ij. VOLLE- ONTVANGEN! Steenbergsche Auto-, Motor- en Rijwielhandel. k i-Hoest HEEREN-, JONGENS- en KINDERKLEEDING voor het a.s. Voorjaarsseizoen. Stalen worden op aanvraag gaarne toegezonden. Broedeieren Firma Jan Dieivcrst. J. M. SCH ETTERS, Wenscht U .PUROLZEEP. EFFECTEN, BANKZAKEN, COUPONS, RIJWIELEN Sierlijke So-Easy FRANS ADRIAANSEN Y MARIAHOEK BERGEN OP ZOO Bijzonder fraaie en uitgebreide keuze Elegante modellen. Keurige afwerking. Voordeelige prijzen. Zie onze uitstallingen. Zie onze uitstallingen, j oor onze afdeeling KLEEDING NAAR MAAT hebben wij een groote voorrai stoffen in de nieuwste dessins én kleuren. COUPEUR OVERAL TE ONTBIEDEN. NATIONALE BANKVEREENIGING Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f7 500.000-- D E P O S I T O'S voor I jaar fixe a 4 pet. Gelden op dezen termijn gestort, zijn na een jaar, mits driemaanden vooruit opgezegd weder beschikbaar. Niet opgezegd zijnde, wordt de post stilzwijgend op dezelfde voorwaarden voor een jaar verlengd. De rente kan per halfjaar worden ontvangen bij ruim 90 kantoren in Nederland, tegen inwisseling van coupons, die bij storting der gelden worden verstrekt. Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder denieuwtse soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en vier vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMMERS WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE VOORRAAD. BELIST ZEER LAGE PRIJZEN 40 24595 Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. 319. een Harley Davidson-, Indian-, F. N. of Emblem Motor of OVERLAND AUTOMOBIEL? Deze leveren wij uit voorraad. Concurrentie onmogelijk. Vraagt prijs of bezoekt ons magazijn. P. HOENDERVANGERS Co., Telefoon 30. STEENBERGEN. 54 25513 Stoomwasscherij „De Zoom" m HAARUITVAL? m VAN HEEL Co., THOLEN. 36 9937 Stoom-Pianofabriek FIRMA ANTOINE MES, Heden ontvingen wij een prachtige SORTEERING Zie étalage. Molstraat 5—7. BERGEN OP ZOOM. 12472 goud, doublé of nikkel. Van derOuderaa, Belangrijk bericht. verkoudhf Anga-bonb A n g a-sir Doordat wij ons in verbin ding hebben gesteld met de grootste fabrikanten en im porteurs, is het ons mogelijk vanaf heden tegen de meest concurreerende prijzen te leveren. Een proefbestelling zal u dat bewijzen. 25 23681 FIRMA THOLEN. Tel. 20. W. J. BOOGAA i8te klasse Ma behangsel pa 12 VITRAGES, Vloerzeilen, Vloer I 48 24074 De 5 0/Q Pandbrieven der Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee, zyn verkrygbaar tot den koers van 97 °/q. Het bedrag der Pand brieven is in 1919 vermeerderd met 1 milJiocn 140 duizend gol den. In omloop is thans voor byna 8 tnillioen 8 honderdduizend gulden. 15 20167 Je adres voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en M ASTIEKBEDEKKING. BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desiufecteermachines eiaen electrisohe, installatie voor lichtkracht eo electrisohe bleekme- thode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eeoe hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prgscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. Wa8cht Uw hoofd met Zij reinigt de hoofdhuid van schillers en roos, bevordert haargroei, geneest haar uitval en maakt het haar zacht en glanzend. Prys per stuk 90 cent. 17 26905 Bij Apoth. en alle Drogisten. Zie verkoopadressen in dit blad bij advertentie MIJNMARDT'S geneeskrachtige tabletten Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden üt DEPOStTO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDJETEN en REKENING-COURANT met cheque en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbaar.) Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKO MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlaodeche Maatschap pijen als op Beurspolis Verhuren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzouderlijke couponkamer). Kantoor geopend 912Vj en 15 unr. Des Zaterdags vau 98 uur. MIDDELBURG. Goedkoopste adres voor: PIANO'S, AMERIKAANSCHE- 14 en KERKORGELS. 4035 Vraag geïllustreerde Prijscouranten Agent voor Tholen en omstreken de heer C. LABAN, organist. Vijf jaar degelijke garantie. van PATRIJS LEGHORNS, 25 cent per stuk, bij A. GOEDEGEBUURE, Oud-Vossemeer. 7 25869 Telefoon 171. 20 Vervangt uw BRIL door eeD Vakkundige monteering en gc- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 Neemt bij beginn hoest en verkoudhe u zeil en Uwe k Deze helpen spoedi voorkomt dan, dat i en koude zich op i vastzetten. Per doos 50 en 9 Gebruikt echter b ouderden en hart vastzittenden hoest, chitis, alsmede bij en slijmhoest deren 37 Deze siroop zuivert de de taaie slyraen welke diepere luchtwegen he gezet. Prijs per flacon LBij Apoth. en Dro Zie verkoopadresst dit blad bij adver MIJNMARDT'. fM«ukracbll(« lab Beleefd aanbevelend, in Machinerieën te POC levert alle soort; voor LANDBOUW ei BEREIDING als: Dors Rosmolens, Treebruggei ders, Pee- en Meelmolei ploegen, Melkontroome Tuimelkarns, Rooinvate: ben, enz. Alles op pro: werking. HANDEL IN DRAINE Bosohstraat 27, Bergei Ontvangen de nieuwst) Vertrouwde bediening prijzen. MELK KEEPEN N.V. CAHEN'S KleedingMij.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4