LIPS ■F- (D ffl|»itll r M. GEUZE-THOLEN. j= Sproeten, Advertentiën. C. Laban, Tholen weiland Klaver te Tholen. bruine klaver, f 175.- Vertegenwoordiger „Indian" Motoren. Kerknieuws. Burgerlijke Stand. Marktberichten. NIEUW ations-Koffiehuis, Café Réstaurant, P. A. OOMS—Janssens. ïudrtüL t Moi Indertrouwd werd EBK00PING TE THOLEN. Een woonhuis met Erf, 3et ten SCHUUR MET ERF, een PAKHUIS te Tholen. rden, Vee en een gedeelte den landbouwers-inspan. is de beste brandkast! FRANS ADR1AANSEN VAN BOXSEL behangsel papieren Rookvleesch Boterhamworst A. JANSSEN Gz., inwonend Echtpaar. „Senta" Schrijfmachine, 14 M. M. C. HAAIJER, Tholen. Zenuw- en Zielszieken, KERKSTRAAT 16. Wordt GEOPEND den 22sten MEI: F0NGERS, BURGERS, GRUN0, DURK0PP RIJWIELEN ENZ. PFAFF en DüRKOPP NAAIMACHINES. Motor- en Rijwielbanden, Benzine, Olie en Vetten. Levert alle soorten Landbouwwerktuigen en Drijfriemen. Reparatiën tegen billijken prijs. Tevens verzoekt ondergeteekende beleefd zijn gunst aan inwoners van Tholen en om streken. 56 25665 Prima Roomboter a f 1.40 per 5 ons. A. JANSSEN Gz., geven van orgelles en het stemmen van piano's. Duitsche Kinder stoelen en Klap- wagens. Markt wagens. M. C. Haaijer 26 THOLEN. 25671 ghoi je Tweede Kamer heeft de heer Wijnkoop oededeeling van Het Y o 1 k een platte genoemd. Graan voor Europa. urende de laatste jaren zorgde Amerika iet dagelijksch brood van het hongerende De Amerikaan kon dat doen, doordat aanoogst als regel vrij goed en eenmaal uitengewoon overvloedig was. r 't ziet er nu naar uit, dat de oude niet lang meer zoo afhankelijk zal zijn an Amerika. Dat heeft het buitengewoon en fraaie voorjaar, waarvan blijkbaar ge- iaropa ditmaal heeft geprofiteerd, bewerkt. in Europa staan de gewassen er zeer j voor. Daarentegen heeft in Amerika het weder eerst zeer laat zijn intrede gedaan iben de wintergewassen aanzieulijke schade i. De opbrengst van tarwe en rogge wordt iger geraamd dan vorig jaar. a^' als het nu lijkt, zal dus het Amerikaan- graau wel duurder worden, terwijl het lesche goedkooper zal wordeu dan de laat- en. Een niet onmogelijke vrede met Sovjet ud'er! za^ °°k doö we^ eeo verlagi°g van de eesche graanprijzen tengevolge hebben, broodvoorziening mag voor de naaste toe dus vrij optimistisch wordeu beschouwd. De kerk-film. waar is, wat meu beweert, dat io de sleden de bioscoop velen verlokt, die te trouwe kerkgangers waren, dan zoo m re *rde een Londensche predikant zullen kwaal met haar eigen oorzaak bestrijden, inko ette een filmtoestel in de kerk, vertoonde «rekkende tafereelen, die verband hielden et gepredikte woord, en.... kreeg al heel ;eme g zijn afgedoolde schapen terug, omsl a wenscht de proef nu op breeder schaal men. Eigenaars van landgoederen hebben Qizen, parken, velden en bosschen belange< pen ngs sproi eepla pogi naar kt :n fla aria n dr tond iat zoo lik volg teld W, ble en rensc en :erel Ier i dergi ;en iriog 100 alasti □eeot eichikbaar gesteld voor het opnemen van en anderen hebben geldelijken steun toe- 1. )ldoe i maakt religieuze, moreele en historische i th nten n ge stiog ïwde i hel 30 ja laxim ting minst 0 wt ir deb udsch of ing i wee erten ;onde moge ïkom ellen ten het t. a gn ;n va zal naar *eatre let re t er aan i het l Co is OD vani afko: n eri iskoo ïtzet, om irops geme i zal beginnen ibet het Nieuwe Testament ndbe! ien, waarbij echter de persoou van Chris- et zal worden nagebootst. Dit is een teer Er gaan ook stemmen op, die de Christus- wèl willen personifieeren voor de film. in daarin waar de film uitsluitend in lcbed rk en"in vromen ernst wordt vertoond in een profanatie als in de Christus-uit- eeu I ng bij de passiespelen te Oberammergau. Muggenplaag. In Noord-Holland wordt groote opruiming den onder de malaria-muggen. Al wat mug mug dreigt te worden, gaat er aan. Na Holland krijgt Zeeland een beurt. Te duur om gedragen te worden, president der Eranscbe Republiek Deschauel, zijn echtgenoot niet gepermiteerd een hoed Q au( «arde van f 12.500 aan te nemen, die haar 8te g 1000 Amerikaansche modisten was aange- ehe? feit was bekend gemaakt op, een verga- van modenaaisters te New-York. Er werd (ie 8 rief voorgelezen van den Eranschen gezant, and, waarin het besluit van president anel werd meegedeeld. De hoed was ver van materiaal, bijeengebracht uit alle hen der Unie. Hij was versierd met negen pluimen van den paradijsvogel, die elk een waarde hadden van f1250. En nu mag mevrouw Deschanel hem niet aannemen, 't Is vreeselijk I Luohtverkeer. Er zal een geregelde vliegdienst Groningen Amsterdam v.v. geopend worden, 's Morgens te 9 uur wordt vau Groningeu uit de reis onder nomen, die men zichvoorstelt in l1^ uur te volbrengen. Te 5 unr wordt de terugreis aan vaard. Op de terugreis denkt men, behalve de passagiers, ook Amsterdamsche avondbladeu mee ta nemeD. Te Ypereu, op het Groote Plein heeft men in de fundamenten van een huis, de lijken gevonden vau 40 Eogelsche soldaten, die door een golf gifgassen gedood zijn, ze lagen allen met het hoofd tusschen de handen, in een houding alsof ze sliepen. Alle lijken zijn herkend. Brutale diefstallen. Door bet stukslaan van een rnit hebben dieven zich toegang verschaft tot het kanton gerechtsgebouw te Purmerend en daaruit twee rijwielen ontvreemd. De fietsen behoorden aan den griffier van het kantongerecht en den com mandant der rijksveldwacht. Terwijl een kantoorbediende de trap van eeo kaDtoor aan de Keizersgracht te Amsterdam afliep, werd hij aangehouden door twee personeD, die hem vastgrepen en hem zijn portefeuille met ruim f700 ontrukten. Zij zetten 't daarmee op een loopen, doch werden later door de politie aangehouden. De chef van een bioscooptheater te Rot terdam, in den avond met zijn vrouw en een tasch met f 3000 naar huis gaande, werd aauge rand door een varensgezel, die hem een slag in het gezicht gaf, hem de tasch ontrukte en er mee aan den haal giug. Menscheu op straat zetten dadelijk deo dief na. Eeo deed hem strui kelen, maar de dief sprong weer overeind en zette, met achterlating van de tasch, zijn vlucht voort. Een eind verder werd hij gegrepen. Op klaarlichten dag is uit een ougebruikte voorkamer van een boerenwoning te Ouderkerk a. d. IJsel een kistje gestolen met gouden voor werpen, ter waarde van f 1000. Verdacht worden twee als heer gekleede vreemdelingen, die om streeks den middag ter plaatse zijn gezien. Een zeldzaam brutale diefstal had plaats te Voorburg. Terwijl nl. de landbouwer van G. uit Pijnacker, die in de waag een viertal var kens had doen wegen, nog even met den waag- meester sprak, hebben twee dieven kans gezien de krulstaarten achter den rug van den boer op een wagen te laden en er mede van door te gaan. De boer zag zijn beesten nog juist in de richting Hoornbrng verdwijnen. Een verpleegster. Je hebt in deze booze wereld altijd nog goede meuschen. Menschen, die uit louter goe digheid zich laten beetnemen op de meest on- noozele wijze. In den trein van Utrecht naar Rotterdam zat een verpleegster. Maar dat is geen verpleegster, konkelfoesden de medepassagiers. Had je ooit een verpleegster gezien met zulke smidsknechtshanden Aan een station werd een politieagent er bij geroepen. „Komt u er r's uit, juffrouw noo- digde deze. En hij nam zekerheidshalve de „juffrouw" mee naar het bureau. Daar moest het hooge woord er uit. „Zij" was een „hij". En nu kwam het ongelooflijke. Hij wa9 te Utrecht in den kost geweest bij een familie, die bij óók in den waan had weten te brengen, dat ze met een jongedame te doen hadden en aangezien meu medelijden had met de jonge vrouw zonder middel van bestaaD, voorzag men haar van onder- en bovenkleeding, kocht voor baar een spiksplinternieuwe uitrusting voor pleegzuster, hoedje met witten rand, langen sluier, zwarten mantel euz., alles en alles bij elkander voor meer dan honderd gulden. Het ymeisje" toch had verteld, dat ze 'n betrekking als verpleegster zou aanvaarden te Rotterdam, en om haar voort te helpen had de familie, bij wie ze in pension was, haar van al het noodige voorzienboezelaars, drie nieuwe japonnen, manchetjes, boordjes, keurig ondergoed, alles eerste kwaliteit. De Utrechtsche familie had, om alles op tijd gereed te hebben, nog wel den halven Zondag aan den uitzet zitten naaien en stikken, om het „meisje" te kunnen verblijden met alles wat ze mogelijk in haar nieuwe betrekking zon kuDnen noodig hebben. Wie kon ook denken, dat men tegenwoordig zelfs verpleegsters gaat vervalschen 1 OPENBARE VERGADERING van den Raad der gemeente Tholen op 14 Mei 1920. De raad der gemeente Tholen heeft in de heden gehouden vergadering besloten de kermis te handhaven met 6 tegen 5 stemmen. Vóór stemden de h.h. Moelker, Wage- maker, Aertsen, v. d. Maas, Klompe en Wagtho. Tegen de h.h. Goossen, Janssen, van Iliele, Geluk en Deurloo. Waar het adres betreffende dansmuziek niet in behandeling komt, neemt de heer Goossen, die de verantwoordelijkheid bij afwezigheid van den burgemeester bij dergelijke gelegenheid niet wil dragen, zijn ontslag als wethouder. Volledig verslag volgt volgende week. Tholen. Beroepeo door de Geref. Kerk alhier Em. Pred. ds. Tenkink. Beroepen by de Ned. Herv. kerk te St-Philipsland ds. D. J. Janeen te Zondert. Ood-Vossemeer. Onze oud-plaatsgenoot de. J. J. Timmer, predikant te Montfoort, heeft bedankt voor het beroep naar de Ned. Herv. Gem. te Benthuizen. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. Luijendijk nam. 2,30 de. Van Luttervelt. Geref. Kerk voorm. 10 aar en nam. 2,30 uur leeskerk. Geref. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2,30 uur en 's avonds 6.30 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: GEEN DIENST. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam, 3 uur ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 's avonds 7 uur ds. Vaa der Sluis te Genderen. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, v0orm. 10,30 leeskerk nam. 3 uur ds. Luijendijk. Oud Geref. kerk, voorm 10,30, nam. 3 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 ds. Keiler, nam. 3 uur leeskerk. Oud Geref. kerk voorm. 10,30 nam. 8 en 6.33 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en nam. 7 our ds. Kamsteeg. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en 's avonds 6,30 uur leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 en nam. 3 uur ds. Oosterhuis. Oud Geret. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 's avonds 6 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 10.30 leeskerk, nam. 3 uur ds. Keiler te St-Maartensdijk. Geref. kerk, voorm. 10,30 en nam. 3 uur ds. Staal, 's avonds 6.30 leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. en nam. ds. Boer. Geref. Kerk, voorm. en nam. ds. Meijer. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en 's avonds ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en 's avonds leeskerk. Gem. STAVENISSE over April. Geboren Cornelia Janna dv. M. Boomsluiter en M. C. van Dalen. Jacob zv. C. den Braber en D. Brouw. Marinus Cornelis zv. A. C. de Jong en P. C. Oostdijk. Adriana Janna dv. R. van Diermen en Gr. J. Noorland. Pieter zv. M. H. Smits en J. W. Stoutjesdijk. Pieter zv. Pa. van Haaften. Helena dv. J. Wesdorp en A. J. v. d. Berg. Overleden Jacoba Cornelia van Oeveren 70 j. ongeh. Pieternella 12 j. dv. P. van Haaften en J. Bolier. Gehuwd: Marinus J. van Oudenaarde jm. 31 j. en Geertruida Stoutjesdijk jd. 28 j. Cornelis J. Elenbaas jm. 24 j. en Tona de Rijke jd. 21 j. Gemeente THOLEN van 815 Mei. Geboren Adriaoa, dv. T. W. Schot en C. J. Slager. Overleden L. Jar.sen 65 jaren, echtgenoot van A. W. Jasperse. A. v. Osta, 81 jaren, weduwe van A. H. v. Eekelen. Levenloos aangiftekind van M. Moeliker en E. Hengstmengel. Oüdertronwd C. M. van Dijke Wed. en L. Verkamman jd. THOLEN 15 Mei 1920. Eieren 8 cent per stuk. Boter f 1.20 per pond. ROTTERDAM, 11 Mei 1920. EIEREN. Op de heden in ons veilingslokaal Raam poortstraat 24 gehouden veiling werden navol gende prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren van f 10.— tot f 11.75. Kleine kipeieren f7.50 tot 18. Eendeneieren f 10.tot f 10.65. Ganzeneieren f 16.tot f20. Aanvoer 200.000 stuks. Temperatuur van het Seheldewater te Tholen Mei Graden C. Zaterdag 8 12,2 Zondag 9 12, Maandag 10 11, Dinsdag 11 12, Woensdag 12 13,2 Donderdag 13 14, Vrijdag 14. 15, :t wopT FLINKE STALLING. '08 Aanbevelend, -TRAM-STATION BERGEN OP ZOOM. Telefoon Interc. No. 55. voorkoming van vergissingen en alle in bewaring gegeven 'ielen worden voorzien van een o sche ren. urean het puDt K. DEN ENGELSMAN Mz. eu 25664 B. H. BIJL Md. 8 Maartensdijk,) 12 Mei 1920- otaris D. VAN DE VELDE te len zal, ten verzoeke van den A. L. ROMBOUTS, landbouwer »r, op nader te bepalen dagen Mei, 28 25673 IET OPENBAAR VERKOOPEN Melijk te aanvaarden. P" sou aaroj den heot. 83 aren 85 centiaren ite tl in den polder Scbakerloo. e aanvaarden oogst 1920. Id massa of in perceelen te koop ruim 1 hectare, gelegen in den polder Schakerloo op Stapelblok, toebehoo- rende aan den heer A. L. Rombouts. Inlichtingen ten kantore van no taris D. VAN DE VELDE te Tbolen. 13 25672 26 HOOFDAGENT25669 M. M. C. HA AU ER - Tholen. Boschstraat 27, Bergen op Zoom. Ontvangen de nieuwste patroneu 12 VITRAGES, 9198 Vloerzeilen, Vloerkleeden. Vertrouwde bediening aan billijke prijzen. 40 ceot per ons. 20 cent per ons. THOLEN.10 25668 Gevraagd in een gezin in de omgeving van Goes eeu 25662 De vrouw voor de keukeo, de man als huisknecht of tuinman. Bij voorkeur zonder kinderen, tenzij eeoe dochter, die als binnenmeisje kau optreden. Brieven franco met in lichtingen en opgave vau in dienst te kunnen treden worden ingewacht onder letter M. bij den Boekhandel P. A H. PIETERMAN, Goes. 15 fabrikaat Frister Rosmann, nieuw toetseubord met drie rijen, twee kleurig liut, voorzien van de nieuw ste verheteriegen, compleet met mas sief eiken voet bd kast voor slechts 25670 netto. Levering op proef. De geneesbeereu 'van „Vrederust^/ W. K. DIKLAND en P. DE JONGE houden Donderdags- middags 23 uur in het Algemeen Burger Gasthuis te Bergen op Zoom een spreekuur voor 10 25660 5663 j zelfs de donkerste, verdwijnen door B een pot SPRUTOL. Sg By alfe goede Drogisten. THOLEN. 7 25667 beveelt zich aan tot het 7 Groote voorraad

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3