ip tal BINNENLAND. Van onze berichtgevers. 0 N D E R W IJ S. GEMENGD NIEUWS. L. I irte hebben besloten hierop geen advies te geven, ïoodat de Raad geheel vrij staat in bespreking en besluit. De heer v. Tilbeurgh Als inwoner vao Oud- Vossemeer heb ik steeds kermis gehouden, en heb niets dan pleizier hierin gezien, en weet dat het volk beslist kermis wil hebben, ook is het een voordeel voor de gemeentekas, zoodat ik vóór de kermis ben. De heer de WildeAls afgevaardigde van burgers die tegen kermis zijn, mag ik niet voor de kermis stemmen. Ook werkt de kermis de onzedelijkheid sterk in de hand. Aan Financiëa heeft de kermis f 10.000 gekost, dat 0.-Vo?9eineer uitgaat, terwijl de neringdoenden hiervan veel schade hebben. De heer AaruoudseHet is in de laatste 4 jaar niet gemerkt, dat het voor de gemeente een schadepost is, geen kermis te zijn geweest. Ook gaat er veel geld uit, terwijl er scholden blijven staan bij de winkeliers. De heer v. TilbeurghIk vind het wei ver keerd, dat er schalden gemaakt worden, doch dat is van persoonlijken aard, eu mag daarom niet alles verboden worden. De heer OomsIk denk dat als men hier de kermis afschaft, men naar elders vertrekt om pret te maken, en is het dan toch beter om het in eigen plaats te hebben. Ik ben voor de kermis, maar zie gaarne dat deze iets vroeger werd gesloten. De heer VermetPersoonlijk ben ik niet voor de kermis, doch het is een kwestie, wat wil het volk en het volk wil de kermis, zoo dat ik vóór de kermis stem. De heer de Wilde stelt voor om een Nati onale feestdag te houden. De VoorzitterHet gaat zoo bezwaarlijk om dergelijke feesten ia stand te houden, daar zij zoo spoedig verloopen. De heer Ooms vraagt of het op een Nationale feeetdag minder of meer zedelijker zal toegaan. De Voorzitter stelt voor tot stemming over te gaan en wordt met 5 tegen 2 stemmen (de. hh. Aarnoudse en de Wilde) besloten, de kermis te handhaven. De heer Ooms vraagt om op den len dag der kermis, de herbergen te doen sluiten om 1 uur avonds. Hiertoe wordt nh stemming bessloten met 4 tegen 8 stemmen. De hb. den Engelsman, de Rijke en Vermet tegen. 7. Reclames Hoofdelijken Omslag dienst 1919, welke in gesloten vergadering behandeld wordt. 8. Bij de rondvraag wordt behandeld, het al of niet slaan van een Northon pomp, doch daar het materiaal hiervoor bestemd niet gemakkelijk is te verkrijgen, wordt voorgesteld een Pomp te boren en zal hiermede geprobeerd wordeu. De heer Ooms vraagt het woord, en zegt dat men bezig is dea Thoolschen dijk danig te ont sieren, daar de dijk gedeeltelijk door prikkel draad is afgezet. Hij vraagt of B. en W. een dergelijke ontsiering heeft toegestaan. De voorzitter deelt mede dat eeu gedeelte is verhoord door de Ambachtsheerlijkheid, aan Geitenhooders in de Gemeente, terwijl de Bur gemeester heeft gevraagd of verguuning gegeven is tot het slaan vaa palen. Hierop heeft het Polderbestuur geautwoord, geen vergunning ge geven te hebben, doch de zoon van den Rent meester heeft permissie verleend. B. en W. zullen pogingen iD het werk stellen om het verder slaan van palen tc beletten. Hierna gaat de vergadering tot geheime zitting over. Bij Kon. besluit van 20 April, zijn op ver zoek, eervol ontslagen: de hh. A. van Dijke, St-Philipsland, Dijkgraaf van de Oude polders, M. A. 0. Hartman, 's-Hage, Dijkgraaf van den "Willem polder. By kon. besluit dd. 20 dezer is benoemd als burgemeester van St-Annaland, de heer C. M. P. W. Uan99cns te Stavcnisse. De nieuwbenoemde bu gemeester is September 1877 geboren. Ongeveer 20 jaren werkzaam in gemeente administratie, in het bezit zynde van het diploma voor gemeentesecretaris, kttn de benoemde dus gere kend worden geheel op de hoogte te zyn van ge meentezaken. De heer Hanssens is tevens fungeerend gemeente-secretaris te Stavenisse, rentmeester der am bachtsheerlijkheid en administrateur van het water schap. We gelooven dat de gemeonto St-Annaland weder een burgomeestor heelt die de belangen van deze gemeente op uitstekeude wyze zal behartigen. De Thoolsehe waterleiding. Naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsontwerp tot toekenning van een renteloos voor schot (subsidie) aan de N.V. Waterleiding maat schappij Tholen, te Tholen, ten behoeve van den bouw eenor waterleiding voor de in die vennootschap opgenomen gemeonten, deelt de minister van arbeid inedo, dat het in de bedoeling ligt, dat de voor waarden, welke zallen worden verbonden aan de verleening van rentedragende voorschotten aan ge meenten en provinciën voor den aanleg van drink waterleidingen ingevolge de wet van 1919, Staatsblad no. 582, in hoofdzaak voor alle voorkomende ge vallen dezelfde zullen zijn. Het is evenwel mogelyk en zells waarschijnlijk, dat in verschillende gevallen de omstandigheden er toe zullen leiden, dat op een of ander punt tot een afwyking moet worden overgegaan. raad die door al de leden werd bijgewoond, deed de Voorzitter mededeeling dat het Raadsbesloit om aan den Burgemeester, den Secretaris, den GemeeDte-Outvanger en den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand over 1919 een extra maand salaris uit te keeren de Koninklijke goedkeuring had erlangd. Met algemeene stemmen werd tot Secretaris der gemeente benoemd de heer F. M. Boogaard thans Ambtenaar ter Secretarie, en zulks in de plaats van den heer J. Polderman, aan wien met ingang van 1 Juli a.s. op diens verzoek eervol cjntslag was verleend. Ingevolge de circulaire van den heer Com missaris der Koningin werd de jaarwedde van den Gemeente-Veldwachter verhoogd met f450 en gebracht op f 1350. nut vrije woning. 1100 voor bovenkleeding ea schoeisel en f 25 voor geneeskundige hulp een en ander met ingang op 1 Januari 1920. Verder werd nog besloten een geldleer.ing aan te gaan groot f4000 ter bestrijding der kosten van het aangekochte bouwland voor woningbouw door particalieren, alsmede om eene tijdelijke geldleening voor benoodigd kasgeld te doen van f 10.000. Bij de rondvraag vestigt de heer Elenbaas de aandacht op het ondoelmatige van de open bare spreekcel in het Teleioonkantoor alhier. Z.i. heeft die niet alle waarborgen om te voor komen dat het publiek kennis kan nemen van de gehouden gesprekken, en verzoekt daarom met de betrokken autoriteiten in overleg te treden om dit euvel weg te nemen. SCHERPEN1SSE. Op den dijk tusschen Scherpenisse en Poortvliet kwam de dochter van H. v. P., doordat zij met de fiets verkeerd uit week in aanraking met de vrachtkar van P. G. met het gevolg dat een der wielen over haar heen ging. Nadat zij thuis gebracht was, bleek bij onder zoek dat zij inwendig niets geleden had, alleen uitwendig was ze weinig gekwetst. Wegens uitbreiding van zijn dienst als hulpbesteller bij de posterijen heeft de heer P. Franke bedankt als knaap van het Cloveniersgilde LANDBOUW. Men meldt ons: Op nieuw wordt bewezen wat precair gewas de uien zijn, maanden lang baast waardeloos is deze week de prijs opgeloopen tot zelfs f 10. OUD-VOSSEMEER. Woensdag jl. vertrokken circa 30 veldarbeiders naar Rotterdam, waar alhier bijna geen veldwerk is vóór de bieten moeten gewied worden, is men blij werk te kunnen krijgen tegen hoog loon. Te dezer plaatse zijn tbans een tweetal Weensche kinderen gearriveerd, die bij particu lieren zijn ingekwartierd voor een aantal weken, beiden zullen ongetwijfeld tengevolge van uit stekende voeding heel wat opknappen, terwijl ook hun kleediug bij vertrek in heel wat beteren staat zal zijn. Het is wel opvallend dat de kin deren zich oumiddellijk goed weten aan te passen aan hau omgeviog. WoeDsdag werd een vergadering gehouden van landbouwers-werkgevers met een twèetal hoofdbestuursleden van den R. Cath. en van den Olir. Arbeidersbond24 werkgevers hadden aan den oproep gehoor gegeven. Daarna vergaderden de afdeeliugeu en naar wordt gemeld is het resultaat, dat volgende week gelegenheid zal ge geven wordeu tot het ouderleekenen van een overeenkomst, waarin zal worden opgeuomen uurloon gedurende 8 maanden 30 ct. eu gedu rende 4 maanden 82 ct., overwerk 35 ct. per uur. Arbeidsdag 10 uren. Aardappelland aan vaste arbeiders tegen f90.per geinet. Bij het dorschen met stoommachine 40 ct. per uur, zonder zelfbinder 45 ct. Suikerbieten blijven vrij. Bij ziekte 70 van het loon gedurende 10 weken, indien een arbeider minstens 4 weken in vasten dieust is. Na het teekeneu der over eenkomst zal dan ook worden aangewezen een commissie van arbitrage. STAVENISSE. De heer C. J. van Oost alhier, thans buitengewoon opzichter-teekeuaar bij de genie te Gorincbem, is benoemd tot buitenge woon opzichter van Rijkswaterstaat in het 4e arrondissement van de directie »Groote Rivieren" te Dordrecht. Iq de laatstgehouden gemeenteraadszitting alhier werd in verbaod met de circulaire vau deu Commissaris der Koningin de jaarwedde van den gemeenteveldwachter met f 300 verhoogd. Aan dhr. A. C. vau Zorge werd op diens verzoek eervol ontslag verleend als lid van het Armbe stuur, ouder dankbetuiging voor de bewezen dien-ten. Denienw benoemde gemeente-ontvaDger. dhr. P. C. H. van Oost, werd als zoodanig be- ëedigd en besloten werd tot toelating van het beDoemd verklaard raadslid, de heer L. C. Pot- appel. IERSÉKE. Het buitengewoon mooio en vroege voorjaar doet ook zyn invloed gelden op de vogelen wereld. Zoo zijn hier al een paar merelnesten ge vonden met vier joDgen. THOLEN. Zaterdag 24 dezer wordt alhier weder de jaarlyksche collecte gehouden met het Emrna- bloempje. Dit zal oudergewoonte worden aange boden door eenige jongedames en waar de opbrengst ten goede komt aan de tuberculosebestrijding, twij felen we niet of de opbrengst hier zal weder een goed saldo opleveren. 8T-ANNAL' In de jl. April gehou ucu vergaders p - 22 DE TWEEDE KAMER heeft nog Donderdag en Vrijdag der vorige week aan de algemeeoe beschouwingen der onderwijswet besteed en kwam toen daarmee klaar, behoudens natuurlijk de ropliekeu, die nog volgen na de rede van den Minister, van welke Vrijdag nog een klein gedeelte werd uitgesproken. Donderdag kwamen maar een 4-tal leden aan 't woord, o.a. de heer Troelstra, die zich voorgesteld had den heer van Ravesteijn schaakmat te zetten. Laatstbedoelde had gezegd, dat de soc.-democraten verraad aan de openbare school gepleegd hadden, en dat hun ondorwijs-politiek oppertunlstisch (ge grond op de tijdsomstandigheden) was. Sprekor ontkende dit laatste niet, maar beweerde dat dit ook met de communistische politiek 't geval was (wat de heer v. Ravesteijn ook toestemde), maar daarom, zei de heer Troelstra, beschuldig ik de communiaten nog niet van verraad aan de theorie van Marx. Verder bestreed hij uitvoerig het stand punt van den heer v. Ravesteijn. De heer v. Wijnbergen r.k. kwam ook terug op de rode van den heer v. Ravesteyn. Die rede toonde z.i. volkomen duidelijk aan, dat een revolutie niet alleen beteekent moord en plun dering, maar ook een moreele inzinking van 't volk. Spr. sprak in denzelfden geest als de heer Lohman er moet geen concurrentie tusschen openbaar en bij zonder onderwijs zijn, en daarom moet aan den eisch van fiuanlioele gelijkstelling volkomen voldaan worden, wat dit wetsvoorstel niet 'doet. Verder beweerde de heor v. Wijnbergen, dat de ^katholieke kerk altijd 't meest gedaan heeft voor onderwijs, ook voor de lagere volksklasse, dat die kerk door alle eeuwen heen gezorgd heeft voor kosteloos onderwijs en dit nu nog doet in de vreemde missielanden, en dat zij alles deed en doet uit eigen middelen, terwijl de sociaal-democraten op den Staat ,»willeD teren. Deze blijkbaar met overtuiging uitgesproken be wering werden uitvoerig bestreden door den heer van Zadelhoff (s.d.) o.a. op grond van officieele statistische cijfers, die uitmaken dat hel aantal an- alphabeten in de katholieke provincies van on9 land 't grootst is, evenals in andere landen. Deze bestrijding lokte een kruisvuur van inter rupties uit, waaraau ook de heer Duymaer van Twist meedeed, en wel met zooveel ijver, dat hij er zijn deftigheid bij vergat en schrijlings over een bank ging hangen. De voorzitter moest hem in herinnering brengen, dat dit in een fatsoenlijk gezelschap geen gewoonte was. Gelijk gezegd kwam Vrijdag de minister nog even aan 't woord en moest zich om 't vergevorderd uur tot een inleiding bepalen, waarin hij de Kamer be dankte voor do welwillende wijze, waarop zijn ont werp was ontvangen en besprokon. De verschillende politieke partijon hebben alle meegewerkt om de indiening ervan mogelijk te maken, zei spr. Dinsdag zette de minister zijn rede voort. Hij ontkende, dat hij te veel haast gemaakt had met deze wet, want haast was om verschillende reden uoodig, o.a. omdat deze wet in 1921 in werking moet treden en omdat de bouw vau bijzondere scholen moest stop gezet worden. Eeu ander verwijt der Kamer was dat spreker deze onvolledig ingelicht heeft op 't stuk der onderwijzerssalarissen spreker is langzamerhand lot de overtuiging gekomen dat salarisverhooging noodzakelijk is, en dat de salaris- \regeling van uit de wet naar het bezoldigingsbesluit moest verhuizen. Bij de debatten zei spr. verder hebben zich slechts twee prioipieele tegenstanders doen kennen waarvan de een, de heer v. d. Laar, nog niet eens tegen de '•'wet zal stemmen Beider stelsel komt hoezeer ver schillend, daariu overeen, dat zij tot geestelijke tyrannio leiden terwijl 't ontwerp integendeel 't vrijheidsbeginsel huldigt iu aansluiting met art. 192 der grondwet. Spr. kon niet begrijpen dat in een geleerd brein als dat van dr. Van Ravesteijn kon opkomen om zijn tyranniek stelsel nog vrijheid te noemen. Overigens i9 door alle Kamerleden het vrijheidsbeginsel op ouderwijs gebied gehuldigd waarover spr. zich verheugde. Verder zotte hij uiteen hoo hij tot uitbreiding van den leerplicht gekomen is eu waarom hij niet verder wenscht te gaan dan 7 jaar» Hij hoopte dat de heer Kotelaar zijn motie om nog eeu 8e leerjaar verplichtend te stellen zou intrekken. De motie lioort trouwens thuis by de wet op den leerplicht, welke spoedig aan de orde komt. Spr. wenscht het herhalings onderwys niet verplichtend te stellen, doch do gemeenteraden kunnen dit doen, mits er minstens 6 loorlingen zijn. Onderwijs is een algemeen belaug doch daarom behoeft het nog niet kosteloos te zijn. Do Volks gezondheid is ook een algemeen belang, maar niet kobteloos. De heer Ossendorp wil de onderwijzerssalarieering overbrengen van bijlage of tabol B naar A zette uitvoerig uiteen dat dit onuitvoerbaar is, waarom hij de motie ernstig ontraadde en hoopte dat zij zou worden ingetrokken. De stemming over de moties werd bepaald op Donderdag. Woensdag kwam aan de orde de vaststelling van een nieuw wetboek van Strafvordering. Een der sprekers zei bij de algemeene beschouwingen dat de bestaande wet al uit den tijd van Lodewijk XIV, die vóór twee eeuwen stierf, stamt, zoodat meu moeilijk zal kunnen volhouden, dat liet geen tijd wordt eens aan iets nieuws te denken. Toch was dezelfde spreker geen bewondenaar van dit ont werp, hetwelk zooals gewoonlijk zeer verschillend beoordeeld werd. De heer Wijnkoop zag er natuurlijk allerlei vallen en sirikken in. Hij sprak van oen geheime inquistie, klassejustitie een nieuw middel van 't kapitalisme om zoogenaamde misdadigers die de kapitalistische maatschappij zelf voortbrengt, onschadelijk te maken enz. Hij wenschte uilsluitend arbeidersrechters in te voeren, wat de miuister (Mr.JHeemskerk) zoo reactionnair noemde, dat hij er niet over wou debateeren. Deze minister beantwoordde nog donzelfden dag de verschillende 9prekers. Hij zei o.a. niet te gelooven dat het dikwijls voorkomt, dat onschnldigeu ver oordeeld worden, maar dit kan voorkomen, omdat de rechter hun onschuld niet bewijzen kan. Hij vertelde van een cliënt die door hem als toege voegd advocaat verdedigd werd. Spr. was in zijn ziel overtuigd, dat de man onschuldig was, maar deze word veroordeeld omdat vier agenten zijn schuld volhielden. Toch was sprekor nu nog overtuigd dat de agenten zich vergisten. Dit ontwerp moet dergelijke gevallen tot een minimum terugbrengen en daar om wordt volgens deze wot eeu verdachte onmiddellijk na zijn aanhouding een raadsman toegewezen, waar mede hij voortdurend overleg kan plegen. De alge meene beschouwjngen werden dien dag (Woensdag) gesloten zells de replieken liepen af. UITSLAG verkoopingen en aanbestedingen. Stavenisse. De bouw der 10 gemeentewoningeD, die verleden week aanbesteed zijn, is niet door B. en W. gegund. Stavenisse. Benoemd tot onderwijzeres met verplichte hoofd- en taalacte (Engelscb) aan de m. u. o. school te Ridderkerk mej. A. M. de Maar alhier. De heer S. Stoel alhier is benoemd als lijdelijk onderwijzer aan de o. 1. school te Sint- Aunaland. Te Middelborg slaagden Donderdag voor examen L. O, de heeren A. Kievit te Tholen en P. A. Bil te 8t-Maartensdijk, leerling® R N.L. te TholeD. Geslaagd voor het examen Vrije- en 11 oefeningen P. Bil te St-Maartensdijk en A. I te Tholen. Een agent van politie doodgeschoten Een Amsterdamsche agent van politie i teleur ïeid EOO verscb ig zü de F ld. E tot iowki Daitsi laats «yn paleis che n Oo and. He id na ref. i D. A fcgi neu* 008 B T ra Hen i«rieli neme 0nd< Rach 992 lolen, ortvl iowe iderti I der ti L. mi iderti vallen als slachtoffer van zijn plicht. In nacht van Zondag op Maandag deed de te Amsterdam een inval in een zeer ongn bekend staand nachthuis, toebehoorende zekeren Van Putten. Omstreeks half drie kwam een detache agenten, onder leiding van een inspecteoi het nachthuis aan. De denr was gesloten, werd ingetrapt of ingeslagen en zoo ware agenten spoedig binnen. Zij vonden een 30 personen bijeen, die speelden en droc Oogenblikkelijk werd bevel tot ontruiming geven en toen sommigen der aanwezigen dai ref. G niet terstond voldeden, maakten de gebrnik van sabel en gummistok. In zeef-j lijd waren de bezoekers na naar buiten g» Daarop gingen de agenten de keldervertiie onderzoeken, maar werden daar met re vol echoten ontvangen. De agent P. J. Beuker in het dijbeen gewond, zijn collega F. J. D kreeg ee.n kogel in bet hoofd en in de b|MET eu viel stervende neer. Hij werd naar het nengasthuis vervoerd waar hij zeer spo overleed. Hij was 28 jaar, gehuwd en vadei een kindje. De toestand vau den agent Bd is bevredigend. Ook de politie heeft geschoten, maar wondde niemand. De agenten zagen in eigenaar van het nachthuis, Van Potten, dader van den aanslag. De man, bij wieni vroeger een inval werd gedaan) moet toeu verklaard hebben, dat hij bij een even volgenden inval er op los zou schieten. T gingen de agenten hem oogenblikkelijk zoe eter maar hij had blijkbaar weten te ontsnappei Wel werden eenige der andere aan wet gearresteerd, In den vroegen morgen evenwel ontde eenige agenten, die in nuburige perceelcn zoeking deden, Van Putten op een zolderkame waar hij te bed lag. Hij werd gearresteeri bekende te hebben geschoten. De politie cd voldoende aanwijzing te hebben, dat hij de d is van den doodslag op den agent Draad. Een valsche munter aangehouden. De politie te Middelburg heeft de han logd op den 36-jarigen photograaf C. wonende aldaar, die bekend heeft zich te heb schuldig gemaakt aan diefstal van een hoe? beid valsche zilverbons van een galden, die langs photograSschen weg verkreeg en die in verschillende plaatsen var» Zeeland heeft gegeven. De politie had reeds verleden jaar meern valsche bons in beslag genomen zonder de I er van te kunnen vinden, maar thans werd 1 lolen. aandacht gevestigd op dezen man en werd vo id-Vi door den inspecteur den heer Avisk en resercheur den heer Hollenberg een onder ingesteld, hetwelk leidde tot aanhouding ?t en het doen van herhaalde huiszoekingen wai o.a. door den inspecteur een briefkaart gevonden, waarop geheimschrift voorkwam j uist door deze kaart is S. tot bekenleni» komen, hij zeide o.a. dat hij een tweetal ji geleden ook begonnen is aan het vervaard van een biljet van f 60 en vau bori* van f maar deze nooit te hebben uitgevonden. De aangehoudene, met wien de politie, i een goede vangst deed, is aan de justitie geleid. Een onderofficier en een burger had ten postkantore te Harderwijk een bedrag f 36.000 geïnd. Kort daarna bleek er ten p kantore duizend gulden te weinig in kaï, eeu vischhandelaar, die ook aan het loket gestaaD, kwam verklaren, dat niet f36. maar f 37.000 uitbetaald was geworden. Deoi officier en burger ontkenden zulks echter, postambtenaar heeft nu eeu doosje ontval met f 1000 ^en als bijgevoegd briefje: einde een onschuldige niet in een verkeerd te zetten, en een postman niet in moeilij' te brengen, stort ik hierbij het geld teing, rooit te veel is uitbetaald geworden, doel een andere manier verkreg<n is. Was dit van den staat Nederland, dan kwam dat nooit terng." Voorwaardelijke eerlijkheid dus. Branden in de Vereenigde Staten. In Amerika houdt men van records, land slaat er echter ook een, dat geen land het benijden zalnergens komen branden voor dan daar. De schade, die de bran in de Vereenigde Staten veroorzaken, heb een buitengewoon hoog cijfer bereikt. In 1 b v. bedroeg de Schade, door brand veroorzs ongeveer 540 millioen gulden, dat is Q1/l gul per inwoner, terwijl dit in Europa slechts cent gemiddeld ie. In 1906 kwamen er personen bij branden om, terwijl 10.000 en gewond werden. Men schrijft deze groote verliezen algea toe aan den slechten en overijlden bouw woningen. Men heeft Diet de minste voorzof genomeo om te vermijden, dat de brand uitbreidt, zoodat in de tniuder belangrijke ste de kleinste brand de grootste verwoestingen veroorzaken. De revolutie in Duitschland is de regeeri nu meester. De voornaamste leiders der beweging namen vlucht naar het buitenland of het aangrenzende zette gebied. Voor het oog is de goede verhouding tnsschec geallieerden, die verbroken scheen door het bei iderti lolen M. M. Api O hope Behi hom ging H B Sch. D onze oude buDi ging H B Rolt H Heei zijde liefd Behi Ams Ams

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2