LIPS LUXE-AUTOMOBIELEN ~i r~ I Rui pis, ^Sproeten, rai C. Laban, Tholen Geëmailleerde MELKBUSSEN dienstbode gesloten. Rubber-Zolen PUBLIEKE VERKOOPING rs. 6 f' J.n Kerknieuws. Burgerlijke Stand. Marktberichten. NIEUW tations- Koffiehuis, Café Réstaurant, P. A. OOMS—ianssens. irtelijk vaarwel aan allen! Helena Maatje Stoutjesdijk, Mejuffrouw Willemijntje van den Berg op Woensdag 28 April a.s., Landbouwinspan TE KOOP: een geheele Winkelinventaris, M. S. C0RNELISSE, Koffiemolens en Wandmolens. M. M. C HAAIJER Tholen. Een heerenhuis met schuur, gebouw, erf, tuin en bouwland, Patrijs Leghorn kuikens, geven van orgelles en het stemmen van piano's. E. OELBERS KAPPER Brugstraat THOLEN De Salon is den 28en April a.s., wegens huwelijk, DAMES, 99 cent en f 1.25 per paar, HEEREN, f 1.65 en f2.30 per paar. Hakken in prijzen vanaf 25 cent per paar. M. M. C. HAAIJER - Tholen. Roomkarnemelk A. JANSSEN Gz. - THOLEN. M. M. C. HAAIJER, Tholen. VAN ENZ. Op DONDERDAG den 29sten APRIL e.k, ten 3 uur n.m. ten overstaan van Notaris PERÉE, zuilen de navolgende AUTOMOBIELEN ten publieke verkoop worden aangeboden N.V. Maatschappij tot Algemeen Vervoer, Potterstraat 32 Bergen op Zoom, N.B. Prima Wagens kunnen worden bijgebracht. 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4)4) 4) 4) 4)^4)4)4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) 4) Schilderknechts gevraagd: 8 25601 Bergen-op-Zoomsche Asperges fijne vruchten. American Petroleum Company DEPOT THOLEN, vraagt een wagenjongen. DROOGLEGGING!!! Fa. A. J. de Wit Andriessen, Zwaar en Vet Spek Zaterdag is LAXdag rling# b- en n A. K hoten ilitie ht. In de onga rende etachei lectem oten, ware een i dros ïiuiing en seer-i ngh yertfie reiol ïoker 'cFre de Frtniche troepen ?an Frankfort enz., weer ld. De groole mogendheden hebben een protest tt tot de Duitsche regeering en aangedrongen op luwkenrige uitvoering van het vredeaveidrag Doitschland. laatste land profiteert echter reeds van de ge- ieid dat de houding ondei de geallieerden niet zoo hecht schijnt te zijn en vraagt opheffing verschillende maatregelen die in het vredes- ig zyn vaslgulegd. Italië dat zich in zijn wenschen teleargesteld keert zich hoe langer hoe meer zyn vroegere bondgenooten toe, en heeft zelfs aangekocht dat aangeboden is aan de regeering als gezantschapsgebouw. i Oostenrijk zal door Italië krachtig worden gnd. paleis che THOLEN. d. Herv. Kerk voorm. 10 uur ds. Van Lutter- !D nam. 2,30 ds. van Griethuizen. ref. Kerk voorm. 10 nar en nam. 2,30 uur f. D. Wielinga, Anna-Jacobapolder. Voorm. H. Avondmaal, nam. Nabetrachting, ef. Gem. voorm. 10 uur ds. Janse, bevestiging lieuwe lidmaten, nam. 2,30 uur en avonds iur leeskerk. di el. Ned. Protestantenbond Afd. Thoten: GEEN DIENST. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 eo nam. 3 aur ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 's avonds 7 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en nam. 3 uur ds. Luyendyk. Collecte Ziekenfonds. Geref. kerk, voorm 10,30, nam. 3 en 's avonds 6.30 uur leeskerk» STAVEN1SSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 10,30 en 'savouds7uur ds. Kamsteeg. Oud Geref. kerk, voorm. 10,30 nam. 3 en 'a avonds 6,30 uur leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 leeskerk nam. 3 our ds. Oosterhaii. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 8 en avonds 6 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 10.30 ds. Van Griet- hu ijzen en nam. 3 uur leeskerk. Geref. kerk, voorm. 10,30 «u nam. 3 uur ds Staal, 's avonds 6.30 leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. en nam. ds. Boer. Geref. Kerk, voorm. en nam. ds. Daalhuizen te Nieuwerkerk ad Ysel. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en 's avonds ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en 's avonds lezen. Gem. ST-FILIPSLAND over Maart. GeborenGeertje Janna dv. M. W. van Dijke en M. C. J. Verwijs. Jacoba dv. A. v. d. Blom en A. Pontier. Pieter zv. J. van Dijke en P. van der Kolk. Abraham Jan zv. J. Verstrate en A. W. Verhage. Sara Elisabeth dv. A. Kempenaers en T. Ridderhof. Adriana dv. C. M. Faase en A. de Ruiter. Willem Marinus zv. J. Quiat en J. Verwijs. Maria dv. I. Gaakeer en N. V. de Smidt. Maria Neeltje dv. J. J. van Nieuwenhuizen en J. L. Stols. Getrouwd: Willem van der Vliet jro. 35 j. en Neeltje van den Bos jd. 24 j. Willem Wagemaker jm. 26 j. en Maatje Nieuwelinkjd. 23 j. Poulus Johanue9 den Braber jm. 37 j. en Maria Janna Faasse jd. 35 j. Gemeente THOLEN van 1623 April 1920. Gehuwd: R. de Vries, jm. en A. H. de Jonge, jd* B. A. van Oeffelen, jm. en C. J. A. Pagé, jd. OverledenWilleroyna van den Bergb, 70 j.# echfgen. van A. de Korte. Ondertrouwd H. Quaak, jm. eD W. J. Byl, jd. Gemeente IERSEKE van 16—22 April 1920. Gehuwd Leendert de Oude, 24 j. jm. te Eiker zee en Tanneije Pieiercella van de Krefee, 21 j. jd. OndertrouwdJacobus Gutteling, 23 j. jm. te Velsen en Jacomina Joosse, 25 j. jd. Geboren: Cornelia, d.v. Izak Lindenberg en Dina de Wee. Overleden Adriana Kriekaard, 66 j., echtgenoote van Corneli9 Dirk Klos. THOLEN 24 April 1920. Eieren 71/2 cent per stak. Boter f 1.30 per pond. de k MET FLINKE STALLING. 008 Aanbevelend, TEAM-STATION BERGEN OP ZOOM. Telefoon Interc. No. 55. voorkoming van vergissingen llen alle in bewaring gegeven wielen woTden voorzien van een moer. het r epo L vader it B maar i in itten wien toeu eveni In plaats van kaarten. Ondertrouwd k zoe|eter Hubrecht van Elsaclrer Mz. lappei aDwer Rachel Dingena van Nieuwen- 12 huijzen Md. ortvliet,) 22 APril 1920- rkamt lewelijksvoltrekking 6 Mei a.«. ontde elcn stecr tie j de aad. n. ham Ie hek hoei 1, dii n heeft idertroawd L. E. NEELE en 7 25997 M. P. POTAPPEL. irenisae, 21 April 1920. idertrouwd C. J. KESTELOO Cz. en 7 25996 L. J. ROOZEMOND Dd. ireni.ee, 22 April 1920. idertrouwd A. QUAAK Ja. leero - r del een E. C. GEUZE Jd. 8 25998 eo inderi >g v* n wat .art wam lenii tal raard an f idertrouwd H. QUAAK Jz. en J. W. BIJL Wd. loleo, 23 April 1920. 7 25999 L. A. y. d. LINDEN— Wagtho. ?.9. Tabanan. April 1920. 8 25993 Op Douderdag 29 April a.s. hopen onze geliefde -Ouders, Behuwd- en Grootouders WILLEM BIJL en BELENA HARTOG hunne 45-jarige Echtvereeni- ging te gedenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Scherpenisse, April 1920. 17 25987 i. ds. in en bran heb n 1 orza tH ;chts er ere Den 29 April a.s. hopen onze geliefde Onders en Groot ouders W. M. KAMHOOT en E. J. VAN DIJK hunne 45-jarige Echtvereeni- ging te gedenken. Hunne dankbare Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen. Rotterdam, Hillelaan 21. 17 25990 Heden behaagde het den Heere zacht en kalm, van onze zijde weg te nemen, onze ge liefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder in den oaderdom van ruitn 75 jaren. Pa. 15 1 rijm. Uit aller naam, H. VISSERS. Amsterdam, 17 April 1920. Amsterdammerpolder. 20 25988 Heden overleed tot onze diepe droefheid mijne dierbare vrouw, en onze zorgdragende Moeder, Behuwd- en Groot moeder echtgenoote van Adriaan de Korte, in den ouderdom van 70 jaar en ruim 3 maanden. Tholen, A. DE KORTE. I£. SCHOT—De Koste. K. SCHOT. Rotterdam, J. ROGGEBANDDe Koste. C. J. ROGGEBAND. Tholen, 31 25603 8. DE KORTE. A. P. DE KORTE-VanSobge. E. A. LINDHOUT-Dï Koste. I. LINDHOUT. Tholen, 22 April 1920. Ds Notaris F. A. SMITS te Steenbergen zal, des voorm. 10 uur (zomertijd) ten verzoeke en op de hofstede van den P. J. A. KOENRAADT aan den Pelschen Dijk onder Nieaw-Vosmeer, PUBLIEK VERKOOPEN: den bestaande uit A. PAARDEN: veuleodragende bruine merrie, stamboek A 4888, oud 9 jaar, veulendragende vosiner- rie, stamboek A 4887, oud 6 jaar, vosmerrie stamboek A 9045, oud 4 jaar met veulen, vosmerrie oud 6 jaar met veulen, vealendragende bruine merrie ond 8 jaar, vosmerrie (bles) oud 13 jaar met veuleb, veu lendragende vosmerrie (luxe ras), oud 14 jaar, bruine merrie, klepper, mak io alle tuig, oud 5 jaar en 5 paarden van 2 en 1 jaar, waarvan één ingeschreven in het veulenboek. B. 1 melkkoe en 13 anderhalfjarige weivaarzen. C. RIJ-EN VOERTUIGEN: 4-persoons tilbury (zoo goed als nieuw) 2 persoous rijtuigen, 5 wagens, 5 karren. D. LANDBOUWMACHINES en GEREEDSCHAPPEN, als: dorscbmachine, rosmolen, trijzelmolen kafmolen, snijmachine, graanbreker, bietensnijder, kunstmeststrooier, wied- machine, 7 ploegen, 8 eggen, 2 rol- blokken, 2 nieuwe zaadsleden met kleeden, zaadzeil, 2 slepen, Victoria karn, enz. enz. Verder alle landbouw gereedschap, paardentuig, enz. INBOEDEL-GOE DEREN. Paarden en vee worden om 1 nar (zomertijd) verkocht. De verkooping vangt aan met de inboedel-goederen. Onbekende koopers moeten borg stellen of een deugdelijk bewijs van gegoedheid overleggen. 61 Betaaldag 1 December a.s. Posten tot en met f 3.contant. 25969 te bezien bij Kerkstraat THOLEN. 10 25604 met HENGSEL 1, 2, 8, 4 en 5 LITER. 12 25607 Heereu Handelaren speciale prijzen De notaris J. GODERIE te Wouw zal op MAANDAG 26 APRIL 1920, des avonds 7 uur (zomertijd) in het koffiehuis ffde Korenbeurs* van den heer JOS. DERKS aan de Potter straat te Bergen op Zoom voor Mej. Wed. V1CTOR SIEBELINK, finaal verkoopen gediend hebbende voor brouwerij, gunstig gelegen nabij BERGEN OP ZOOM, aan den Steenweg van Bergen op Zoom naar Tholen, onder de gemeente Halsteren, ter grootte van 1.34.25 hectare, verdeeld in 7 koopen. 28 25982 Tezamen ingezet op slechts f 11.200. Een nette gevraagd. Wasch buitenshuis, loon f16.per maand. Mej. VAN HAM, Markt C 5, Mid- delbnrg. 9 25964 TE KOOP: drie dagen oud met kunstmoeder 70 cent per stuk, vroegtijdig be- 8 tellen. 10 26907 A. GOEDEGEBUURE, Oud-Vossemeer. beveelt zich aan tot het 7 25926 Speciaal adres voor: 15 PARFUMERIËN, HAARWERKEN, ODEURS, en aanverwante artikelen. van prima kwaliteit compleet met schroefjes zoodat ieder deze zelf kan m; RUBBER zolen duren 3 5 4 MAAL ZOOLANG dan lederen zolen, zoodat deze belangrijke voordeelen biedt. 23 25608 H H. Schoenmakers genieten rabat. Steeds eiken dag geregeld aan voer van VERSOHE 8 25606 a 7 cent per Liter. IS HET BESTE FABRIKAAT De nieuwe fabriek maakt thans eenige Modellen welke wij binnen eenige weken in onze Magazijnen zullen ten toon stellen. Oude kasten worden tegen hooge 16 prijzen ingeruild. 25609 Hoofdagent voor deze streek Een 2 pers. „SELVE" 6/20 P.Kr. nieuwe torpedo. II 4 pers. „SELVE" 6/20 P.Kr. ft tf M 4 pers. „SELVE" 6/20 P.Kr. ft tt II 6 pers. „OPEL" 14/34 P.Kr. gebruikte 1» 6 pers. „BENZ" 16/40 P.Kr. ft t> ff 2 pers. „ADLER" 9/24 P.Kr. ft ft ft 6 pers. „N.A.G." 10/28 P.Kr. ft Landaulette Limousine ft 6 pers. „ADLER" 10/25 P.Kr. ft tt tt tl 6 pers. „DELAHAYE" 35 P.Kr. ft tt li Voorts een partij nieuwe en gebruikte AUTOBANDEN en ONDER- DEELEN, en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden. De verkooping heeft plaats om contant geld in de Garage van de alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. 116 25602 Flink loon. Geruimen tijd werk. W. VAN DER KREEK eo Zoon, Lievevrouwstr. 12, Bergen op Zoom. Wie verzekerd wil zijn steeds versche en prima te gebruiken en aan voordeelige prijs, bestelle aan onderstaand adres. Je BESTE ADRES voor alle soorten Speciaal adres voor zendiugea per post. Beleefd aanbevelend, 15.25984 A. VERTOMMEN, Hoek Engelscheetraat 31. Tel. 304. BERGEN OP ZOOM. Gegadigden kunnen zioh aanmelden bij den heer J. K. VAN DER STEL te Tholen. 12 25600 Vanaf heden worden door ons bestellingen opgenomen voor alle soorten32 23681 EXTRA-JAMS. GELEIEN, HUI8HOU DJAMS. VRUCHTEN-PUREE'S. SIROPEN. L1MONA DES. LIMONETTES. SORBETS. SAUSEN. MOSTt. WIJNEN. SAPPEN. ALCOHOL VRIJE DRANKEN. Levering uitsluitend aan den handel. Concurrentie onmogelijk. Beleefd aanbevelend, TeC 20. THOLEN. Steeds voorradig 25605 5 90 cent per 5 ons. 7 A. JANSSEN Gz., Tholen. Zomer- H zelfs de donkerste, verdwijnen door fl een pot SPRUTOL. Bij alle goede Drogisten. 9 26989 dan was?chen alle verstandigo moeders de hoofden van hun school gaande kinderen met LAX, dat al het onrein onmiddellijk doodt. LAX verwijderd bovendien stof en roos en geeft een mooie glans aan het haar. 25 cent per doos, voldoende voor i/1 liter hygiënisch hoofdwater. L. I. AKKER, Rotterdam. BELANGRIJK! Eischt afslnitband met onze hand- teekeniug: L. I. Akker, Rotterdam. Verkrijgbaar bij de meeste drogisten. 30 25995 MAGAZIJN von PHOTOGRAPIE-ARTIKELEN AVENUE CQNCORDtA «3-^ iCO BOTTERDAM DSA.H.GV* TF-LEjPHQQM -VANSEN1IS •na»awaA

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3