IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT 1, 11839 Zaterdag 10 April 1920. Vijf en dertigste jaargang 1 Firma J. NI. C. POT - Tholen. Publicatie n. NAA'" NESTf De Burgemeester, RP- BINNENLAND. Van onze berichtgevers. GEMENGD NIEUWS. aan a9ch- i, P|j Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. BoteÉ>er kwartaal f0,75; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,25 nat f 1,325. Voor het buitenland 11.- franco zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. i FUS n. 2| 3EN BELASTBARE OPBRENGST touwde en Ongebouwde Eigendommen. rgemeester der gemeente Tholen maakt be- eene opgave van de uitkomsten der meting :ing van gebouwde en ongebouwde eigen- in deze gemeente gelegen gedurende dertig gemeentesecretarie voor een ieder ter in- 7 April 1920. 10 secretarie zijn nog eenige schoenen, kinder- wenkousen te bekomen, is, den 8 April 1920. 4 rJi[(1218 April 1920 kunnen gebruikt worden: $8 van de suikerkaart voor l/2 pond suiker. OplMdsdnur van couponnen der BROODKAAR- Sor het 183e tijdvak van 1321 April. \1* broodkaarten voor wittebrood, waarop geen Ijeen nnmmer voorkomen zijn voor het 133e ■wart gekleurd op paarien ondergrond. p, den 9 April 1920. 10 J. W. WAGTHO. ot voorzitter der Gezondheidscommissie, tel te Tholen, is benoemd de heer O- de Jong, kantonrechter alhier. nditijLNNALAND. Jl. Woensdagavond werd ANljreiidium vau den heer J. Polderman de vergadering gehouden met de leden Boerenleenbank alhier, bijgewoond door de 180 leden, ie rekening over 1919 bleek dat aan en was ontvangen f 183897,18 en terog- 91939,38. Terag ontvangen voorschot- >950.Gegeven dito f 60250.Onl- in loopende rekening f 78333,34 en en idem f 65339,06. OutvaDgen aan U||jp332,08. Betaalde rente van spaargelden en io loopende rekening f 618,90, inst over 1919 zou hebben bedragen 5, doch door afschrijving wegens koers- van aangekochte obligatiën in de staats- is deze gedaald tot f 99.415. Dit bedrag iegd bij het reservefonds, waardoor dit is $n tot f 1930,94. tegoed aan spaargelden was met 31 De ll jl. f 252106,74. Het aantal spaarders is 'j ?60. totale omzet bedroeg f408769,96. salaris van den kassier werd verhoogd 175 en gebracht op f400, met f 10 ver- li Lg voor kantoorhuur. Onnt ^estiiurslid wer{* herkozen de heer N. |eel èn tot lid van den Raad van toezicht II. w J. Zandee en aangewezen tot plaatsver- p we bestuursleden de heeren A. Bierens 1/0 Zandee. nte bleef bepaald op 3.24 °/Q voor spaar en op 4 Yj °/0 voor in voorschot euz. te gelden. er werd al. b van Art. 5 van het huis- jk reglement gewijzigd in zooverre, dat J! ïosito's en spaargelden kan worden opge- f300.000, terwijl ook in de provisie- ing van in loopende rekening uitgegeven een verandering werd gebracht. D-VOSSEMEER. Alhier is opgericht een flijke Zangvereeniging, een afdeeliog voor en een voor ouderen. De oefeningen gehouden in de Ueref. Kerk en de I k ia opgedragen aau een der onderwijzers Christelijke school te Tholen. Het aantal 'tenen is zeer groot. er voorziening in het gebrek aan brand- rd dezer dagen een ladiDg turf aaDge- er werd van deze gelegenheid druk ge- gemaakt, wat wel wijst op gebrek aan dien. Iu het jachtveld van de heeren Jurgens iftne onder deze gemeente is thans, in de van den heer C. J. van Dijke, een andere ziener aangesteld, zoodat het toezicht nit ildbe8chermer8 blijft bestaan. Q zeer groot aantal veldarbeiders hebben het Bestuur der Landarbeidersstichting eld voor het verkrijgen van een kavel od. pa/Vra de mogelijkheid wordt geopend om L/v§n handen der stichting te krijgen zullen aarbij gebaat zijn. SCHERPENIS8E. In het hotel „De Gouden Leeuw* werd aanbesteed het jaarlijks onderhoud van de aarde-, kram-, rijs en steeuglooiingwer- ken aan de zeewering alhier. Er werden 6 biljetten ingeleverd nl. J. van Popering Bruinisse voor t 15922.- L. van de Yelde idem 15834. J. C. v. d. Brink Krabbendijke 15698. Y. C. P. Bolier Scherpenisse 15630.-— Iz. Doaw Zierikzee 15590.— W. L. Klos ScherpeDisse 15585.— De raming bedraagt f 14098.welk bedrag door eenige wijzigingen werd verhoogd. Onder nadere goedkeuring van Ged. Staten is het werk voorloopig aan den laagsten in schrijver gegund. Het polderbestuur heeft aanbesteed de levering van 800 M3. grint. Inschrijvers waren G. M. Larooij St-Maartensdijk voor f 4.74 p. M3. A. K. Hartog Scherpenisse y 5.60 J. van Dijke St-Philipsland 5.30 W. Hokke Sliedrecht 4.95 Voor het lossen werd ingeschreven door Johs. Bijnagte Lz. te Scherpenisse aan de haveo voor f 0.85 en aan den Hoogeuweg voor f 1.10 per M3. Voor het vervoeren werd ingeschreven Moor M. L. Duijnhouwer alhier voor f 2.— van de haven en f 1.75 van den Hoogenweg per M3. Toen de blinde P. Suurlaud boven aan den trap gekomen W:S om naar bed te gaan, viel hij naar beneden met gevolg dat zijn hoofd zoodanig verwond werd, dat dr. Polderman het moest verbinden. Op het kantoor van de stichting „Vrede rust" te Bergen op Zoom is als klerk benoemd de heer H. Geuze Cz. alhier. THOLEN. De Paaschdagen zijn hier kalm voorbijgaan. Er was geen muziek in de herber gen, waardoor het gejoel en gezang op straat meteen verdwenen is. Het naburige Bergen op Zoom zal van de stilte hier wel geprofiteerd hebben. We lazen in een Bergen op Zoomsch dagblad, dat, dank zij er geen muziek te Tholen was, de Thoolsche tram honderden uit het eiland aanbracht, terwijl het aantal fietsers dat Daar den overkant giüg enorm is geweest. Dat we een rustige Pasohen hebben doorge maakt zal ieder bevredigen. Jammer dat tal van winkeliers hierdoor groote schade ondervinden. We hoorden van eenige kleine winkeliers die dien dag voor eenige honderden guldens minder hebben verkocht per hoofd dan op andere Paasch- dageu, daar door het geven van muziek tal van vreemdelingen hier zijn. -- Woensdag jl. bracht het fanfaregezelschap z/Concordia" haar laatste bezoek bij zijn be schermheer en vroegeren voorzitter, op „Buiten zorg". Nadat de voorzitter de heer Moelker, in een toespraak er op gewezen had dat het gezelschap hier was samengekomen, omdat de tijd had ont broken om de aanbieding vau een aandenken in een alg. Vergaderiug te doen plaats hebben trad de directeur de heer v. d. Broek naar voren. Spr. zegde dat het hein en de werkende leden een behoefte is jhr. Van Vredenburch te danken voor alles wat hij voor „Concordia" heeft gedaan die met too'n warm hart steeds gevoelde voor de belangen van de werkende leden. Als aan denken overhandigde hij, mede namens de werkende leden van het gezelschap, aan jhr. Van Vredenburch een verguld zilveren medaille met opschrift. Jhr. Van Vredenburch dankte in welgekozen woorden voor dit blijk van belangstelling, hij zal deze medaille in hooge waarde houden. Van ieder der leden nam hij hoofdelijk afscheid, de verzekering gevende dat hij nimmer het gezel schap zal vergeten. Donkere toekomst, ook voor Tholen. In het laatste nnmmer van „Vragen des tijds" komt een artikel voor van den oud-minister Treub? die over het noodlottig feit spreekt die de lage valuta's der omringende landen beginnen uit te oefenen op ons land. Onder meer noemt hij de mossel- en oesterteelt die de gevolgen hiervan zullen ondervinden. De oesterkweekerij staat volgen» den schrijver teo doode opgeschre ven. Dit tot 1914 eveneens bloeiende en aan vele handen werkgevende bedrijf is in den oorlog ook voortdurend kwijnend geweest. Na het in treden van den wapenstilstand scheen het alsof het uit zijn nood zou worden verlostmaar ook hier heeft de daling niet alleen van de Duit- sche, maar ook van de Belgische, Fransche en Engelsche valuta, den uitvoer tegen eenigszins loonende prijzen verhinderd. De jaarlijksche oes terproductie is hier vau zulk eeu omvang, dat niet meer dan ongeveer 10 pCt. daarvan binnens lands kan worden afgezet. Het ziet er dan ook naar uit, dat ook dit bedrijf voor een groot deel zal wordeu stuk geslagen. Deze cultuur staat er zoo slecht voor dat de mosselcentrale de oesters gratis aan Duitschland heeft aangeboden, die dit aanbod moest wei geren omdat de vrachten, ook alweer door den lagen markenkoers, dit te duur maakten. Ook de mosselcultuur staat er slecht voor, daar ook zij het van den uitvoer moet hebben. Ea indien de mossel- en oesterkweekers hun bedrijf om deze redeu niet meer kunnen vol houden dan is het met de oester- en mosselteelt ;e jaren gedaan, omdat de perceelen die over het ander verkeer op den weg het rijwiel pad niet te verlaten, ook al ligt dit links van den weg. Voetgangers behooren aan de rechterzijde van den weg te loopen. Sta op hoeken van straten en op drukke verkeerswegen niet noodeloos stil. Bij het veranderen van richting hebbe men aan tegemoet- of achteropkomende rijders met hand of zweep aan te geven, welke richting men denkt in te slaan. Sla nooit een zijweg links in vlak voor iemand, die u tegemoet rijdt, maar houd in tot hij u voorbij is. Zuinigheid? Kort geleden werd een ambtenaar der Poste rijen van het kantoor te Hillegom #ter ver vanging* naar Noordwijk gezonden. Boven het gewone salaris geeft dat f 8 per dag extra. Nu moest echter te Hillegom weer een ander amb tenaar van elders geplaatst worden ter vervangigg van hem, die tijdelijk naar Noordwijk ging, natuurlijk ook weer met f8 per dag extra vergoeding. Ware het nu niet verstandiger geweest den eersten ambtenaar maar op het kantoor te Hillegom te laten en den tweeden direct naar Noordwijk te zenden? vraagt de „Nederlander" terecht. Opstanding en opstandigheid. Paschen, het feest der opstandingOok in de natuur. Weldra zitten we weer midden in de jonge liefde en in de jonge grasboter, zegt de H. P. Maar dit jaar stond het feit der opstanding in het teeken der opstandigheid. Opstandigheid is al wat de klok slaat, in politieken zin, in economischen zin, in eiken zin. Heel Europa is door dien geest aangetast. Het spreekt boekdeelen, wat als eeu korte mededeeling tot ons kwam, dat ook in ons land een steeds grooter wordende drang tot verhui zing naar een ander werelddeel wordt geconsta teerd. Een drang, die aangetroffen wordt bij personen van allen stand en beroep. Redde zich wie kan 1 luidt het parool van zoovelen, die iets te verliezen hebbeD, of die bezig zijn te stikken in den dubbelen greep van woekeraar en fijcus, zegt het blad. Het land der reuzen-dividenden en het werelddeel der reuzen- ellende wordt door heo niet meer veilig of be woonbaar geacht. Aan de overzijde van het groote water lijkt het hun veiliger en aangenamer. Daar hebben blijkbaar de woekeraars en de divi denden-jagers de grondslagen der kapitalistische samenleving nog niet zoo sterk ondermijnd als in deze gezegende contreieD. En zoo pakt menig- eeu zijn bundel en gaat op stap, of brengt al thans zijn mobiel kapitaal naar het verre land in veiligheid. Overtreding der aohfurenwet. Wetten zijn er om overtreden te worden. Zoo redeneert menigeen. De wet op den achturendag is er nog niet eens en wordt nu reeds overtre den. Of juister, men maakt zich gereed om straks, als de wet ingevoerd wordt, gemakkelijk aan de mazen er van te kunnen ontkomen. Volgens vragen door den heer Polak aan den miuister van arbeid gesteld, zouden zich du reeds vele ambachtslieden (als timmerlieden, schilders, enz.) vestigen als zelfstandige ondernemers, ten einde te ontkomen uü aan de bepalingen omtrent den arbeidsduur in collectieve arbeidsovereen- welke botsingen vermeden hadden kunnen wor- I komsten, straks aan desbetreffende wettelijke deD, wanneer men zich maar stipt gehouden voorschriften. niet geregeld, worden bevischt waardeloos worden. Men ziet een sombere voorspelling, die de heer Treub doet. We hebben te Tholen reeds dezen winter kunnen merken, wat stilstand in deze bedrijven beteekent en we gelooven dat de vooruitzichten voor dezen tak van nijverheid niet erg schitterend zijn. Het aantal der buiten Tholen werkzoekeuden bedraagt nu reeds eenige honderden, terwijl de toekomst er nu niet zoo bizonder mooi uitziet. Huurwaarde omhoog. De schatters zijn er geweest. Ze zijn rond geweest bij hen, die een eigen huis bewoneD. Die huizen zijn opnieuw geschat in overeen stemming met de thans geldende abnormaal hooge huurprijzen. Het gevolg is aldus merkt een belasting-ambtenaar op in de H. P. a. een hooger aanslag in de perioneel belasting, die onmiddellijk meer dan verdubbeld wordt door het aantal opcenten b. een hoogere rijks- inkomstenbelasting c. een hoogere verdedigings- bela9tiugd. stijging van de gemeentebelasting Gelooft men nu werkelijk, vraagt hij, dat iemand, die een „eigen" huis bewoont, een kapitalist moet zijn Vele huiseigenaren hebben een flinke hypotheek op hun eigendom. En is 't niet inconsequent, dat de regeering aan huis eigenaren huuropdrijving verbiedt en nu zelve de huurwaarde van eigen wouiögen gaat verhoogeD? Behalve de huurwaarde zal ook de waarde vau het meubilair getaxeerd worden en wel naar de thans geldende abnormale prijzen, m. a. w. wat dus een inboedel thans bij verkoop zou kunnen opbrengen. Ook de hierdoor ontstane belangrijke hoogere aauslag zal door de opcenten meer dan verdubbeld wordeu. Worden de kleine inkomens dan nooit met rust gelaten Ja, voegt de H. P. er aan toe, piepen in de krant kan niet meer helpen. Straks komt het nog zver, dat wij al ons hebben en houden kunnen afdragen ter betaling van rente en schulden voortgesproten nit verdwazing, en voor salarisseu van het steeds in omvang toenemend beambteheir. De regels voor den weg. Hoe meer er gefietst en getuft wordt en het is erg tegenwoordig hoe meer de nood zakelijkheid zich opdringt, dat men zich houdt aan de regels voor den weg. Daar wordt nog al te veel tegen gezondigd. Herhaaldelijk hebben botsingen en ongelukken plaats vooral bij druk verkeer en op boch ten, en kruispunten van straten en wegen had aan de regels voor den weg. Hier zijn ze in beknopten vorm. In 't algemeenhoudt rechts I In bochten de rechterzijde houden en niet trachten daar een ander voorbij te rijden. Bij het tegenkomen: naar rechts uitwijken. Bij inhalen: links voorbijrijden, behalve op 't rijwielpad, wanneer er alleen rechts ruimte is. Deze regels gelden ook voor rijtnigeü, karren, kruiwagens, kinderwagens, enz. Men passé op, nooit te dicht langs iemand voorbij te rijden. Moet gij liuks een weg inslaan, Neem dan steeds de rnimste baan, Gaat uw weg rechi9 van de hand, Houd dan steeds den binnenkant. Komt men nit een zijweg op een hoofdweg, dan moet men steeds het verkeer op dien weg vóór laten gaan en dns steeds achter het aan komende rij- of voertuig omgaan. Bij een kruispunt moet men dengene, dien men aan zijn rechterhand heeft, vóór laten gaan. Wielrijders en motorrijders behoeven tegen- Dientengevolge gaan ook werkgevers met hun arbeiders in werkelijkheid of in schiju coöpera tief werkeD, met het doel namelijk om de be doelde concurrentie der nieuwe baasjes het hoofd te kunnen bieden, door eveneens langer dan den voorgeschreven arbeidstijd te werken. De heer Polak vraagt nu den minister om maatregelen teneinde een en ander, waardoor de achturenwet illusoir zou worden tegen te gaan. Nog juist gepakt. In Berlijn had een Engelschman voor een waarde van ettelijke millioenen guldens briljanten gekocht, met de bedoeling ze over de grens naar Nederland te smokkelen. Een lid van de ge heime Berlijusche politie was er echter bij tegen woordig en vernam, dat de Engelschman naar Bentheim afreisde. De Berlijnsche politie is hem daarop per vliegtuig naar Bentheim gevolgd en arresteerde hein nog. juist bijtijds. Hij had reeds iu den trein naar Nederland plaats genomen. De briljanten waren in do jsjes schoensmeer ver- fa orgen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1