IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT 1 w V du: C( Hl No. 18.32 Zaterdag 1 Mei 1920. Vijf en dertigste jaargang Ï1 'ne \er na id, de iand OP Firma J. M. C. POT - Tholen. Publicatiën. ig. IER niei ENI lef ME BINNENLAND. Van onze berichtgevers. SRKi; aan it 75, ze pr :nnnei 3DS N PR OEN] IEKK 60 1, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad f1,325, franco per post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. HERIJK van MATEN en GEWICHTEN. Burgemeester en Wethouders van Tholen maken bekend, dat de herijk van maten en gewichten voor deze gemeente is bepaald op Maandag 10, Dinsdag 11 en Woensdag 12 Mei a.s. Tholen, den 29 April 1920. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester J. W. WAGTHO. De Secretaris H. J. LABAN. 14 >991 100 BEZOEK VAN DEN COMMISSARIS DER KONINGIN. De Burgemeester der Gemeente Tholen brengt ter openbare kennis, dat, voigens bij hem ingekomen schryven, de Heer Commissaris der Koningin in ^eze Piovincie het voornemen heelt, deze Gemeente te bezoeken op Maandag 3 Mei a.s., en alsdan des voormiddags ten 11,45 ore, in het Gemeentehuis aan Colleges en bijzondere personen alhier gevestigd die Zijn HoogEdelGestrenge wenschen te sprekeD, daartoe de gelegenheid zal geven. Tholen, den 24 April 1920. 16 Van 39 Mei 1920 kunnen gebruikt worden: bon no. 31 van de suikerkaart voor 1/2 pond suiker. Geldigheidsduur van couponnen der BROODKAAR TEN voor het 135e tijdvak van 19 Mei. De broodkaarten voor wittebrood, waarop geen W en geen nummer voorkomen zijn voor het 135e tijdvak blauw gekleurd op paarsen ondergrond. Tholen, den 30 April 1920. 12 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. Verschilende personen, wier kinderen thans in loondienst zijn, maar die naar zij hopen, later zelfstandig zullen worden, vragen ons lo. of de voor hun kinderen betaalde premiën feitelijk geen weggegooid geld zijn, en 2o. of niet meer dan f3.ouderdomsrente - per week kan worden genoten. 36 s. met bett VO( Maa 1- Zoowel het een als het ander is onjuist. Ieder verzekeringsplichtige, die zelfstandig wordt, heeft bet recht oiü een eind te maken aan de verplichte betaling der premie. Dit ge schiedt door aan den Raad van Arbeid (in welks gebied men werkt of woont) vervallenverklaring van de verzekering te vragen. De waarde der verzekering zelve echter vervalt niet- De volle waarde van de betaalde premiën, zonder aftrek van administratiekosten, wordt om gerekend in een zoogenaamde vrije verzekering volgens de Invaliditeitswet. Bij deze verzekering is men vrij om te betalen of niet te betalen, men kan echter hoogstens f160.per jaar be talen. Bij vervallen verklaring gooit men echter wel iets wegimmers de Staat geeft thans op verzekering van ieder, die ouder is dan 16 jaar, een bijslag en deze bijslag een schenking, wordt niet berekend als vrije premie. Dit voordeel mist men en dit is van te meer beteekenis, Daarmate men ouder is. Men wordt dus niet verplicht om eigen geld weg te gooien, integen deel, dat is zelts onmogelijk, wel kan men al- stand doen van een bijslag en een recht. Wie niets weg wil gooien, make eenvoudig gebruik van zijn recht om de premiebetaling voort te zetten. Dan is men evenwel ook ver plicht, en wel in zijn eigen belang, om, als men werkt premie te betalen. Wie nu trouw en regelmatig betaalt, ontvangt een invaliditeits- of ouderdomsrente, die verbaud houdt met de waarde der betaalde premiën, en deze rente zal voor personen, die thans nog beneden 20 jaar zijn dus niet bedragen f3 eif maar kan tot ongeveer f 6.per week stijgen. Wanneer straks de loonklassen worden uitgebreid en voor sommige categoriën van arbeiders de _l premie verhoogd wordt, vloeien daaruit ook weder Jnn hoogere renten voort. Ten slotte willen wij er opmerkzaam opmaken dat de verplichte verzekering, behalve invalidi teits- en ouderdomsrente ook rechten geeft op weduwen- en weezenrente, terwijl de vrije ver zekering recht geeft op ouderdomsrente op 70 jarigen leeftijd eu op invaliditeisrente, zoodra deze aanwezig is. Personen, die 34 jaar of onder zijn, kunuen bl de vervallenverklaring der verplichte verzekering eerst vrageD, nadat zij zes maanden niet meer in loondienst zijn. EKl SC coui >mil •gai ant Openbare vergadering van den Raad der Gemeente St-Maartensdijk gehouden op Dinsdag 27 April 1920. Hedenmiddag kwam de gemeenteraad, onder voorzitterschap van burgemeester J. PoldermaD, thans in voltallige zitting bijeen. Na lezing der notulen van de zittingen van 9 en 20 April, maakte de heer Quakkelaar de op merking, niet te hebben gezegd dat bij te kort- koming op de exploitatie van de verhuring der gemeentewoningen de gemeente moet bijpassen maar zij zelf, dat zijn de bewoners. De secretaris had nochtans begrepen zooals was genotuleerd, terwijl de heer Vroegop op merkt, dat uit den zin *zij zelf" onmogelijk anders kan worden verstaan dan de gemeente als verhuurster. De heer Hage deelt voorts mede, dat de heer Zwagerman op 10 Mei a.s. bij de Ruiter eeue lezing over de melk zal houden waarbij het Gemeentebestuur, de melkvoehouders en ook het publiek wordt nitgenoodigd. Daarna worden de notulen goedgekeurd met inachtnemiug van de gemaakte opmerking. I. Ingekomen zijn a. Missive van Ged. Staten tot goedkeuring van de ouderhandsche verpachting vaD gemeente grond, mits hierbij niet ia strijd komende met art. 5 van de Landarbeiderswct. b. proces-verbaal van kasopname bij den gemeente-ontvanger, waarbij aanwezig bleek f 9948.84.in kas te zijn. c. missieve van het Ged. Staten ter con- fereering met andere gemeentebesturen inzake de samenvoeging van gemeenten in het belang van tal van sociaal- en economische maatregelen die voor enkele en kleine gemeenten bijna of niet uitvoerbaar zijn of ook wel door dezulke kuDnnen worden tegengewerkt. Aangezien die samenvoeging meer van toe passing zal zijn op aangrenzende gemeenten die als 't ware met hunne ligging ineen vloeien, en dit hier niet voorkomt, werd dit schrijven voorloopig voor kennisgeving aangenomen. II. Bij de herstemming over het voorstel tot het verleenen van een subsidie aan de politie school te Hilversum, stemden vóór, de beeren Koopman, Quakkelaar en Groenewege, ea tegen de heeren Gaakeer, de Graaf, Vroegop en Hage. III. Ten opzichte van een aanbieding om de stukken ter behandeling door den Raad door middel van een cyclostile-toestel te vermenig vuldigen werd geene beslissing genomen. IV. Van het bestuur van de Federatie van sigarenmakers en tabaksbewerkers om steun aan werkloozen in deze vakken opdat een weekloon van f20 en f 16 en f 13 kau worden verstrekt, naar gelang der klasse van de arbeiders, stelden Burg. en Welk. voor, afwijzend te beschikken. De heer Vroegop zag in dit verband, als zeer billijk een steun toegekend aan den zieken Jac. Konlst. Dit voorstel werd verworpen met algemeens stemmen, behalve van den voorsteller, onder het motief, dat zoo'n steun aan de federatie zou moeten worden afgedragen en men niet zeker is dat het iu handen zou komen voor wien 't bestemd zou wezen. V. Het verzoek van het bestuur van den modernen landarbeidersbond tot het mogen ge bruiken van een openbaar schoollokaal ten einde daarin eene vergadering te honden, werd met 4 tegeu 3 stemmen verworpen, vóór de heeren de Graaf, Vroegop en Hage. VI. Naar aanleiding van een verzoek van den inspecteur der belastingen tot het bouwen van een tweetal middeustandswoningen ter ver huring aan het Rijk ten behoeve van de rijks ambtenaren, wordt besloten afwijzend te be schikken, op grond van de hooge kosten plm. f 14000.en van de onzekerheid, dat ze steeds verhuurd zouden zijn. Vil. Iuzake de vaststelling van de huren der gemeente-wouiDgen zijn een tweetal adressen ingekomen van groepen van huurders om die huren niet te verhoogen tot de voorgestelde prijzen, daar ze niet bij machte zijn, die te kunnen opbrengeD. Na eene herhaling van de meereudeels in de vorige vergadering te berde gebrachte argumen ten, werd het voorstel van Burg. en Weth. (op aandrang van den minister) met 5 tegen 2 stemmen verworpen, voor de beide wethouders Quakkelaar en Groenewege. Met dezelfde stemmenverhouding werden de huren die in een der vorige vergaderingen wer den verlaagd thans teraggebracht tot denzelfden prijs geldig van af 1 Mei 1919, de heeren Quakkelaar en Groenewege stemden tegen. Op gelijke wijze wordt besloten zich thans tot den minister te wenden met de vraag om rijkssteun voor den bouw van 11 woningeu. Tegelijkertijd bracht de voorzitter de kwestie ter spraxe dat de beide raadsledeD, krachtens art. 24 der gemeentewet geene gemeentewoning zouden mogen huren, aangezien ze volgens dat artikel niet gerechtigd zouden zijn tot deelname aan onderhandsche pacht van gemeente eigen dommen. De beide raadsleden Vroegop en de Graaf zouden deze zaak met kalmte afwachten. De heer Quakkelaar wees op de minder goede verstandhouding tusschen de helpsters in de met het gevolg dat de Raad aan inej. Sanderse hare volle rechten liet gelden en bijaldien de helpsters zich daaraan niet ondergeschikt wilden makeD hen ontslag zon worden gegeven. Tevens weid mej. Sanderse in de gelegenheid gesteld om een lijstje van benoodigde leer middelen voor die school aan da goedkeuring van den Raad te onderwerpen. De heer Gakeer informeerde naar de nood zakelijkheid van het distribuliepersoneel. Naar zijn oordeel is het salaris van f400 voor den directeur f 150 en f 50 voor de helpers, niet meer zoo hoog noodig, daar er,J)ijna geeu werk zaamheden meer zijn te verrichten. De voorzitter wees er integendeel op dat aan de broodkaarten en de suikerdiatributie nog heel wat werk is. Ingevolge een wenk van den heer Hage zal de straatverlichting voortaan te 1 uur (zomertijd) worden gedoofd. Daarna werd de vergadering gesloten. Mosselteelt. Vraag van den heer Fokker van Craijenstoin vau Rengerskerke aan den heer minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in zake het reserveereo vau een deel van het aan Duitsch- land te verleenen krediet, voor aankoop van mosselen Is de minister bereid, nu voor het aan Duitsch- land te verleenen krediet f 1,125,000, zal worden gereserveerd voor aankoop van haring, ook een zeker bedrag te reserveeren voor aankoop van mosselen, nn, tengevolge van den valutastand, export van mosselen naar Dnitschland voor de mosselkweekers onmogelijk is geworden en deze tak van nijverheid, ook in verband met de daling van den franc, met geheelen ondergang wordt bedreigd? Provinciale Zeeuwsche vereeniging tot bestrijding der Tuberculose. In de Donderdag te Middelburg gehouden algemeene vergadering van bovengenoemde ver eeniging onder voorzitterschap van den heer I. H. Blum, werd door den secretaris, den heer A. J. Hoorweg het jaarverslag uitgebracht, waaraan het volgende is ontleend: Het aantal leden nam met 2 toe namelijk Berooskerke (W.) en lerseke en telt de vereeni ging thans 15 aangesloten (vereenigingen) w.o. Tholen terwijl thaus ook reeds Middelburg zich aansloot en io vijf andere plaatsen de vereeni gingen hare statuten reeds in orde hebben en nog slechts enkele formaliteiten te vervullen zijn. De pogiog om uit Sanatoria ontslagen patiën ten onder controle te brengen van plaatselijke Groeöe Kruisverenigingen en van de huisbe- zoekster ter plaatse leverde tot nu toe zoo goed als geen resultaat op. Met daukbaarheid wordt herinnerd aan het voor 1920 verleenen van een Provinciaal subsidie van f 3000 en de gegeven wenk om zich in de loop van 1920 nog eens tot dc Staten te wenden met een nader verzoek om subsidie, waarbij rekening gehouden is met mogelijke uitbreiding van het terrein van de werkzaamheid der ver eeniging. De oprichting van een vereenigiDg te Mid delburg tot bestrijding der tuberculose werdt het tweede belangrijke feit voor de tuberculose bestrijding in Zeeland genoemd, waar de hoofd stad steeds achter was gebleven. De uitzending van zwakke kinderen naar buiten heeft dit jaar niet aan de verwachtingen beantwoord. De betrekkelijke gunstiger voedsel voorziening in de steden, de groote groepen hongerlijdertjes uit het buitenland hebben ver oorzaakt, dat deze actie tijdelijk moest «orden verminderd. Door de Provincinale Huisbezoekster, mej. D. E. C. Deetman werdeu 54 plaatsen bezocht waarvan Veere en Tholen voor opleiding van een huisbezoekster en voor instructie toezicht een zestal huisbezoeksterp. Mejuffrouw Deetman deelde mede, dat vooral ook in Zeeuwsch-Vlaanderen meer en meer be langstelling komt voor het werk der Vereeniging eu het nu slechts de moeilijkheid is zoowel hier als in audere deelen van Zeeland om de plaatselijke bezwaren en oneenigheden te effenen, tot de kleine geschillen worden voorbij gezien en er éénheid van werken tot één groot doel komt. De secretaris eindigt met een woord van dank aan mej. Deetman, van wier werken in het afgeloopen jaar in 1920 zeker nog meer de vruchten zullen te zien zijn. De rekeniog van den penningmeester, de heer A. C. J. Noteboom, wijst in ontvangsten aan f 2746.445 en in uitgaaf f2516.345 alzoo een goed slot van f 230.10. De ontwerp begrooting voor 1920 geeft een Bewaarschool en het nieo.e hoofd dier inrichting Stn 660 gera*md Zoowel het verslag als de rekening en de begrootiüg werden vastgesteld en goedgekeurd als voorgesteld. Tot bestuurslid werd herkozen de heer J. J. Hoorweg en gekozen in plaat9 van den heer J. C. van der Harst, die niet herkiesbaar was, de heer D. N. van Gelderen arts te Middelbuurg. In zijn openingswoord had de voorzitter er o.a. op gewezen, dat de rost die men na de vrede verwachtte niet gekomen is. Men heeft arbeidsschuwheid gekregen, nu arbeidslust zoo hard noodig is. Van den gemeenschapszin is Diets gebleken, men zie slechts de talrijke sta kingen in de meest noodige bedrijven. Ook het verkeer is veel minder goed geworden eD dit wa9 de reden van het bezoek van de ministers van Binnenlandsche Zakeu eu Waterstaat aau Zeeland in Maart jl., men liet deze heeren zien hoe de verbinding zon moeten zijn. Verder wees spr. er op, dat de afdeelingen bij het Rijk extra subsidie voor verpleging van zieken kunnen aanvragen zooals ook in het jaarverslag is afgedrukt ea werd dit later door den secretaris nog eens onderstreept. ST-ANNALAND. Bij de op jl. Woensdag den 28 dezer gehoudene aanbesteding van het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 April 1921 van de aarde-, kram-, rijs- en steenglooiing aan den Waterkcering vau den Calamiteuzen Suzannapolder werden ingeleverd zes inschrijvingsbiljetten. Ingeschreven werd door C. Berrevoets te Zierikzee voor f 13800. Jb. Geluk te Tholen voor f 13483. Job. Elenbaas te St-Aonaland voor f 12758. C. Moerland te St-Annalaud voor f 12758. Fr. van der Hullete Oosterland voor f 12610. Jan van Vossen te Si-Aonaland voorf 12525. De begrooling was f 11589,125. Onder nader goedkeuriDg is het werk aan den laagsten inschrijver gegund. OUD-VOSSEMEER. Zondag jl. waren velen uit deze gemeente voornamelijk Katholieken, ook gegaan naar de openlucht-meeting te Nieuw- Vosmeer, waarop eeu weiland optrad Pater Wouters uit Oudenboscli en de beleekeuis van de drank bestrijding in een gloedvolle rede uiteen zette. Zeker meer dan 1000 menscheu woonden die vergadering bij en het frappeerde met welken aandacht deze beroemde openlucht-spreker, wiens krachtig geluid verre over de weide heen klonk werd gevolgd. Een muziekgezelschap uit Steenbergen luisterde de bijeenkomst op. SCHERPENISSE, Terwijl het zoontje van den schilder Berwald haastig in huis wilde loopen, struikelde hij op de stoep en kwam met zijn hoofd zoodanig tegen den muur te valleD, dat een gapende hoofdwonde boven het oog outstond, dat veel bloedverlies veroorzaakte. Dr. PoldermaD verleende geneeskundige hulp. - Toen het zepjarig zoontje van J. Oudesluijs met een bakje, dat in de Lenteput lag daarin was gaan varen, kantelde de bak en de jongen verdween in de diepte. Na driemaal onder water te zijn geweest, gelukte het een bejaard man, die tot aan den hals te water ging het kind van een wiseen dood te redden. De kolenbond „Algemeen Belaug" hield zijn gewoue jaarlijksche vergaieriug io het café Rijstenbil. Aanwezig waren van de 226 leden slechts 42. Herkozen werden de bestuursleden H. Qiaak en D. A. Hartog. Uit de rekening bleek dat het goed slot was f202.76, terwijl gedurende den winter elk lid nog gratis 35 K.G. steenkolen en 25 K.G. bruinkool kon verstrekt worden. THOLEN. Zaterdag jl. werd te Tholen een vergadering gehouden van hengsteuhouders en hengstenvereenigingen op het eiland Tholen en St-Philipsland. Uit deze bijeenkomst werd be sloten om het advies der Prov. regeringscom missie in Zeeland op te volgen en de verplichte hcDgstenkeuringen voor Tholen en St-Philipsland voortaan te Tholen te houden. Er zal tot bouw van een manege worden overgegaan. Voordien hadden deze keuringen te Bergen op Zoom plaats, echter dikwijls in slecht ver zorgde keuringsbaan en voor dit doel zeer on doelmatige manege. Dit besluit is een niet te onderschatten voor deel voor de hengsteuhouders, die hierdoor zich een dikwijls lastige reis naar Bergen op Zoom besparen, terwijl het voor onze gemeente geen schade zal zijn. Zaterdag werd de gewone collecte gehouden met de Emmabloem. Deze werd door eenige jonge dames aangeboden. Na aftrek van de onvermijdelijke kosten kan een som van f 45,38 voor het nuttige doel worden gestort.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1