4 F SUIKERBIETEN Motor- en Rijwielhandel C. La"ban, Tholen LRMONICA- tabletten Café-Restaurant. kuiperijT" jrkoopingen MGD HOUT, LBtlèrkooping J, 0| Tholen. SIGARENFABRIEK SOLIEDE Mijnhardt's tabletten. f 18,75. Bloedarmoede, [Zenuwachtigheid, van mijn Rijwielbanden en Rijwielonderdeelen. Reparatie-Inrichting. 269li MATH. GEUZE, Kerkstraat, THOLEN. verkoopen: vet Spek f 13,75. RED der Toekomst Boterhamworst Rookvleesch Rheumatiek, fïlaagzuiir, Hoofdpijn Waarom hoest gij nog? Hoest - Verkoudheid - Keelpijn worden door ons gecontracteerd tegen den hoogsten prijs en met de meest gunstige conditiën. Zij, die in aanmerking willen ko men voor agent, worden verzocht zich te wenden tot ons bijkantoor in hun omgeving. 4s WAT WETEN VELEN NOG NIET Bij A. P. M. VOETS Tholen A. P. M. Voets, Tholen. Bekwame TIMMERLIEDEN Keukenkachels vanaf f 18.75, O. J. CONTANT, Spaansche Griep? SANGUINOSE HOTEL YVILLIAM" J. F. Bernaards. SUIKERBIETEN Knipwerk. BR00TE PARTIJ "n:LEN EN HUISRAAD 's arj ë6D0 iek verkoopen 30 jaar goede Een sinds ingevoerde op geheel het eiland Tholen, wenscht te Tholen aan winkelier sigaren in depot te geven, tegen nader overeen te komen condities.* Brieven met uitvoerige in lichtingen, ook waarin nu winkel wordt gedreven, wor den ingewacht onder letter no. 25891 bureau dezer conrant. geven van orgelles en het stemmen van piano's. geneeskrachtige Reeds vanaf heden, worden reparatiën aan Rijwielen en Motoren, verricht op „Buitenzorg" Postweg. tfd. ZEER GOEDE NIEUWE Dbouwmachines en JmTUIGEN van beste ^KWALITEIT ALS Zeegras Kapok-Matrassen Prima Stroomatrassen M. M. C. HAAUER - Tholen. Zuiverend - aromatisch - onschadelijk ZEEUWSCHE VOEDER- EN KUNSTMESTHANDEL, voorheen S. M. B00GERD, MIDDELBURG. wordt Uwe machine goed gerepareerd met vooruit opgaaf van kosten. gevraagd, minimum loon 50 c. per uur. 10 25896 WALPOT &0IJKSLAG, Tholen. Weder ontvangen een rijke sorteering Gegoten, zwart en wit geëmailleerde voorradig de echte „Kiipperbusch" fornuizen. Stationsstraat 2, BERGEN OP ZOOM. Kerkstraat Tholen. Telef. no. 24. Stalling voor Paarden, Vee, Automobielen, enz. Veebascule 1 met verhoogden prijs en vrij zaad. 26914 A. JANSEN Gz., Tholen. P. C. HAGENAARS-NELIS, aren rwaarder M. C. VAN te Tholeu zal, ten ver- de Firma VAN DER Klunderft, aan de havem Doemen plaatsen, telkens iags 107, uur, jliek verkoopen: nsdag 31 Maart 1920 i St-Annaland, iiSjdag 2 April 1920 kerk t Oud-Voasemeer 26920 dag 3 April l920teTholen. B' |rwaarder M. C. VAN B te Tholen, zei op \G 30 MAART 1920, daga om twee nar, in de ^atte#n M. T>D Noort, Markt ji publiek verkoopen ipen en een haan en een Bschoppen. 27 26919 l, buffetkast, tafel», atoelen, thilderijen, ledikanten, n, tobben, aardewerk, hetgeen meer zal treild. ,ke goederen kannen worden t, en daarvan opgave te genoemden deurwaarder. l, DnnetKasi, taieia, schilderijen, led: D,jet toebehooren, Jwielen, glas- en aar ren en hetgeen t otaris n zal. te na evesl I. leeal Cara lee» t a» F. A. SMITS zal, ENSDAG 7 APRIL a.s. n. om 10 uur precies ten verzoeke van den heer ADRIAANSEN, op zijne n de Vierhoeven onder in MAGAZIJN van Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN voor Brnggen, Sluizen, Gebouwen, SLUPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT. Stationstraat Bergen op Zoom. 26 beveelt zich aan tot het 7 NATUREL 4 el lang en 3 el breed met blauwe, groene of goudrand voor Biecht» rugpijn, zwakte, daizeligheid, bleeke gelaatskleur. Gebruik hiertegen Mijnhardt's Staaltabletten. Deze dienen lot algeheele verster king van bloed en lichaam, verbe teren Uw eetlust en geven een gezonde gelaatskleur. In doozen vanaf f 0.90. onrust, gejaagdheid, overspanning, 5 slapeloosheid, examenvrees, prikkel- H baarheid. Gebruik hiertegen Mijnhardt's Zenuwtabletten. Deze tabletten kalmeeren in hooge mate en nemen de gevolgen van overspanning weg. 80 Per koker 60 ct. 26906 ,n- bestaande uit IDE HAVE: 6 werkpaarden tot 3 jaar en 4 jongere n. 286 stuks hoornvee, 2 vette 40 kippen en hanen en N VOERTUIGEN Een 4- tilbury, een 2-persooos- '.Vty boerenwagens en 4 aard- ivPOUW-MACHINES als: lezine-motor 5 P. K. met rechtstroo-dorsch machine, in, (naaimachine, snijma- aanbreker, bietensnijder, met Victoria-karn, ploegen, idmachine. Ralle landbonwgereed- paardentuig enz. ELQOEDEREN. en Vee worden om 1 nor 50 26913 ooping vangt aan met de lederen. inde koopers moeten borg f voorzien zijn van een bewijs van gegoedheid, ag 1 Dec. a.a. Posten tot 8.— contant. H. PERÈE, notaris te Bergen zal in het OPENBAAR enderdag I April 1920, middags 12 uur in hotel te Bergen op Zoom voor icipalen 27 26894 Bacbines voor motorkracht, 6 T» voor zaaiuiacbino», Zaai- 6», Maaimacbines, Giervaten 'ftltP '*'er, Bieten&nijder», 100 l®'ïnen, Stroohakselsnijders, enz. ing daags voor den verkoop. |A|Jdag 15 Mei 1920. 90 cent per 5 ons. Aanbevelend, A. JANSEN Gz., Tholen. ap» VLECHTWERK, DRAAD- 5498LS en PUNTDRAAD en IEN, leveren wij tegen LAGE SN. 8 26924 m HAAUER, THOLEN. Dit zijn ZEER STERKE KAR- PETTEN welke wij met vertrouwen kanoën aanbevelen. Bestelt spoedig, daar deze niet meer zijn na te le veren. KARPETTEN rood met zwart en gekleurd in prijzen vanaf Groote voorraad gebloemde Tapis Beige KARPETTEN in alle maten. Engelsche VLOERZEILEN prach tige dessins tegen coucurreerende prijzen. in alle maten. uitsluitend handwerk tegen lageprijzeu. Vraagt onze Stalen van TAPIJTEN welke wij tegen scherp coucurreerende prijzen leveren. Het goedkoopste BED is het heerlijke gezonde ligging wat veel goedkooper is als een Veeren Bed. Prijzen vanaf f45, Aanbevelend, 44 26925 a 18 cent per ons. a 38 cent per ons. 9 26916 A. JANSEN Gz., Tholen. jicht, koude en pijn in de ledematen, ischias, spier- en gewrichtspijn, aan- gezichtspijn, pynen van allerlei aard. Gebruik hiertegen Sanaperin-tabletten. Deze werken pijnstillend en genezend. Per koker 75 ct. 8 worden verwijderd door Mijnhardt's Laxeertabletten. j P»egelen den stoelgang, zyn bloed zuiverend en verdryveb uitslag. Per doos 60 ct. I— maagpijn, maagwater, oprisping, geen eetlust, slechte spijsverteering. Gebruik hiertegen 9 Mijnhardt's Maagtabletten. 9 Per koker 9 r 3 Mijnhardt's Hoofdpijn-tabletten. 9 Stillen spoedig de hevigste hoofdpijn. Per koker 45 ct.j| Verkrijgt), bij Aporb. en Drogisten. I Te Tholen bij L. G. van Zalt- 1 bommel, te lerseke A. M. Steketee, te Scherpenisse G. Hartog-Keur. Koop toch dadelijk een doosje LIA-tabletten bij 25278 De LIA-tabletten znllen Uw hoest dadelijk temperen. Uw ontstoken slijmvliezen geuezeo. 78 Prijs 75 cent per doosj 26909 Waar men zijn NAAIMACHINE VERTROUWD kan laten maken De vracht wordt voor de helft vergoed. Ook NIEUWE NAAIMACHINES van elk fabrikaat kannen door mij geleverd worden. Oude machines worden tegen de hoogste waarde ingeruild. 26917 42 Aanbevelend, 03 ïO Hebt gij kennis gemaakt met de Dat is niet meegevallen? Maar maakt dan nu ook kennis met de Dat zal U «el meevallen! De krach'e i die door de Spaan sche Griep zijn ondermijnd worden snel er. volkomen hersteld door de S-inguinose. - Sanguinose kost per fl f '2. 6 fl f 11.—12 fl f21.—. VAN DA.VI Co., De Riemerstraat 2 c/4. Den Haag. Te verkrijgen bij alle Apothe kers en Drogister. 30 17650 Te Tholeu bij L. G. v. Zalt- bommel te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroon Apoth. 28 26927 VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOP te Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prys, datum aanvaarding enz. door 10 25311 M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. Aanbevelend, 20 19636 Ondergeteekende koopt Zaaimacbine beschikbaar. 10 Levering en reparatie va allen soorten Voorhanden Wasch- eu Spekkui- pen, Stamptonnen, Plant- en Sier- kuipeD, Emmers, Boteilobben, Pri- vaaltonnen, enz. Degelijk en vertrouwd adres. Beleefd aanbevelend, KUIPERIJ en FUSTHANDEL. 20 Telefoon n. 258. 25829 BERGEN OP ZOOM

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3