i Steen bergsche Auto-, Motor- en Rijwielhandel. SPOED. Harley Davidson, ONTVANGEN! Café-Restaurant. Firma Jan Dietvcrst. lste klasse Machiiti NATIONALE BANKVEREENIGING Nog slechts één Electrisch snelheidsmeter Kilometer teller en Duo zitting prijs f 1400.—. P. HOENDERVANGERS Co., zwaar enblankspek KUIPERIJ. Kuipwerk. HOTEL YVILLIAM J. F. Bernaards. NHEÏÏWÜ E. OELBERS Ms. Janse Az., VERVEN en UITST00MEM Landbouwers- Zakboek. Denevers Frères - Middelburg J. M. SCHETTERS, VAN HEEL Co., RIJWIELEN SCHERPENISSE. DROOGLEGGING H. G. v. Kroon. Sierlijke So-Eas Van derOudera< Dames-handwerk Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f7.500.000- SAFE-DEPOSIT SPAARBANK 4% RENTE Telefoon 30. STEENBERGEN. a 90 cent per pond. P. C. HAGENAARS-NEUS, Stationsstraat 2, BERGEN OP ZOOM. Stalling voor Paarden, Vee, Automobielen, enz. Veebascule Voor Geitenhouders. J. Elenbaas, Poortvliet. GIJ KUNT HET WETEN! KAPPER Brugstraat THOLEN Stoomwasscherij „De Zoom" HORLOGEMAKER - THOLEN. Brillen en Naaimachines. LAAT UW KLEEREN bij J. P. VAN MEEL Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, L. G. YM ZALTBOÜÉL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. Geluk's HYPOTHEKEN en CREDIETEN Roode en Witte Bordeaux- en Portwijnen. VerderFransche Cognac, Brandewijn, Jenever en Likeun tT'? LEVERING FRANCO. VRAAGT PRIJSCOURANT. Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder de nieuwt soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en v vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMME WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE V00RRAJ BELIST ZEER LAGE PRIJZEN 40 24595 Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. EFFECTEH, BABmKEH, COUPOÏ THOLEN. Heden ontvingen wij een prachtige SORTEERING Zie étalage. Molstraat 5—7_ Mejuffr. A. E. van der Graaf, Fa. A. J. de Wit Andriessen, De Homoeopatische Geneesmiddelen goud, doublé of nikkel Gez. BAGGERN W. J. BOOGAART, EFFECTEN, COUPONS INCASSEERINGEN HANDELSCREDIETEN REKENING-COURANT CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, DEPOSITO'S 48 24074 BEWARING VAN FONDSEN REISCREDIETBRIEVEN. De 5 0/Q Pandbrieven iler Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee, zijn verkrijgbaar tot den koers van 97 Het bedrag der Pand brieven is in 1919 vermeerderd met 1 millioon 140 daizend gul den. In omloop is ihans voor bjjna 8 millioen 8 honderdduizend gulden. 15 20167 ONTVANGEN 25666 6 A. JANSSEN Gz., Tholen. Levering en reparatie van alle soorten Voorhanden Wasch- en Spekkui- pen, Stamptonnen, Plant- en Sier- kuipen, Emmers, BoteitobbeD, Pri- vaattonnen, enz. Degelijk en vertrouwd adres. Beleefd aaubevelend, KUIPERIJ en FUSTHANDEL. 20 Telefoon n. 258. 25828 BERGEN OP ZOOM. Aanbevelend, 20 19636 INPLAATS VAN GLAZEN. Houten Boterkarns inhoud 5 Liter a 5 GULDEN per stuk. Verder de beroemde BOTERKARNS van 1 en 2 emmers inhoud. BOTERTOBBEN en THERMOME- 23624 TERS in soorten. 13 58 25513 Gij kunt het zelf wel weteD of ook gij door de algsmeene kwaal van onze dagen aangetast zijt. De zenuwzwakte is „de* kwaal van onzen tijd. Slapeloos heid; gedurige vermoeidheid; ge brek aan eetlust; hoofdpijn die op vaste tijden wederkeert; sui zen in de oorenangst; zenuw achtigheid en prikkelbaarheid zijn alles verschijnseleu vau zwakke zenuwen. Die zenuwzwakte maakt uw leven verdrietig en ongelukkig. Wau- neer gij die kwaal noet vrucht wilt bestrijden, neem dan des morgens, dadelijk na uw outbijt, en des middags een uur vóór den maaltijd éen eetlepel SANGUINOSE. Gij zult er al heel spoedig de goede gevolgen van ondervinden. Prijs per flacon f2, 6 fl f 11, 12 fl. f21. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4, Den Haag. Te verkrijgen bij alle apothe kers en Drogisten. 40 17650 Te Tholen bij L. G. v. Zalt- bommel te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroon Apoth. 25926 Speciaal adres voor: 10 PARFUMERIËN, HAARWERKEN, ODEURS, en aanverwante artikelen. B EEG EN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desinfecteermachines eigen electriscbe, installatie voor lichtkracht eu electrische bleekme- thode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eeue hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. 12 Handel in: 25652 HORLOGES, KLOKKEN, WEK KERS, BAROMETERS. Gouden- en Zilveren werken. Reparatiën NETJES en BILLIJK. AG ENT der Stoomververij en Chemissche wasscherij, Fort 41 Bergeu op Zoom. 15 25637 Nergens beter, nergens goedkooper overal aan huis te ontbieden. MAGAZIJN vau STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN /oor Bruggen, SluizeD, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., 81'RAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT, Stationstraat Bergen op Zoom. Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verpleginga-artikelen enz., prima Breukbanden met en 21955 zonder teer. 10 VERSCHENEN: de zesde verbeterde druk van Vooral thans, nu de Landbouwer op de hoogte tau de financiëele uitkom sten van zijn bedrijf moet zijn, on misbaar. Aanbevolen door de Com missie voor het ontwerpen en samen stellen van een model landbouw boekhouding in eenvoudigen vorm, benoemd door de Zeeuwsche Land- bouw-maatschappij. Verkrijgbaar bij de uitgeefster, FIRMA J. M. C. POT, Tholen en bij den Boekhandel. Stevig iugebondeo met portefeuille- overslag. 26 16820 Prijs f 1.25, franco per post f 1 30 na ontvangst per postwissel. 12 DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAAR. 259 ZEER BILLIJKE CONDITIËN; VLUGGE AFWERKING. Aanvragen met omschrijving van onderpaüd te richten aan R. V| GEITENBEEK, beëedigd makelaar, Sweerts de Landasstraat 75, Arnhe WIJNHANDELAREN - DISTILLATEURS. 40 252 Leveren tegen zeer billijke prijzen zuivere NATUURWIJNEN als: Je adres voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en MASTIEKBEDEKK1I 36 93 Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met chr ,j en giroverkeer. (Onze cheques zijo op 120 plaatsen gratis betaalba j Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORK MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maatsch pijen als op Beurspolis Verhuren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 9127a en 1—-5 Des Zaterdags van 93 uur. Vi 00 •ld 'EN Dc 4 jdvi TI Ai ieet N [Ion iich [Ion iog< peei D ooi een rele oor D astj D P 1 'D iing Di em Telefoon 171. 20 BERGEN OP ZOOM. 12472 Huwelijks- en Overlijdensberichten. Visitekaartjes en alle andere druk werken, bestelle men bij agentesse van de firma J. M. C. Pot te Tholen, bij wie steeds modellen 11 ter inzage liggen. 17384 VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOP te Tholen. Diverse "Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prjjs, datnm aanvaarding enz. door 10 25311 M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. Vanaf hedeD worden door ons bestellingen opgenomen voor alle soorten32 23681 EXTRA-JAMS. GELEIEN. HUISHOUDJAMS. VRUCHTEN-PUREE'S. SIROPEN. LIMONA DES. L1MONETTES. SORBETS. SAUSEN. MOSTI. WIJNEN. SAPPEN. ALCOHOL VRIJE DRANKEN. Levering uitsluitend aan den handel. Concurrentie onmogelijk. Beleefd aanbevelend, Tel. 20. THOLEN. uit de Centrale Homoeopatische Apo theek vau Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in ORIGINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelstraat, Bergen op Zoom VervaDgt uw BRIL door ei Vakkundige monteeriog en renomeerd door H.H. Doctore voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 ONTVANGEN een NIEUW MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP Z< in Machinerieën te POORTVIfö i or Dc 1de leii levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUL BEREIDING als: Dorschmacl Rosmolens, Treebruggen, Stror ders, Pee- en Meelmolens, ploegen, Melkontroomers Mi Tuimelkarns, Roomvaten, Bot: ben, enz. Alles op proef van werking. 16 HANDEL IN DRAINEERBUI D: ees ijt ej. W rwi m e c. d. «rl W e. lol ijte :oef b cht I I bei In g' 'me ma ik vie Ui (i b. f. N te

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4