, dat de grootte der bladen nood- kelijk bij de wet geregeld moeten worden, e moeten zuiniger worden ook op het reeds irikbarend duur geworden krantenpapier, dat ideri g ai te veel wordt verkwist. Ouderwetsche bruiloften. In onze Oostelijke landstreken, in Gelderland, ERK men no& ^ru^°IteD? waaraan de gasten bij inbo D(Ier(Itallen deelnemen. Zoo is nu weer te ERS euweni' Lichtenvoorne (in den Gelderschen "hterhoek) een bruiloft gevierd, waaraan 900 rsoneu deelnamen. Voor de consumptie werden >00l' f runderen geslacht, terwijl nog voor f120 vleesch werd bijgekocht. Verder waren negen vaten bier en 300 Liter jenever inge- oote 'gen. 0TS contra"beleefdheid brengen dan gewoonlijk «"I gasten zooveel geld bijeen, dat het jonge paar arvoor kan koopen wat het in de huishouding odig heeft. Woningnood en gezinsleven. Een Eriesche firma, aldus wordt aan het Hbl. 'schreven heeft een gehuwden reiziger te ïeuwarden en een te Heerenveen. Deze zouden standplaats verwisselen en elkanders huis 'trekken. Daar het buis te Heerenveen aan de ffla beboort, was dit geen bezwaarde reiziger Leeuwarden woonde echter in een huis, ge sticht door Patrimonium aldaar en deel uitma kende van een complex woningen. Patrimonium maakte nu bezwaar, omdat bij eventueel vertrek van den reiziger-huurder een andere gegadigde aan de beurt zou komeD, die op de lijst stond. Patrimonium wei gerde. De firma deelde mede, dat dan de oplos sing niet anders zou kunnen worden gevonden, dan dat de reizigers in pensiou gingen bij de achtergebleven vrouwen, waardoor het gezins leven vau beide families zou worden geschaad. Patrimonium kwam daarna op hare weigering terug. Met een brandend luchtschip neergevallen. Een interessant verhaal doet de Duitsche luitenant Mieth in een Duitsch tijdschrift over den tocht in Juni 1917 van het Zeppelin-luchtschip L 48, dat destijds na een bomaanval op Harwich door een Engelsch vliegtuig werd aangevallen en brandend naar beneden viel. Mieth en nog een der opvarenden kwamen er levend afde andere zijn omgekomen. De schrijver verhaalt, hoe de L. 4S had te kampen met den sterkeu tegenwind, waardoor het slechts langzaam vorderde, hoe ook twee motoren het werk staakten, zoodat men niet meer het doel van den tocht, Londeo, kou be reiken. Er werd besloten om Harwich te bom bardeeren. De schrijver vervolgt „Het is doodstil in de gondel. Slechts de korte bevelen voor den roerganger zijn te hooren. Steeds meer nader komen we het doel. Alaar ook de vijand komt nu in actie. Twintig tot dertig lichtbundels zoeken naar ons. Nerveus wijzen ..da reuzenvinger9 naar alle richtingen, schuiven dicht langs ons heen, strijken ons schip langs de huid maar zonder het te bemerken. We zijn allen vol spanning. Ineens.... één heeft ons te pakken, en houdt ons vast. Dag-helder is het nu in den gondel. In 'n sneeuwwit licht baadt zich nu de reusachtige constructie van ous luchtschip. Begeerig grijpen ineens alle licht- armen naar ons schip, als willen zij ons met geweld uit deze hoogte van meer dan 5000 meter omlaag trekken. Beneden vangt nu een flikkeren en schichten en kraken aaD, alsof de hel is losgelaten. Hon derden kanonnen slingeren hun granaten naar ons trotsche vaartuig, 't Is alles haat, woede, de wil ons te vernietigen wat in onze richting komt. Maar nu beginnen ook wij. Dof, zakelijk is de ontploffing van onze bommen. Scherp ant woorden de Engelsche kanonnen. Plaiteud en sissend schichten de brandgranaten ons tegemoet. Duidelijk merken we aan het trillen van ons schip de ontploffingen. Zoo gaan de minuten voorbij in harden verbitterden kamp. Dan zijn wij er doorheen. De zoeklichten zijn ons kwijt de kanonnen zwijgen het is weer donker. Dof ronkend schuift ons luchtschip weer in de richting van het vaderland. Reeds is de kust weer be reikt. We wanen ons buiten gevaar. Maar helaas, we weten niet dat daar vlak boven onzen trot- schen luchtkruiser een vijandelijk vliegtuig cirkelt, met het doel ons dadelijk den doodsteek toe te brengen. Reeds begaf luit. Mieth zich in de cabine om daar het bericht over den raid op te stellen, toen hel opeens weer daghelder werd het reus achtige 200 M. lange luchtschip was ééu ge weldig stak vunr. /-/Dat is nu de dood, dien we zoo menigmaal onder oogen hebben gezien. Maar zoo snel geeft men het niet op. Nog klopt het leven frisch in de adereD, nog is de gehechtheid aan dit leven te groot. Wat te doen „Kaptein, doe uw jas uit, we komen in 't water terecht*, roep ik den naast mij staanden kapt. Schütze toe, gooi zelf dadelijk mijn jas uit en geloof nog even, dat men zich door zwemmen zon kunnen redden, niettegeDstaaude de 5200 meter hoogte. Ach, in zulke oogen- blikken klampt men zich aan een stroohalm vast. Valschermen bezaten wij niet; we hadden een groote verachting voor die dingen. Kapt. Schütze staat naast mij, rustig, bewegingloosden blik naar boven gericht, kijkt hij strak in de vlammen. Hij begrijpt dat alles verloren is. Rustig klinken zijne woorden als hij tol ons zegt„Het is dadelijk gedaan". In den gondel heerscht een ijzige stilte, en slechts het knetteren van het vunr dringt tot ons door. Niemand heeft z'n post verlatende koersroergaDger houdt zijn stuur vast, de hoogteroerganger staat als gegoten. Zoo hebben zij den dood afgewacht, seconden lang. Maar seconden die als uren duren. Het schip ligt nog volkomen normaal. Alen heeft tijd zich een idee van den toestand te vormen. Redding is niet meer mogelijk. Daarom is de dood door over boord te springen toch beter, dan het verschrikkelijke van te moeten ver branden in den gondel. Ik spring op een der vensters toe om mij omlaag te storten. Maar dan ineeu9 gebeurt er iets. Als 'n doodelijk getroffen paard richt de trotsche luchtkruiser zich op. Kabels barsten met 'n geweldigen slag het geraamte breekt met dof geknal. De stuur- gonclel verheit zich... we glijden... wij vallen. Ik word van het venster geslingerd, val in een hoek, de anderen op me. De gondel slaat tegen het ballongeraamte waarvan de vlammen nu door de vensters slaan. Als 'n onherkenbare klomp liggen liggen wij daar dooreen. Het wordt heet, ix voel de vlammen aan mijn hoofd, boor het kreunen van den seiner die reeds brandt. Ik neem mijn hoofd tusschen de armen, hoop dat Let slechts spoedig gedaan mag zijn, en verlies het bewustzijn. Loodrecht stort de machtige luchtkruiser, met pen achtersteven omlaag, naar de aarde, als een machtige vuurzuil door het duister van den nacht. De zon stond lachend aan den hemel toen ik ontwaakte en met moeite mijn gedachten ver zamelde. Alle3 leek mij een droom te zijn ge weest. Ik lag op een baar miju beenen in zware verbanden gewikkeld, evenals mijn hoofd, miju handen waren opengekrabt en met brand wonden bedekt. Droomde ik nu, of was ik wakker? AJaar dan opeens maakte een stem een etnde aan mijn twijfeleD. „Do yow a cigarrette?" hoorde ik. Daar naast me stond een Tommy en hield vriendelijk grijnzend een cigaretten-etui onder m'n neus. Het was geen droom. Ik was gevangen „Waar is de andere bemanning?" was m'n eerste vraag. //Dood op twee onderofficieren na" was het antwoord. Een van die twee is aan z'n wonden over leden. Al de overigen waren reeds Begraven. De andere overleveude kreeg geen ander letsel dan een kneuzing achter het oor. .Zelfs geen enkele brandwonde liep hij op. Gedurende den geheelen val uit 5200 meter hoogte wist hij zijn be wustzijn te bewaren. Toen het brandende schip •êgen de aarde was geslagen, werkte hij zich uit het geraamte los, en liep als door furiën achter volgd weg, totdat hij in elkaar Prijsdalingen. 't Schijnt dat nu toch het hoogtepunt in de prijzen is bereikt. Van verschillende kanten komen berichten omtrent prijsdalingen Amerika geeft den toon aan en Eugeland ziügt al dapper mee. Wanneer die landen volhouden, moeten andere wel volgen. Uit tal van Amerikaansche steden en thans ook uit New York komen berichten over dalende prijzen. Te Washiugton zijn overal in de voor naamste wiukels de prijzen van kleedingstukken aanzienlijk teruggeloopeD. Vele verwachten, dat indien de baukeu er toe overgaan, aan de wiu- liers en groothandelaar krediet-faciliteiten te onthouden, er zooveel voorraden vooral levens middelen op de markt zullen worden ge worpen, dat ook daardoor de prijzen zullen worden gedrukt. In Chicago daalden de prijzen van mais, suiker en katoen. Een groot magazijn van mode-artikelen te New-York kondigt verkoop aan tegen 50% van de huidige prijzen. Een magaziju te Boston gaat den prijs van katoeneu en linnen goederen en dekens met 25% verlagen. Te Arkansas is de prijs voor schoenen vau 12 dollar tot beneden 5 dollar gedaald. De nationale fabrikanten-vereenigiog te New-- York zal alle verstandige pogingen om de prijzen der levensbehoeften te doen dalen, steunen. Ook uit Eugeland komen berichten van prijs dalingen. De vorige week reeds van thee, siroop zalm ia blik, schapauvleesch en honingge droogde vruchten zullen buiten controle worden gesteld en dit zal ook prijsverlaging met zich brengen. Schoenen zijn reeds goedkooper en er is een kans op een daling in de wol-prijzen, waarvan het gevolg zal zijn goedkooper wollen goedereü. Pres'dent Deschanel uit derv trein gevallen. De president van Frankrijk, de heer Deschanel was Zaterdagavond per trein van Parijs naar Montbrison vertrokken om daar de onthulling bij te wonen van het monnment ter eere van den gevallen aviateur Raymond. Omdat de president juist een vrij hevigen griepaanval had gehad, waarvan hij nog niet geheel was genezen, had hij uit vrees voor kouvatten de portier raampjes laten sluiten. Tijdens den rit kreeg bij echter hinder van de warmte. Hij trachtte een der ramen te openen dat eerst weerstand bood en toen zoo plotseling meegaf, dat de president het even wicht verloor en uit den trein viel. 't Ongeval werd niet bemerkt en de treiu reed door. De presideut kwam er tamelijk goed af. Hij kon opstaan en liep vervolgens een paar kilometer in het donker langs de spoorlijn voort, waarna hij een wegwerker ontmoette, aan wien hij zich bekend maakte en mededeelde wat hem over komen was. Het ongeluk had plaats vlak bij Montargis. Terstond werd naar Parijs getelefoneerd, waarop mevronw Deschanel en minister Alillerand den president per auto hebben afgehaald. De heer Deschanel bleek slechts licht gewond aan 't gelaat en het linkerbeen. Getuige per telefoon. Het „N. v. d. D." vertelt, dat te St. Pan- cras bij Alkmaar een huwelijk voltrokken is, waarbij de vader van den bruidegom per tele foon ^getuige* was. Deze is n.1. reeds siuds geruimen tijd ziek en kon daarom niet op het raadhuis komen. De telefoonkantoorhouder heeft toen iets be dacht, waardoor de oude vader het huwelijk van zijn zoon en naamgenoot dan ten minste kon hoéren. Hij wist gedaan te krijgen, dat 's man9 woning telefonisch werd verbonden met de trouw zaal en zoo heeft de vader de voltrekking van het huwelijk geheel kunnen volgen. De drooglegging in Amerika. Het drankverbod in de V. S. is naar de correspondent te New-York van de Daily Tele- graph meldt na bijna een jaar lang probeeren om dat verbod krachtig toe te passen op een bespottelijke mislukking uitgeloopen. Som mige groote Amerikaansche bladen als de New- York World e. d. hadden een onderzoek inge steld en waren tot die slotsom gekomen. In elke groote en kleine stad kunnen whisky, jenever en bier worden verkregen als men maar wil betalen. En op het platteland maken de boeren hun sterken drank zelf met totale miu- achting voor de regeeringsautoriteiten. Ook is als men de rechters raag gelooven de openbare dronkenschap toegenomen, en wel omdat de thans clamiestieu gefabriceerde sierko drank zooveel pit tiger is dan die welke voorheen openlijk ver krijgbaar was. Inplaats van vroegere lichte wijnen, krijgen thans de Amerikanen, die toch willen driuken „moonshine whisky" te drioken. Men betaalt daarvoor 10 dollar het kwart gallon. Voor goede oude whisky wordt 15 dollar het kw. g. neergelegd. Deze whisky wordt in de consumptie gebracht door douane-personeel, en is afkomstig van in beslag genomen partijen, die in de douaneopslagplaatsen onder zegel liggen. Ook komen uit Canada groote hoeveelheden whisky de grens over. In Amerikaansche steden dicht bij de Canadeesche grens is de whisky zoo overvloedig, dat de prijs er zeer gedaald is. Niettegenstaande de verontwaardigde protesten van regeringsambtenaren valt het piet te be twijfelen of het drankverbod kan niet worden doorgezet. Hooggeplaatste ambtenaren wier taak het is, het laud te helpeu drooghouden (zooals de commissaris voor den binuenlaudschen douane dienst, ambtenaren van het dept. van de schat kist en anderen) hebben ontslag genomen. Het Congres heeft geweigerd meer geld toe staan voor de afdwinging der naleving van het drank verbod, met het resultaat dat het Bonds-persc- neel 't welk daarvoor beschikbaar is, volkomen onmachtig is om zijn taak te vervullen. De be langhebbenden bij den drankhandel ziju er vol komen van overtuigd, dat de a.s. presidentsver kiezing voor etu groot deel zal worden uitge vochten over de drankverbods-quaestie. Ook blijft het Opperste Gerechtshof der V. St. uog altijd talmen met de uitspraak dat de anti-drankwet vereenigbaar is met de bepalingen der Ameri kaansche grondwet. In New-York worden drankhuizen, die maan denlang gesloten waren geweest, opgeknapt in afwachting dat zij hun deuren weer voor een dorstig publiek zullen mogen openzetten, en het regent aanvragen om „vergunning". Eigen rechter. Een reeds bejaarde Londensche werkman ergerde er zich aan, dat van overheidswege niet krachtig wordt opgetreden tegen de bolsjewis tische propagauda. Toen hij op straat een bols- jewitsch leider zag, bracht hij dezen een vrij ernstige verwonding toe. Voor den rechter geleid, verklaarde hij te hebben gedaan, wat de regeering reeds lang had moeten doen: met kracht tegen de bolsjewiki optreden. De vele ongemotiveerde stakingen bv. schreef bij toe aan de opruiende toespraken en het gesto van de comunisten. De rechter heeft hem f aan 't verstand gebracht, dat daarom no» Diet ieder Diet-communist ah rechter i treden, want dat dit wel wat al U wistisch zou ,zijn. De dader werd tot tóö hechtenis veroordeeld.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1