I wS hazelnoot- MELKREEP. II ROTTERDAM O. J. CONTANT NIEUW! Zocht U ver geefs hi£ [verténtiön. bns- Koffiehuis, uine Klaver ver te Tholen. Bruine klaver, WOONHUIS SCHUUR, Een Woonhuis met Erf, bouw- en weiland de HOFSTEDE de HOFSTEDE een woonhuis, een werkvrouw. het opbreken en herleggen Aanbesteding. Belangrijk Bericht. GEDISTILLEERD. Zwaar blank spek Petroleumstel xxxxxxxxxxxx Voorjaarsschouw. SCHOUWING Hu welij ks kaarten en Visitekaartjes n 11 KATTENBURG Co. KLEERMAKERIJ berichten hiermede, dat hunne vertegenwoordiger, de heer L. P. J. VAN HOOIJEN, vanaf DINSDAG 25 MEI a.s. het eiland zal bezoeken met uitgebreide ST ALEN-COLLECTIE. Gegoten- en Geëmailleerde Keukenfornuizen vanaf f 18.75 „PLANET Jr." Wiedmachines VOLLE MELK CHOCOLADE i MET HEELE HAZELN3 vTn HEEL Co., NIEUW afé Réstaurant, A. OOMS—Janssens. R te Oud-Vossemeer. Verkooping te Oud-Vossemeer. en een perceel Tuingrond VERKOOPING TE SCHERPENISSE. EEN WOONHUIS MET ERF EEN SCHUUR MET ERF EEN VROUWENZITPLAATS N°. 148 VERKOOPING TE THOLEN. op Woensdag 9 Juni 1920, IN HET OPENBAAR VERKOOPEN een SCHUUR met ERF en een PAKHUIS te Tholen. Notaris Beuningh te Groede PUBLIEK TE VERKOOPEN: 26 Mei a.s., trachten aan te besteden: van pl.m. 9700 M2. Kei en Klinkerbestrating, een en ander zooals in het be stek is omschreven. Het tweemalen schoonmaken der waterleidingen in het Waterschap zulks in 6 perceelen. „De Drooglegging wordt on grondwettelijk verklaard". Profiteert dus nog heden van onze voordeelige aanbiedingen in alle soorten Fa. A. J. de Wit Andriessen. XXXXXXX*XKXK NIEUWNIEUW I 0. J. CONTANT, op de Wegen en Voetpaden met de Kunstwerken in de gemeente Poortvliet. 25676 OP MAANDAG 31 MEI 1920. Provinciale Commissie voor de Rundvee-fokkerij in Zeeland. I" afdeeling: KERKSTRAAT THOLEN Telefoon 37 EFFECTEH, BUIKZAKEN, COOTOHS, TH0LEK. '->■ "si Door sen nic lit wat de niei i genom de. verdiei 'erken noe lijd 1500, i f25, pond een pi FLINKE stalling. prcdil beroe Aanbevelend, TKAM-STATION RGEN OP ZOOM. ifoon Intero. No. 55. koming van vergissingen He in bewaring gegeven worden voorzien van een uwd DE VRIES Johz. en 25693 J. HEIJBOER Ld. 15 Mei 1920. Van G Doop»! 2,30 30 aar Lutlerv :e Arob den: Ier Meu m. 3 icboor. Langei lier, 3 en invo Mei a.s. hoopt onze Vader, wd- en Grootvader P. KUIPER Jz., 90en geboortedag te ge- 15 25682 Uit aller naam, d. ZANDE. v. d. ZANDEKnijper, ilen, 21 Mei 1920. ielandsche straat 35.) ►oiterh en srhafi, srk, 1 nar fan G: avo 192 3 j, n, i Dlitab 23 j. er Hei. W. C, 3. Li felen uwd J. VAN OOST Waterb. Opzichter en 25691 J. P. THOLENAAR. e' 15 Mei 1920. enadijk,) nwd M. DE RIJKE L.Jz. en 25692 A. VERBURG Md. temeer, 20 Mei 1920. 1: C. v. d. KOOIJ en G. BOOGERT sde namens wederzijdsche bunnen hartelijken dank be- oor de vele blijken van be- ing v«5«5r en bij hun huwe- ervonden. 12 25695 19 Mei 1920. d: CHRISTIAANSE Dz. en 25690 LINDHOUT Md. Ie namenB wederzijdsche la- irtelijk dank zeggen voor de wijzen van deelneming vóór nn huwelijk ontvangen. j 20 Mei 1920. ndag 23 Mei aanstaande, n onze geliefde onders 1COB PIETER HAGE en NA JOHANNA NOOM be 25-jarige echtvereeDi- te gedenken. laartensdijk, 19 Mei 1920. dunne dankbare kinderen, G. GAAKEER—Hage. ADR. GAAKËER. CORNELIA HAGE. 18 25681 boifer van het bekende merk Jönköpings Westra 6 dadelijk, men strijkt er geen aan. Probeert ze. 25691 n Velhris D. VAN DE VELDE te zal, teo verzoeke van heeren ders R1JSTENBIL Bastzn., VRIJDAG 28 MEI 1920, id» 7 uur, zomertijd, in de van M. J. Ampt, in het verkoopen 17 25688 peroeelen (7 stukken) Hikkepolder, aan de Kromme- onder den Zeedijk. of in perceelen te koop Ruim 1 hectare narfo 2de snede, gelegen in Scha- mlder op Stapelblok, toebe de aan den heer A. L. Rom- ibrijtingsbiljetlen in te leveren «ntore van notaris D. VAN ELDE te Tholen uiterlijk 1920. 17 25687 Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den beer A. C. MINHEERE, landbouwer te Oud-Vossemeer, OP DINSDAG 8 JUNI 1920, bij inzet 's namiddags 4 nur en bij toewijzing 'a avonds 6 nur, telkens zomertijd, in de herberg van M. J. Ampt, in het openbaar verkoopen: EEN NIEUW GEBOUWD met in steen gebouwde goed ingerichte te Oud-Vossemeer, samen groot 14 aren 55 centiaren. Een gedeelte van deschunr dadelijk te aanvaarden,overigens 1 Maart 1921 Het huis te aanvaarden bij vertrek van den verkooper, uiterlijk 1 Mei 1921. 30 25689 Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, op DONDERDAG 27 MEI 1920, namiddags 4 nor in de herberg van A. L. Groenewege en 's avonds 6 uur, telkens zomertijd, in de herberg van C. Rijstenbil, in het openbaar verkoopen Gemeente Scherpenisse. aan de Weatatraat, groot 55 centiaren. en een PERCEEL GROND aldaar, groot 9 aren 65 centiaren. In 2 Een en ander behoorende tot de nalatenschappen van wijlen de echte lieden J. Minheere en W. van der Zande. 32 25686 Onmiddellijk daarna aan de Noordzijde in de Herv. Kerk. Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den heer A. L. ROMBOUT8, landbouwer aldaar, 's namiddags 3 nor, bjj INZET, en 'a avonds 6 uor bij TOEWIJZING, (telkens zomertijd) Dadelijk te aanvaarden. 16 Heet. 83 aren 85 centiaren aldaar, in den Schakerloopolder. Te aanvaarden oogst 1920. In 25 perceelen en combinatiën. Boekjes met kaart zijn na 29 Mei a.s. verkrijgbaar. 32 25701 is voornemens om op WOENSDAG 26 MEI 1920 bij INZET en op WOENSDAG 9 JUNI 1920 bij TOE WIJZING, telkens des nam. 2 uur, in het hotel bewoond door Mej. E. AERTS te IJzeudijke, onder WATERLANDKERKJE, groot 35,3890 hectaren of 80 ge meten, verhuurd aan ANGELUS VAN VOOREN aldaar, voor f 1881,95 's jaars, tot 1921; onder SLUIS (Heille) groot 25,8360 hectaren ol 58 gemeten 121 r., bewoond door CHARLES MOERAERT aldaar, vrij van huur, dut dadelijk aan 't gebruik. Boekjes met voornaamste veilings- voorwaarden en omschrijving der perceelen met kaart, gratis te bekomen ten kantore van notaris Benningh voornoemd, vanaf 17 Mei 1920. 36 25677 b. TE KOOP 25696 staande Bebouwdendam 22, Tholen, te bevragen bij C. J. SCHOT Szn. Mevrouw NOSKE vraagt 6 25699 Burgemeester en Wethouders van OUD-VOSSEMEER, zullen op des namiddags ten 3 ure ten ge meentehuize De aanwijzing geschiedt op 26 Mei a.9., des voormiddags te 10 ure. Bestekken verkrijgbaar ten Ge meentehuize tegen betaling van f 1. Inlichtingen geeft de Gemeente opzichter J. YRIENS te Tholen. Oud-Vossemeer, 14? Mei 1920. Burgemeester en Wethouders 25678 voornoemd: 32 C. W. SNIJDER, Burgemeester. W. v. d. PLOEG, Secretaris. Het BESTUUR van het Water schap POORTVLIET zal, op Zaterdag 5 Juni 1920, des avonds om 7 ure (welt. tijd) in de herberg van P. J. v. d. Slikke, trachten aan te besteden Inlichtingen worden gegeven door den Waterbouwkundigen Ambtenaar W. A. v. d. Velde. 25674 Het Bestuur voornoemd, E. GEUZE, Dijkgraaf. 23 DRONKERS, Ontv.-Griffier. Vermoedelijke uitspraak Hooggerechtshof in AMERIKA Geen aanvoer in Nederland van AMERIKAAN8CHE SPIRITUS. Gevolgontzettend» prijsstijging. Ie klasse kwaliteit. Billijke Prijzen. Beleefd aanbevelend, 29 23681 naar een snelwerkend middel, ter genezing van steenpuisten, bloed vinnen, negeDoogen, open beenen, zwerende borsten, fijt, wratten, likdoorns, ring,- baard- en dauw worm, winterhanden en winter voeten, brandwonden, beproef dan ééns een busje Oprechte Wisnumer Zalf, |en in enkele dageu is U genezen. Prijs per bus f 0 75 en f 1.85, (Hoe grooter bus hoe voor- deeliger in 't gebruik). Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten en Winkeliers. Gen.-Agent J. C. de Vries, Winsum (Gr.) Te Tholen bij ia. Van Zaltbommel, Poort- m vliet Wed. Jansen, Scherpeniise Q. Hartog-Keur, Staveniue G. v. d. Berg en J. Loune, St-Annaland J. van Moort, Ierseke A. Steketee 30 24870 90 Cent pet 5 ons. 25700 6 A. JANSSEN Gzo., Tholen. Het allernieuwste met koperen recervoir. Kookt en braadt in een minimum tijd s. In gebruik veel voordeeliger dan de ouderwetsche kookstellen. Verkrijgbaar bij Kerkstraat Tholen. Telef. 37. 20 25698 ffVVfVTfffffVffVvTTTTvw Het Gemeentebestuur van Poortvliet, J. G. DIEPENHORST, Burgem. DRONKERS, Secretaris. 16 Modellen van zijn steeds ter inzage bij onderge- teekende, die zich houdt aaubevoleu voor de levering van alle soorten drukwerk. 14 Beleefd aanbevelend, 18183 A. VAN GORSEL, Oud-Vossemeer. De KEURINGEN van stieren en vrouwelijk rundvee zullen in Tholen gehonden worden te 25684 18 STIEREN. KOEIEN. ST-MAARTENSDIJK op Donderdag 27 Mei 1 nor. 8 unr. STAVENISSE op Vrijdag 28 Mei geen. 8 nur. 100 25680 bericht ontvangen te hebben eeue GROOTE SORTEERING Tevens voorradig de ECHTE LOSSE ONDERDEELEN DIRECT VERKRIJGBAAR, gap* TE KOOP2 oude Keukenfornuizen en 2 Sleekachels voor Spotprijzen. 48 25697 TVrlrVTVrV FV^V rV^V TV Tl fV^VrV rl rV Koopen eo verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden il DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HAN DELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met cheque en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbaar.) Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKO MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlaudsche Maatschap pijen als op Beurspolis. Verhuren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Atzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 912'/j en 1—5 uur. Des Zaterdags van 93 uur.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3