K IERSEKSCHE EM THOOLSCHE COURANT eei !IEll 0. 1834 Zaterdag 15 Mei 1920. Vijf en dertigste jaargang CEi 3, Melk. BERG jens Ifl- ds al :ht Publicatiën. Firma J. M. C. POT - Tholen. del. 5 Z( .ikeu hulp aan de Weensche kinderen. DRRi sief. BINNENLAND. stoelen LANDBOuvn Klap- wagens. 25! NG. R. V Arnh Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. 'rijs per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco isr post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll, Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. MILITIE. Zitting van den Keuringsraad. irijzen en bie VER RiJZE IE, G| roo; 0 u 'e Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat Keuringsraad voor de ingeschrevenen voor de tie, lichting 1921, dezer gemeente zitting zal den in de Bewaarschool alhier, op Vrijdag, 25 1920, des voormiddags te 9.30 uur. 'oor den Keuringsraad geschieden de meting en geneeskundig onderzoek naar de geschiktheid r den dienst. 'ngeschikt voor den dienst worden geacht o. zij, die kleiner zijn dan 1.55 M. o. zij, die lijden aan of behept zyn met een der ten of gebreken, vermeld op eene bij Koninklijk oit vastgestelde ljjst. Voorzitter van den Keuringsraad verzamelt mi de zitting gegevens omtrent de indeeliog. verband hiermede staat het den ingeschrevene alsdan aan dien Voorzitter mede te deelen, of zou wenschen te worden bestemd voor de zee- tie, voor een bereden korps of voor de ad mini- ietroepen en ook aan welk korps of garnizoen zich anders gaarne zou zien toegewezen. Ook de ingeschrevene den Voorzitter een schriftelijke :laring ter hand stellen, ten bewijze, dat hij voor g vak of eenigen arbeid bijzondere geschiktheid it. «holen, 11 Mei 1920. 31 MILITIE TE LAND. 40 SN ANT. Onderzoek van Verlofgangers. •e Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat onderzoek van de in het verlolgangersregister ir gemeente ingeschreven verlofgangers der militie [land zal worden gehouden te Tholen in de he rschool op Donderdag, 10 Juni 1920 des voor- [dags 9 uur. an het onderzoek behoeven alleen deel te uemen erlofgangers der lichtingen 1915,1916 en 1917. 'holen, 12 Mei 1920. 15 zullen nog slechts enkele treinen met hongerende kinderen van hier kunnen laten vertrekken en dan staat ons werk stil. Maar wij hebben oog honderden ingevulde formulieren van reeds onderzochte kinderen in onze bureaux liggen, die allen op het hun voor gespiegelde vertrek Daar hst Luilekkerland wachten, die reeds hun plannen maken en die hopen, hopen, om toch ook Daar uw land te gaan. En ze hebben 't allen noodig. Elk van die roode ingevulde formulieren is een klein, droog, maar ol zoo trearig romannetje en het bevat een bede om toch maar vooral een poosje uit deze omgeving van honger en ellende weg te mogen. Wat zullen wij aan bovenstaand toevoegen? Moeten wij vertellen van de met tranen bevlek ten brief, waarin een moeder haar dochtertje in de beschermiog van haar pleegouders aanbe veelt, hun verzoekt bij mogelijk heimwee haar kind er over heen te helpen? Och elk vader en moeder weet, wat een strijd het gekost heeft, de kinderen naar een vreemd land te zenden, cao wild vreemde banden toe te vertrouwen, dus hoe hoog de nood daar gestegen moet zijn en nog steeds stijgt, hetgeen duidelijk merkbaar was, aan het uiterlijk der kinderen, van het transport van jl. Vrijdag, die er slechter uitzagen 'dan de vroeger aangekomenen. Reeds heel veel is er in Zeeland gedaan. Zeeuwsch-Vlaanderen en de eilanden boven de Ooster-Schelde hebben wel het voorbeeld gegeveD, doch ook daar hebbeo zich meerdere families teruggetrokken. Het wachten viel zoo lang. Bij de eerste aanvragen in October waren de harten opengegaan. Men wilde zoo spoedig mogelijk zoo'n arm kind te goed doen, vertroetelen. De aanbiedingen stroomden binnen, maar het werden weken, maanden enin verscheidene gezinnen was geen gelegenheid meer tot huis vesting bij anderen was begrijpelijker wijze het heilige vuur wat gedoofd. Maar zouden er toch over geheel Zeelaud nug niet een 450 geplaatst kunnen worden Is dat aantal bij elkaar, dan, heeft het Anco, toegezegd, komt er ook alleen een trein voor Zeeland, ge haald uit Weenen en in elkaar gezet van eeu Advertentiënvan 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij' abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 1723 Mei 1920 kunnen gebruikt worden: no. 33 van de saikerk&art voor l/2 pond aoiker. ligheidaduur van couponnen der BROODKAAR- voor het 136e tijdvak van 10—18 Mei en r het 137e tydvak van 1927 Mei. broodkaarten voor wittebrood, waarop geen meer kdeo ?aD bet Zeeuwsche comité, waar geen nummer voorkomen zyn voor het 136e rak brain gekleurd op paarsen ondergrond en r het 137e tijdvak zwart op groenen ondergrond, 'holen, den 14 Mei 1920. 14 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. et ffNiederlandische Hilfkomitee für die ener Kinder in Wien Augarten Palais" zond rondschrijven aan alle plaatselijke comités Nederland, waaruit wij het volgende aanhalen: Eergisteren vertrok onze 12e kindertrein uit nieU Ienen* Gisteren kwam hier het eerste terng- Dsport uit Nederland aan. Nooit zagen wij ru| °tor contrast, nooit kregen wij een sterkeren ruk van den weldaad, dien het Nederlandsche k aan het Weensche kind bewijst door het zijn huis op te nemen, aan zijn disch te doen zitten, door het eenigen tijd weg te halen de stad van ontbering en droefheid, iet waren bleeke, stille, droefgeestige kindereD, moeite kleine pakjes bagage dragend, die zagen wegreizen, het wareu rondwangige, olijke meisjes en jongens met weer levenslust levensmoed in de lachende oogen, die wij g zagen komen en ze hadden nu wel weer kracht om de zware pakken met gaven van pleegoudera mede te dragen,- Toen ze gingen 'eu het oude mannetjes en vrouwtjes en zij noen als kinderen terug, lij allen leden der plaatselijke comités, die 5TS ;cliiks uw 8oe^e zorgen aan de Weensche deren hebt besteed, die ze eiken dag in uwe geving gezien hebt, ge hebt niet die over- digende verrassing van dit contrast onder den als wij en ge hebt daardoor ook mis- ien niet zoo sterk het gevoel als wij, dat wij, 1 dit schoone werk voortgezet - moet worden, zijn enkele duizenden kiadereu, die door weldadigheidszin van het Nederlandsche en J k die metamorphose zullen kunnen ondergaan, het zijn er vele tienduizenden, die hier wachten. Wij kunnen ze niet allen helpen, wel kunnen we alle krachten inspannen een zoo groot mogelijk aantal van die kleine Ullf] ropers weer tot kinderen te maken. -j"} Zwitserland, Zweden, Noorwegen, Denemarken, zelfs Italië, Eogelaud (binnenkort) ja zelfs ïtschland nemen kinderen op en Nederland niet ophouden. Maar het aantal beschikbare plaatsen waarvan lijsten ia ons beiit ~.ijn loopt ten einde. We EKK ruk dbtii ele o ;t zij p de laniyr gen iohe uitg >orte 26 post twis door groote mogelijkheid bestaat aan de wenschen der aanvragers eenigzins tegemoet te komeu, hoewel 't hoopt zooveel mogelijk vrijgelaten te worden, waar het geslacht en leeftijd van de kleine betreft. Wie mede wil helpen dit plan te verwezen lijken, wende zich tot den Districts-commissaris G. Amsiug te Tholen of schriftelijk tot de secretaresse van het sub comité voor Zeeland van het Anco, mevrouw StutterheimThieme, Dam C 28 te Middelburg. De zoogenaamde melkverordening te St-Maar- tensdijk had in den gemeenteraad aauleidiDg gegeven tot zoodanige opmerkingen, dat zelfs wijziging noodzakelijk werd geacht. Men meende n.1. dat een ingrijpen, eerst na een vierde cou- stateering van een te laag vetgehalte, de be doeling der zaak niet kon beoogen. Het raadslid Hage stelde tegenover die beweriDg een andere, meer op de praktijk geschoeide couclusie, en bood zelfs aan te bevorderen, dat de rijkszuivel- consulent voor Zeeland, de heer C. Zwagerman, dienaangaande nader toelichtingen zou komen geven. Maandagavond was de heer Zwagerman daartoe overgekomen en hield na door den burgemeester te zijn ingeleid, eene aangename causerie over melk, die zelfs verdient tot wijder kringen door te dringen, dan tot het kleine auditorinm dat slechts de zaal voor een klein gedeelte vulde. Melk is een product dat in hare samenstelling alles )d zich bevat wat een mensch aan voeding noodig heeft. Maar vooral voor kinderen en voor zwakken is ze daarom van zoo groot belang, omdat ze bovendien zoo licht verteerbaar is. Zuigelingen, die natnarlijkerwijze op moeder melk zijn aangewezen vinden, bij gebrek daar aan in de koemelk een plaatsvervangster. De onvervalschte, Dormale melk bevat 88.4 pet. water, 8 pet. vetvrije droge stof en 3.6 pet. vet; op 100 K.G. melk treffen we dus 88.4 K.G. water, 8 K.G. vetvrije droge stof en 3.6 K.G. vet. Nu wisselt dat vetgehalte af tengevolge van verschillende omstandigheden, zonder dat er van knoeien sprake is, zooder dat de veehouder het ms zelfs weet en hij dus allerminst den blaam van knoeier zou verdienen. Behalve dat dit afhankelijk is van het voeder dat men geeft, is ook bijv. de kalftijd en die van het droogzetten van invloed op de samen stelling van de melk en is ze van aanmerkelijk minder gehalte. Zelfs in de volle melktijd, is de middagmelk het beste. Buitendien is de eene koe niet de andere, zoodat zelfs onder de meest gelijke omstaudigheden en onder de beste con ditiën, er nog een aanmerkelijk verschil in vet gehalte kan zijn, eenvoudig door het feit dat melk een natuurproduct is. Bij die aanmerkelijke verschillen spreekt men van slechte koeien, in den zin van de productie, hetgeen te constateeren valt uit eene regelmatige controle tn waaruit de contröle-vereenigingen zijn voortgekomen. Het belang van den vee houder brengt mee die koeien op te ruimen en door betere te doen vervaDgen. In hoofdzaak om de groote voedingswaarde van de melk, is te haren aanzien eene over heidsbemoeiing outstaan, die van de zijde van de melkboeren en -slijters wel eens indringerig is genoemd. Als het vleesch met 10, 20 cent of meer per pond zou stijgen, dan kon men even mopperen, maar men betaalt hel, als men het koopt. Als daarentegen melk met een paar centen per liter naar bovea gaat, dan loopt alles te hoop. Bij geen artikel komt dit zoo uit dan juist bij melk. En werkelijk, dat is zoo. Doch dat komt hierdoor dat melk rijk aan voedingswaarde en daarom een onmisbaar volksvoedsel is, ook om zijn goedkoopte. Want men kan klagen over de duurte van de melk, als voedingswaarde is eu blijft ze de goedkoopste. Eéu liter melk staat aan voedingswaarde ge lijk met 5 kipeieren, en zou men bijv. 5 kleine broodjes (kadetjes) en een pond vleesch eten, dan slaat dit even gelijk alsof men 3 liter melk zou drinken. Voor wat dus de voedingswaarde betreft, is de melk een zoo goedkoop volksvoedsel, dat het onder ieders bereik kan komen en de overheid er voor tracht te zorgen dat ze dit ook komt. 7e moet alzoo daarom aan zekere eischen vol doen en het moet uitgesloten zijn dat de melk die als natuurproduct aireede zulk een water rijke stof is, niet nog kunstmatig een hooger watergehalte verkrijgt, waardoor de andere be- standdeelen procentsgewijze verminderen. Zoo'n winstgevende zaak behoeft de melkslijterij uiet te zijn dat men voor een liter water 14 cent betaalt, al gunt men natuurlijk den melkvee houder een behoorlijke winst in zijn bedrijf. Op zekere gronden is men gaan beginnen met het maken van verordeningen om te be vorderen dat de cousumenten inderdaad goede melk zonden bekomen en dus ook waar voor hun geld outvingeD. Maar met die verordeningen, hoe goed ook bedoeld, verkrijgt men nog niet altijd datgene wat men beoogt. In de desbetreffende verordening te dezer plaatse komt als grenscijfer voor, beneden het welk het vetgehalte niet mag komen, 2.6 °/0. Neemt men nu op een onwillekeurig oogenblik een monster eu zou dit een lager cijfer aau vet dan 2.6 °/Q en aan vetvrije droge stof lager dan 8% aauwijzen, dan mag men nog volstrekt niet concludeeren, dat zoo'n melkboer knoeit. Want ook het neunen van een monster moet oordeel- kundig geschieden. Niet van één koe, niet van boven uit een emmer, maar van alle melkge vende koeien flink dooreengemengd. Als men nu eenige malen monsters genomen heeft, waar van het meerendeel beneden een zeker grens cijfer blijft, dan kan men veilig aannemen dat er geknoeid wordt. En daartegen wil de over heid en terecht waken. Hoofdzakelijk, gelijk we reeds zagen, uit het oogpunt van de waarde der melk als volksvoeding, maar niet minder uit dat der gezondheid, waartegen vaak veel meer wordt gezondigd eu van veel ernstiger aard is dan een ietwat te laag vetgehalte. De eerste vereischten op hygiënisch gebied zijn een zuivere stal, een schoon gehouden dier, een rein personeel dat met dito handen en klee- ren in absoluut zuivere, van binnen ongeverfde blikken of gegoten emmers, zonder naden. De melk vindt, na flink gezeefd of gefilterd te zijn, onmiddellijk een plaats in een koele, frissche goed geventilleerde kelder, er bovendien op lettende dat ze niet in de nabijheid komt van reukafgevende voorwerpen of stoffen, daar da teere melk die in zich opneemt. Baitendieu zijn er nog andere factoren waarop ten nauwste dient gelet, zooals ontstekende uiers of spenen, tuberculose, mond- en klauwzeer of andere ziekten ouder de veestapel, waardoor de melk niet van de hoeve in de consumptie mag gebracht, evenzeer als er onder de leden van het gezin van den melkboer eenige besmettelijke ziekte heerscht de melb^tehuis moet gehouden worden, hetgeen ook die> plaats te hebben met melk van een pa9 gekalf|e koe of ten tijde tegen het droogzetteD, door welk gebruik de kinderen en de zwakken geheel van streek kunnen ge- rakeu. Dat dus maatregelen genomen worden in het belang van de volksgezondheid, is zeer begrij pelijk en de bepalingen die in de melkverorde ning van deze gemeente te dezen aanzien voor komen, zijn doeltreffend. Maar het komt niet uitsluitend aan op het in het leven roepen van zulk eene verordening, doch op de naleving en op de toepassing daarvan. En nu zal 't in de praktijk blijken, dat, als men zoo'n verordening geleidelijk en ook op voedend te werk wil gaan men veel betere resultaten zal bereiken, dan indien men hare letterlijke beteekeDis volgende, het doel zou voorbijstreven. Er is op gewezen dat, naar luid van een der bepalingen, eerst na een viertal malen gecon- 9tateeerd te laag vetgehalte, eene vervolging wordt ingesteld en meo dus eerst bij een vijfde overtreding strafbaar zou wezen. Dit is een verkeerd denkbeeld want zoo als is aangetoond, kunnen tal van natuurlijke factoren er toe medewerken, dat dit gehalte niet wordt bereikt, zonder dat de melkveehouder daaraau eenige schold heeft. Alleen een bacteriologisch scheikundig onder zoek kan aantoonen, door welke oorzaak het lage percentage ontstaat. Gelijk reeds te voren is aangetoond, is zoo'n 'grenscijfer niet altijd eeu juiste maatstaf, terwijl eeu melkboer die verre boven dit gehalte komt, kan uitgaan van het standpunt zooveel water bij de melk te werpen, dat hij te dezen opzichte niet in conflict komt met de verordening en dus feitelijk toch minderwaardige melk levert. Tegen eene verhooging van het greoscijfer had hij dan ook geen overwegend bezwaar. Hij stelde zich de werking van de verordening in deze voege voor. De controleur neemt verschillende monsters, die door middel van een Herbert-toestel en melkweger wordt gecontroleerd, het vetgehalte vastgesteld en het gewicht wordt bepaald. Blijken daaronder afwijkingen voor te komen, dan worden de desbetreffende leveranciers gewaarschuwd. Blijven de afwijkingen desondanks voortbestaan en is een gegrond vermoeden voor knoeierij, dan kan de gemeentepolitie een gerechtelijk monster nemen iu liter-flesscheD, hetwelk ver zegeld naar een deskundige, bijv. een apotheker- scheikundige le Bergen op Zoom met wie de gemeente een contract voor deze onderzoekingen kan aangaaö, die dan alle bestanddeelen van de melk blootlegt en voor deu rechter zijne bevin dingen onder eede bevestigt. De rechter kan, bij gebleken knoeiïng zoo delinquent veroor- deelen, behalve krachtens art. 7 der verordening, ook op grond van art. 6 derzelve, in aansluiting op het Wetboek van Strafrecht, datieve ver- valsching van levensmiddelen kan straffen met teu hoogste drie jaar gevangenisstraf. Men zal begrijpen dat bij zulk eene toepassing de ver ordening heilzaam werken zal en het geknoei in de melk spoedig de wereld uit zal zijn. Men moet de menscheu dus behoorlijk tijd geven om zich te betereD, en eerst als dit niet helpt, dienen ze zelf de gevolgen te dragen. Maar de praktijk heeft ruimschoots geleerd, dat er bij zoo'n toepassing een weldadige wij ziging komt, waarvan natuurlijk de consument profiteert, maar die toch ook weer zijn gunstige zijde voor den producent heeft. Indien de gemeenteraad deze zaak inderdaad zonde willen regeleD, dan behoort hij 't goed te doeD, anders is 't beter geene bepalingen in het leven te roepeu. Verschillende gestelde vragen werden op aan gename wijze beantwoord en daarna deze ver gadering, met dank aan den heer Zwagerman voor zijDe gewaardeerde wenken en de aanwe zigen voor hunne onverdeelde aandacht, door deu heer Anth. L. Hage gesloten. Bij Kon. besluit van 29 April is aan Jhr. J. van Vredeuburch, te TholeD, op züffi -«k eervol ontslag verleend als lid var van toezicht op de Middelb. GuitSChe Groningen. vinder- Oud-Vossemeer. Ouder deZ3root(, T00rraad jaar enorm Veel vlas uitgezaaid^-j.* mooi. Bij een wandeling doo de ruime uitzaai zeer in het o» Wagen$. uitgezaaid op daartoe verhuur**jjp landbouwers zaaiden voor eigep****'J A, 25671

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1