I at uv Van onze berichtgevers. GEMENGD NIEUWS. RK a', Ei eer irde ST-ANNALAND. De heer A. J. Bieren» heeft ontslag genomen als lid van den Raad dezer gemeeote. Op den 19 dezer zal in deze ïacature roorzieo worden. OUD-VOSSEMEER. De nachtvorsten iu het begin dezer week voorgekomen, hebben aan som mige aardappelen ook schade aangericht en er waren strniken die zwart zagen. Zoo erg even wel ala berichten uit het Noorden aangeven, is het hier niet. Er is reeds jaren lang geklaagd over de Molenstraatvooral fietsrijders van hier en elders mopperden aanhoudend over den toestand. Thans zal de straat radicaal verbeterd worden de keien zijn reeds aangevoerd. Ook andere straten krijgen reeds dit jaar een goede benrt. Op de aanbevelingslijst voor gezworene wegens periodieke aftreding van den heer C. W. Snijder werd als le cand. geplaatst de aftre dende met op 1 na algemeene stemmen 2e cand. werd de heer A. de. Rijke Lz. bij herstemming met 4-2 van de 4-8 st. 3e cand. de heer C. D. Aropt bij herstemming met 28 van de 48 stemmen. Gewezen van de hand werd een verzoek van het Gemeentebestuur tot het verleenen van een bijdrage in de kosteu van bestrating van deu Dorpsweg en een ge deelte van den Molenweg. De jaarwedde van den machinist werd verhoogd tot f 1200. die van den Ontvanger-Griffier tot f 800. met 2 jaarlijksche verhoogingeu van f 100. en die van de bode op f 75. De rekeningen en begrootingen werden goed gekeurd. Het Dijkgeschot bedraagt voor de vroonen f 13.55, voor Slabbecoorne f 56. Oud-Kijkuit f38.Leguit f45.50, Vogelsang f 50.50, Ilikke (37.Kerke (35.50 en Oud- Yossemeer f 35.50, benevens f 10.voor de Drie Groote Polders ten behoeve stoomgemaal. SCHERPENISSE. Door een kort maar hevig onweder, werd in de weide van den landbouwer S. I. Idage een rund door het hemelvuur doode- lijk getrolïeo, het vleesch is door deu veearts voor de consumptie afgekeurd, door den knecht werd dit op last vau den eigenaar, naar de hofstede gebracht, aan de last van de politie om het te begraven, werd geen gevolg gegevon en is het in beslag genomen en op een door den burgemeester aaDgewezen plaats, op kosten vaD den eigenaar begraven. THOLEN. Donderdag 13 Mei gaf de Chr- Zangvereeniging „Looft den Heere" io de Geref. Kerk alhier haar vijfde uitvoering welke do o een talrijk publiek werd bij gewoond. Dat de zangvereeniging er niet op achteruit was gegaan, dank zij de goede leiiliug van baai directeur de heer Lokerse bleek wel uit de nummers door baar leden ten gehoore gebracht, vooral het lied Perpetua welke door eeo 4 tal dames uit het zangkoor met begeleiding van het orgel werd tengehoore gebracht was wel een van het mooiste te noemen. De bijeenkomst werd door den heer W. van den Berg, hoold der Chr. school met gebed geopend en gesloten. Maandag werd te Tholeu de jaarvergade ring gebonden van iDgelaDden van het Water schap „De vrije polders onder Tholen"; de verschillende rekeningen der polders w°rdou vast gesteld en de begrootingen goedgekeurd. Voor dijkgeschot zal geheven worden van Schakerloo f24; van 1500 Gemeten f 19.50; van Dalem f 18van Nieuwland f12; van Puit f5.20 van Peuke 112.20; en vau Ond-Strijen f4 50. Voor stoombemaling van Schakerloo f 5.50 en van de overige polders f 14 per H.A. Het tractement vau den machinist was f 700 en f500 duurtetoeslag, terwijl begroot is voor deu dienst 1920/21 een bedrag van f 1500. Voor twee gezworenen, periodieke aftrediug van de heeren W. A. Bierens en J. M. Wagemaker, werden aanbevelingen opgemaakt, waarop beiden als no. 1 zijn geplaatst. Weensohe Kinderen. Tholen. Zaterdagmiddag 11. zijn hier .de kinderen uit Weenen, vergezeld van een tweetal begeleidsters, aangekomen. De kleine logeergasten maakten een goeden indruk, hoewel het hen goed was aan te zien dat ze een langen tijd van ontbering achter den rug hebben gehad. Nadat de kinderen in het café van den heer Eist waren ondergebracht en een glas melk als versnapering ontvingen, werd mei het geneeskundig onderzoek aangevangen, waarna de kinderen successievelijk in handen van hun pleegouders konden over gaan. Zooals begrijpelijk, was de eerste dag dat de kinderen in een voor hen vreemde omge ving vertoefden, zwaar, doch de vriendelijke ontvangst door de pleegouders maakte dat de kinderen zich al spoedig thuis gevoelden. En als eenmaal de tijd verstreken zal zijn van hun verblijf op ons eiland, dan zullen de Houversterkt en met meer uithoudings- atan hun ouders terug kunnen Verder dwen en allen die een Weensch van 1 opgenomen, zullen met vol- BOTERTGn terugzien op het door ben 23624 'k, een kind van een anders j dood te hebben gered. Ln we nu ook gekomen aan ig op ons hart bebben. Hier iren in het geheele eiland |&Ve hebben nu kennis gemaakt Ijêren, we hebben iets gehoord re ellende waaraan nog dui- i zijn blootgesteld en indien e hulp komt zijn nog vele kinderen gedoemd van ellende te sterven. Komt ouders in het eiland, helpt Gij ook nog mee een kind van een leven vol ont bering te redden Wilt Gij ook nog niet een kind van een anders niet te ontkomen dood door ellende en honger redden? Gij die geen kinderen hebt, zoudt Ge ook niet willen meehelpen aan een zoo prachtig werk van naastenliefde? Een werk waaraan Ge steeds een aangename herinnering zult behouden. Elders kunt Ge lezen dat er pogingen worden in het werk gesteld om een trein voor geheel Zeeland te laten komen. In woners van het eiland, helpt Gij nu ook eens mede 1 We vragen ons af, zou het voor ons geheele eiland te veel zijn indien hier eens een tweehonderd kinderen onderdak zouden kunnen vinden We gelooven het niet. Vele mindergègoeden hebben een kind in huis genomen. Laat dit de maatschappelijk beter gestelden tot een voorbeeld zijn. Zendt Uwe aanvragen om een Weensch kind te redden aan de districtscommissaris te Tholen, dhr. G. Amsiug Jr., die dan zal trachten om aan Uw verlangen te voldoen. Denkt hier eens aan: het eiland Tholen NIET mag achterblijven DE TWEEDE KAMER besteedde vorige week een heele avond zitting aan een interpellatie van den heer van Ravesteijn betreffende onze verhouding tot Rusland, welke verhouding hij hersteld wenschte te zien. Hij verweet onze regee ring dat deze opzettelijk nagelaten had weer met Sovjet-Rusland in betrekking te komen. Hij eindigde, na uitvoerige dis cussies en na beantwoording door den minister v. Karnebeek, met een motie in te dienen, waarin de Kamer de regeering verzoekt zoo spoedig mogelijk pogingen in 't werk te stellen, om, onafhankelijk van den volkenhond, onze politieke en handelsbetrekkingen met de Russische radenregeering te herstellen. Deze motie werd den volgenden dag met groote meerderheid (48 tegen '13 st.) ver worpen. Vrijdag zette de Kamer de behandeling der onderwijswet voort, te beginnen bij art. 17, hetwelk handelt over het herha- lingsonderwijs, thans door den minister met den naam svervolgonderwijs® gedoopt. Het art. bepaalt dat aan leerliugen die de school hebben verlaten door de gemeente de gelegenheid kan gegeven worden om gedurende twee jaar vervolgonderwijs te genieten. De Kamerleden poogden de ge meenten tot het geven van dit onderwijs te verplichten, evenals zij de deelneming aan dit onderwijs verplicht te stellen. Alle amendementen werden ingetrokken of verworpen met uitzondering van één (van den heer Otto), dat door deu minister werd overgenomen dat inhoudt de open stelling van 't vervolgonderwijs, ook al zijn er slechts zes leerlingen. Het art. werd daarna aangenomen. De voorz. drong er ernstig op aan, tijdens de debatten geen wijzigingen meer voor te stellen, anders komt de wet in Sept. nog niet klaar, zei hij. De tegenwoordige onderwijswet draagt de regeling der schooltijden en vacanties, het opmaken van 't leerplan, en de klasse- verdeeling der school op aan 't hoofd der school. Volgens 't nu voorgestelde art. 21 zal dit geschieden door 't hoofd na be spreking met de onderwijzers. Dit was niet naar den zin der Kamerleden, die vroeger onderwijzers waren. Zij en anderen wilden een en ander opdragen aan de gezamenlijke onderwijzers of aan een ver plichte schoolvergadering. Het hoofd moest niet meer zoo op den voorgrond treden. De heer v. Ravesteijn wilde 't hoofdschap zelfs afschaffen. De minister moest niets van de republikeinsche school hebben hij was zoo ver mogelijk gegaan wat het medezeggenschap der onderwijzers van bijstand betreft. Op een weinig beduidend amendernent-Otto na, dat de minister overnam, bleef 't artikel ongewijzigd. Dinsdag verzocht de heer Duijs de re geering te mogen ondervragen over onze verhouding tot de tegenwoordige Hon- gaarsche (of Magyaarscbe) republiek, en of zij bereid is, alleen of samen met andere regeeringen tegen de daar bestaande toestaande toestanden te protesteeren. De voorzitter verklaarde dat hij tot zijn spijt voor moest stellen het verzoek te weigeren. De kamer heeft niets met de inwendige toestanden in Hongarije te maken en genoeg te doen voor ons eigen land, zei hij. De heer Duijs en anderen, waarbij ook niet-geestverwanten van hem protesteerden natuurlijk, doch de voorzitter bleef onver murwbaar en zijn voorstel lot afwijzing werd na debat en rumoer en heel wat tijdverspilling en harde verwijten met 53 tegen 27 stemmen aangenomen. Het nieuwe wetboek van straf vordering kwam in stemming en werd met 2 stemmen tegen aangenomen. Toen kreeg de onderwijswet weer haar beurt nam. art. 2' hetwelk 't hoofdschap regelt. .i Weer enkele éi ingrijpende amende menten. Aangenomen werd Woensdag le dat de leeftijd o -> als hoofd te kunnen optreden verhoogd werd van 23 tot 25jaar en 2e dat de hoofden niet meerambulant zullen zijn (dus een eigen klasse zullen hebben.) Nu kwamen de onderwijzeressen aan de beurt. Het desbetreffende art. schrijft voor dat aan onderwijzeressen hoofdzakelijk de laagste klassen zullen worden toever trouwd, hoewel zij ook in hoogere klassen mogen werkzaam zijn. De minister meent dat voor de leerkrachten in de le en 2e klasse de exameneischen niet zoo hoog moeten zijn, en sprak dus van tweeërlei onderwijzeressen, A en B. Daar kwamen anderen tegenop vooral mejufïr. Groeneweg die als ex-onderwijzeres uit ervaring sprak en betoogde dat juist voor de laagste klasse de best geschoolde onderwijzeressen 't eerst in aanmerking komen. De heer Lohman wilde den naam hulp onderwijzeres vervangen door eerste- klasseonderwijzeres, en toelaten dat zij ook in hoogere klassen werkzaam zullen wezen. Bij 't art. dat over den godsdienst op de school handelt, stelde de heer Ossen- dorp voor te bepalen dat op de openbare school niet alleen alle godsdienstige maar ook alle politieke overtuigingen moeten geërbiedigd worden, en de heer van Rave steijn wilde in de bepalingen dat op de openbare school de leerlingen tot maat schappelijke en christelijke deugden moeten worden opgeleid, het woord „Christelijk" geschrapt zal worden. op den trein te 9pringen en de Washinghot je aan te zetteD. In ijlende vaart rende Lucassen over het pen en later door het uinlle kiezelzand langs wagens. Tweemaal waagde hij te vergeefs den spro door zich vast te klemmen aan de treepl redde hij zichzelf het leven. Een derde pogi bracht hem op de treeplank. Nu ijlings naar rem. Een voor nog de overweg bereikt v daar voelden honderden reizigers die geen fii begrip hadden van den doodsnood waarin hadden verkeerd, plotseling een hevigen di op de wielen en enkele meters verder stond trein stil. Een onderzoek bracht aan het licht, dat der wageu-as*eu roim 3 c.M. verbogen was, zoo bij een ietwat snelle vaart, elk oogenblik vreeselijk déraillement had had kunnen volg De wagen werd uit den trein geschakeld voorzichtig naar het raccordement der C. W, gevoerd, waar hij eerst te half elf 's avoi aankwam. De wageomnester Lucasseu werd, toen ble welke moedige daad hij had verricht en groot bet gevaar was, waaraan hij hoDderi had ontrukt, van alle kanten gelokgewensi Verschillende reizigers le kLs betuigden p soonlijk bon dank aan den dapperen kerel ook Jzijn superieuren erkenden, dat zonder i optreden de trein een schier wissen ODdergi on zijn tegemoet gegaan. De inkomsten der gemeenten De groote gemeeoten hebben bun stem re doen hooren over de door de regeeriog voor Raad van Arbeid. Eenigen tijd geleden is op een der Zeeuw- sche eilanden tegen enkele werkgevers, die weigerden rentezegels voor hun personeel te plakken, proces-verbaal opgemaakt. Teneinde behandeling in het openbaar te voorkomen hebben enkelen de voorkeur gegeven aan betaling van de maximum boete, welke voor dergelijke overtreding zoude kunnen worden opgelegd. Het is in het belang der andere werk gevers, dat dit feit, zij het zonder namen te noemen, bekend worde, opdat men niet in de meening ga verkeeren, dat niet-plak- ken geen gevolgen heeft. Betalingen gestaakt. Het kassierskantoor van den heer Adr. Verhoog te Leiden heeft Zaterdag zijn be talingen gestaakt. Denzelfden avond is de heer Verhoog in voorloopig arrest genomen op vermoeden van verduistering. Hij zou effecten, die hem ter verzilvering waren aangeboden, ten eigen bate hebben verkocht. Het geheele tekort moet f 400.000 be dragen. Er zijn personen, die er voor f6000, f8000, f15000, bij betrokken zijn en een zelfs voor f70.000. Zangerfeest. Hemelvaartsdag werd te Middelburg bet zevende zangersfeest gehouden der Christelijke zangvereenigingen aangesloten bij den Ring »Zeeland". Aan de derde af- deeling nam o. a. deel de afdeeling Tholen, die 139 van de 200 punten behaalde, ter wijl 162 het hoogste aantal toegekende punten was, namelijk aan Crescendo te Kruiningen. Een Duitsch stoomschip, de »Senator Schröder",is te Archangel (Rusland) aan gekomen onder roode vlag en is door 60 onafhankelijke socialisten, welke het aan boord had, ter beschikking gesteld van de Sovjetregeering. Waarschijnlijk zijn de 60 socialisten als blinde passagiers aan boord gekomen. Na het vertrek uit Cuxhaven kwamen ze voor den dagde bemanning nam de officieren gevangen en zette in- plaats van naar IJsland, de bestemming van het schip, koers naar Archangel, waar het aan de Sovjetregeering werd overge leverd. Te Stettin is een groot-fabrikant en directeur eener groote onderneming te Berlijn, die met zijn motorjacht op reis was, aangehouden onder verdenking zijn vermogen naar het buitenland te willen uitvoeren. Hij bleek n.1. 350.000 Mk. in Duitsch bankpapier aan boord te hebben, alsmede drie chèqueboeken op verschillende banken ten bedrage van 2 millioen mark. Zijn vader, zijn zuster en zijne verloofde bevonden zich in zijn gezelschap. Ernstig spoorwegongeluk voorkomen. De Tilb. Ct. meldt Zaterdagavond is de groote mailtreio Maastricht Rotterdam door de oplettendheid en den kor- daten moed van den dienstdoenden wagenmeester M. A. Lucassen aan een vreeselijk gevaar ont snapt. Te 7.05 reed trein 186, komende van Maas tricht, tellende 15 groote personenwagens, stamp vol reizigers bezet, getrokken door twee groote Jumbomachiues, het station te Tilburg binnen. Bij het vertrek bemerkte Lucasseo, dat er iets haperde aan het onderstel van een der middelste wagensde oliepot van een der wielen bewoog zich bedenkelijk op en neer. Het flitste hem plotseling door den geest dat hier misschien over enkele minuten een outzettend ongeluk te ge beuren stond, maar het treinpersoneel waar schuwen was niet meer mogelijk. De locomotieven trokken in onheilspellend vlugger vaart de logge massa verder. Er was maar een kans op redding: te trachten oede gei oren iet d I aanc uite r 't nii ao en loroj ia l vo wee jben i. Di ger als 1 graa eesct en. id zi eesct broc dui wa slee troi erde kwi stelde wijziging inzake de gemeentelijke inko ette sten. Die stem was absoluut? en fel: tegen. Men weet, wat de bedoeliug der regeeriog i we men. uize de voornaamste wijziging is deze dat de gerne g &ij telijke inkomstenbelasting (hoofdelijke omsl zal worden vervangen door ten hoogste 100 op de Rijksiukomsten- en Vermogensbelasti Voor verschillende, vooral de groote gemeenl eBch beteekent dit een achteruitgang io inkomst Wel staan daar andere nieuwe bronnen teg over, maar men vreest, dat die niet voldoep mi zullen zijn. Als belastingbronnen blijven voor de geme i ten bestaan l. de opcenten op de grondbe! ien, ting (welke in dezelfde verhoading van th verdubbeld mogen wordeü)2. de opcenteD de personeele belasting, en wel tot een ge getal voor alle aanslagen3. de belasting houden eu die op publieke vermakelijkhed rk e 4. het z.g. straatgeld. in Nieuwe belastingbronnen worden: l.eeu'og b flng op waardevermeerdering van gebouwde ongebouwde eigendommen, jaarlijks te he gedurende een periode van ten hoogste 30 ji 2. belasting op bouwterrein, tot een maxim van Ya der verkoopwaarde3. belasting het bedrijf (van ondernemingen, waarin mins! tien arbeiders met een loon van f 2500 w< zaam zijn; maximum f 12 per arbeider; k presi toren en winkels zijn uitgezonderd)4. deb rechten op wijn, bier, gevogelte, wild en aiK^arde genotmiddelen voor zoover van deze laatste g 3000 rijksaccijns of rijksdebietrecht wordt gehev 5. belasting op de verzekering tegen brandscli van roerende en onroerende goederen, of overeenkomstige belasting voor zoover die g rjef dereD niet verzekerd zijn6. belasting logeergasten (bij verblijf van minstens een wee 7. id. op openbare aankondigingen (adverteu in dagbladen of tijdschriften zijn uitgezonde [ten 8. opcenten op de rijksinkomsten- en vermoge belasting tot hoogstens 100 °/0. Dat zijn voortaan de bronnen van inkom voor de gemeenten, wanneer deze voorstellen worden aangenomeu. Verkeerde aangiften de gemeentelijke belastingen wenscht het werp met gevangenisstraf te zien geboet. Het Hbl. begrijpt het verzet van de gü gemeenten. Waimeer het ontwerp wet wo IET dan is het met het eenvoudige aanzetten va jvermenigvuldigiügsschroef" gedaan er zal li andere en meer verschillende wegen naar komstenvermeerdering moeten worden gestrt De gemeeutelijke autonomie wordt dus niet re strcek9 beperkt, maar practisch wordt er rem aangelegd. 't Bolsjewisme in Nederland. l)e 's H e r t, C t. heeft via haar eigeu dr i-An loozen opuemiugsdienst een telegram oit Moi ladei ootvaDgeD, volgens 't welk besloten werd|i, mandaat van bet bnreau te Amsterdam, richt voor 't voeren van de bolsjewistische paganda, voor geëindigd te verklaren, besluit werd geoomen omdat het bureau t.\fs Amsterdam een aan de houding van het voereud comité tegenovergesteld standpuDl neemt. Zijn functie wordt overgedragen aan West-Europeesche secretariaat. Nvar Het Volk verneemt, komt het richt, dal het Bolsjewistisch Uitvoerend Co te Amsterdam uit zijn bevoegdheid is od niet onverwacht. Men vreesde wel, dat vao of morgen een dergelyk decreet zou afkot Er was immers reeds geroimeu tijd een eri verschil van meening tusschen Amsterdam. Dit meeningsverschil loopt als Het 156H wel is ingelicht niet bepaald over pri pieele punten, maar men moet te Moskou a minst tevreden zijn over de wijze, waaroj zoo nu en dan naar Amsterdam verzonden g he sommen, juweelen, gouden en zilveren wei i besteed zijn. Toen op aandrang uit Moskou generale afrekening niet het geweDschte r« W, i taat had, volgde het decreet tot ontzet, dadelijk wereldkundig gemaakt werd om bolsjewistische agenten in West-Europ» waarschuwen. wek! et g et zi Er wè in d Iu den mi Hol Te ZIJD feil 108 BI Te voc en 'iele: imer otar len A. Me 'adel e aa

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2