IERSEKSCHE EM THOOLSCHE COURANT i. 1828 idhf- Zaterdag 3 April 1920. Vijf en dertigste jaargang M< pa* irdag 27 Maart had onder groote belang- 'FQ teraardebestelling plaats van het otl Publicatie n. Firma J. M. C. POT - Tholen. BINNENLAND. MY Zomertijd. 1 - Van onze berichtgevers. eglnn loodhi Jwc kl ter b Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,25, franco post fl,325. Voor het buitenland tl.—, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. (ordering 's Rijks directe belastingen. lURGËMEESTER van Tholen maakt bekend, it kohier der Personeele Belasting no. 6 acon f' belastingjaar 1919, invorderbaar is verklaard Qro|j den Ontvanger ter hand gesteld. ■3r daarop voorkomende belastingschuldige is idretsqhi zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden adverte voldoen. {•DT«b>len, 1 April 1920. 11 j 511 April 1920 kunnen gebruikt worden: 27 van de suikerkaart voor l/2 pond soiker. heidsduur van couponnen der BROODKAAR- Voor het 132e tijdvak van 412 April, ^broodkaarten voor wittebrood, waarop geen geen nummer voorkomen zgn voor het 132e f paars gekleurd op grijzen ondergrond. den 2 April 1920. 10 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. erger UW8t( ingang vau 31 Maart is benoemd tot er van oorlog en tot minister van marine \INE e"m lailenant-Keoeraal W. F. Pop, chef n generalen staf. bedoeling is, dat later een departement ndsverdediging zal worden ingesteld. eraardebestelling wijlen burgemeester D. Kleppe. '"»|ijk overschot van de op zoo treurige wijze lOerl^ toven gekomen heer D. Kleppe, in leven jpeester van Scherpenisse. n Awezig waren het meerendeel der barge- iers en secretarissen uit het eiland, voor- f sij niet verhinderd waren, wegens andere en den gemeenteraad van Scherpenisse. baar werd onder diep stilzwijgen door een an men«chen gedragen, de begraafplaats werd o.m. het woord door den ond-burgemeester N. Polder van St-Maarteosdijk, voorzitter van de Mging van burgemeester! en secretarissen I eiland Tholen en St-Philipsland. uw uurwerken Zondagavond een uur it. 5 April begint de zomertijd. OPENBARE VERGADERING In den Raad der gemeente Poortvliet, op Dinsdag 30 Maart 1920. genwoordig alle leden. J, notulen van de vorige vergadering worden |^»rlezing onveranderd goedgekeurd. voorzitter deelt mede dat de volgende ten ingekomen zijn. Een exemplaar der goedgekeurde begroo- oor 1920. Verslagen van de Gezondheidscommissie te van de Commissie tot wering van schooi en van den toestand dezer gemeente 1919. 6 Een missive van het Weezenarmbestuur ijl inhoudende de mededeeling dat het per- liingroud, gelegen aan den Achterweg, niet gemeente in erfpacht wordt afgestaan een gemeentelijke mestvaalt met beerpot, racht zal worden dit perceel alsnog in cht te verkrijgen. Een missive van Ged. Staten dezer pro- e» waarin wordt medegedeeld dat zij bezwaar en maken om de jaarwedden van den tegen- fligen burgemeester en den tegenwoordigen taris op het voorgestelde bedrag van f1600 te stellen daar bij deze vaststelling wordt n van het toekennen van periodieke ver- igen en das ia strijd wordt gehandeld met paalde onder qo. 5 der jaarwedderegeling. i heeren M. K. Krijger en J. van Sorge 'O voor om Ged. Staten te verzoeken alleen aar wedde van den tegenwoordigen burge- g tor op het minimam van f 1600 te brengen »ct periodieke verhoogingen als in het schrij- van dat college wordt bedoeld, zoodat de taris wordt uitgesloten. Enkele leden willen oorstel aanhouden tot een volgende verga- fti®' Wor(lt echter in stemming gebracht Set 4 tegen 3 stemmeD, die van de h.h. de Graaff, E. van der Slikke en Chr. P. der Slikke, aangenomen, aar aanleiding van een circulaire van den van gemeenteveldwachters in Nederland" besloten de vergoeding vau kleediug van veldwachter vast te stellen op f 175 per ®et vervalliog van den duurtetoeslag ad f 30. Wvolgens wordt naar aanleiding van een Advert«tiënvan 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. schrijveu van den Miu. van Binnenlandsche Zaken besloten geen jaarlijksche bijdrage te verleenen oit de gemeentekas aan de „Algemeeoe Neder- landsche Politiebond" gevestigd te Utrecht ten behoeve van de politieschool te Hilversum. Het adres van den Raad van Negen van den Nationalen Bond van plaatselijke keuze, betref fende verkoop van sterken drank, wordt voor kennisgeving aangenomen. Met 5 tegen 2 stemmen, die van de heeren M. K. Krijger en J. M. van Sorge, wordt be sloten het adres van het gemeentebestuur van Schagen te steunen in welk adres de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt verzocht het daarheen te willen leiden dat de gemeentewet worde gewijzigd in dien zin, dat voor de be noeming van den burgemeester een aanbeveling van zoo mogelijk drie personen door den raad wordt ingediend. Thans wordt ter tafel gebracht een uitvoerig advies met bijlagen van de Gezondheidscommissie le Tholen inzake onteigening van grond voor woningbouw. Na voorlezing der verschillende stukken wordt breedvoerig van gedachten ge wisseld over de geschiktheid van de terreiuen en over het al of niet bouwen van woningen, zulks io verband met het vertrekken uit de ge meente van vele gezinnen. Ten slotte wordt met algemeeoe stemmen be sloten den woningbouw voorloopig te laleu rusten. Voorts wordt op voorstel van den voorzitter besloten de belooning voor het verrichten van distributiewerkzaamheden te bepalen op f 30 per maand. Bij de rondvraag van den voorzitter of nog door een der leden het woord wordt verlangd, stelt dhr. M. K. Krijger voor om gedurende den zomertijd de klok te laten luiden des morgens om 9 uur, des middags om 1 uur en des avonds om 9 uur. Dit voorstel wordt met 5 tegen 2 stemmen, die van de h.h. M. K. Krijger en J. M. van Sorge, verworpen. De vergadering wordt daarop gesloten. LANDBOUW. Door den minister van landbouw is eervol ontslag verleend aan de commissie van beroep voor de graanioleveriiig. Onder meer aan het lid C. Hage te St-Maartensdijk. Afgewezen. De Msb. verneemt uit Brussel Van Nederlandsche zijde is aan de Belgische vereenigiDg *Het Belgisch Trekpaard" een ver zoek gericht om het Nederlandsch Stamboek te erkennen, hetgeen tengevolge zou hebbeD, dat de paarden, welke in België worden ingevoerd en iugeschrevan zijn op het Nederlandsch Stam boek, ingeschreven zouden moeten worden op het Belgisch Stamboek. De Belgische vereeniging heeft het verzoek afgewezen voornamelijk, omdat zij vreest, dat de beste Belgische paarden thans bij den lagen frankkoers naar Nederland zouden uitge voerd worden. DE TWEEDE KAMER De zitting van Donderdag der vorige week werd bijna geheel gevuld door 2 interpellaties die van den heer Wijnkoop en de tweede van den heer Beumer. De heer Wijnkoop wilde weten of 't waar is dat de Nederlandsche autoriteiten geweigerd hebben zich ^net Duitsche radenauloriteiten in* zake de kolenvoorziening van Nederland in te laten. Zijn vraaglust had zijn oorsprong in zijn meening, dat zijn revolutionnaire geestverwanten verongelijkt waren en nu hoopte hij den mi nister door zijn vragen in de eDgte te drijven. Dit gelukte*geenszins. De minister v. buitenl. zaken antwoordde, dat er uit de Roer geen verzoeken waren ingekomen behalve alleen een telegram van een zeker college met verzoek om steenkolen tegen levensmiddelen te ruilen. Het was niet duidelijk van welk college het telegram kwam. Anders is er niets gebeurd. De regeering aldus de minister kan overigens alleen met bevoegde organen in Duitschland onderhandelen. Met dit antwoord vervielen de andere vragen van den heer Wijnkoop (er waren er vijf.) De heer Troelstra mengde zich in 't debat en nu begonnen die beiden, Wijnkoop en Troelstra, elkaar zooals men dat wel eens noemt af te kammen. De heer Wijnkoop was natuurlijk niet voldaan ec beklaagde zich, dat de regeering zich van de zaak heeft willen afmaken. De heer Beumer had het over de bezwaren van werkgevers en werknemers tegen de inva liditeitswet, en wilde van den minister weten of hij bereid is met ernstige bezwaren rekening te houdeu en dagzegels in te voeren o.a. voor landarbeiders, naaisters en werkvrouwen. De minister (van arbeid) antwoordde dat er reeds een wet bij den raad van state is, waarbij eenige verbeteringen worden voorgesteld. Er is een actie geweest om menschen over te halen tot de verklaring dat zij ernstige gemoedsbe zwaren hebben en die actie is op een hoogst afkeoringswaardige wijze gevoerd. Binnenkort zal de minister ook licht ontsteken omtrent de gestie (beheervoeriug) van den voorz. van den Tielschen arbeidsraad (die een goedkoop gekocht huis voor schandelijk veel geld aan 't rijk ver kocht zou* hebben.) Nu reedi zei hij dat uit zijn mededeeÜDgen blijken zal, dat ook hier weer door absoluut onware en scheeve voorstel lingen een campagne tegen de raden van arbeid is gevoerd om deze in een verkeerd daglicht te stellen. In weerwil van deze rede van den minister hield de heer Hermans vol, dat sommige ar beidsraden letterlijk met het geld gesmeten hebben, en de heer Duijs jnichte het toe, dat de minister pal staat tegen de gemoedsbezwaren, in welk verband spreker 't optreden van Ds. Kersten te lerseke, die in ziju brochure zuiver revolationuaire propaganda voor gemoedsbezwaren voert, sterk afkeurde. De heer Beumer had ook gevraagd de risico overdracht gemakkelijker en ruimer te maken. De minister beloofde dit te zullen overwegeö. Vrijdag werd, zooals verwacht werd de duurtewet verworpen" met 46 tegen 33 st. Daarna werd de wet op de pensioenverhooging afgemaakt. Er waren amendementen om de verhooging van 40 op 50 te brengen, maar de minister wees die af. Als de Kamer zulk een amendement aannam zon bij de wet intrekken. Daarvoor zwichtte de Kamer en trok de amendementen in. De wet werd met 70 tegen 3 st. aangenomen. Nog werd na eenige discussie de marine- begrooting 1920 en 't ontwerp tot afbouw der kruisers Java eu Soematra aangenomen, waarna de Kamer tot 13 April met verlof naar huis giog. ST-ANNALAND. In de jl. Woensdag ge houden vergadering van den Gemeenteraad, waarbij de heer J. van Houdt afwezig was, werd o.a. medegedeeld dat door Heeren Gedeputeerde Staten was goedgekeurd het Raadsbesluit van den 28 Februari jl. tot aankoop vau grond voor woning bouw door particulieren. Met algemeeoe stemmen werd besloten, geeD adhaesie te verleeoen aan het adres van den Bond van Plaatselijke keuze in zake het voorstel Rutgers e.a. en mede om geen subsidie te ver leenen voor de stichting van een model politie school te Hilversum. Medegedeeld werd het verslag vau de Gezond heidscommissie in 't Eiland Tholen, van de Commissie tot wering van schoolverzuim en van de Volkshuisvesting in de2e gemeente. Nog werd besloten het presentiegeld der Leden van de Commissie tot wering van Schoolverzuim te verhoogen met f 20 en te brengen op f 80. Aan den heer C. Kabbedijk, onderwijzer met hoofdacte, aan de O.L. school alhier thans als zoodanig benoemd te Numansdorp, werd opzijn verzoek eervol ontslag verleend met ingang op 1 April a.s. Eveneens werd op zijn verzoek aan den heer J. Polderman, met ingang op 1 Juli a.s. ont slag verleend uit zijne betrekking van Secretaris dezer gemeente en wel op de meeat eervolle wijze en met dankbetuiging voor de vele en langdurige diensten door hem in die betrekking bewezen. Bij de rondvraag vroeg de heer Elenbaas inlichtingen waarom in deze Vergadering nog □iet behandeld wordt het voorstel tot evenredige schoolgeldhefiiug, waarop de Voorzitter mede deelde dat dit niet kon, omdat alle gegevens nog niet bijeen waren. De heer Goedegebnure vroeg het recht om van de verschillende ingekomeD stukken vóór dat die in een Raadsvergadering behandeld worden inzage te nemen, waarop de Voorzitter hem er op attent maakt dat dit recht reeds bestaat en de leden steeds het recht hebben ter secretarie daaromtrent de noodige inlichtingen te vragen. Aan het eiud der Vergadering nam de Voor zitter nog het woord om in herinnering te brengen dat deze Vergadering door zijn verleend ontslag als Burgemeester, de laatste zal zijD waarin hij als Voorzitter fungeert. Hij heeft ruim 28 jaar de betrekking als Burgemeester waargenomeu en naar zijn overtuiging de belangen zoo goed mogelijk gediend. Hij slaat een terugblik op al hetgeen onder zijn bestaur met medewerking van deu Raad is tot stand gekomen en brengt een oprecht woord van dank aan het College van Wethouders en den Raad vcor de mede werking, die hij steeds heeft mogen ondervinden en voor de goede verstandhouding die er steeds heeft mogen heerschen. Ook den Secretaris dj^fe hij hartelijk voor den steeds door hem verleenden steun. Trouw heeft deze hem terzijde gestaan in de moeilijke jaren die doorgebracht zijn. Ook de andere gemeente-ambtenaren, inzonderheid den 82-jarige gemeente-bode brengt hij een woord van dank voor hunne plichtsbetrachting. Nimmer heeft hij over hen te klagen gehad en spreekt den wensch uit, dat ook zijn opvolger de belangen der gemeente zal bevorderen, zooals hij dat heeft trachten te doen. Door den ondsten Wethouder den heer Polder man, wordt den scheidenden Voorzitter dank gezegd, vooral 't geen hij in zijne betrekking heeft verricht, terwijl ook de heer Quakkelaar hem hulde brengt en uitvoerig bespreekt al wat onder zijn bestuur is tot stand gekomen. Ook de heeren Heijboer en Goedegebnure spreken waardeerende woorden, terwijl de Secretaris hem dank zegt voor zijn voorstel om het door hem gedaan verzoek om ontslag zoo eervol te verleenen. Hij dankt ook hem hartelijk voor de medewerking die hij steeds heeft mogen onder vinden en voor de prettige samenwerking, die heeft plaats gehad. Met nadruk wijst hij er op dat de verhouding niet is geweest als Burge meester tot Secretaris maar als vriend tot vriend. Met dank aan de sprekers en met den wensch dat de geuite wenschen in vervulling zullen mogen komen, sluit de Voorzitter daarop de Vergadering. SCHERPENISSE. Toen de huisvrouw van A. R. de deur uitkwam en de straat overstak, kwam er een motorfiets, die haar aanreed, met gevolg, dat zij kwam te vallen. Geneeskundige hulp moest worden iugeroepen. OUD-VOSSEMEER. Het aantal kiezers voor de Tweede Kamer bedraagt thans 1052, zijnde 527 vrouwelijke; voor de bedraagt het 1040 en voor 525 mannelijke en Provinciale Staten den Raad 1015. STAVENISSE. alhier is gekozen Door het hoofdstembureau verklaard als lid van den gemeenteraad de heer L. C. Potappel, ter voor ziening in de vacature C. L. Potappel en noodig door het bedanken van deu heer J. A. Dorst Czn. Donderdagavond had alhier plaats de openbare eindles van den 2-jarigen 1 ndbouw- wintercursus, gegeven door de heeren Oudesluijs en Buijze aan een 10-tal deelnemers. Aanwezig waren de heeren Hofstra, Rijkslandbouwleeraar, Burg. en Weth., de leden der Commissie van Toezicht en eenige belangstellenden. Alle leer lingen toonden met vrucht den cursus gevolgd te hebben, zoodat aan allen een diploma kon worden uitgereikt. De oudste der leerlingen dankte allen en bood den onderwijzers een passend huishoudelijk cadeau aan, IERSEKE, Een joDgeling hier, wiens gedrag nogal wat te wenschen overlaat vroeg verleden week aan zijn ouderen, solider broeder een Rijks daalder ter leen, doch dit werd geweigerd met den raad Ga naar Rotterdam din hoef je niet te leeuen. Laatst bedoelde broeder, die trouwplannen heeft, had een spaarpot met ruim f 100 welke bij zijn moeder in een kast geborgen was. Maan dagochtend 11. waren de spaarpot en de jongste broer verdwenen en sedert heeft men ondanks uasporiugeu van de politie van geen van beide iets meer vernomen. la de Dinsdagavond gehouden eenigszins drukker dan gewoonlijk bezochte jaarvergadering van de Gr. Kr. Ver. Ziekenzorg werd de door de kascommissie te voren nageziene eu in orde bevonden rekening goedgekeurd roet een goed slot van f 283,635. Inkomsten f 1291,35, uitgaven f 1007,715. De contributiën bedroegen f 232,25 de vrije gitten f 417. Verder bleek uit de rekening en het verslag dat aan 15 herstellende zieken 2159 L. melk en aan 7 andere 125 K.G. vleesch was verstrekt dat het ledental met 34 steeg en dat voor f 72.44 aan nieuw verplegingsmaterieel werd besteed. Voor niet zoogeode moeders werden tegen ver- miuderdeu prijs gummispenen beschikbaar ge steld. Er werden 100 brochures over Bestrijding der Tuberculose verspreid. In een vorige vergadering was een stem op gegaan om de voedselverstrekking af te schaffen doch dit werd niet aangenomen. Het jaar 1919 was voor Ziekenzorg een jaar van opleving.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1