f A at GEföENGD NIEUWS. ie A. STAVENISSE. Door het bestuur der water- ieeriüg van den Calam. polder Oud-Kempeus- hofstede en Moggershil is gegund de aitvoering van de verschillende werken aan den heer A. Wesdorp alhier nl. voor f 11770 en f23690, resp. voor de dijkvakken O. K. H. en Mog gershil. Als afgevaardigde naar de algem. verg. van het N. O. G„ dezen zomer te Groningen te houden, is door de afdeeling „Tholen" be noemd de heer F. W. O. Wiskerke te Oud- Vo8semeer en als plaatsvervangende de heeren M. Beneker te Staveoisse en J. vau Bezooijen te St-Maartensdijk. IERSEKE. Maandagavond vergaderde do ge meenteraad met 10 leden. Voorzitter de Burgemeester. Ingekomen was o.a. de goedkeuring der gem. begrooiing 1920. Het proces-verbaal van kasopneming op 29 Mrt. hield in dat in kas moest zijn en was f 5889,385. Het gemeente-verslag 1919 werd den raad aan geboden. J. J. Verbeke kreeg f 1,afschrijving school geld wegens vertrek. Aan 't verzoek om adhesie betuiging aan een adres betreffende invoering van plaatselijke keuze werd met alg. stemmen voldaan. Het bestuur van de ver. voor Geref lager onder wijs verzocht, dat de raad de kroon zoa adviseeren om taalonderwijs buiten de gewone schooluren te bezoldigen. Met alg. stemmen ingewilligd. Een verzoek van de N. Herv. schoolver. om schoolbanken van de gemeente te huren verviel omdat do vereeniging al voorzien was. Volgens de woningwet moet de gemeente voor schriften geven voor de hechtheid van fondamenten muren enz. van bestaande woningen maar de ge meente kon daarvan telkens voor 5 jaar ontheffing vragen. B. en W. stelde voor dit opnieuw ie doen omdat de loopende 5 jaar spoedig ten einde zijn. Aangenomen met algemeene stemmen. Ter voldoening aan een verzoek van den Com missaris der Koningin werden de salarissen der veldwachters en van den nachtwachter van f 900 tot f1250 verhoogd* De heer lluibregtse mankte van deze golegeuluid gebruik om zijn ontevredenheid over do gemeente politie oit te spreken. De heer Poleij sloot zich daarbij aan. Do burgemeester protesteerde en ont zegde den heer Huibregtse het recht om zoo'n oordeel over de politie te vellen. In de vereeniging van Ierseke met naburige ge meenten zag de raad geen voordeel voor Ierseke. Ken wijziging der begrooiing 1919 van de gas fabriek en af- en overschrijvingen in de gemeenle- begrooting 1919 werden met algemeene stemmen goedgekeurd. De heer P. Courtin, hotelhouder, vroeg verlaging van zijn huurwaarde en diens vervolgens ook van zijn vergunningsrecht zijnde f70, doch beide we den gehandhaafd. Bij de laatste rondvraag bracht de heer Willemson het teoren van den macadamweg ter 6prake. De heer Poleij wilde het eerste gedeelte teren, wat de voorzitter met de wethouders zou bespreken De heer Poleij vroeg of er afgekeurde keien van de gemeente te koop waren. De heer Willemsen wilde B. en W. daartoe machtigen. Een besluit werd niet genomen. De heer van Es vroeg ol er een verordening op 't gebruik der trottoir bestaat. Er wordt z.i. wel wat veel door fietsers gehruik van de trottoirs ge maakt. De vraag werd ontkennend beantwoord. De heer de Koeijor stelde voor nu en dau eens een monster melk vau de molkverkoopers te laten onderzoeken. Dit werd goedgevonden. De heer de Koeijer nam op zich te Goes naar do kosten te vernemen. In den nacht van Zondag op Maandag 11. ongeveer 12 uur hebben twee personen getracht in te breken bij bakker M. v. d. H., tevens winkelier In een winkelraam hebben zij de ruit uitgesneden waar achter de geldlade van do toonbank zich be vond. Het gezin van den baas werd wakker on op zijn komst gingen de inbrekers op den loop. De installatie van den heer C. M. P. W. Hanssens als Burgemeester van St-Annaland op 29 April. Het vriendelijk gelegeu St-Annaland was heden in feestdosch oin zijn nieuw benoemden burge meester, de heer C. M. P. W. Hansseus van Stavenisse op waardige wijze te ontvangen. Van de korte tijd die gegeven was om zich eeoigszins voor te bereiden, werd met kracht gewoekert om ook hierin uiting te geven van de vreugde die ieder vervulde met de gedane keuze der Kroon. Er vormde zich aanstonds een feestcommissie met de heeren Odiuk en Duijser aan het hoofd die terstond op zooveel medewerking der inge zetenen kon bogen, dat het aan algemeene belangstelling niet ontbrak. Als dq het weder, dat zich in den laatstee tijd niet al te gunstig litt aanzien zich wat wilde ontfermen, dan was dit een factor te meer om het feest te kunnen doen slagen. Maar moeder Natnnr die vaak zoo grillig kan zijn en als 't ware ia plaats van één uur, zelfs een maand vóór den tijd was, liet in instede van een stralend voorjaarszonnetje, niets dan loodgrijze luchten, zien die zich af en toe ontlastten in felle regen buien en als 't ware de feestelijke stemming wilden bederven. Nietemin trotseerde men de voorjaarsvlagen en stak men het dorp in eeu kleurig feestkleedij, dat wel is waar een minder wijdende aanblik vertoonde, maar nochtans uiting gaf aau de geestdrift waarmede men den nieuwen burger vader wilde verwelkomen. Al vroeg in den morgen was men druk in de weer om de laatste toebereidselen te treffen eu de eerewacht te formeeren die ZE Ach tb. aan de grens der gemeente zou tegemoet gaan. Ondanks de felle regenvlagen was men goed- moeds en toog mede op weg naar het Diepe Gat alwaar de heer Qanssens door den afge treden burgemeester en de secretaris namens het gemeentebestuur werd verwelkomd. Aan de kom der gemeente stond een dicht- opeengepakte menigte geschaard de stoet op te wachten om Z.E.A. naar bet gemeeu:ehuis te begeleiden, alwaar bij door de beide jongste raadsleden werd verwelkomd. In de raadzaal verzamelde zicli een talrijk publiek om van de plechtigheid der installatie getuige te zijn. Nadat door den Secretaris voorlezing was ge daan van de acte van benoeming en van het proces-verbaal van eedsaflegging, sprak de waar nemende voorzitter, de heer Polderman, deu heer Hanssens, aldus toe Mijnheer de Burgemeester, Zooals uit de door overgelegde stukken blijkt, heeft Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin U benoemd tot burgemeester dezer gemeente en zijt gij gisteren door den heer Commissaris der Koningin in deze provincie als zoodanigjbe- eedigd. Het is mij eeue aangename taak U met deze benoeming en btëeiiging te kunueu geluk- wenschen en mijn innige wensch is, dat het U gegeven moge zijn vele jaren deze betrekking tot heil en zegen onzer gemeente te bekleeden. Aan het burgemeestersambt zijn vele bezwaren en moeiten verbonden. Een richlige vervulling van de vele verplichtingen aan dat ambt ver bonden, valt niet gemakkelijk, vooral iu deze zoo zeer fcewogeu tijden en eischt veel van hem die dit ambt bekleedt. Wij vertrouwen dat gij een open oog eu oor zult mogen hebban voor dc belangen die U ziju toevertrouwd en dat alzoo onze gemeente onder uw bestuur eu uwe leiding, even als dit onder uw ambtsvoorganger het geval is geweest, in bloei zal mogen toenemen. De samenwerking en de verstandhouding van het college vau burgemeester en wethouders en van den Raad en den secretaris heeft met den afgetreden burgemeester nimmer iets te wenschen overgelaten eu was steeds van vrie.ndschappelij- keu aard. Wij hopen eu vertrouwen dat dit onder uw bestuur zoo zal mogen blijven eu dat door U in dezen de voetstappen van uwen ambtsvoor ganger zullen mogen worden gevolgd, hetgeen niet anders kan zijn dan bevorderlijk aan bet algemeen belang onzer gemeente. Onder het bestuur vau den heer Bierens zijn vele goede en nuttige zaken tot stand gekomen eu nog veel meer zou ziju tot stand gebracht,] indien de abnormale tijden, de crisisjaren dat diet hadden belet. Wij hopen dat onder uw bestuur de tijden rustiger eu meer normaal zullen mogen worden eu de gewichtige zaken die reeds zijn ontworpen doch zooals gezegd Diet kondeu verwezenlijkt worden na afzieubaren tijd gewenscht gevolg^ zullen mogen hebben. Wij bevelen ons allen te samen in uwr vriendschap aan en geven gaarne de verzekering met U te willen samenwerken tot bevordering van alles wat ten goede onzer gemeente zal mogen strekken en gaarne willen wij zooveel mogelijk uwe zware taak helpen verzachten. Eu nu mijnheer de burgemeester, zij het mij vergund, U deze Ambtskettiug als teeken Uwer waardigheid om te hangen, met den wensch dat deze U lang moge versieren waarmede ik ver klaar dat gij als burgemeester van de Gemeente St-Annaland zijt geinstalleerd, en verzoek ik U nu den voorzittoratoel te willen innemen en het voorzitterschap van mij over te nemen. De heer Hanssens bracht in de eerste plaats eerbiedigen da> k aau Hare Majesteit de Koningin en de hooge autoriteiten die deze benoeming bevorderd hadden, voor het groote iu hem ge stelde vertrouwen. Zooveel in zijn vermogen was, zou hij de belangen der gemeente bevorderen. En waar het als vreemde in een onbekend bestuur om de leiding over le nemen van eeu zoo algemeen geacht en bemiud mau die met U allen en met alles bekend, gelijk de beer Bierenp, daar zal bet hem wel niet ontbreken aan goeden wil, om diens voetstappen te drukken maar besefte bij bovendien zeer, dat bij deu steun van de wethouders, van de leden van den raad eu vaD den Secretaris noodig had, waarop hij eeu dringend beroep deed. Het zal voo;komen dat men het niet altijd in alles eens is, maar wanneer die afwijkende meeningen berusten op vaste overtuigiug en zonder nevenbedoelingen, dan behoeft dit aan de onderlinge goede verstandhouding en waar deering geeu afbreuk te doen. Beloften voor de toekomst zal hij niet doen omdat dit vrijwel oumogelijk is, maar het is zijn innige begeeerte om de waarachtige be langen van de Gemeente naar zijn beste ver mogen te behartigen. Met dat voornemen ver klaarde hij het voorzitterschap te hebben aan vaard. De heer D. Quakkelaar wenschte den Burge meester op dit zoo gewichtige oogenblik geluk met zijue benoeming. Hij zal de voorstellen en de daden van den burgemeester afwachteu en toetsen of zij overeenkomen met de groote be- belangen voor deze Gemeente, strekken zij daar toe dan is voor den burgemeester een dankbare boewei moeilijke maar schoone taak weggelegd waarin hij hem gaarne laogeu tijd ziet bestendig'!. Hij wenscht hem toe, de gemeente ondereen zuinig gevoerd bewind iu bloei te zien toenemen. De oud-Burgemeester Bierens herinnerde dat sinds 1857 tot 1 April 1920 het bestuur dezer gemeente in handen is geweest van de familie Bierens en thans in handen van den heer Hanss?n3 is overgegaan. Als geboren Zeeuw verwacht hij van den heer Hansseus dat deze er mede bekend is, dat een Zeeuw wel wil geleid, maar niet gedwongen worden en dat dit niet het miust van toepassing is op de inwoners van St-Annaland Hij hoopt dat zal medewerken tot bevorderiug aan de belangen van deze gemeente wier devies is: „Altijd groeiende", dan zal hij gaarne steun verleenen aau deu nieuwen burgemeester. Aan het eiud vau zijn loopbaan hoopt hij dat met deze benoeming een gelukkige keuze is gedaan eu niets vuriger wenscht hij, dan dat onder diens bestuur de gemeente iu bloei en welvaart zal toenemen. De heer Goedegebuure herinnerde er aaD dat God de oppervoogd is die als rechter ook liet ambt van burgemeester bevestigt en spreekt de hoop uit dat in het bestuur ook daarvan zal blijken. Nadat de burgemeester deze verschillende, sprekers in het kort had beautwoord, werd de zitting opgeheven. Tot de voor het gemeentehuis verzamelde menigte sprak de heer Hanssens een enkel woord, dat eindigend met een „leve de gemeente St- Annaland, leve de ingezetenen van St-Annaland," spontaan met een „leve de burgemeesterwerd beantwoord. i Daarna werd eeu ommegang door de geraeeote gemaakt begeleid door een lange allegorische stoet onder leiding van de heeren Odiuk en Duijser. Die stoet trok zeer veel belangstelling j tene eerewacht van een kleine kleine honderd paarden, een praalwagen voorstelleude de elf provinciën eu de gemeente Sl-Annalaod vertegenwoordigd door in het wit gekleede meisjes, een versierde wagen waarop verschillende ambachten werden uitgeoefend, waarbij de barbier niet het minst de Komische zijde vertoonde, een schuit als symbool dat ook deze tak vau nijverheid in deze gemeente wordt beoefend, tal van ver sierde en in verschillende vormen voorkomende fietsen alsmede de kinderen der openbare school Na die omwandeling door de gemeente om stuwd door een opeengepakte menscheumassa, en inmiddels beschenenen door het de wolken doorbrekend zonnetje, werd de burgemeester met zijn echlgeuoote tot aan bet gemeentehuis geleid, waarna de stoet ontbonden werd. Teneinde te voldoen aan de rechten van den inwendigen mensch, werd thans gepauseerd om in den namiddag met nieuwen moed te beginnen een aantal volksspelen, waarbij men elkander in vreedzamen kamp de prijzen betwistte. De riogrijderij te paard wekte zoools altijd, veel belangstelling, terwijl de overige als mast- loopen, tobbetje steken herhaaldelijk de lach- spiereu in beweging brachten. Als het weder zich zou blijven ontfermen gelijk het dat in den namiddag deed. zal een avondcoucert aan de haven gegeven worden en een vuurwerk het welgeslaagde feest besluiten dat intusschen ook door velen vau omliggende gemeente werd bijgewoond. De eerste besprak 't belang van de lichamelijlAding opvoeding in do school en vond dat deze in de w«d, F onvoldoende was geregeld. Hij wilde dat voor dlobr lichamelijke gesteldheid eischen werden gestelAjg g ZIJ anders kan een onderwijzer die op krukken sprin; geroepen zijn om les in de gymnastiek te geven. De heer Gerhard wilde een geheel andere ii t "f y van veel te missi schoolonderwijs, vroeg lezen, schrijve kindi Den richting en verdeelinj kinderen beginnen z.i. en rekenen te leeren men moest daarmee pas b gingen als de leerlingen in hun 9e jaar zijn. onderwijzers moesten tot taak hebben om de kii noren te -leeren oordeelen, denken, waarneme begrijpen. Hij gaf nog veel nieuws. De heer Kotelaar (die onderwijzer is gowees interrumpoerde, dat de heer Gerhard enkel ideale stond to verkondigen. Hij had er by kunnen voego. dat de onderwijzers steeds gedaan hebben wat ?f heer Gerhard wenschte. Misschien doet hij dat later wel. Meli! ;evraa te J (oord ins D Boi 'saja itamp i de zing' Vos! te le N ilen. ering eref. MET 1)08 BI Te voc DE TWEEDE KAMER In de zitting van Donderdag werden 't amende ment van den heer Ossendorp (overbrenging der onderwijzerssalarissen van bijlage B naar A van 't bezoldigingsbesluit voor rijksambienaren) en dat van don heer Ketelaar (een verplicht 8e leerjaar) over eenkomstig 't advies van deu minister verworpen. Daarna ging men verder met liet ontwerp tot wijziging van 't wetboek van strafvordering. Art. 30 schrijft voor dat bij het vooronderzoek aan den verdachte moet worden meegedeeld, dat hij niet behoeft te antwoorden. Dit werd door een 3-tal sprekers afgekeurd, o.a. door den heer Kleerekoper, die aldus redeneerde „Alles moet er op gericht worden dat de waar heid aan'ilicht komt; men moet dus vau deu beklaagde eischen, dat hij alles zegt, en inplaats daarvan moot de rechter nu zeggen gij behoeft mij niet te antwoorden. Er zal zoo doende van de ideëele opvatting van 't strafproces niots terecht komen". Spr. verzocht daarom den minister deze bepaling te schrappen. Andere leden en ook de minister verdedigden 't artikel, en do laatste merkte op, dat ook volgens het tegenwoordige recht de beklaagde niet hehoeft te antwoorden als hij niet wil. Niemand kan hem daartoe dwingen. Vroeger had men de pijnbank en die wenscht niemand terug. (Er werd geroepen Wijnkoop Het art. werd goedgekeurd. Vrydag had de Kamer het ovor de beperking van 't vrije verkeer tusschen don verdachte en zijn ad vocaat, welke beperking in art. 46 is opgenomen, maar naar gommiger meening niet ver genoeg ging, en de heer Dresselhuijs wilde het stelsel van kruis verhoor in de wet opgenomen zien, waartoo hij enkele amendementen voorsielde. Deze eu andere onderwerpen zullen wel de be langstelling van Kamerleden en juristen wekken en in 't belang van het gemeen recht zijn, maar zij zullen den gewonen courantenlezer weinig boeien, reden waarom we er maar niet dieper op ingaan. Alleen zij nog vermeld, dat de minister er de aan dacht der Kamer op vesigde, dat het kruisverhoor nu reeds bestaat doch alleeu na 't verhoor door den president en onder diens leiding. Dil was den mi nister genoeg en hij was daarom tegen 't desbe treffende amendement-Dresselhuijs. Er werd bepaald, dat er Dinsdag geen openbare zitting zou zijn en dat Woensdag over 't amondement gestomd zou worden. Het werd met 48 tegen 24 st. verworpen. Er ontstond eon geanimeerd debat over een artikel in hot voorgestelde welhoek van strafvordoring waaraan een 4-tal leden en de minister deelnamen. De heer Dresselhuys, voncl bedoeld artikel in de bestaande wet beter dan in de nieuwe en stelde voor het oude te handhaven. Do heer Beumer dacht er juist andersom over en betoogde dat het met het oude artikel mogelijk zal zijn, dat iemand, wiens schuld absoluut vaststaat, wordt vrijgesproken, enkel en alleen omdat de rochters niet eenstemmig zyn over de kwalificatie van 't misdrijf. De heer v. Doorn was 't daarmee eens en de minister ook. Het amendement-Dresselhuijs werd verworpen. De wet is afgehandeld. Daarna begon de Kamer aan de artikelen van de lageronderwijs-wet. De heeren Abr. Staalman en Gerhard voerden o.a. 't woord over art. 1. Duurder brood. De minister van landbouw schijnt voornemeDl^e te zijn de prijzeD van het meel voor regeeringJa<*8te brood iedere maand met f 2.50 per 100 K te verhoogen, zoodat ook het brood duurd._ j Q wordt. Het publiek wordt daD langzamerhand^ gewoon aan een hoogereu broodprijs en zal 15 September al het meel vrij worden gegevei De wittebroodkaarteu worden binnenkort reei afgeschaft. Door zijn ouders opgesloten De politie te Yeendam was ter oore gekomee dat een 24-jarige zoon van den zadelmake J. E. K. aldaar op erge wijze, door zijn ouder *$erd mishandeld en al sedert jareu was opge sloten. Een inspecteur en een hoofdagent van polit deden met machtiging van den burgemeeste een inval in de woning, toen men vermoedde dat het geziu aan de middagtafel zat. Allei waren gezeten, behalve ééu de vermiste Jo hannes Albertu: Spoedig was, naar het N. v. h. N. meedeel! de ongelukkige, gevonden, opgesloten in eel obscuur krot met steenen vloer. Als eeu wezen] looze zat hij daar, iu angst en vrees voor vreemden. Hij gebruikte zijn sober middagmaal Bijna geen kleeren bad hij aan zijn lichaam het bed waarop hij moest slapen geleek op i hoop vodden. Tot dekking had hij een oude ja« Op de vraag van den inspecteur, waarom d arme stumper niet mee aan tafel at, gaf de vade ,jej8 ten antwoord, dat hij „le vies" was. Meer dan acht jaar is de jongen in het kre opgesloten geweest. Hij is meegenomen naa ertrc het politiebureau, gereinigd en door ingezetene vau onder- en bovenkleeren voorzien. In het de straat wist niemand van het bestaan van de jongen. Bezuiniging van kunstlicht. Er is niets nieuws onder de zon.... Dit geld|ertrc ook al ten opzichte van de besparing aan kunst licht, het probleem dat io oorlogstijd zoozee aan de orde kwam. In 1784 schreef de bekend Amerikaau Benjamin Frankliu in een brief het „Jourual de Paris", dat hij 's avonds in ee groot gezelschap was geweest, waar een nieuw lamp met gering olieverbruik was gedemonstreeri ertrc Onder den indruk vau hetgeen hij gezien ha< I. L ging Frankliu naar bed, het hoofd vol plaDne: Des morgens vroeg wakker wordend, zag h zijn slaapvertrek helder verlicht, niet de nieuwe lamp maar door het daglicht. Dit bracht hem op het denkbeelt dat er van overheidswege maatregelen moeste worden genomen, om kunstlicht uit te sparei Er moest worden gelast, dat de bewoner eeu huis, waar blinden voor de ramen warei van ieder raam belasting moest betalen, ied»rPen gezien mocht niet meer dan ééu pond kaarsef gebruiken, na zonsondergang hel rijtuigverkelg^ te verbieden, behalve dat voor dokters en vroedj E. 1 jen leu, f doo nspL voli en, Hu Bel hole vrouwen, iederen morgen zouden bij zonsopgaol alle kerkklokken moeten luiden, en wanneer dlf niet hielp, eeu kanon afgeschoten worden, olGEP de langslapers goed wakker te maken. Behalve op het economisch belaog, wet 0811 Franklin er ook nog op, dat het veel gezonde Uüne was, om bij het zonlicht, dan bij dat van wal jng mende kaarsen te werken. Wij 20ste eeuwers behoeven nu niet mei 1 onzcu arbeid bij „walmende kaarsen" te ve richten, maar de opmerking, dat er meer g< bruik van bet daglicht kau worden geinaak geldt toch, dunkt ons, ook nog wel voor onzen tij« Bewoners van het platteland. pg De weldadigheidszin van het Nederlandse®008 volk heeft zich in de laatste maanden schittereif geopenbaard. In onze steden, dorpen huchten zijn duizendtallen kinderen uit df vreemde gastvrij onder dak gebracht. Bewoners van het platteland vergeet h 4 zwakke Nederlandsche kind niet. Ook voor de bleekneusjes uit de grool steden en fabriekscentra van ons eigen blijkt de behoefte aan uitzending in gezinsvej pleging nog steeds ontstellend groot te zijn. Daar ziju er nog duizendeu, die dagelijl roepen om de genezeude zon, betere huisvestio frissche lucht, een schuimend glas melk en ei voedzame boterham. Kindervriendeu op het land, verleent oi gastvrijheid aan de eigen zwakke laudg n o o t j e 8. Laat ieder, die bereid en in sta is een of meer kinderen van 8 tot 15 j» jQ| geheel kosteloos of tegen geringe vergoedi gedurende zes weken iu zijn woning op nemen, zijn adres opgeven aan het plaatselink Comité zijner woonplaats, of als dit er nog dIVA^ polei uwd

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2