Wederom, Ontvangen Dameshoeden. C. A. v. Splunter gesloten. km Advertsntiln. childerknechts Te pachten de BOOMGAARD C. Laban, Tholen SST* j AP"! M. M. C. Haaijer dienstbode Het krachtigste middel mi A. P. M. VOETS, Tholen. een yrachtige collectie Aanbevelend, v\h J. C. Gelderblom. KERKSTRAAT THOLEN. KOOPT DIRECT LIPS-K ASTEN M M. C. Haaijer Kerknieuws. Marktberichten. Burgerlijke Stand. NIEUW ations-Koffiehuis, Café Réstaurant, P. A. OOMS—Janssens. 'e koop aangeboden een YVoon- Winkelhuis, A. Lievisse Adriaanse, gevraagd8 25630 een goed beklanten kruidenierswinkel op den besten stand te Tholen. TE KOOP een I1/, jarige VAARS (geweid) en I jaarling STIER en 50 pond groenkraag Jaapjespee- zaad bij 25631 Fijne gekookte Ham a 50 cent per ons. M. beerman Jz., Brugstraat 19 - THOLEN. Dienstbode speciaal middel tegen Blaas- en ziekte der Urinewegen. een Keukenmeisje Weensche Kinderen WESTLANDSGHE HYPOTHEEKBANK Wat weten velen nog niet??? Waar men zijn Naaimachine vertrouwd kan laten maken. Bij A. P. M. VOETS, Tholen De vracht wordt voor de helft vergoed. Aanbevelend, M. M. C. Haaijer Tholen. van Ingelanden van het Wa terschap „De Vrije Polders onder Tholen", op filaandagl0ieil920 's voormiddags 10 uur, ten gemeentehuize te Tholen. Sierlijke So-Easy goud, doublé of nikkel. Van derOuderaa, geven van orgelles en het stemmen van piano's. ."JÉ De Homoeopatische Geneesmiddelen H. G. v. Kroon. Dames-handwerken Gez. BAGGERMAN, met 25 verhoogd. THOLEN. imelijk iding van Nederlandsche kinderen naar d, Frankenslag 83, Den Haag. Wij zorgen oor dat naar alle pleegouders de kinderen H lie gezindte en richting worden uitgezonden, zij verlangen. t dagelijksch .Bestour der Centrale Com missie voor uitzending van Nederlandsche chrijve|kindrren naar BoiteD, Frankenslag 83, Den Haag. Jhr. Mr. W. Röell, le voorzitter. Dr. C. Dekker, le secretaris. i de W( voor gesti sprint ;even. dere wijs, zijn. de kii rneme jewees ideale l voegoi wat nemen ering? 0 K.G luurde lerhan zal Te jgeven t reed komen lmake ouder °Pge .Vossemeer. In Mei 1916 vertrok van hier Melissant ds. J. A. de Bruijn, die emeritaat evraagd bij de Geref. Kerk, wat hem was ver- Ie Melissant werd hij benoemd als Bedienaar ,'oords en der Sacramenten, s was hij aangewezen in gelijke betrekking Bommel, waarvoor hij heeft moeten bodanken woningnood te dier plaatse. -- Dinteloord deed Zondag jl. ds. A. M. dec odsten, vroeger predidankt te St-Maartensdijk, beroepen uit Nykerk, zijn intrede naar aan- van Johs. 10 vers 16. Bevestigd was hij voorganger te Dinteloord ds. Steenbeek, esaja 3 vers 10 en 11. Telkens was de ruime itampvol en consulent ds. Eigena van Willemstad hl den nieuwen predikant de bekende zegenbede zingen. ■Vossemeer. Onze oud-dorpsgenoot ds. J. J. te Montfoort heeft een beroep ontvangen N d. Herv. Kerk te Benthuizen. polit neestf loedde Allei >te J 0 sedeelt u ee wezen oor a igmaa tam e op ee: ide ja: •om d e vade et kro naa ertrouwd :etene n bei an de t geld kunst soozee ekend ief aa i in ee □ieu treer annei zag dot n voll kbeelt aoeste sparen er val warei iedi :aarse ter vroec ipgao eer :u, oi zonde a wa t mee te er maak en tij' indscl it di t d groo i laD insve tijn igelij estio en it i d n sti 15 ji ;oedi op zijn ten. Op Woensdag 5 Mei zal te Tholen een ering worden gehouden van de Clasis Tholen eref. Kerken o.a. zal worden behandeld een voorsfel van de Kerk te Krabbejdijko luidende „De Classis Tholen leidde het daarheen, dat de Part. Synode van Zeeland en door hare tusschen- komst de Gen. Synode van Leeuwarden het bedrag der emeritaatsgelden en pensioenen van weduwen en weezen naar 13 K.O. aangegeven in overeen stemming met dezen tijd. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2,30 ds. Van Luttervelt. Geref. Kerk voorm. 10 uur en nam. 2,30 uur cand. Wessels te Go es. Geref. Gem. voorm. 10 uur, nam. 2,30 uur en 'b avonds 6.30 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: Zondag 2 Mei voorm. 10 uur Dr. H. A. van der Meulen te Bergen op Zoom. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 uur leeskerk. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 ds. Luijendijk en nam. geen dienst. Geref. kerk, voorm 10,30, nam. 3 en 's avonds 6.30 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en nam. 3 uur leeskerk. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en 's avonds 6,30 uur leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 ds. Oosterhuis en nam. 3 oor leeskerk. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 's avonds 6 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 10.30 ds. Van Griet- hu ijzea en nam. 3 uur leeskerk. Geref. kerk, voorm. 10,30 eu nam. 3 uur ds. Sfaal, 's avonds 6.30 leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. en nam. ds. Boer. Geref. Kerk, voorni. en nam. ds. Meijer. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en 's avonds ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en 's avonds ds. Kersten. D. van Nieuwenhuijzen jd. H. Quaak jm. en J. W. Bijl jd. J. L. Christiaanse j m. en E. Lindhout jd. A. Quaak jm. eu E. C. Geuze jd. Gehuwd: E. Oelbers wedo. en P. A. Eist jd. THOLEN 1 Mei 1920. Eieren 8 cent per stuk. Boter f 1.30 per pond. Gemeente IERSEKE van 2329 April 1920. Ondertrouwd Jan Jacobus van der Endt 26 j. jm. en Maalje Marteijn 26 j. jd. Jan Zoeteweij 23 j. jra. en Johanna Jeremiasse 23 j. jd. Christiaan Brik 28 j. jra. en Jacoba Wilhelmina Bienefelt 23 j. jd. te Zierikzee. Gehuwd: Jacob don Toonder 26 j. jra. en Maalje Nouse 22 j. jd. Geboren Eliza, zv. Jacob Danker en Pieternella Cornelia de Die. Francois, zv. Jan vau den Boom gaard en Paulina van Hoorn. Gemeente THOLEN van 2330 April. Geboren Wilhelmus, zv. K. F. A. Hazen eo P. M. Soomers. Petru9 Johannes, zv. J. P. Deurloo eu A. E. Stoffels. Simon, zv. G. Praat en C. BiereDs. Ondertrouwd P. H. van Elsacker jra. en R. ROTTERDAM, 27 April 1920. EIEREN. Op de heden in ons veilingslokaal Raam poortstraat 24 gehouden veiling werden navol gende prijzen besteed: Gegar. versche hoendereieren van f8.80 tot f 11.— Kleine kipeieren f 7.50 tot f 8. Eendeneieren f 10.tot f 10.50. Ganzeneieren f 20.tot f 25. Aanvoer 235.000 stuks. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen April Graden C. Zaterdag 24 12, Zondag 25 11,2 Maandag 26 11. Dinsdag 27 10,3 Woensdag 28 10, Donderdag 29 10, Vrijdag 30 10, IET ELINKB STALLING. 08 Aanbevelend, TRAM-STATION BERGEN OP ZOOM. TeiefooD Interc. No. 55. voorkoming van vergissingen :n alle in bewaring gegeven •ielen worden voorzien van een mer. J. J. 1IE BREE en 25619 E. VAN OEFFELEN Kd. 'en op Zoo ui.) jCD 'j 29 April 1920. ertrouwd L. TICHEM M.Mz. en 25620 J. L. DUIJZER Md. raveodeel, j 30 APril 1920- ertrouwd ;o haf. L. CHRISTIAANSE Dz. eo 25618 E. LINDHOUT Md. at'j 30 April 1920. ertrouwd 1. VAN DER JAGT Jz. en 25623 W. J. BIJL Md. Den 2 Mei a s. hopen onze j elief.le Ouders 25611 GERARDUS VERKERKE en 15 OSINA C. VAN BOVEN unne 25-Jarige Echlvereeni- ing te gedenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. boleD, Verl. Hoogstraat no. 4. lor de vele blijken van deel- ng ondervonden bij den zwaren on> getroffen, betuigen wij langs tterei 1 weg onzea hartelijken daDk. g '2 Uit aller naam, A. DE KORTE, tolen, 30 April 1920. Direct te aanvaarden. e bevragen bij 12 25617 nwdendam 43 - THOLEN. .atsel lok loon. Geruimen tijd werk. iogo KAN DER KREEK en Zoon, lie v< ivrouwstr. 12, Bergen op Zoom, WINKEL TE KOOP. Te koop aangeboden wegens op- beffing der zaïk Te bevragen bij de FIRMA STOK MAN, Bergen op Zoom. 13 25625 J. BEVELANDER, 11 Malland, SCHERPENISSE. naast- het huis van den beer NOSKE tegenover Buitenzorg. Inschrijviogsbiljetten voor 2 en 3 jaar iu te ieveren bij genoemden heer den 3 Mei 's avonds 8 uur (nieuwe tijd). In de biljetten het bedrag IN WOORDEN te vermelden. TWEE BORGEN. 2563-3 Gunning den 4 Mei. 18 leveren wij tegen zeer lage prijzen aan den handel. 11 THOLEN. 25629 VOORRADIG: 10 25621 GEVRAAGD om zoo spoedig mo gelijk in dienst te tredeD. Wasch buitenshuis, zij die netjes kunnen werken komen in aanmerking bij de FIRMA STOKMAN, Bergen op Zoom. 10 25624 Een nette gevraagd. Wasch buitenshnis, loon f 16.-- per maand. Mej. VAN HAM, Markt C 5, Mid delburg. 9 52964 (geen pillen) Alleen verkrijgbaar bij J. BI.JSTER- VELD, Haagscbeveer 6 Rotterdam, h f2,50 per doos franco door bet geheels land. 13 25615 Op de Stichting «VREDERUST" te Bergen op Zoom, kan geplaatst worden boven 21 jaar. Loon f 350.tot f 450.benevens vacantiegeld. Sollicitaties aan den Geneesheer- Directeur. 10 25613 Sub-Comité A. N. C. O. Provincie ZEELAND. Het adres van onze pen niugraees- teresse is Mevrouw L. ALBERTS- SALBERG, Seisdam Q 25, Middel burg, die gaarne gillen voor de Weensche kinderen in ontvangst neemt. 12 25612 tot genezing van steenpuisten, bloedvinnen, negenoogen, zwe ren, fijt, wratten,] likdoorns», winterhanden en wintervoeten, ring-, baard- en dauwworm, brandwonden, open beenen, zwerende borsten, i9 de Op rechte Winsumer Zalf. Binuen 3 Èt 4 dagen volgt volkomen geneziDg. Prijs per 'ous f 0 75 en f 1.35. I (Hoe grooter bus hoe voor- E deeliger in 't gebruik). Verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten en Winkeliers. Gen.-Agent J. C. de Vries, Winsum (Gr.) ITe Tholen bij fa. Van Zaltbommel, Poort vliet Wed. H. Jansen, Scherpenisse G. Hartog-Keur, Stavenisse G. v. d. Berg en J. Leune, St-Annaland J. van Moort, Ierseke A. Steketee 30 24870 's-GRAVENHAGE Lange Houtstraat 28-30 AMSTERDAM ROTTERDAM Damrak 92 Scbiedamscbevest 5 GRONINGEN A-Kerkhof Z.Z. 18. De Directie bericht, dat de Cou pons der Pandbrieven, vervallende I MEI 1920, van dien datum af be taalbaar zijn bij de NATIONALE BANKVEREENIGING te Tholen, alwaar tevens 4'/i en 5 Pand brieven tegen beurskoers verkrijgbaar zijn in stukken van f1000, f500 en f 100.27 25610 I )p ïli rpntip J. A. VAN ERPERS ROIJAARDS. Mr. C SCHUIT. De 5 0JQ Pandbrieven der Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee, zijn verkrijgbaar tot den boers van 97 Het bedrag der Pand brieven is in 1919 vermeerderd met 1 milliocn 140 duizend gul den. In omloop is thans voor byua 8 miliioen 8 honderdduizend gulden. 15 20167 WORDT UWE MACHINE GOED GEREPAREERD MET VOORUIT OPGAAF VAN KOSTEN. Ook NIEUWE NAAIMACHINES van elk fabrikaat kunnen door mij geleverd worden, OUDE MACHINES worden tegen de hoogste waarde INGERUILD. 25634 40 25626 42 's AVONDS NA 7 UUR ZATERDAG NA 8 UUR zijn onze Magazijnen 10 25628 Namens het Bestuur J. W. WAGTHO, Dijkgraaf. D. VAN DE VELDE, 25632 20 Outv.-Griffier. Vervangt nw BRIL door een Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 beveelt zich aan tot het 7 .".r-aw VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOI' le Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Hak- huizen. Inlichtingen omtrent prgs, datum aanvaarding enz. door 10 25311 M. J. Scheffelaar, Tel, 24, Tholen. uit de Centrale Homoeopatische Apo theek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in ORIGINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelstraat. Bergen op Zoom ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM Wegens verhooging der metaal- prijzen en arbeidsloonen worden de prijzen der Wij stellen koopers nog vrij blijvend in de gelegenheid om voor de OUDE PRIJZEN te koopen mits OMGAAND besteld. .- Aanbevelend, 23 25627

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3