BINNENLAND. 0 N D E R W IJ S. Van onze berichtgevers. GEMENGD NIEUWS. ra Kerknieuws. Burgerlijke Stand. Marktberichten. EF r tv Vervolgens wordt goedgekeurd de rekening van het WeezeQ-arinbestuur over 1919 met een ontvang van f 13822.575, een uitgaaf van f 11944.935 a]zoo met een goed slot van f 1877,64 In verband met het plan om de Paaschdijk- •traat te herbeslraten worden ter tafel gebracht eenige monsters straatkeien en -klinkers met prijsopgaaf der verschillende soorten. Besloten wordt tot herbestratiog van genoemde straat over te gaan en zulks met krom getrokken straatklinkers. Dit werk zal een uitgaaf vorderen van niet meer dan f2000, tot welker dekking te zijnertijd een geldleening aangegaan zal worden Aangezien elk jaar aan de vloer van de raad zaal veel reparatiewerk is, wordt besloten dezen te doen vervangen door een houtgrauietvloer op beton. De vergadering wordt daarop gesloten. Benoemd tot Ontvanger dei" Registratie en Domeinen te Tholen, de heer F. C. Kuylaars, thans surnumerair der Registratie en Domeinen. Poortvliet, Benoemd tot onderwijzeres aan de Chr. school te de Lier Mej. E. Muijzer thans onderwijzeres aan de Chr. School alhier. DE TWEEDE KAMER Donderdag (hemelvaartsdag) en Vrijdag nam de Kamer vacantie. Dinsdag dezer week werd de behandeling der onderwijswet voortgezet. Dit onderworp verliest meer en meer de belang stelling en vooral aan 't eind der zitiingen en avondzittingen zijn er niet zelden zoo weinig leden over dat er niet gestemd kan worden. Daardoor moest nu Dinsdag de vergadering be ginnen mot over twee amendementen te stemmen die van den heer Ossendorp, om niet alleen de godsdienstige maar ook de politieke neutraliteit bij het lag. oud. vast te leggen, .en dat van den heer v. Ravosteijn, om in de clausule, dat het onderwijs dienen moet, tot het aankweeken van christelijke en maatschappelijke deugden het woord „christelijke" te schrappen. Beide werden verworpen. Nu volgde eeu amendeinent-Otto op art. 54 om aau onderwijzers, die Kamerlid worden, de helft van hun salaris als non-activiteiUsalaris toe te staan ten laste van 't Ryk. Omdat dezelfde regeling reeds voor andere ambte naren beslaat, vond hot denkbeeld heel weinig be strijding en de minister nam 't over en 't art. werd aangenomen. Art. 57 spreekt over de inrichting van het ge neeskundig schooltoezicht (aanstelling van school artsen.) Een amendement van een paar leden om deze zaak uit hel wetsvoorstel te nemen en onder Staatstoezicht op de volksgezondheid te brengen werd aangenomen. 's Avonds kwam een nog belangrijker zaak aan de orde door een ingrijpend amendement op art. 64 van den heer K. ter Laan. Volgens het wetsvoorstel komt de bouw en 't onderhoud dor schoolgebouwen bijzondere zoowel als openbare en 't aanschaffen van leermiddelen ten laste der gemeonten, en 't rijk neemt de trakte menten voor zijn rekening De heer Ter Laan nu stelde voor dat het rijk ook de gebouwen ea de helit der andere kosten zou betalen. Dat deze wijziging ingrijpend was bleek o.a. uit den wensch van den heer Albarda, dat de minister van finaiitiën hier tegenwoordig mocht zijn, welke wensch door anderen gedeeld werd. De heer Lobman achtte het beter de beslissing aau te houden totdat de wet op de geraeente-finantien zal behandeld zijn. De minister wees begrijpelijkerwijze 't amendemeut af. De gemeenten zullen naar de jongste gegevens door de nieuwe regeling toch al met 8 millioeu ontlast worden, zei Z.E. Wordt het amendement aangenomen dan zouden de gemeenten geld overhouden en of 't schoolgold verminderen of een potje maken. Denkelijk naar aanleiding van bovenstaanden raad van den heer Lobman verklaarde de minister dat dit onderwijs-ontworp niet zou worden uitge voerd vóórdat een betere finantieele regeling met de gemeenten is verkregen. Die regeling komt de volgende week anu de orde, dus behoeft de be handeling der onderwijswet niet te worden onder broken, wat de minister ook niet gewenscht achtte. Do heer Ter Laan stolde nu een motie voor om de behandeling van art. 64 te schorsen totdat de herziening dor gemeentewet en de finantioele vorhouding tusschen rijk en gemeente zal zijn af gedaan. Na eenige debat waaruit bleek dat de meerderheid der sprekers met de verklaring van den minister genoegen nam, trok de heer Ter Laan zijn amen dement in en bij de stemming over zijn motie bleek dat het getal leden beneden de 50 gedaald was, dus geeu stemming. Den volgende dag (Woensdag) werd de motio verworpen. Do heer Ketelnar stelde toen een amendement voor dat niet zoover ging als dat van den heer Ter Laan, hij wilde 3^ van de bouwkosten aau 't Rijk brengen, 't Werd verworpen en de heer Ter Laan wijzigde zijn straks ingetrokken amendement, doch dit word ook verworpen, nadat do minister 'l on aannemelijk had verklaard. De heer Treub verzocht als voorzitter der com missie van voorbereiding vau 't ontwerp tot ver ruiming van 't belasting gebied der gemeenten, de behandeling van dit ontwerp uit te stellen, aangezien de jongste wyzigingen der regeering dit ontwerp nog niet voor openbare behandelingen rijp hebben ge maakt. Donderdag 11. is daarover gestemd. Op de artt. 66 en 67 werden ameudementen voor gesteld door de heereu Gerhard, Otto, Rutgers, van Ijzendoorn, Visser en Albarda. Ze werden voor 't meereudeel door den miniator outradeu of onaannemelijk verklaard en alle werden ingetrokken of afgewezen. De heer Rutgers had eenige amendementen op de artt. 76, 77 en 80, die te samen werden behandeld omdat ze samen de strekking hadden om de school besturen in de gelegenheid le stellen ook anders dau in geld de te eischen waarborgen te stellen. De behandeling er van kon niet meer voltooid worden, ST-ANNALAND. In de jl. Woensdag ge houden Vergadering van Ingelanden van den Polder Moggershil werd de rekening dienst 1919/20 vastgesteld in ontvang op f 2102 345, eu in uitgaaf op f 2036.42 met een goed slot alzoo van f 65.925. De begrooting dienst 1920/21 werd vast gesteld in ontvang en iu uitgaaf op ean gelijke som vau f 1907,405 Het dijkgeschot werd be paald op f43 per H.A. tegea f 46 in den vorigen dienst. Tot Dijkgraaf werd herbenoemd de beer Jb. Eleubaas Hz. die tevens werd herkozen tot Ver tegenwoordiger van den Dijkraad der Calamiteuze polder» Oud-Kempenhofstede en Moggershil. IERSEKE. Zaterdag der vorige week had de algemeene vergadering plaats van stemgerechtigde ingelanden van den Nieuwe Olzendepolder alhier. Al die ingelandeu waren aanwezig of verlegeu- woordigH. De rekening 1919/20 en de begroo ting 1920/21 werdeu vastgesteld, de laatste inet f 5536,35 in ontvaDg en uitgaaf en een post voor onvoorzien groot f 98,495. Het dijkgeschot werd verhoogd van 30 tot 32,50 gld. per H.A. Op de aanbevelingslijst voor een gezworene ter vervanging vau den heer J. v. d. Velde (aftr.) werden geplaatst de heeren M. Verinne Jz. te KruiniügeD, en P. de Koeijer Lz. en A. de Putter, beiden te Ierseke. Voor een paar dagen verloor hier iemand een portefeuille met f 300 in bankpapier en een premielot. Zij werd door den gemeenteveldwachter gevonden, die haar ter secretarie deponeerde. De portefeuille is thans weer in 't bezit van den verliezer. OUD-VÖSSEMEER. Aan den zeedijk van den polder Slabbecoorne werd een egel opgemerkt dat dier, bekend als stekelvarken, behoort heele- maal iu ons eiland niet thuis, zoodat men zich afvraagt, hoe komt er. Het is trouwens wel eens meer gebeurd, dat vreemde gasten ons eiland met een bezoek vereerden wij herinneren ons duidelijk, dat op bijna alle dorpen een ree werd gezien en ook dat een wild zwijn dit was een verdwaalde uit een kermistent uit Zuid- Beveland en dat dier was even bij Gorishoek de Schelde komen overzwemmen het „on veilig" maakte. Nog krasser is, dat wij uit de dorpsrekening van Scherpenisse over het jaar 1603 lezen „Betaald de woltsjagers van Poort vliet, van dat zij drie wolven gevangen hebben en dat voor onze portie 20 schell.", nog eens in dezelfde rekening „betaald Mr. Gabriel, van eeoen wolf die die vau Sinte Mertensdijck ge vangen hebben, bij accoord de somme van 14 sch. en 7 gr.". Verondersteld wordt, dat die gure gasten uit Noord-Brabant over het ijs in de Eendrach', het eiland zijn binnengedrongen, eo de besturen van stad en dorpen premiën hebben uitgeloofd op het vangen en dooden ervan, om er weder van ontslagen te raken. Tot bestuurslid van de polders Van Vrij- bergbe is gekozen de heer C. vau Tilbeurgh j het aftredende lid, de heer K. J. Hanse, werd niet herkozen. Alhier is overleden de heer P. Zweedijk, die meer dan 50 jaren de betrekking van op zichter, planter en snoeier van de Ambachts heerlijkheid bekleedde, ook de functie van dijk- baas bij het Waterschap Oud-Vossemeer vervulde hij vele jaren. Bij de Ned. Herv. Kerk te dezer plaatse was hij ook vele jaren als notabele enz. betrokken. Hij bereikte den leeftijd van 84 jaren. STAVENISSE. In de 14 Mei 11. alhier ge houden vergadering van Iugelanden van den Nieuwen Polder (auuex-Staveüisse) werd goed gekeurd de rekening en verantwoording over 1919/20. De ontvangsten waren f3850.97, de uitgaven f 3337.93, zoodat er een goed slot is van f 513.04. De begrooting voor 1920/21 werd vastgesteld in ontvangst en uitgaaf op f 4276.915. Opgemaakt werd een staat van aanbeveliug voor eeu gezworene, tengevolge van de periodieke aftreding op 1 Aug. a.s. vau den heer Chr. Luijk. Er werden resp. op geplaatst de heeren Chr. Luijk, C. Potappel Lz. en L. Neele. LI. Zaterdag hield de afdeeling /yTholen en St-Philipslaud" van het Centr. Gen. voor Kinderh. en Vacantiekolonies haar jaarvergade ring te Scherpenisse Uit de rekening en ver antwoording bleek, dat er op 31 December 11. in kas was f 1276. De aftredende bestuursleden, de dames K. Suurlaud, II. J. Kerpesteijn en de heereu Wiskerke en Buijze werden herkozen en als plaats voor de volgende vergadering werd aangewezen Poortvliet. Dit jaar zullen er 2 kin dereu uitgezonden worden Daar De Steeg bij Dieren. ST-MAARTENSDIJK.* Met iugang van 1 Juni is beuoemd tot Rijksbeurtmeester aan de scbippersbeurs alhier de heer Antb. Vroegop, alhier, terwijl met ingang van dienzelfden datum de heer Hers is overgeplaatst naar Sommelsdijk. LAIMDBOU W-VEETEELT. Een middel tegen mond- en klauwzeer Is eindelijk de weg gevonden tot doelmatige en afdoende bestrijding van het mond-en klauw zeer? 't Schijnt haast zoo. In de Veldbode deelen de heereu Van Leeuwen te Utrecht en Van Muilwijk te Leerdam mede, dat ze kalveren en biggen ontvatbaar hebben gemaakt voor de ziekte door ze in te spuiten met bloed van koeien, die sinds een week of drie van mond- en klauwzeer genezen waren. Zoo wordt meegedeeld dat van tien gezoude kalveren er acht werden ingespoten. Bij de andere twee, oogenschijnlijk de sterkste en gezondste, bleef de inspuiting wegens tekort aan serum achterwege, 't Gevolg was dat de acht behandelde dieren niet aange tast werden de beide andere echter wel en deze stieren aan de ziekte. Men weet das na, dat er in 't bloed van de dieren, die aan mond- en klauwzeer hebben ge leden, eenigen tijd na hunne genezing een stof aanwezig is, die bij overbrenging in 't lichaam van andere dieren deze voor de ziekte behoedt. Nu men eenmaal zoover is, aiag wel worden verondersteld, het meent Hbl., dat er spoedig een serum zal worden beschikbaar gesteld, met be hulp waarvan alle dieren voor de ziekte ouge- voelig konneu worden gemaakt. Rundveekeuringen in Tholen. De rundveekeuringeu in Tholen zullen ge houden worden op Donderdag 27 Mei a.s. te St-Maartensdijk om 8 uur voor koeien en om 1 uur voor stieren en op Vrijdag 28 Mei a.s. te Stavenisse om 8 uur (alleen koeien). Deze keuringen gaan uit van de* Provin ciale Commissie voor Rundveefokkerij en van het Nederlandsche Rundvee Stamhoek, Ieder veehouder kan dekstieren boven de 9 maanden en koeien, die minstens eenmaal ge-, kalfd hebbeo, inzenden ter keuring en ter mede dinging naar de prijzen. Het Nederlandsche Rundvee Stamboek kent alleen dieren van leden, waarvoor tijdig inspectie is aangevraagd. Op de keuringen wordt door den keurmeester verslag gedaan daarom te meer moeten zij door alle veefokkers worden bijgewoond. De Zuivel-Veeteeltconsulent. Goed afgeloopen Bij de vliegdemoustratie te Groningen zou een vlieger juist zijn laatsten tocht doen met twee passagiers, die een kostelooze vlucht maakten, toen door een vuiltje in de benzine de motor onvoldoende werkte, waardoor de machine niet fliuk omhoog wilde. De wind dreet de tnaohine te midden van het publiek, en bad de vlieger niet zoo handig gemanoeuvreerd, het ongeluk zou groot zijn geweest. Door een vlugge wending kwam de machine nog in een sloot terecht. Het onderstel en de schroef werden verbrijzeld. Door den schok brak de vrouwelijke passagier, mej. L. Nanninga, uit Loppersum, haar linker been op twee plaatsen. Net als in St-Maartensdijk. 't Vorig jaar werd tot lid van den Raad van Franeker gekozen de heer H. v. d. Haring (R.K.), die huurder was van een gemeei.tewoning, welke huur op 12 Mei j.l. eindigde. De heer v. d. H. blijft echter wonen en heeft evenmin bedankt als lid van den Raad. Men vraagt zich thans af, wat de Raad zal doen, te meer waar voor enkele jaren een lid der 8. D. A. P. voor een candidatuur heeft bedankt, omdat hij huurder was van eene gemeentewoning. Mislukte bankroof. Een 31-jarig man, reserve-luitenant van de infauterie heeft een poging gedaan om een levensverzekeriugsbaDk te berooven. Na zijn demobilisatie is de joDgemao, die gehuwd is en welgestelde ouders bezii, aan lager wal geraakt. Hij dreef handel in schrijfmachines, welke hem geen voldoende onderhoud gaf. Hij stak Woensdagmorgen eeu pet en masker bij zich, nam een taxi en liet zich Daar de bank rijden, waar hij des morgeus reeds was geweest om den toestand op te nemen. In de vestibule van het bankgebouw van de Nassauverzekering- baok te Amsterdam sloot bij de hoofddeur, deed zijn masker voor, zette zijn pet op en ging het kantoorlokaal binnen waar hij bet daar aauwezige kantoorpersoneel met een revolver bedreigde. Hij begaf zich toen naar de brandkast, greep een portefeuille en verliet het kantoorlokaal. De taxichauffeur die zijn klant zoo zonderling uitgedoscht zag terugkeeren, vatte argwaan en wilde niet doorrijden. Een der directeuren van de bauk die vanuit een ander lokaal den dief stal had gezien snelde den dader achterna, waarop de roover uit de auto sprong en bet op een loopen zette. Het reeds toegesnelde publiek liep hem achterna, waarop de man in den Amstel sprong. Hij zwom naar de overzijde en werd daar in ontvaDgst genomen door de politie die reeds gewaarschuwd was. De portefeuille die de dader weggeworpen had, bevatte niets dan kwi tanties. De revolver is bij het zwemmen verloren ge gaan, in het bezit van den gevangene werden nog 6 scherpe patronen gevonden. Luchtdienst. Maandag is de luchtvaart tusschen Nederland— Engeland geopend en het eerste vliegtuig iu het vliegkamp Schiphol aangekomen. De vlieg- dienst vervoert zoowel passagiers als goedereD. Het is voorloopig een 3 maal weeksche dienst Het eerste vliegtuig was van Louden in 2 uur tijds naar Amsterdam gevlogen. Noodlottig. Te Hilversum moest een beerpot geledigd worden. Een gemeentewerkman die in de put afgedaald was werd door de dampen bewusteloos zijn kameraad wilde ter hulp komen en onder ging hetzelfde lot, terwijl ook eeu derde die de twee anderen wilde redden bewusteloos geraakte. Een vierde werkman bond zich een met eau de cologne gedrenkte doek voor den mond en wist zoo dt andere drie uit de put te halen. Twee der slachtoffers werden bijgebracht, een van heD, vader van 3 kinderen, was reeds overleden. De ex-keizer heeft Zaterdag zijn verblijf te Doorn betrokken. In alle stilte had de verhuizing plaats en on opgemerkt, langs den achteringang, betrok de keizer zijn nieuw verblijf. Een ernstige brand heeft te Leeuwen bij Tiel gewoed, waarschijnlijk ontstaan door het spelen met lucifers door kin- deren, EeD zestal huigen is verbrand, Te Tilburg is een lederfabriek geheel uit brand, waarbij tal van huiden zijn verbri De eerste vrouwen hebben bon stemplicht uitgeoefend. Door breiding van Maastricht uuoest daar een nieoOT gemeenteraad worden gekozen en dit wae ons land de eerste stemming onder de niei kieswet waaraan vrouwen deel hebben genorn Veel verdienen en nog armoede. Wat wordt er in Weenen een geld verdiei Een werkman maakt met 48 uren werken weekgeld van f 350. En wat moet hij daarmee.... een armoe lijd Men ga even na: een pak kleeren f1500, paar schoenen f 300, een paar sokken f 25, pond vleesch f 25 tot f 37,50, een pond f41, een pond meel f3, een ei f 3.50, een p< peulvruchten f10. Melk is in het geheel niet te krijgen. RG ifoi ko Ho UWi I Oud-Vossemeer. Ds. I. Kievit, thans predik by de Ned. Herv. kerk te Benschop, is beroe (toez.) naar Monster. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 Qur ds. Van Gi huijzen, nam. 2,30 ds. Van Luttervelt. Doopst Collecte Zending. Geref. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2,30 ds. Tenkink em. pred. te Arnhem. Geref. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2,30 aar 's avonds 6.30 unr leeskerk. Maandag 2e Pinksterdag. Ned. Herv. kerk voorm. 10 uur ds. Van Latter Geref. kerk voorm. 10 uur ds. Tenkink te Arnhi Geref. Gem. voorm. 10 uur leeskerk. uw M A seo d: C sde hu ooi ing er? Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: Zondagmorgen 10 uur Dr. H. A. van der Meu te Bergen op Zoom. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en ave 7 uur ds. JaDsens te Langerak. Maandag 2e Pinksterdag. Ned. Herv. kerk voorm. 10,30 ds: Verschoor. Geref. kerk voorm. 10,30 ds. Jansens te Laugei ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 ds. Keiler, 8 uur leeskerk. Oud Geref. kerk voorm. 10,30 nam. 3 en uur leeskerk. Maandag 2e Pinksterdag. Ned. Herv. kerk voorm. 10,30 ds. Keiler. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en nan. ds. Kamsteeg. Collecte Zending. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en ave 6,30 uur leeskerk. Maandag 2e Pinksterdag* Ned. Herv. kerk. Geen dienst. Oud Geref. kerk voorm. 10,30 leeskerk ST-ANNALAND. 10,30 ds. Oosterh en< Ned. Herv. Kerk voorm. nam. 3 nor leeskerk. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 's avo 6 uur leeskerk. Maandag 2e Pinksterdag. Ned. Herv. kerk voorm. 10.30 ds. Oosterhals. dei Geref. kerk voorm. 10.30 leeskerk. (flela OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 10.30 leeskerk, n 3 uur ds. Van Griethuijzen. Geref. kerk, voorm. 10,30 en nam. 3 aar Staal, 's avonds 6.30 leeskerk. Maandag 2e Pinksterdag. Ned. Herv. kerk voorm. 10,30 aur ds. Van Gi huijzen. Geref. kerk voorm. 10,30 ds. Staal. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. en nam. ds. Boar. Geref. Kerk, voorui. en nam. ds. Meyer. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en 's av< ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm,, nam. en avof^ Kersten. Gemeente IERSEKE vaD 4 10 Mei 192 Getrouwd Abraham Slabbekoorn, 23 j. te Kapelle en Maria Jacuba Slabbekoorn, 2« jm. Daniël van Boven, 23 j. jm. en Eliaab de Wee, 21 j. jd. Diogenis Schipper, 23 j. te Zondert en Janetje Lenntje van der Ji 23 j. jd. Geboren: Jacomina, d.v. Cornelii van V en Bregtje de Koeijer. Gemeente THOLEN van 1421 Mei. Geboren: Elizabetb, dv.. C. Haten en P. M. de Koning. OndertrouwdC. Schot jm. en W. Perestam jd. Gehuwd P. C. Janssens jm. en S. C. Deurloo jd. J. L. Christiaanve jm. en E.Li boot jd. J. J. de Bree jm. en E. van OefFelen THOLEN 22 Mei 1920. Eieren 9 cent per stuk. Boter f 1.20 per pond. ROTTERDAM, 18 Mei 1920. EIEREN. .f. Op de heden in ons veilingslokaal Bai poortstraat 24 gehouden veiling werden naf o i gende prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren vao f 10.— tot f12.10. Kleine kipeieren f 8.50 tot f 9.50. Eendeneieren f 10.25 tot f 11 Ganzeneieren f 17.tot f 20. Aanvoer 285,000 stuks, irte wij iun •p Mc d I 90 ind lC( Ni 9 te Haa Bu CO UOl J da s 'eihris zs de: VI ids ar P Hi BQ poll ide :hri ant

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2