Ut 1 ¥0 varïtensveilini Varkens Steenbergsche Auto-, Motor- en Rijwielhandel. SPOED. Harley Davidson, Attentie! Reuzensucce ONTVANGEN! Café-Eestaurant. Firma jJan Dietvcrst. NATIONALE BANKVERËENIGING CREDIETEN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. Nog slechts één Electrisch snelheidsmeter Kilometer teller en Duo zitting t prijs f 1400.—. P. HOENDERVANGERS Co., DROOGLEGGING!!! VAN HEEL Co., Knipwerk. J. E. Éernaards. RIJWIELEN NIEUW!! behangsel papieren modelboeken lste klasse Machines Direct na de Veiling uitbetaling. CHOCOLADE, BISCUITS en SUIKERWERKE H. DE BEL—VAN HIEL Denevers Frères - Middelburg J. M. SCH ETTERS, Dordrechtsche Hypotheekbank. 5 pCt. Pandbrieven a 97 pCt. A. F. Hanssens, OELBERS Landbouwers Zakboek. Kapitaal en Reserven f7.500.000-- Kantoor THOLEN. Fa. A. J. de Wit Andriessen, Telefoon 30. STEENBERGEN. EFFECTEH, BAHKZAKEN, COUPOHS, T H 0 L E H. 36 9937 KUIPERIJ. P. C. HAGENAARS-NELIS, HOTEL „WILLIAM" Stationsstraat 2, BERGEN OP ZOOM. Stalling voor Paarden, Vee, Automobielen, enz. Veebascule 1 Heden ontvingen wij een prachtige SORTEERING Zie étalage. Molstraat 5—7. BERGEN OP ZOOM. 12472 Voor Geitenhouders. J. Elenbaas, Poortvliet. Stoomwasscherij „De Zoom" Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, FRANS ABRIAAM VAN BOXSEL HYPOTHEKEN en CREDIETEN Op de Veiling van den R.K. Boerenbond te BERG OP ZOOM worden IEDEREN DINSDAG W. J. BOOGAART, L YAN ZALTBOMMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. GEVEILD. In de maanden Mei en Juni des morgens half twaalf, de overige maanden om half elf. De tot heden aangevoerde varkens zijn steeds al tot groote tevredenheid der Varkensmesters verkocht De Directie der Veiling 25616 60 van den R.K. BOERENBOND. Agentuur en Goederenhandel Havenstraat 7—9 BERGEN OP ZO Roode en Witte Bordeaux- en Portwijnen. VerderFransche Cognac, Brandewijn, Jenever en Likeu Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder denieu soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EM» WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE VOORR BELIST ZEER LAGE PRIJZEN 40 24595 Aanbevelend, BERGÉN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef In 1919 is voor f2,887 250, pandbrieven geplaatst. KAPPER Brugstraat THOLEN Geluk's De aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Binnenlandsche Credietbrieven, waardoor in ruim 90 plaatsen in Nederland gelden 24074 franco kuunen worden opgenomen. 48 Vanaf hedm worden door ons bestellingen opgenomen voor alle soorten32 23681 EXTRA-JAMS. GELEIEN. HUISHOUDJAMS. VRUCHTEN-P UREE'3. SIROPEN. LIMONADES. L1MON ETTES. SORBETS. SAUSEN. MOSTI. WIJNEN. SAPPEN. ALCOHOL VRIJE DRANKEN. Levering uitsluitend aan den handel. Concurrentie onmogelijk. Beleefd aanbevelend, Tel. 20. THOLEN. 58 25513 Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden DEPOSITO tegen overeen te komen conditie?. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met cheque en girovcrkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbaar.) Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKO MENDE VERZEKERINGElV, zoowel bij Nederlandschc Maatschap pijen als op Beurspolis Verhuren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 9121/2 en 15 uur. Des Zaterdags van 93 uur. Levering en reparatie van alle soorten Voorhanden Wasch- en Spekkui- pen, Stamptonnen, Plant- en Sier- kuipen, Emmers, BoteitobbeD, Pri- vaattonnen, enz. Degelijk en vertrouwd adres. Beleefd aanbevelend, KUIPERIJ en FUSTHANDEL. 20 Telefoon n. 258. 25828 BERGEN OP ZOOM. Aanbevelend, 20 19636 MELK Telefoon 171. 20 INPLAATS VAN GLAZEN. Houten Boterkarns inhoud 5 Liter a 5 GULDEN per stuk. Verder de beroemde BOTERKARNS van 1 en 2 emmers inhoud. BOTERTOBBEN snTHERMOME- 23624 TERS in soorten. 13 MAGAZIJN vast PHOTOGRAFIE-ARTIKELEN AVENUE CQNCORDIA 9S vp 100 SOTTEIU3AM D2A.H.CVAN SENUS TFl.KPHDON rNTFRCOMM. »59 7 26986 BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desiufecteermachiues eigen electrische, installatie voor lichtkracht en electrische bleekme- thode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN roor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJFSTEENEN enz-, STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT, Stationstraat Bergen op Zoom. Boschstraat 27, Bergen op Zoom. Ontvangen de nieuwste patronen 12 VITRAGES, 9193 Vloerzeilen, Vloerkleeden. Vertrouwde bediening aan billijke prijzen. 12 DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAAR. 25; ZEER BILLIJKE CONDITIËN; VLUGGE AFWERKING. Aanvragen met omschrijving van onjerpaud te richten aan R. V GEITENBEEK, btëedigd makelaar, Sweerls de Landasstraat 75, Amb enz. 21955 Bij den ondergeteekende, Agent van de firma J. M. C. POT te Tholen liggen ter inzage de van VISITE- en ONDERTROUW- KAARTEN en ENVELOPPEN. Rouwwerk wordt met den meesten spoed geleverd, alsmede ANDER DRUKWERK. Beleefd aanbevelend, A. J. DE GRAAF, St-Maartensdijk. in Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmachines, Rosmolens, Treebruggen, Stroosnij- ders, Pee- en Meelmolens, Mélotte- ploegen, Melkontroomers Mélote- Tuimelkarns, Rcomvaten, Botertob- ben, enz. Alles op proef van goede werking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verplegings-artikelen prima Breukbanden met en U.H. WINKELIERS! Vraagt Dog heden prijsopgave van onzen ruim gesorteerdcn voorraad iu 6< r d "g o. Éénmaal geprobeerd, zoo scherp gesteld dat terwijl door den enormen VERKRIJGBAAR ZIJN. STEL NIET UIT!! HET Hebt U al eens een en GLYCER1NEZEEP HAAN" te LEIDEN. ue, blijft U geregelde afnemer. Onze prijzen liet wij alle concurrentie het hoofd kuDnen bit eic omzet ALLE GOEDEREN STEEDS VER ,d< ■dai VRAAGT NOG HEDEN PRIJZE it. IS UW EIGEN BELANG. proef genomeu met ouze prima GROENE, G uit de bekende fabriek ®DE GEKROO 60 2 Beleefd aanbevelend, WIJNHANDELAREN - DISTILLATEURS. 40 2, Leveren tegen zeer billijke prijzen zuivere NATUURWIJNEN a LEVERING FRANCO. VRAAGT PRIJSCOURANT. 1«D rsc daj tan ver 'ho! nc lig Je adres voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en MASTIEKBEDEKK zonder veer. 10 De BANK geeft uit: Inlichtingen verstrekt de heer: 20 16259 TE STAVENISSE. 25926 Speciaal adres voor: 10 PARFUMERIËN, HAARWERKEN, ODEURS, en aanverwante artikelen. 3ij ;eli; dei 6" dij VERSCHENEN: k!' pk de zesde verbeterde drnk in Vooral thans, do de Landbbo ^e) de hoogte vau de financiëele 01 jen sten van zijn bedrijf moet zij misbaar. Aanbevolen door de missie voor het ontwerpen en s stellen van een model land tr boekhouding in eenvoudigen benoemd door de Zeeuwsche »r bouw-maatschappij Verkrijgbaar bij de uitg FIRMA J..M. C. POT, en bij den Boekhandel. Stevig ingebonden met portel i or 6 1 overslag. Prijs f 1.25, franco per post Hj, na ontvangst per postwi:* nit ho ;en isp )te rul ZIJL ziti de let olij 'wi zei itsc

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4