EN- DAMES- KINDERKLEEDING. Steenbergsche Auto-, Motor- en Rijwielhandel. SPOED. Harley Davidson, Attentie! Reuzensuei Bergen op Zoom ONTVANGEN! Firma Jan Dietvcrst. Café-Restaurant. !ste klasse Machines NATIONALE BANKVEREENIGING Nog slechts één Electrisch snelheidsmeter Kilometer teller en Duo zitting prijs f1400.—. P. HOENDERVANGERS Co., Goet begonnen, Half gewonnen. Hoesters! ABDIJSIROOP RIJWIELEN KUIPERIJ. Kuipwerk. HOTEL „WILLIAM" J. F. Bernaards. SANGUINOSE NIEUW!! e behangsel papieren H. G. v. Kroon. Sierlijke So-Easy Van derOuderaa, Dames-handwerken CHOCOLADE, BISCUITS en SUIKERWERK! H. DE BEL-VAN Hl EN Bij dezen bericht ik mijne geachte clientèle dat de heer SCHEERDER mijne firma NIET meer vertegenwoordigd. De coupeur is ten alle tijde te ontbieden. 25®jJi Stalen-Collectie op aanvraag. Co., VAN HEEL EïTECTEN, BANKZAKEN, COUI THOLEN. 36 J. M. SCHETTERS, Stoom-Pianofabi Kapitaal en Reserven f7.500.000-- Kantoor THOLEN. D E P O SI T O'S voor I jaar fixe a 4 pet. Gelden op dezen termijn gestort, zijn na een jaar, mits driemaanden vooruit opgezegd weder beschikbaar. Niet opgezegd zijnde, wordt de post stilzwijgend op dezelfde voorwaarden voor een jaar verlengd. De rente kan per halfjaar worden ontvangen bij ruim 90 kantoren in Nederland, tegen inwisseling van coupons, die bij storting der gelden worden verstrekt. Telefoon 30. STEENBERGEN. Heden ontvingen wij prachtige SORTEERING een Zie étalage. Molstraat 5—7. BERGEN OP ZOOM. 12472 P. C. HAGENAARS-NEUS, Stationsstraat 2, BERGEN OP ZOOM. Stalling voor Paarden, Vee, Automobielen, enz. Veebascule I Stoomwasscherij „De Zoom" Voor Geitenhouders. J. Elenbaas, Poortvliet. FRANS ADRLIAM VAK BOXSEL L. 0. YAH ZALTB01MEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, De Homoeopatische Geneesmiddelen goud, doublé of nikkel. Gez. BAGGERMAN, HYPOTHEKEN en CREDIETEN Agentuur en Goederenhandi Havenstraat 7—9 BERGEN OP Ni Tevens REIZIGER of VERTEGENWOORDIGER GEVRAAGD voor 't EILAND THOLEN. Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder deniei soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie ei vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EM WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE V00RH BELIST ZEER LAGE PRIJZEN I 40 24595 Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. W. J. BOOGAART, FIRMA ANT0INE ME MIDDELBURG. 48 24074 58 25513 Laat Uw hoestkuch of verkoudheid niet den tijd ▼oort te woekeren tot ernstiger gevolgen. Begint toch dadelijk met het goede middel, dat dit gevaar in den aanvang kan stuiten en direct Uw hoest bestrijdt. Koopt nog lieden de veelgeroemde welke de ontsteking veroorzakende slijm verwijdert, Uw ontstoken slijmvliezen en het prikkelend ge voel in Uw keel kan verzachten en genezen. De Abdijsiroop, verzachtend en hoeststillend, wordt alom geprezen bij hardnekkigen hoest, bronchitis, oatarrh, slijm- en kinkhoest, influenza borstbeklemming en asthma. 90 25985 Prijs per flacon van plm. 280 gram f 1.60; vanplm. 550 gram f 3.25; van plm. 1000 gram f 5.Alom verkrijgbaar. Eischt rooden band met ome handteekening I. I. Akker, Rotterdam. Telefoon 171. 20 Levering en reparatie vau alle soorten Voorhanden Wasch- en Spekkui- pen, Stamptonnen, PlaDt- en Sier- kuipen, Emmers, BoteitobbeD, Pri- vaattonneu, enz. Degelijk en vertrouwd adres. Beleefd aanbevelend, KUIPERIJ en FUSTHANDEL. 20 Telefoon n. 258. 25828 BERGEN OP ZOOM. Aanbevelend, 20 19636 VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TË KOOI' te Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prys, datum aanvaarding enz. door 10 25311 M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. De 5 Ofo Pandbrieven der Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee, zyn verkrygba.tr tot den koers van 97 0/0. Het bedrag der Pand brieven is in 1919 vermeerderd met 1 milliocn 140 duizend gul den. In omloop is thans voor byna 8 raillioen S honderdduizend gulden. 15 20167 (Vinum Sanguinosum in vacuo.) Aanbevolen tegen slapeloosheid, gebrek aan kracht en energie, gedurige vermoeidheid, luste loosheid en moedeloosheid, zenuwhoofdpijn, gebrek aan eetlust, pijn in de maag, in den rug en de lenden, kortom tegen alle verschijnselen van Bloedarmoede en Zenuwzwakte Prijs per flacon f 2.6 fl. f 11.—12 fl. f21.—. Wacht U voor namaak. VAN DAM Co. De Riemerstraat 2c/4. 17650 34 Den Haag. Te verkrijgen bij z\pothekers en Drogisten. Flesschen worden teruggenomen. Te Tholen bij L. G. v. Zalt- bommel, te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroon Apoth. BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desinfecteermachines eigen electrische, installatie voor lichtkracht eu electrische bleek me thode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiëuische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. INPLAATS VAN GLAZEN. Houten Boterkarns inhoud 5 Liter a 5 GULDEN per stuk. Verder de beroemde BOTEliKARNS vau 1 en 2 emmers inhoud. BOTERTOBBEN en THERMOME- 23624 TERS in soorten. 13 Boschstraat 27, Bergen op Zoom. Ontvangen de uieuwste patronen 12 VITRAGES, 9198 Vloerzeilen, Vloerkleeden. Vertrouwde bediening aan billijke prijzen. Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verplegings-artikelen enz., prima Breukbanden met en 21955 zonder veer. 10 MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN roor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT, Stationstraat Bergen op Zoom. uit de Centrale Homoeopatische Apo theek van Dr. Wiilmar Schwabe te Leipzig zijn in ORIGINEELE VER PAKKING yerkrijgbaar in de apo theek yan 12 8493 Zuivelstraat, Bergen op Zoom Veryangt uw BRIL door een Vakkundige monteeriDg en ge- renoineerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 151 NMKaeazaaBnssBEFSBBEEsaHnHGy ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM. T2 DIVERSE KAPITALEN BESCHIKBAAR. ZEER BILLIJKE CONDITIËN; VLUGGE AFWERKI Aanvragen met omschrijving van onderpand te richten aan GEITENBEEK, beëedigd makelaar, Sweerts de Landasstraat 75, H.H. WINKELIERS! Vraagt Dog heden prijsopgave van 01 ruim gesorteerden voorraad in Éénmaal geprobeerd, zoo scherp gesteld dat terwijl door den enormen VERKRIJGBAAR ZIJN. STEL NIET UIT!! HET Hebt U al eens een en GLYCERINEZEEP HAAN* te LEIDEN. blijft U geregelde afnemer. Onze pri wij alle concurrentie het hoofd konnei omzet ALLE GOEDEREN STEEDS VRAAGT NOG HEDEN PR IS UW EIGEN BELANG. proef genomen met onze prima GROEN uit de bekende fabriek »DE GEKR 60 Beleefd aanbevelend, P P' Bi beke deze 11 Tl Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden h DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Opeuen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COUBANT met en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis beta Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VO( MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maai pijen als op Beurspolis Verhuren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 9121/, en 1— Des Zaterdags van 93 uur Je adres voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en MASTIEKBEDEKI iu Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmachine9, Rosmolens, Treebruggen, Stroosnij- ders, Pee- en Meelmolens, Mélotte- ploegen, Melkontroomers Mélote- Ïuimelkarn8, Roomvaten, Botertob- ben, enz. Alles op proef van goede werking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. Goedkoopste adres voor PIANO'S, AMERIKAANSC 14 en KERKORGELS. Vraag geïllustreerde Prijscoui Agent voor Tholen en omt de heer C. LABAN, orgai Vijf jaar degelijke garant D oper schr Piov bezo voor aan die daar T V bon Gele TE* D W tijd* T Ver loor li 2 i I wor aan schi geb van ver; I zon gen vol{ i9 mei tale wel ver: een nie mis Daa ver dee stai voo plic wei een hou dez ben ma: Wa eu pre hoo dat teit wee zek jari een in Gei voo tba

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4