kinkhoest A bdij siroop ONTVANGEN! C. Lahan, Tholen Café-Restaurant. Firma Jan Dietvcrit! NATIONALE BANKVEREENIGING J. M. SCHETTERS, S ANGUINOSE Een Zenuw- -»g stillend Si G. v. Kroon. is. ianse Az., Dames-handwerken VERVEL en UITSTOOMEN E. OELBERS mmm* KUIPERIJ. Kuipwerk. Sierlijke So-Easy Van derOuderaa, HOTEL „WILLIAM" J. F. Bernaards. lste klasse Machines SCH0UWl Stoom-Pianofab behangsel papil NIEUW!! RIJ WIE L Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f7.500.000-- D E P O S I T O'S voor I jaar fixe a 4 pet. Gelden op dezen termijn gestort, zijn na een jaar, mits driemaanden vooruit opgezegd weder beschikbaar. Niet opgezegd zijnde, wordt de post stilzwijgend op dezelfde voorwaarden voor een jaar verlengd. De rente kan per halfjaar worden ontvangen bij ruim 90 kantoren in Nederland, tegen inwisseling van coupons, die bij storting der gelden worden verstrekt. Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder denieuwtse soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en vier vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMMERS WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE VOORRAAD. BELIST ZEER LAGE PRIJZEN I 40 24595 Aanbevelend, 8ESGEN OP ZOO», - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. 319. Stoomwasscherij „De Zoom" HYPOTHEKEN en CREDIETEN Mijnhart's I Zenuw-tabletten. De Homoeopatische Geneesmiddelen HORLOGEMAKER - THOLEN. Brillen en Naaimachines. Gez. BAGGERMAN, LAAT UW KLEEREN bij J. P. VAN MEEL KAPPER Brugstraat THOLEN geven van orgelles en het stemmen van piano's. tp&fep wSmm L. YM ZALTBQMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, P. C. HAGENAARS-NELIS, goud, doublé of nikkel. Stationsstraat 2, BERGEN OP ZOOM. Stalling voor Paarden, Vee, Automobielen, enz. Veebascule W. J. BOOGAART, handel in draineerbuizen. TREKPAARDENFOKK Mi Waterschap Poortvl op Waterleidingen, Heif0j Heuldammen FIRMA ANT0INE M u FRANS ADRIAANSEN VAN I 12 VITRAGES, Vloerzeilen, Vloerklee Voor Geitenhoudertig J. Elenbaas, Poor Heden ontvingen wi prachtige SORTEERING Zie étalage. Molstraat BERGEN OP ZOOM. 48 24074 Je adres voor alle voorkomende LOOI>-, ZINK- en MASTIEKBEDEKKING. Vinum Sanguinosum; in vacuo. Krachtig, zuiver plantaardig middel bij bloedarmoede, zenuw zwakte, algeraeene verslapping. Heeft geen schadelijke oever- werking. Tweemaal daags een eetlepel is in de meeste gevallen voldoende. Prijs per flacon f2, 6 fl.fll, 12 fl. f 21. 25 17650 Bij alle Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4 Den Haag. Te Tholen bij L. G. van Zalt- bommel te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroon, Apoth. BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zaoht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desiofecteermachines eigen electriscbe, installatie voor lichtkraeht eu electrische bleekme- thode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. 12 DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAAR. ZEER BILLIJKE CONDITIËN; VLUGGE AEWERKIjKTf Aanvragen met omschrijving van onderpand te richten aan GEITENBEEK, beëedigd makelaar, Sweerts de Landasstraat 75, De dikke kleverige slijm, welke zich bij kinderen, di< aan deze ziekte lijden, in de luchtwegen ophoudt, veroor zaakt de krampachtige hoestaanvalleu en het vreemde pie< p^nde geluid, welke aan de kinkhoest zoo eigen is. Doo deze slijm te verwijderen kunt U het lijden van Uw lieve, liug veel verlichten. De oefent een verzachtende werking uit op de ontstoken slijm, vliezen en doet door haar slijmoplossende eigenschappet groote hoeveelheden hiervan loskomen. Na eiken lepe Abdijsiroop «orden de kinderen gewoonlijk veel rustiger krijgen meer lucht. Behalve in geval van kinkhoest word! de Abdijsiroop ook zeer geprezen bij catharrhale aandoe, ningen der ademhalingsorganen, verkoudheid, hoest, slijm, hoest, influenza, bronohitis, griep, hooikoorts, asthma. Prijs per flacon van plm. 230 gram f 1,60 van plm. 550 gram f 3,25; van plm. 1000 gram f 5,Alom verkrijg baar. Eischl rooden band met onze handteekening L. I. AKKER, Rotterdam. 72 25279 Pri pei Be lechf edee Ni v. Zi et v et De irecl He ir Mi nig De icht bi He middel dat u rust en kalmte scheukt en oen verkwikkenden slaap, dat gejaagdheid en onrust doet ophou- j den en examenvrees wegneemt, is j een koker 17 25685 Genezen U van zenuwachtigheid. Mj Per keker 60 ct. 3 kokers f 1.70. Bij Apoth. en Drogisten. uit de Centrale Homoeopatische Apo theek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in OR1GINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelstraat, Bergen op Zoom 12 Handel in: 25652 HORLOGES, KLOKKEN, WEK KERS, BAROMETERS. Gouden- en Zilveren werken. Reparatiën NETJES eu BILLIJK. ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 II Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM AGENT der Stoomververij en Chemissche waescherij, Fort 41 Bergen op Zoom. 15 25637 Nergeus beter, nergens goedkooper overal aan huis te ontbieden. 25926 Speciaal adres voor: 10 PARFUMERIËN, HAARWERKEN, ODEURS, en aanverwante artikelen. beveelt zich aan tot het 7 VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOI" Ie Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak- hoizen. Inlichtingen omtrent prijs, datum aanvaarding enz. door 10 25311 M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. WS Sstrtt yprfsï-r - De 5 0/0 Pandbrieven der Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee, zyn verkrijgbaar tot den koers van 97 Het bedrag der Pand brieven is in 1919 vermeerderd met 1 millioen 140 duizend gul den. In omloop is thans voor byna S millioen S honderdduizend gulden. 15 20167 Levering en reparatie van alle Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verplegings-arlikelen enz., prima Breukbanden met en 21955 zonder veer. 10 MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN roor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPET1T, Stationstraat Bergen op Zoom. soorten Voorhanden Wasch- en Spekkui- pen, Stamptonneu, Plant- en Sier- kuipen, Emmers, Boteitobbeu, Pri* vaattonnen, enz. Degelijk en vertrouwd adres. Beleefd aanbevelend, KUIPERIJ en FUSTHANDEL. 20 Telelooc n. 258. 25828 BERGEN OP ZOOM. Vervangt nw BRIL door een Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 Aanbevelend, 20 19636 in Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmachines, Rosmolens, Treebruggen, Stroosnij- ders, Pee- en Meelmolens, Mélotte- ploegen, Melkontroomers Mélote- Tuiinelkarns, Roomvaten, Botertob- ben, enz. Alles op proef van goede werking. 16 8216 UoopAn die STAMBOEKPAARDEN hebben worden nitgenoodi| te zenden naar de paarden: )Q Dinteloord op MAANDAG a.s., waarvan een afdeeling veerd wordt voor STAM PAARDEN. Daar van der PAARDENMARKT voldoeud citeit wordt gegeven in de val sullen zeker koopera aanwe )uw Helpt ons deze markt «te 'aii' De Bestnren van La: belang en Boereobom P. M. SNEEP en CHR. VAN DE 1 or4l 25683 23 Voorzitte 4 D tik: |tor ia itdi «ft nop He aars ordi lere ve lidt He OP MAANDAG 31 MEI 25675 Het Bestuur, GEUZE, Dijkgraaf. 13 DRONKERS, Ootv.- 9 erd et 1 BI MIDDELBURG, Goedkoopste adres voo PIANO'S, AMERIKAANS*^ 14 en KERKORGELS. Vraag geïllustreerde Prijscoi Agent voor Tholen en om de heer C. LABAN, orgi Vijf jaar degelijke garan iste roei t t issc Boschstraat 27, Bergen op Ontvangen de nieuwste pal !r f Vertrouwde bediening aan Oprijzen. illi, Ki d A tbc e i tril INPLAATS VAN GLA! Houten Boterkarns inhoud a 5 GULDEN per stuk Verder de beroemde BOTERK van 1 en 2 emmers inhc BOTERTOBBEN en THERS 23624 TERS in soorten In int indi eih bti rao if Telefoon 171.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4