IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT top No. 1831 Zaterdag 24 April 1920. Vijf en dertigste jaargang n )0 ng irs. les Firma J. M. C. POT Tholen. Publicatiën. LEK IEL 1" Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,75 met Geïllastreerd Zondagsblad fl,325, franco per post f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. interc. no. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Openbaar Lager Onderwijs. Burgemeester en Wethouder» der gemeente Tbolen maken bekend, dat op 3 Mei a.s. gelegenheid bestaat tót plaatsing op de openbare lagere school in die gemeente van kinderen, die vóór of op 1 Juli den Jeeltyd van 6 jaar zallen hebben bereikt. Oaders, voogden of verzorgers, die hunne kinderen of papillen op de openbare lagere school wenschen geplaatst te zien, worden in de gelegenheid gesteld daarvan op 26 April a.s. aangifte te doen bij het hootd der school des namiddags tasschen 5 en 7 are. Tholen, den 23 April 1920. 19 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester J. W. WAGTHO. De Secretaris H. J. LABAN. MILITIE. Eerste zitting van den Militieraad. De Burgemeester van Tholen brengt bij dezen het navolgende ter openbare kennis. In de eerste zitting van den Militieraad wordt in het algemeen uitspraak gedaan omtrent: a. vrijstelling van den dienst wegens eigen vrij- willigen dienst en wegens broederdienst b. uitsluiting van den dienst. Voor zooveel betreft vrijstelling van den dienst wegens aanwezigheid van in hetzelfde jaar geboren broeders, doet de Militieraad eerst uitspraak in zijn tweede zitting, welke later zal worden bekendgemaakt. De ingeschrevenen dezer gemeente voor de lichting van het volgend jaar, die vrijstelling wegens eigen vrijwilligen dienst of wegens broederdienst hebben aangevraagd zullen in de gelegenheid worden gesteld deigewenscht die aanvraag toe te lichten of le doen toelichten en vervolgens de uitspraak hieromtrent van den Militieraad te vernemen op Woensdag 5 Mei e.k., te 10 uur voormiddags, te Middelburg, Stadhuis (ingaDg Helm.) wow iooroi iD, nt braui i, ring ratte .aodet eeni dat Ikome le ure jreohl f 1.81 tb. ra. Vrior tel.P.o tniite Berg Tholen, 20 April 1920. 25 Van 26 April2 Mei 1920 kunnen gebruikt worden: bon no. 30 van de suikerkaart voor 1/2 pond suiker. Geldigheidsduur van couponnen der BROODKAAR TEN voor het 134e tijdvak van 2230 April en voor het 135e tijdvak van 19 Mei. De broodkaarten voor wittebrood, waarop geen W en geen nummer voorkomen sgn voor het 134e tijdvak rood en voor het 135e tijdvak blauw gekleurd op paarsen ondergrond. Tholen, den 23 April 1920. 12 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. Openbare Gemeenteraadsvergadering te St-Maartensdijk gehouden 20 April 1920. f 1.van hier uaar Tholen en f 1.van i Tholen naar hier. Met algemeene stemmen wordt dit voorstel i aaDgenomeD. IV. Van Ged. Staten is nog ingekomen eene missive tot behoud van het voetpad van den Durendijkschen weg. V. Aangaande de gemeentelijke woningbouw is een achrijven ontvaDgen van den inspecteur 1 van het woningtoezicht waarin wordt gewezen op de voorgenomen overeenkomst dat biunen twee maanden, nadat Z.Ed. in Januari een j bezoek ook aan deze gemeente had gebracht, eene nieuwe bouwverordeuiug vaat te stellen en een gemeentelijk woningtoezicht in te voeren in verband met de omstandigheid dat te dezer woningen met ri]k9steuu zijn gebouwd Aan Ged. Staten is dispensatie verzocht van eerstbedoelde eisch op grond dat een nieuwe woningwet in voorbereiding is en als uitvloeisel daarvau wellicht weder een andere bouwver ordening zou moeten worden ontworpen. Ged. Staten henben die dispensatie verleend, doch inmiddels stellen Burg. en Weth. voor, den gemeente-opzichter Van Oost Diet alleen te belasten met toezicht op den bouw maar ook met het opzicht op de gemeentewoningeD. Met algemeene stemmen wordt dit goedge vonden, nadat de heer Quakkelaar heett opge merkt, Jat het polderbestuur geen bezwaar tegen dat opzicht door zijn ambtenaar heett. En voor wat het bouwen van elf woniDgen betreft, zegt de voorzitter zich in Den Haag te hebben vergewist of we ook steen van het rijk zouden kunnen bekomen, met het gevolg dat, indien gebouwd wordt, steen kan worden aan gekocht van zoogenaamde miskleur, waaromtrent de opzichter heeft verklaard dat dit niet van invloed is op de kwaliteit, maar alleen overeen komstig de smaak van den tijd. De voorzitter wilde ook deze gelegenheid aan grijpen om zekerheid te erlangen omtrent den geldelijken steun. Evenwel was Jhr. de Graeff afwezig en hij formuleerde een paar vragen op papier met verzoek hierop telegrafisch antwoord te mogen ontvangen. In plaats daarvan, omdat dit duidelijkheids halve niet wel mogelijk bleek, is vaD genoemden inspecteur een schrijven ingekomen, waarin wordt te kennen gegeven dat geldelijkeu steun van rijkswege wordt verleend, mits de huren op peil worden gebracht, waaraan reeds vóór Juli 1919 zoo moeten zijn voldaan, doch niet alle op f 90 zijn gebracht. Ia verband daarmede stellen Burg. en Weth. voor, de huur te bepalen als volgt voor 24 woningen in de Boschstraat f 90. 7 aan de Brug 100. ff 9 onderden Molendijk,, 125. „12 in het Boscbje „100.— de nieuw te boawen woningen 110. De heer de Graaf herinnert aan de vergade ring der waterleiding-maatschappij, waar de heer Van Niftrik sprak over woninghuren hooger dan deze, maar-waar f20 per week wordt verdiend. Hier is dat slechts ongeveer f12.—zoodat die huur niet hoog kan zijn. Eu wijl nu gebleken is dat er geen te kort is, is hij er voor de huren zóó te honden als ze laatst zijo bepaald tegen Mei a.s., of als 't anders niet kan zooals ze nu zijn. De voorzitter stemt toe, dat de huren hier niet te vergelijken zijn met die in de steden. Wat betreft dat er geen tekort op de exploitatie zou zijn, kan de minister van arbeid zich niet geheel met die rekening vereenigen, daar er in tegendeel over 1914—1919 een tekort van f 1282.297a zou zijn, terwijl er nagelaten is een fonds van onderhoud te maken. De heer Vroegop merkt op, dat men in deze gemeente voor het ODgunstig geval staat, dat er ongeveer 6 maanden werkeloosheid heerscht en 6 maanden nog niet te veel verdiend wordt, zoodat werkelijk de hoogste huur niet kan be taald worden. Nu spreekt men van een bijdrage van rijk en gemeente als men voor een fiasco zou staan, maar hier is nog geen bijdrage ge vraagd dient dan de meerdere huur om woe kerwinst te maken De heer Qaakkelaar zegt dat het rijk wonin gen laat bouwen, zooals ook hier en als je er een poosje mee zit, komen de moeilijkheden. De heer van Oost ah gemeente-opzichter tot discussie toegelaten, zegt, dat de minister zich de vraag stelt, wat de hoogste haur is die van de arbeidersklasse gevergd kan worden, en meent dat f 100 niet te hoog is. Maar hij heeft in een onderhoud met den inspecteur dezen gewezen op den arbeidersstand in deze gemeente voor wie de inkomsten niet zoo hoog zijn als elders en waarvoor jhr. De Graef wel ooren had en blijk baar bij den minister ia zooverre gehoor heeft gekregen dat voor het meerendeel der woningen f90 huur is-gesteld. Dat de gemeente met de verhooging woekerwinst zou beoogen moest hij beslist tegenspreken, want in de voorwaarden waarop het rijk steun heeft verleend, komt de bepaling voor, dat als de huurwaarde-standaard stijgt, ook deze huren moeten stijgen. De heer de Graaf meent dat men veel reizen en hossen kan, maar het schijnt wel alsof men ze in Den Haag niet goed omtrent den toestand der bewoners inlicht. De heer Qaakkelaar merkt op dat hij in Den Haag wel behoorlijk gezegd heeft dat er hier werkeloosheid is en de huren niet zoo hoog kunnen worden opgevoerd. De heer Vroegop begrijpt niet waarom de haren van de bestaande woningen, die in aan bouw f 900, f1000 tot f1200 gekost hebbeD, nu zoo opeens moeten verhoogen, als 't ware tot de huur, die gevraagd wordt van woningen die nu gebouwd zouden worden en véél duurder in aanbouw zijn. De heer van Oost zegt, dat de gedachtengang natuurlijk aldus is, dat alles, vleesch, spek, schoeisel, kleeren, duurder geworden is, dat een gulden als 't ware maar de waarde van 50 cent heeft, zoodat ook de huren in die algemeene verhooging moeten deelen, terwijl door de duur dere exploitatie eeD tekort niet kan uitblijven en dus een bijdrage gevraagd zal moeten worden, maar dat die bijdrage zoo klein mogelijk moet zijn door de huren te verhoogen. Menschen, die zoo'n huur niet kunnen opbrengeu, zijn paupers en behooren in die woningen niet, evenmin als die woningen zijn voor menschen met groote inkomens. De heer Vroegop herneemt, dat als de bijdrage overbodig zou worden doordat de huren moeten verhoogen het rijk toch eigenlijk geen onder scheid mag maken in zijn verstrekken van voor schot, waar het nu op lijkt, als bijv. Stavenisse zijn huur voor nieuwe woningen, die nu gebouwd worden terwijl alles zoo duur is, even hoog of nog lager mag stellen als wij voor die woningeD, onder gunstiger omstandigheden. Daarom zou hij liever eerst om rijksvoorschot willen vragen, dan kunnen we zieD. De bewering van die duurte van vleesch en dergelijke, openbaart zich wel hierin dat de werkman zich die artikelen niet veroorloven kan. Zoo is rt ook met de hureD men kan wel zeggen ze moeten zoo hoog zijn, maar men kan ze niet opbrengen, omdat 't er niet is. Duurtetoeslagen, zooals aan de ambtenaren, worden aan hen niet verstrekt. Hij meent dat menigeeo, en hier ook aan de tafel, zich niet kan voorstellen wat de werkman doormaakt. De heer de Graaf zegt dat de vorige week is gezegd, dat er geen volkswil is en dat 't maar communisten zija, maar als de leiders van deu woningbouw de huren zoo opdrijven dat er geen betalen aan is, dan kweekt men communisten. De voorzitter kan dit spreken zoo niet verder toelateD. De heer de Graaf zegt dat de vorige maal voor den heer Koopman de hamer toch ook niet is opgelicht. De voorzitter betoogt verder dat men niet om voorschot vragen kan, als de huren niet zijn vastgesteld. De heer Hage vindt 't ook vreemd dat de huren nu zoo hoog moeten zijn voor woningen die goedkoop zijn gebouwd. Ten slotte wordt het voorstel van Burg. en Weth. in stemmiog gebrachtvóór de heeren Groenewege en Qaakkelaar, tegen de heeren Vroegop en de Graaf, buiten stemming de heeren Hage en Gaakeer, zoodat ook over dit voorstel opnieuw gestemd moet worden. Daarna sluit Je voorzitter de vergadering. Volledigheidshalve deelen we mede, dat in de vorige zitting wethouder Quakkelaar ten opzichte der landpacht van het kroondomein met den rentmeester, in plaats van met den administra teur heeft geconfereerd, terwijl inzake de huren der gemeente-woningen door denzelfden spreker is gezegd dat, als die huren volgens den heer Vroegop Diet kunnen worden opgebracht, de bewoners nogthaDS moeten bijpassen. Openbare Gemeenteraadsvergadering der Gemeente Oud-Vossemeer op 19 April 1920. Aanwezig alle leden. Voorzitter, de Burgemeester. Na een kort openingswoord door den Voor zitter, worden de notulen der vorige vergadering gelezen en onveranderd vastgesteld. 1. Ingekomen stukken. a. Verslag Woningwet, welk als kennisgeving wordt aangenomeD. b. Proces-verbaal van kasopname, voor kennis geving aangenomen. c. Verzoek tot subsidie Politieschool te Hil versum. Hoewel de Burgemeester het nut dezer instelling volkomen inziet en voor een kleine vergoeding is, wordt het op voorstel van B. en W. als kennisgeving aangenomen. Vervolgens worden als kennisgeving aange nomen d. Verzoek adhaesie-betuiging nopens Plaat selijke Keuze inzakt Drankbestrijding. e. Verzoek adhaesie-betniging adres Schagen, waarin de wensch wordt uitgesproken, dat de Gemeenteraadsleden medezeggingschap krijgen tot het eventueel benoemen van een Burgemeester. Het voorstel vau B. en W. is, om op dit ver zoek niet in te gaan, daar de raadsleden toch het recht hebben, een adres tot den Kroon te richten. De heer Ooms is voor medezegging schap, terwijl de heer de Wilde er voor is, als hij wist dat de Kroon zich gelegen laat liggen aan de politieke kleur der leden. Na stemming wordt het voorstel van B. en W. om geen adhaesie-betoiging te zenden, aan genomen met 5 tegen 2 stemmen. Tegen de hh. Ooms en v. Tilbeurgh. f. Adres Smallingenland, waarin wordt ver zocht, de verhoogiug van salaris der Burge meesters, Secretarissen en Ontvangers, en het herzien der daarop betrekking hebbende artikelen. Op voorstel van B. en W. als kennisgeving aangenomeD. g. Circulaire nopens Vereeniging van Ge meenten, om door samensmelting van kleine Gemeenten tot ééD, tot meerdere uitbreiding te kannen komen. 2. Hierna volgt een voorstel van B. en W. om van den post Onvoorzien, begrooting 1919, eenigc af- en overschrijvingen te doeu, tevens een voorstel tot wijziging der begrooting dienst 1919. Na voorlezing der desbetreffende posten, wordt hiertoe besloten. 3. Een circulaire van den Commissaris der Koningin te Middelburg, om de jaarwedden der Gemeenteveldwachters te verhoogea tot de daarin vermelde minimumbedragen, zoodat de Gemeente gerangschikt wordt onder lila met een minimam jaarwedde van f 1200.met 3 verhoogingen van f 50.waarbij komt vergoeding voor woninghuur, kleeding, schoenen en rijwiel, zoo dat het salaris van den Veldwachter dan wordt f 1600.—. Op het oogenblik heeft hij totaal f 1350. tn adviseeren B. en W. op deze circulaire niet in te gaan. De heer de Wilde vraagt, of het tractement dat hij tegenwoordig heeft, voor de eischen dea tijds voldoende is, en daar wij bij een te laag tractement toch door Ged. Staten zullen ge dwongen worden verhooging te geven, het prettiger is direct vanuit den raad de jaarwedde te verhoogeD. De heer v. Tilbeurgh merkt op, dat kleeding en schoenen duur zijn en stelt voor, de ver goeding die hij hiervoor krijgt, te verhoogen. De heer Ooms is van een geheel ander standpunt en zegt, dat het tegenwoordig trac tement voldoende is, voor hetgeeu de Veld wachter voor de Gemeente presteert. De voorzitter meent dat het nog zoo slecht niet gaat, en daar hij nogal een9 proces-verbaal opmaakt, blijk geeft tamelijk actief te zijn. Ook de heer den Engelsman zegt, vóór de ver- hoogiDg te zijn, waarna stemming volgt, vóór of tegen de verhooging. Met 6 stemmeu en 1 tegen (die van den heer Ooms) wordt de trac- tementsverhooging aangenomen. 4. Overgegaan wordt tot het opmaken der lijst voor de hondenbelasting. 5. Bespreking stratenplan, vaststelling van hetgeen zal uitgevoerd worden en besluit tot aankoopen van keien. Na bespreking der door den heer Vriens gemaakte begrooting en plau, wordt een keus gedaan ait de ingekomen monsters keien. Alle leden zijn overtuigd, dat vernieuwing der meeste straten, noodzakelijk is, terwijl de Voorzitter mededeelt, dat de begrooting loopt tot f43000,—. Hij stelt tevens voor een verzoek te richten tot de Alg. Vergadering van Ingelanden, om mede te helpen tot betaling in de kosten voor bestrating. De voorzitter vraagt of de raad dit bedrag kan voteeren De heer Ooms vraagt, of de Raad aan Burg. en Weth. machtiging kan geven, om naar hun beste overtuiging in dezen, te handelen. De heer Vermet vindt het bedrag tamelijk hoog, temeer daar hij van het stratenplan nog niet veel gehoord heeft, en dus de uitgebreid heid hiervan niet goed weet. De Secretaris leest het plan geheel voor, eu geeft teveo9 een toelichting op de aflossingen der loopende leeningeo, waaruit hlijkt, dat de draagkracht der gemeente het wel toelaat om een dergelijke leeuing te sluiten. Met alg. stemmen worden plannen en leening aangenomen. 6. Adres A.R. Kiesvereeu. „N. en O." hou dende verzoek tot afschaffing van de kermis. Adres van Caféhouders, houdende vei zoek om hiertoe niet over te gaao.,.Adres van Rees, met hr'zplfd^j^.rzoek, k iSlllP^deelt -lat B, en W,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1