IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT g NTo. 1835 Zaterdag 22 Mei 1920. Vijf en dertigste jaargang :as ïhiife ikeuri Publicatiën. leuwt en [MME RRAJ Firma J. M. C. POT - Tholen. OfPOl ikke sraj iERN )P zi KT, 259 MG. R. Vj Arnhe 10 252 N als INT. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Priji per kwartaal f0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco per post 11,40. Voor het buitenland f1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. Van 2430 Mei 1920 kunnen gebruikt worden: on no. 34 van de snikerkaart voor l/2 pond suiker, sldigheidsduur van couponnen der HItOODKAAR- 'EN voor het 137e tjjdvak van 19—27 Mei. De broodkaarten voor wittebrood, waarop geen •n geen nummer voorkomen syn voor het 137e jdvak zwart op groenen ondergrond. Thelen, den 31 Mei 1920. 12 De Burgemeeiter, J. W. WAGTHO. OPENBARE VERGADERING vin den Raad der gemeente Tholen op 14 Mei 1920. iKKlf Aanwezig alle ledeu. Voorzitter de burge- leester. Na opening der vergadering legt de heer lompe in handen van den voorzitter de ver- ichte eeden af, waarna de voorzitter den heer .lompe geluk wenscht en hoopt dat het dezen >°?e gegeven zijn nuttig in het belang der Ge- )MUte werkzaam te zijn. De heer Klompe dankt voor de toegesproken oorden en hoopt te kunnen voldoen aan het- een de voorzitter zeide, hij zal naar zijn beste 'eten hieraan trachten te voldoen en roept hier- oor den steun in van zijn medeleden. De notulen van de vorige vergadering worden astgesteld. De notulen geven den voorzitter aanleiding te merken dat in de vorige vergadering bij benoeming van een lid der gascommissie !0 fout is begaan door bij de gehouden stern- iing de stem op den heer Van Hiele uitgebracht i. ujC| beschikbaar stelde, ongeldig UITGAVE: Telef. Intero. no. 16. 36 9S iet che ""6 staalb» ,ich nnRR 1 I oiciuc, uu^oiuig atsch T en* was n*et juist. Indien de Raad 1—5 prijs opstelt een nieuwe verkiezing te houden in zal hiertoe worden overgegaan. Daar geen der leden zich voor een nieuwe emming uitspreekt wordt met algemeene stern en besloten dein de vorige vergadering gedane Mioeming geldig te doen blijven. Ingekomen zijn a. miss. van Qed. Staten inzake regeling van irwedden van gem.-veldwachters. Deze zou »or Tholen bepaald moeten zijn op f 1650. De heer JaDssen vraagt of de Raad naar aan - liding hiervan iets bij of af kan doen. De voorzitter antwoordt dat Ged. Staten met ize regeliug een algemeene leiddraad aangeven e gewoonlijk wordt gevolgd. Dit wordt gedaan in te voorkomen dat sommige Gemeenteraden it zuinigheid deze ambtenaren het slachtoffer tuden laten worden. De heer Moelker zou in aanmerking willen imea de bijverdiensten, doch waar Ged. Staten i hun circulaire zeggen dat hiermede geen reke- ing mag worden gebonden, zal hij hierover zwijgen et algemeene stemmen wordt besloten het >orstel van Ged. Staten aan te nemen. b. Schrijven van mej. Theunissen, waarbij zij et ingang van 1 Juni ontslag vraagt als onder- yzeres, wegens hare benoeming als zoodanig Vlissingen. De voorzitter stelt voor dit ontslag op de eest eervolle wijze te verleeneu, en drukt zijn ijt uit dat de school te Tholen een kracht als sj. Theunisse moet verliezen. Wordt conform voorzitters voorstel besloten, rwijl tevens wordt medegedeeld dat bereids, oproeping is gedaan voor een leerkracht, in het bezit moet zijn van acte Duitsch. Procesverbaal kasopneming. d. missive ged. staten betreffende overname serbedrijf. Worden voor kennisgeving aangenomen. e. adres van de ver. Het Groene Kruis te holen, waarin wordt gewezen op de onvoldoende r Öte w»*rop de wijkverpleging hier wordt oit- GlK °cfend, daar de gemeente-vroedvrouw hiermede belast, waardoor deze arbeid niet tot zijn cht kan komen. Gevraagd wordt de subsidie f 550 te verhoogeu tot f 1200. Wordt dit ogenomen dan kan de vereeniging overgaan l het met kracht ter hand nemen van de bercnlosebestrijding. In verband met dit adres is een adres van gezondheidscommissie ingekomen, bevattende Q adhaesiebetniging met de strekking van het >or het Groene Kruis geuitte verlangen. De voorzitter meent dat de nieuwe raadsleden et geheel op de hoogte zijn van het verban de bij de vorige adressen die er toe hebben leid om tot de hnidige wijkverpleging te Strot ,^^eroro acht spr. het gewenscht een Mé! tQm*M*e vao leden te benoemen, die deze onder de oogen kuoneu zien die dan een fie» uitbrengt in de volgende zitting. Met alg. stemmen wordt dit goedgevonden door den voorzitter hiertoe aangewezen de b. Goossen, Moelker en Gelok. adres van de kerkeraden van de Ger. Kerk Ned. Herv. gemeente, met verzoek de kermis te schaffen en geen vergunning op feestdagen W te verleenen tot dansgelegenheid. en g octore BE. IM. EUW :lend, 1TVI n ZUU amacl Ui Bote van 16 RBUI In tegenstelling met dit adres is er teveus een adres van neringdoenden, die verzoeken om de kermis wel te doen doorgaan en eveneens geen verbod in te stellen betreffende het dansen. De voorzitter meent dat deze zaak bekend genoeg is, zoodat de discussies wel zoo kort mogelijk kunnen zijn. De heer Goossen zegt dat in de vorige ver gadering door hem is gesproken over dit adres. Spr. heeft toen uiet gezegd dat de kerkeraden géén recht hadden dit adres in te dienen, ieder heeft recht zich tot den Raad te richten, doch spr. heeft gezegd het verkeerd te vinden dat zoo'n adres nit moet gaan van de kerkeraden, hij heeft gezegd dat deze beweging had moete n uitgaan van de rechtsche raadsleden en hierbij blijf spr. nog. In de vorige vergadering is besloten om dit adres wegens onvoltalligheid van den gemeente raad niet in behandeling te nemen. Men was wachtende op het rapport der neutrale commissie te Groningen. Dit rapport is ons niet gewordeü. We hebben hier met Pascheu rust gehad door dat er geen gelegenheid is gegeven tot den dans. Spr. heeft men verweten dat het een dooie paaschboel was en dal vele menschen uaar Bergen op Zoom zijn gegaan om hun geld te verteren, doch dit geschiedt toch, dit zien we met de Pinksterdagen, als er hier muziek voor den dans werd gegeven, eveneens. Komt men vandaar te Tholen dan blijven de danslustige jongelui nog eenige uren van de dansgelegenheid profiteeren, dit vond thans niet plaats inet de Paaschdagen, toen was het des avouds 10 uur rustig iu de straten. Spr. heeft gedacht welke schade de inwoners van de Ge meente zouden lijden indien het dansen niet meer wordt toegestaan. In de eerste plaats zijn het de caféhouders die schade lijden. Van allé zijden kwamen dan de bezoekers uit plaatsen in het eiland, zelfs ver uit Brabant. De Thoolsche courant meldde na de Paaschdagen, dat er win keliers waren die zelfs f175 minder ontvangen hadden dan bij vorige Paaschdagen. Dit zou dus een groote strop zijn geweest. 8pr. kan dit echter moeilijk gelooven. Hijzelf heeft een der grootste winkels en indien hij zoo'u dag voor f 25 omzet is dit reeds veel te noemen. De Raad van Tholen zal thans moeten beslisseu ot de kermis zal doorgaan en of de gelegenheid tot het geven van dans zal blijven bestaan. Zie eens rondom welk een ellende er heerscht, zie naar het buitenland, dichter bij naar Am- Adverteutiënvan 1 tot 4 regels 60 cents j iedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. sterdam, Rotterdam, zie zelfs naar onze onmid dellijke omgeving, naar onze haven, hoevele schippers zijn reeds naar elders getrokkeo om werk te zoeken dat hier wegens de malaise in den oesterhandel niet meer is, de schippers moeten zelfs in fabrieken werk gaan zoeken en zullen wij dan gelegenheid geven voor muziek eu andere vermakelijkheden Spr. zal dan ook zijn stem niet uitbrengen voor het in stand houden van kermis en tot het houden van mu ziek voor den dans. De heer Moelker zegt dat de heer Goossen zeer terecht gewezen heeft op den slechteu toe stand van zaken in het mossel- en oesterbedrijf, doch is van meening dat het niet houden van de kermis of het vergunning geven tot muziek hier iets aao kau verbeteren. Zoo slecht gaat het de menschen niet of ze weten nog wel ge legenheid te vinden tot het nemen van eenig vermaak, wordt hier de gelegenheid er voor niet gegeven dan zoeken ze het elders. Spr. zal voor het behoud van de kermis stemmen. Het adres tot afschaffing der kermis wordt in stemming gebracht en verworpen met 6 tegen 5 stemmen. Voor afschaffing de h.h. Goossen, Jaussen, Geluk, Van Hiele en Deurloo, tegen afschaffing de hh. Moelker, v. d. Maas, Wage- inaker, Klompe, Aertsen en de voorzitter. f. Aanvrage subsidie aan de politieschool te Hilversum. Op voorstel van den voorzitter wordt besloten f 10 subsidie te verleenen. g. Miss. Ged. Staten houdende goedkeuring verordening veerbedrijf en h. van hetzelfde college goedkeuring rek. 1918, worden voor kennisgeving aangenomen. Indertijd is besloten een schuilhuisje te bouweu en zou de gemeentebouwmeester een plan maken. De kosten zijn toen begroot op f 500. Waar echter de begrooting met f 167 wordt over schreden, zouden B. en W. hierover eerst de meening van den Raad wenschen te hooren. De heer Moelker spijt het dat de som voor dit doel zoo hoog wordt. Spr. vraagt zichzelf af, of het nu er zoo'n groote som mee gemoeid is, niet beter zou zijn eens af te wachten en t.z.t. er op terug te komen. De heer Goossen merkt op dat de begrootiog f 800 was. De heer v. d. Maas meent dat we het om die f 167 niet moeten laten. De beer Goossen zegt dat B. en W. zich afvragen of,, nu er tal van schippers naar elders zijn vertrokken het boawen van het huisje nog wel zoo noodzakelijk is. Om echter de kosten zoo gering mogelijk te maken is er nog een anderen weg, zou de gemeentewerkman het metselwerk niet kunuen verrichtten De Voorzitter meent dat indien er op deze wijze bezuinigd kan worden het wellicht mogelijk zou zijn tot het daarstellen over te gaan. II. Aanbieding jaarverslag der gemeente. III. Voorstel om weder vrijstelling voor 5 jaren aan te vragen van het bepaalde bij art. 3 van de woningwet. Met alg. stemmen conform besloten. IV. Een wijziging van de begrooting 1919 wordt goedgekeurd, V. Voorstel om het bouwbedrijf en het grond bedrijf één te maken. De heer Geluk meent dat indertijd de ge- boawen van de bouwvereeniging reeds zijn over gegaan. De voorzitter antwoordt dat indertijd in be ginsel dit besluit is genomen en dat nu een definitief besluit moet worden geDomen. Met algemeene stemmen besluit de raad hiertoe. VI. Wordt met alg. stemmen besloten om een geldleening van f 21000 aan te gaan ter voorziening van kasgeld ten behoeve van do gemeentegasfabriek. Hierna rondvraag. De heer Goossen vraagt hoe het nu gaat met het réquest waarbij verzocht is het geven van muziek »oor den dans te verbieden. De heer Wagemaker meent dat dit een zaak is die alleen den burgemeester als hoofd der politie aangaat. De voorzitter zegt dat deze vraag van den heer Goossen hem geheel ouvoorbereid komt, t.z.t. zal spr. hierop terugkomen. De heer Goossen, zeggende dat de kermis gered is en het geveu van muziek in handen van den burgemeester blijft, hij zijn outslag neemt als wethouder. Hij wenscht geen verant woording meer op sich te nemen als hij als plaatsv. burgemeester bij afwezigheid van den burgemeester moet optreden tijdens er muziek voor den dans wordt gegeven. De voorzitter zegt. dal dit beslait van den heer Goossen hem als ijs op den rug valt. Waar om heeft de heer Goossen deze aangelegenheid niet te voren met hem besproken, hiervoor is alle gelegenheid geweest. Het spijt spr. buiten gewoon dat de heer Goossen meent een derge lijk besluit te moeten nemen, hij heeft wethouder Goossen steeds gekend als een rechtschapen, open en eerlijk man. En dit besluit wordt hem als 't ware voor de voeten gegooid eu hij kan niet anders doeu dan ziju leedwezen er over uit te drukken. Indien hij door met op feestdagen thuis te blijven, de heer Goossen van zijn voornemen terug zou kunnen brengen, zon hij zien een uitweg te vinden, om hem dezen last van de schouders af te nemen. De heer Wagemaker verzoekt den burgemeester er aandacht aan te schenken dat meer dan elf raadsleden in de zaal aanwezig blijken te zijn, aan de perstafel blijkt een 12e lid te zitten en spr. verzoekt den burgemeester dezen persoon niet toe te staan zich in onze zaken te meugen. De voorzitter zegt het uiet te hebben opge merkt, auders had hij dezen wel tot orde ge roepen. De heer Goossen zegt steeds met liefde het ambt als wethouder te hebben bekleed. Doch zijn besluit blijft vaststaan. Het is niet in orde dat het gedeelte van het request betreffende de kermis wordt behandeld eu het andere gedeelte ter zijde gelegd. De heer Wagemaker zegt dat de bevoegdheid tot het geven van muziek bij den burgemeester berust dit is volkomen juist, doch aan den Raad staat het om verandering in het betreffende art. van de politieverordening te brengeu. De voorzitter zegt dal dit zoo onvoorbereid is gekomen en men .dan niet kan vergen dat 9pr. hierop oumiddellijk een voorstel doet. Wanneer de Raad meent dat hij in deze zaken zeggingschap heeft, welnu dau zal spr. zich gaarne bij een beslait io dien geest neerleggen. Spr. meende echter dat bij het niet toestaan van muziek voor Jen dans er belangen van neringdoende ingezetenen worden geschaadt. De heer Wagemaker zegt dat hij eveneens op zeer aangename wijze met den heer Goossen heeft samengewerkt, hij betrenrt het ten zeerste dat de heer Goossen een dergelijk besluit heelt meenen te moeten nemen, en hoopt dat dhr. Goossen nog op zijn besluit zou kunnen terag- komen. De heer Geluk merkt op dat de Raad zeer zeker art. 113 der politieverordening mag wijzigen. De heer Janssen wijst op den slechten staat waarin een rioolrooster verkeert, terwijl de heer V. d. Maas er op aandringt om met het hoofd der school overleg te plegeu om te trachten veiaudering te krijgen in de schooltijden in ver band met den zomertijd, daar dit zeer lastig is voor vele ouders van schoolgaande kinderen Daarn^ wordt de vergadering gesloten. VERGADERING van Ingelanden van het Waterschap Poortvliet op 18 Mei 1920, des voormiddags te 101/2 uur in het Gemeentehuis te Poortvliet. Tegenwoordig 48 stemhebbende inge landen die in totaal kunnen uitbrengen 82 stemmen. Na voorlezing en goedkeuring der no tulen van de vorige vergadering worden eenige ingezonden stukken voor kennis geving aangenomen. Naar aanleiding van een schrijven van Ged. Staten en in verband met de uit voering van de archiefwet 1919 wordt aan het Bestuur overgelaten zoo noodig in overleg met het Gem.-Bestuur een archief verordening vast te stellen. In verband met de door Ged. Staten van Zeeland vastgestelde verordeningen tot pensionneering van ambtenaren, beambten en bedienden en hun weduwen en weezen in dienst van polders of waterschappen wordt besloten onder goedkeuring van voormeld college de op 1 Dec. 1919 in functie zijnde ambtenaren n.1. de Dijkbaas, de Machinist en den Ontvanger-Griffier vrij te stellen van de in de verordening tot pensionneering van de weduwen en weezen bepaalde pensioensbijdrage. Vervolgens wordt aan Mach. Guiljam een perceeltje grond, groot 70 M2. tot wederopzegging in buur gegeven tegen een jaarlijksche huursom van f5. Daarna wordt bet jaarverslag na voor lezing voor kennisgeving aangenomen. De verschillende rekeningen der polders worden vastgesteld. De rekening der zes groote polders met een goed slot van f2370,065 en de rekening van de exploi tatie v/h stoomgemaal met een nadeelig slot van f7149,115. Daarop worden de begrootingen der verschillende polders voor het dienstjaar 19201921 vastgesteld. De 6 groote polders in ontvang en uitgaaf van f38895,535 en de exploitatie van het stoomgemaal in ont vang en uitgaaf van f 16507,135. Het dijk- geschot wordt bepaald op f 19.— per H.A. en de gemiddelde bijdrage voor het stoom gemaal op f8.40 per H.A. De jaarwedde van den Dijkbaas wordt verhoogd tot f1400 met vrije woning, die van den Machinist tot f'1350 met vrije woning vuur en licht, die van den Ont vanger-Griffier tot f850 en de gratificatie welke toegekend wordt aan P. van Dijke tot f 125 per jaar. Een voorstel van den heer J. v. Gorsel om de jaarwedden van den Dijkbaas en de Machinist te verhoogen respectieve lijk tot f 1800 en f 1500, benevens vrije woning, wordt met 55 tegen 27 stemmen verworpen. Op het verzoekschrift van M. G. Hage en andere grondeigenaren om hetjaarlijksch onderhoud van Snabbeswegje voor rekening van het Waterschap te nemen wordt gunstig beschikt. Vervolgens worden opgemaakt staten van aanbeveling ter benoeming van ge zworenen wegens periodieke aftreding van de h.h. H. van Westen en E. van der Slikke. Op de aanbeveling ter voorziening in de vacature H. van Westen worden geplaatst »no. 1. H. van Westen, no. 2. M. W. Kloet en no. 3. Iz. Hage Jzn. Op de aanbeveling ter voorziening in de vacature E. v. d. Slikke worden ge plaatstno. 1. E. v. d. Slikke, no. 2. G. Hage J.Ezn. en no. 3. G. Mosselman. Voorts wordt uitgeloot obligatie no. 4 groot f500, en besloten verlenging te verkrijgen van de concessie tot heffing van haven- en kaaigeld te Strijenham. Tenslotte wordt nog op voorstel van den heer J. van Gorsel besloten een bliksem afleider te plaatsen op den schoorsteen van het stoomgemaal. Nadat nog dhr. J. Elenbaas eenige be denkingen heeft kenbaar gemaakt betref fende openen en sluiten der deuren van de duikers onder den straatweg wordt de vergadering gesloten. Openbare vergadering van den raad der gemeente Poortvliet op 12 Mei 1920. Tegenwoordig alle leden. De Voorzitter opent de vergadering. De notulen van de vorige vergadering worden na voorlezing onveranderd goedgekeurd. De voorzitter deelt mede dat ingekomen is de begrooting van de Gezondheidscommissie teTholen voor het dienstjaar 1921, waaruit blijkt dat deze gemeente ter bestrijding van de uitgaven dier commissie moet bijdragen f 169,43.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1