IERSEKSCHE EU THOOLSCHE COURANT 1830 Zaterdag 17 April 1920. Vijf en dertigste jaargang !R$ Eerste Blad. r de drie jrde Firma J. M. C. POT - Tholen. Tel Publicatiën. 'ER KI» wnp Oi» blad verschijnt eiken Zaterdag. per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,325, franco lost f 1,40. Voor het buitenland f 1.10, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regeh 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. BED VISCHAKTEN. BINNEN VI9SCHERIJ. QO)orgeineester van Tholen maakt bekend, dat neentesecretarie kosteloos verkrijgbaar zijn jren voor de aanvragen tot het bekomen van ih- of hoogelakte, voor het jaar aanvangende aanstaande en eindigende 30 Jani daarop- litiesje, en noodigt belanghebbenden uit han aan- NT n zooveel mogeljjk vóór 1 Juni e.k. aan hem atis bjnen. 11e Y(ivolgende akten worden uitgereikt che M"'001® T'3cl>akteDt tot het visschen met alle Sfde vischtuigen. Kleine vischakten, tot het visschen met een s* genoemd viscbtuig. en ISengelakten, tot het visschen met meer dan lel. y het visschen met één hengel, geen loop- ■MheDgel en geen peur zijnde, behoeft geen ^^^g te geschieden. #n, 16 April 1920. 24 JACHTAKTEN. t in Jurgemeester der gemeente Tholen maakt be- mpjeslat ter gemeentesecretarie kosteloos verkrijgbaar aardel&DC0 aanvragen ter bekoming van jachtakten, tig fieuwe seizoen, aanvangende 1 Juli aan- ke|l en eindigende 30 Juni van het volgende q |i( noodigt belanghebbenden uit hunne aanvragen Coming dier akten, zooveel mogelijk, voor den e weSe.k. ter secretarie in te dienen. udeli|D' 16 April 192°' 10 »ebri_ 1 ;a ^Burgemeester van 1 holen zal, op Zaterdag „ffil a.s., des middags te 12 uur, ten Raad- a lidaar EF.N HOOP COMPOST, ;oopen. 9 orwaarden van den verkoop liggen van heden lezing ter secretarie, iederen werkdag des Idags van 912 uur. 17 April 1920. 25965 .1925 April 1920 kunnen gebruikt worden: j 29 van de suikerkaart voor l/2 pond suiker, heidsduur van couponnen der BROODKAAR- voor het 133e tijdvak van 21 April en iet 134e tijdvak van 2230 April, broodkaarten voor wittebrood, waarop geen geen nummer voorkomen zijo voor het 133e zwart en voor het 134e tijdvak rood gekleurd krsen ondergrond. lien, den 16 April 1920. 12 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. den Openbare Gemeenteraadsvergadering enjemeente St-Maartensdijk op 9 April 1920. ider voorzitterschap van burgemeester J. 20jrman kwam hedenmiddag de gemeenteraad rvrfltallige zitting bijeeD. .ctiNj voorlezing en goedkeuring der notulen, ~jLmededeeliog gedaan van de navolgende IRbmen stukken, als missive van Ged. Staten tot goedkeuring ^1e wijziging in de instructie voor de ge s-vroedvrouw chrijven van mej. J. Sanderse te Kortgene inneming barer benoeming als hoofd der jrachool missive van Ged. Staten tot hernieuwde ;iug der goedkeuring op de gemeente- ting tot 1 Juli 1920. He voor kennisgeving aangenomen, ichrijven van het bestuur van het Groene dankzegging voor het verleend sub- -e kosten van aanstelling van een rerpleegster en ter mededeeling dat met van 1 April jl. een zuster in functie is en en dat het bestuur 't aangenaam zou m de drie maandeu bij vooruitbetaling at subsidie te mogen beschikken, der deliberatie en met algemeene stemmen hiertoe besloteu. Verzoek van het bestuur van den Nationalen 1 voor Plaatselijke kenze tot instemming het door dien Bond beoogde doel. jrg. en Weth. die in dezen geen advies ihten nit te brengen, lieten de beslissing -en Raad over. Ie heer Vroegop informeerde naar de bt- inis van dezen Bond. idegedeeld wordt, dat het doel is om het vergunningen in eene gemeente te doen len door middel van 3/4 der stemmen van die gerechtigd zijn tot het verkiezen van lenteraadsleden. De heer Koopman verklaarde zich hiervoor. De heer Hage was van meening dat de ge meente daartoe niet behoefde toe te treden. AU op elke 250 inwoners ééne vergunning geoor loofd is, daa behoeft te dien aanzien onze ge meente geen wijziging. Met 6 tegen 1 stem, die van den heer Koopman, handhaafde de Raad den bestaanden toestand. Als er van uit het puhliek het woord *af- sch&ffer* wordt gemompeld, verzoekt de beer Koopman den voorzitter niet aldus gehinderd te worden. De voorzitter herinnert het publiek er aan dat dit zich moet onthouden van goed- of af keuringen ter vergadering. f. Verzoek van C. Houmes om afschrijving van zijnen aanslag in den hoofdelijken omslag wegens vertrek uit de gemeente op 18 Aug. Werd besloten tot ontheffing voor den tijd van vier maandeD. g. Verzoek van P. P. Francke om ontheffing van zijnen aanslag in de hondenbelasting over 1919 omdat zijn hond uitsluiteud een waakhond is en bij slachtingen waakt. De voorzitter merkte op, dat een waakhond moet vastliggen, in welk geval geen belasting ver schuldigd is. De heer Gaakeer heeft de hond wel eens zien De heer de Graaf zag hem daarentegen wel eens los loopen. De heer Vroegop begrijpt üiet dat men no nog reclameeren kan op zoo'n aanslaghij meeude dat daarvoor toch wel een tijd zal ge steld zijn, anders zou men wel steeds kunnen reclameereu. De heer Hage zegt dat Francke best de be lasting kan betalen, nu hij zoo'n typische hond bezit die uitsluitend bij het vleesch waakt zonder er één hapje van te nemen. Met 5 stemmen de heeren Gaakeer en Koopman onthouden zich van stemmiDg wordt het verzoek om die ontheffing van de hand gewezen. h. Verzoek van het be9tunr der plaatselijke afdeeling van den Cbr. Bond van landarbeiders om de bewaarschool te mogen gebruiken tot het houden van eene vergadering. Burg. en Weth. stelden voor, afwijzeud hierop te beschikken. De heer Vroegop vindt dit voorstel onbillijk het is toch voor een goed doel dat het gevraagd wordt. De voorzitter meent dat er toch een politiek tintje aan kleeft. De heer Koopman wijst er op, dat de muziek wel in de Bewaarschool vergadert, hetgeen nooit door den Raad is toegestaan. Waarom nu de muziek wel en andere niet. De heer de Graaf zegt, dat er ook niets tegen is dat de muziek er repeteert, maar dan ook aan dezen bond toegestaan om er te ver gaderen. De heer Koopman zon in geen geval in de bewaarschool sprekers willen laten optreden. De heer de Graaf ziet daarin geen verschil bij de moziek heeft men toch ook een directeur of een voorzitter die er wel eens wat zeggen moet. De heer Hage zegt dat de bewaarschool aan het verloopen was en 't er niet zoo na op aan kwam dat er vergaderingen in gehouden werden. Nu, met de komst van het nieuwe hoofd zal dat anders worden en kan hij zich voorstellen, dat er bezwaren zijn om er vergaderingen te laten houden. Doch om daaraan tegemoet te komen stelt hij voor, een niet-gebruikt lokaal in de gemeenteschool daarvoor te bestemmeD, alwaar bovendien nog gelegenheid is om te zilteD, mits onder voorwaarde, dat men zorgt dat de volgende morgen het lokaal weer schoon is. Dit voorstel in stemming gebracht wordt ver worpen met 4 tegen 3 stemmen vóór de heeren Vroegop, de Graaf en Hage; tegen de heeren Groenewege, Gaakeer (die voor geen enkele bond was), Quakkelaar en Koopman. i. Van den Commissaris der Koningin is een circulaire ingekomen strekkende, in overleg met Ged. StateD, tot nadere vaststelling van de jaar wedden der gemeenteveldwachters, waarvan het minimum voor deze gemeente zal bedragen 1 1050 met tweejaarlijksche verhoogingeü van f50 tot een maximnm van f 1500, vrije woning of f 100 vergoediog daartoe, vrije bovenkleeding en vergoeding voor onderhoud van een rijwiel. Met algemeene stemmen wordt deze regeling goedgekeurd, waarvoor de voorzitter namens de politie den Raad dank zegt. een schrijven van Jacobus Polderman en Abr. Priem, waarin zij te kennen geven ten onrechte te zijn uitgesloten van het gemeentelijk landgebruik. De voorzitter meent dat op grond van dit schrijven adressanten alsnog wel in aanmerking kunnen komen, waartoe met algemeene stemmen wordt besloten. k. Tot het in gebruik nemen eener nieuw te bouwen gemeeutewoning hebben zich aange meld Anth. Lindhout Az., Wed. C. van Gorsel, J. van der Jagt, J. M. van der Rhee, J. G. de Wit (le Den Helder), Jac. Pol (indien mogelijk een hoek- en winkelhuis), A. C. Westdorp, Adr. Polderman, Abr. Jagt, M. Carol, C. Scherpeüisse en Iz. Lindhout (reeds toegewezen in de Bosch straat). De heer Vroegop wijst er op, dat, hoewel reeds in November tot het bouwen dezer laatste woning is besloten, nu nog geen steeb is aange voerd. De voorzitter zal dienaangaande 9traks eenige nadere mededeelingeu doen. II. Benoeming onderwijzer. De voorzitter deelt mede, dat zich onder de 10 aangemelde gegadigden geen enkele bevindt die de tot aanbeveling strekkende Iandbouwakte bezit. Achtereenvolgens wordt lezing gegeven van de door de respectieve hoofden der scholen ver strekte inlichtingen aangaande de sollicitanten Schroevers te Nieuw-NameD, Minnaart te Hein- kenszand, Mosselman te Poortvliet en Noels te Ellewontsdijk, die, gehoord bet advies van het hoofd der school alhier en in overleg met den arr.-schoolopziener te Goes op ds voordracht zijn geplaatst. De heer de Graaf was niet met alle sollici tanten bekend en heeft, buiten de nu voorge dragenen niet verder kunnen informeeren hij moet das volstaan zich te bepalen tot de nu voorgedragen, waarvan hij meent dat Mosselman een geschikte keuze zou zijn. De voorzitter merkt op dat men zich daarom trent toch had kuDnen vergewissen, wijl de ge dane oproeping een einddatum van aanmelding vermeldde en men ter secretarie de namen had kunnen vernemen. Tot stemmiDg overgaande wordt benoemd de heer Mosselmau met 6 stemmen, tegen 1 op den heer Schroevers. III. Van den-Secretaris der afd. Stavenisse van Schnttevaê-, is een verzoek ingekomen tot wijzigiog van de verordening op het haven- en kaaigeld, hetgeen voor de schippers groote be zwaren met zich brengt. Burg. en Weth. wenschen in dezen een tege moetkomende houding aan te nemen en naar het voorbeeld van de gemeente Stavenisse naar gelang van de franco- of niet-franco zendiug het kaaigeld door de afzenders of de ontvangers wordt betaald, overeenkomstig de voor de schip pers over te leggen lijsten voor wie de goederen bestemd zijn. De heeren De Graaf en Vroegop zeggen dat zoo iets van de schippers niet te eischen is en deze dit ook wel niet zullen afgeven. De heer Koopman meent dat de verordening niet goed in elkaar zit; de eene keer wordt het kaaigeld gevorderd van den geadresseerde en de andere keer van den schipper, zooals aan zijn broeder reeds is overkomen. De heer Vroegop zou 't beter vinden die kaaigelden ééns per jaar te laten ophalen over eenkomstig de wegiDg van de fairbank. De heer Gaakeer gaf abr dan in overweging dit tweemaal 's jaars te doen. De heer Hage acht dit wel uitvoerbaar bij suikerbieten, aardappelen en ajuin maar niet bij koopmansgoederen. De heer De Graaf wil in de wijziging ook zien opgenomen dat ook de polder moet betalen voor zijn aangevoerde grind en macadamdaar lijdt de gemeente een schade door van een f 160. De Voorzitter zou zoo'n wijziging ten zeerste betreuren omdat deze bepaling juist is genomen, tegenover het genot van het vrije zand dat de gemeente van. den polder mag betrekken, en dat vertegenwoordigt aardig wat. De heer Vroegop: waarvoor heeft de gemeente dat zand noodig? De Voorzitter: wel, voor de bestrating als anderzins. De heer Vroegop: vooi^ de bestraling? En men ziet Knuist nooit wat aan de bestrating doen. De heer Qnakkelaar: Hij is kort geleden toch bezig geweest aan den achterweg; bovendien dan zult ge 't wel niet altijd zien, want 't is dan hier, dan daar. De heer Vroegop: zooveel zand is er niet noodig dat we daarvoor de polder mofcen vrij stellen van kaaigeld. De heer De Graaf beaambt dit ten volle. De heer Hage zou daarin geen wijziging wil len brengen, maar niet goed is 't dat als deze of gene een partijtje grind of macadam met die van den polder laat meekomen of daarvan be trekt, in de niet-heffing van kaaigeld deelt; deze behooren dat te betalen. De heeren De Graaf en Vroegop bandhaven hun voorslei tot opheffing van de vrijdom van kaaigeld voor den polder, hetwelk wordt ver worpen met 5 tegen 2 st., die der voorstellers. IV. De heer Hage, die straks de vergadering zal moeten verlaten, vraagt toestemming om de zaak der melkverordening, die hij nader onder- de oogen wil zien te laten voorafgaan aau het thans volgend punt der agenda. Nadat hiertegen geen bezwaren werden te berde gebracht, betoogde de heer Hage in den breede dat de verbetering in de hoedanigheid van de af te leveren melk laugs geleidelijken weg moet verkregen worden en niet zooals dat nu gaat met het nemen van monsters op onoor deelkundige wijze.. Op die monsters zijn na eenige bekeuringen gevolgd, z.i. zeer ten onrechte. Het mag dan geschied zijn overeenkomstig de verordening, maar inderdaad die verordening is niet goed. Als er een willekeurig monster wordt genomen, dat niet zou voldoen aan de in de verordening gestelde eischen, daQ kan men wel beweren dat er geknoeid is, maar dat is volstrekt niet altijd het geval, omdat het melkgehalte van zoovele verschillende omstandigheden afhangt, dat dit door het nemen van één monster niet kan worden bepaald. Daarom was het goed voorgeschreven om eerst ca het vierde onvoldoende monster te be keuren, en zon 't ook daarheen willen leiden dat de verordening in dien geest werd gewijzigd op dat ze, gebaseerd op practische gronden, met succes zal kuuneö werken. De heer Vroegop vindt 't eigenaardig dat niet wordt onderzocht op watergehalte. Als het vet gehalte 2.6 zon blijken te zijn, dan kan een uielbboer er zooveel water bijgooien als hij wil, daar hij toch door het vetgehalte gedekt is. De Voorzitter deelt mede, dat aau de gedane bekeuringen geene vervolging kan worden ge geven, omdat de monsters niet door den rijks- zuivelconsulent te Middelburg zijn onderzocht, doch door diens assistent. De heer Vroegop hecht dan aau zulk onder zoek niet de minste waarde, als dat door een kleine jongen gebeurt, dan is 't ook weggegooid geld dat daarvoor wordt uitgegeven. De beer De Graaf wenscht voortaan de monsters le doen onderzoeken door een scheikundigen apotheker. De heer Hage merkt op, dat beide sprekers niet begrijpen waar het om gaat. Het is niet te doen om, als er geknoeid wordt, dit te laten voortbestaan, maar om zekere gronden ook bepaaldelijk te kunnen aaotoonen dat het gedaan wordt. Nu spreken zij ook over de kosten van het onderzoek, maar als het buiten het rijks- zuivel-consulaat gaal, dan kost dit een f 150. De heer Vroegop: Maar als 't iu Middelburg door een kleine jongen gebeurt is, zooals nu, dan heeft 't niet het het minste resultaat en 't is weg gegooid geld; beter dan wat meer, roet succes. De heer Hage gelooft dat men niet tot een resultaat zal komen en geeft in overweging deze zaak aan te houden e^n intu?9chen den heer Zwagerman te Middelburg uit te noodigen eene lezing te komen honden over dat raelkonderzoek en naar aanleiding daarvan dan de verordening regelen. Dit wordt goedgevonden, terwijl de heer Hage zich belast met den heer Zwagerman in corre spondentie hierover te IredeD. V. Verpachting gemeente gronden. Burgem. en Weth. ste'lan voor, de aau W. Manneke, C. de Wilde Dz., I. de Graaf, J. P. Hage, C. Wielaart, Wed. C. Bazen en Jac. Geluk Mz. verpachte gemeente gronden voorde geschatte waarde van f175.per H.A. of f 70 per gemet, opnieuw voor 7 jaren te verpachten, evenals die aan J. J. Op den Brouw voor f 167.50 per H.A. of f67,per gemet aan J. C. Westerweel, Ij. R. vau Splunter, J. Beau fort, Wed. G. Hoek, C. Dekker en I. Wielaart voor f 192.per II,A. of f 65.per gemet, aau Jac. de Zwarte, W. Manneke, K. Stouten, I. Hage Az. eu C. van Haafteu voor f150. per H.A. of f 60.per geroet, aan A. van den Hoek Jz., H. Hoek en AJ. Hoek Chrz. voor f 137.50 of f 55.per gemet. De heer Vroegop verwondert er zich over, dat de naam C. de Wilde op die lijst voorkomt. De heer Quakkelaar: we hebben toch gezegd, de kleiue gebruikers niet te plukken. Eu die zijn met z'u zessen en kunnen toch uit elkaar gaan, zoodat 't dan maar ieder eeu kleinigheid zou zijn.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1