1 LIPS Advertenties. o N d e r w u s. Stations-Koffiehuis, Broedmachines en Kunstmoeders, Keukenfornuizen E. 0ELBERS Houten 2-persoons LEDIKANTEN Brandkast. R.C. tweede meisje Dames-handwerkeif H. G. v. Kroon. Ingezonden Stukken Burgerlijke Stand. Kerknieuws. Marktberichten, NIEUW Café Réstaurant, L. P. A. OOMS—ianssens. vanaf f 19, KAPPER Brugstraat THOLEN Patrijs Leghorn kuikens, L. 5. YAH ZAETBOMMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. J. Elenbaas, Poortvliet. M. M. C. HAAIJER Tholen. Gez. BAGGERMAN De Homoeopatische Geneesmiddelen een drietal schilderijen van een spoorwegempla cement naar zijn woniDg vervoerd hebben en maakte een afspraak met den chauffeur van een Kist-auto, dat hij de schilderijeu vervoeren zou. e stakers kwamen er achter en hielden de post-auto aan, waarbij ze een dreigende houding aannamen. Tenslotte werden de schilderijen, waaronder een ter waarde van f 20.000, naar •en politie-bureau gebracht. Werkwilligen aan den arbeid. De toestaüd wordt weer iets meer gespannen, waaraan het besluit van de werkgevers om het werk door werkwilligen te doen hervatten, wel niet vreemd zal zijn. Zooals men weet, hadden de Scheepvaartvereenigingen na de eerste stakiugs- week ook het werk voor werkwilligen stilgelegd. Wsar zich echter den laatsten tijd veel werk krachten van bniten aanboden, willen zij thans weer den arbeid aanvangeö. Zoo werken bij de Kon. Ned. Stoomb. Mij. van gister af ongeveer 200 man, terwijl voor de Scheepvaartvereeniging Zuid een 600 man aan het werk zullen gaan. Begrijpelijk is, dat dit bij de stakers ver bittering wekt. Zij hebben reeds in een aantal woningen van werkwilligen te Amsterdam de ruiten ingeworpen, terwijl ook weer gevallen van mishandeling en molestatie van werkwilligen voorkomen. Tot nog toe gelukkig niet van ernstigen aard. Politie en marechaussee moeten echter meermalen krachtig optredeo. De woelingen in Duitsohland. Hoewel de toestand sedert de afgeloopen week aan het vei beteren is voor de wettige regeering in Duitschland is de lucht toch nog niet van alle onweerswolken bevrijd. Inplaats van het monarchistische gevaar moet de regeering thans het communistische gevaar bestrijden. Volgens de deze week ingekomen berichten is er op verschillende plaatsen hevig gevochten en de spartaciers hebben zich niet erg menschelijk betoond als zij krijgsgevangenen maakten. Zij sneden de regeeririgssoldaten gewoon den hals af, terwijl de gewonden die hen in handen vielen werden gemarteld. Het industriegebeid aan de Roer, is geheel in handen van de commuuistieche troepen, die reeds bedenkelijk dicht de Nederlandsche grenzen naderen. Zij moeten beschikken over een macht van 100.000 man alle goed uitgerust en bewapend. Essen, Dortmuud. Bochum Elberveldt, Barmen, Hagen, Qberhauseo, Dusseldorf, heel Roer- en Rijngebied is in hun banden. Er ziju reeds onderhandelingen aangeknoopt met de wettige regeering, doch deze leidden tot geen resultaat en nn valt er dan een strijd te wachten die met de meeste hardnekkigheid zal worden gevoerd. Dit blijkt wel uit de uit lating van een arbeidersvergadering te Essen, waar de leiders verklaarden dat ze pas aan het begin staan van een harden strijd en indien men den stryd te Berlijn zal winnen dan kan worden overgegaan tot de uitroepiug van de Raden republiek dat het volk van zijn lijden zal verlossen. Er wordt hard gevochten om den spoorweg naar Nederland in handen te krijgen. Levens middelen zijn er in dit gebied van Duitschland niet en in afwachting op succes zijn er reeds onderhandelaars naar ons land gekomen om toe zending van levensmiddelen in ruil tegen de voor ons onontbeerlijke steenkool. Onze regeering denkt er niet over om te onderhandelen met nevenregeeringen en heeft te kennen gegeven dat er alleen wordt onderhandeld met de officieele Duitscbe regeering. Dat onze regeering niet blind is voor het gevaar dat een naderen van de Bolsjewistische troepen voor ons land heeft, blijkt reeds uit het bericht dat ieder oogenblik bet moblisatie- bevel voor 3 lichtingen militie kan worden af geroepen om onze grenzen te beschermeo. Laten we bopeu dat het zoover niet zal korneu. De Duitsche regeering heeft strenge maat regelen genomen om de schuldigen aan de revolutie te straffen. Gebleken is reeds dat generaal Lüiendorff de hoofdleider is geweest. De draadlooze verbinding met Indië. Nu al eenige maandeu lang wordt in ons land alken dag geregeld *de stem van Indië" gehoord. De draadlooze verbinding is tot stand gekomen. Peg Peg Peg d Pkx Pkx Pkx.... zoo luidt, tegt het Hbl., de stem van Indië, wanneer het aet moederland roept. „Het ontvangstation op de Sambeeksche beide wordt geroepen door het zendstation op den top ran den #Mslabar", ziedaar de vertaling in het Nederlandscb uit het radiografisch, dat op ge zette tijden door den ether wordt gestooten. En sinds einde November is Iudië's stem niet meer die eens roependen iu de Brabantsche zand woestijn. Bijna zonder dat de buitenwereld er notitie van nam is het ontvangstation te Sam- beek (in den oosthoek vau N.-Br.) voltooid. Thans is het dan zoover, dat Indië er wordt gehoord en verstaan. Het mag merkwaardig heeten, dat er betrekkelijk weinigen zijn, die het weten. Maar binnen enkele maanden zal de naam Sambeek, het Brabaoteche dorpje waarvan men voorheen amper het bestaan kende, ver over de grenzen bekend worden als die van 't groote Nederlandsche station voor radiotelegrufisch we reldverkeer. Hij is het reeds eenige weken geleden al vroeg Amerika uf Sambeek niet bereid was, zijn telegrammen te nemen „Nog even wachten", kabelde Nederland terug, y We willen graag, maar onze Hughes-toestelleo ziju nog niet gezet. Maar dhn...." Amerika ging voor, en anderen zullen volgen. Een wereldreputatie zal Sambeek krijgen. Want, al is men bij de inrichting uitgegaan van het denkbeeld een verbinding met Indië te scheppen, onafhankelijk van bet buitenland, uit den geheelen opzet blijkt ten duidelijkste dat men de taak van het ontvangstation daartoe allerminst wil beperken. Het zal tevens bestemd zijn, om een eerste plaats in te nemen bij het radiografisch verkeer met de overzeesche landen in het algemeen. Voor het seinen naar Indië wordt, zooals men weet, op de Veluwe bij Kootwijk, een zendsta tion gebouwd. Maar bij een zoo uiterst krachtig werkend zendstation als voor bet seinen naar Indië uoodig was, moest men, wanneer gelijk tijdig ontvangen eu seinen mogelijk wilde blijven, een afzonderlijk sein- en ontvangstation projec- teereD. De afstand tusschen beiden moet, wil men met vrucht storende invloeden van het sein- of het ontvangstation opheffen, minstens nog zestig kilometer bedragen. Derhalve moest men voor het ontvangstation minstens 60 K.G. benoorden of bezuiden Koot wijk een plok kiezen. Het noordelijke punt, ongeveer 't eiland Schokland iu de Zuiderzee, was niet goschikt en zoo kwam men op de Brabantsche hei bij Sambeek terecht. Daar verheffen zich thans de zeven houten torens, alle 62 meter hoog, en zij dragen nu de hoogste der drie antennen (ontvangtoestellen) die ter hoogte van zestig Meter over een lengte vau 800 M. ter weerszijden van den midden- mast is uitgespannenvijf geleiden bovendien nog de midden-antenne, 4-2 M. boven den grond. Vier palen dragen eindelijk de laagste antenne, 20 M. boven de heideplaggen. Door de bijzondere installatie is het mogelijk b.v. Indië en Amerika tegelijkertijd te hooren. Eu men is iu staat om zeer snel het gehoorde op te nemen. Een geoefend marconist kan een opneemsnelheid bereiken van hoogstens 25 woor den per minuut en eeD seincapaciteit van hoog stens twintig. Eeu machinezender, die in staat is per minuut gemakkelijk het tienvoudige te verwerken, kan onmogelijk op gehoor worden opgenomen. Door middel van lampversterkers kunnen nu de ontvangen signalen zoo krachtig worden gemaakt, dat zij in staat zijn zich in te krassen in een wasrol, als van een vroegere phonograaf in diens eerste ontwikkelingsstadium. Dit heeft men op Sambeek toegepast en zoo vindt men in de ontvangzaal Daast elkaar twee toestellen als phonographen zonder hoorn. Ge durende de ontvangst laat men eeu der beide loopen, om, zoodra de wasrol is volgekrast, het tweede apparaat in te schakelen. De rollen worden doorgegeveu naar een kamertje, waar men ze rustig laat afioopeD, zoodat een telegrafist ze gemakkelijk kan bijhoudeD, en hun bericht uo- teeren. Dan worden ze iu een rol-archief ge borgen of door afslijpen voor nieuwe diensten geschikt gemaakt. Voorloopig worden van nit Indië alleen nog regeeringstelegrammen verzonden. Alle mededee- lingen voor het departement van koloniën te Den Haag worden thans langs dezen weg over gebracht. Als iets niet duidelijk is, kau het per kabel worden nagevraagd. Maar wanneer de officieele berichten door Indië zijn afgegeven, gaat men aau 't oefenen en proefnemen. Met het doel aan elkaar en aan de toestellen te wennen, opdat de verbinding steeds duidelijker zal worden. Eerst later, wan neer men zich volkomen zeker weet, zal men ook voor anderen dan de regeeriüg gaan werken. Te Utrecht zijn geslaagd als Gedipl. Rijks hoefsmid, Corn. Gebraad, Tholen en Adr. C. Gebraad, Stavenisse. Tholen. Bij de gehouden examens der R.N.L. zijn toegelaten tot de Voorbereidende klasse Marie v. d. Velde, Greta Vis, Keetje Smits, Karei vaD Egmond, Jan de Korte, allen te Tholen. Cornelis Bolier, Poortvliet. Izaak Gaakeer. St- Aunaland. Mariuus Groenewege, Scherpenisse. Corneli9 Vermeulen, St-Maartensdijk. Toegelaten tot de le Klasse: Kaatje Deurloo, Jaanlje Goo9?en, Pietje JanseD, Gesien Lanting, Mina van de Zande, allen te Tholen. Krioavan Houte, St-Filipslaud. Piet de Haan, St-Maar- teusdijk. Cornelis de Witte, St-Anoaland. Voor den inhoud van ingezonden stukken is de Redactie in geenerlei opzicht verantwoordelijk, terwijl door opname volstrekt niet bljjkt dat zij met den inhoud instemt. Westmaes, 22 Maart 1920, M. de R. Mag ik, naar aanleiding van eeD ingezonden stulc d.d. 11 Maart '20 voorkomend in Uw blad, ook eenige plaatsruimte, om eens behoorlijk recht te Zetten wat een Middenstander daar, mede aan mijn adres, op ergerlijke wijze heefl scheef getrokken, zij het dan misschien ook op grond van valsche ge gevens. Wij propagandisten, die ijveren voor de rechten en de belangen onzer Landarbeiders, mogen ons toch al niet in bijster veel waardeering verheugen van de zijde der werkgevers en vele middenstanders, en als dan daarbij nog komt een middenstander een persbericht lanceert, hebben .'e de strekking om ons als Wijnkoopianen aan de kaak te stellen en het voorstelt alsof wij de werkelijk al te dolle raad gevon aan de arbeiders „jongens laat de midden standers maar fluiten naar hun geld dat ze krijgen van je, dan, ja dan M. de R. moet ik grijpen naar (le pen om een dergelijk bericht lo logenstraffen. Ik verklaar dan ook ronduit, nooit of te nimmer iets dergelijks te hebben gezegd, noch in Oud-Vos- seraeer noch ergens elders, en ik kan hier namens mijn R.K. collega Loerakker ook verklaren, door hem zooiets ook niet gezegd is. Bovendien kan ik niet zeggen dat dit stukje ge tuigenis aflegt, wat haar verdere strekking betreft, dat deze middenstander anonymus een recht begrip heeft van de taak en de beieekenis der propagan disten. Als hij toch zegt dat, als de heoren propagan disten meenen, de arbeiders hier te weinig verdienen wij dan een beroep moeten doen op die menschen, die wegen en straten onveilig maken met auto en motorrijwiel en inkomens genieten van 25 duizend gulden, dan zou ik hem willen opmerken de gang van zaken als volgt is niet wij meenen dat de ar beiders te weinig verdienen, doch do arbeiders zelf weten (niet meenen) dat zij te weinig loon verdienen gezieD de hooge levensstandaard, gelet op de duurte en ze hebben ons gekozen als huu leiders om in den weg vau vakactie zoo mogelijk lotsverbetering voor hen tot stand te brengeu. Zoo is de zaaks.v.p. de dingen niet op z'n kop zetten. Meent ge het kind der rekening te zijn of te zullen worden, zoek dan evenals wij heil in orga nisatie dan alleen kunt ge iets werkelijks bereiken voor Uw „stand". Bovendien middenstander, ik kreeg bij het lezen van uw stukje hel gevoel, nou.... motorfiets, auto's en 25000 pop inkomstenbelasting, die kunnen 't wel betalen, is dit wel zelf geheel vrij van revolu tionaire tendenzen, 'n beetje Wijnkoopachtig? Met dank voor de plaatsing, L. v. VLIET. Propagandist Chr. Lanilarb.bond^ THOLEN. Vrijdag 19 dezer trad alhier op voor de afd. Tholen van de Ned. Unie voor Vrouwenbelangen mevr. A. AukesTimmer lid van den gemeenteraad te Alkmaar en van de Staten van Noord-Holland. Na door mevr. de Jong Paardekooper-Over- man te zijn ingeleid, zette de spreekster uiteen op welke wijze reeds bij de minder ontwikkelde volken de neiging bestaat voor opschik en be handelde zoo vervolgens de verbetering die er in vrouwenkleeding is ontstaan. Een en ander werd verduidelijkt met lichtbeeldeu. Daarna werd gelegenheid gegeven de op de knipcursus vervaardigde kleeding te bezichtigen, terwijl er teveD9 een inzending was van mo dellen van de vakschool voor verbeterde vrouwen kleeding. Na afloop werd in een huish. vergadering bestaarsverkiezing gehoudeD, waar de aftr. Mevr. van Sonsbeek en de heer P. A. de Jong herbenoemd zijn. Gemeente IER8EKE ran 1925 Miif Geboren: Adriana Maatje, dr. Gerrit Ad» Korstanje en Maatje van der Endt. Gemeente THOLEN ean 19—26 Maart Overleden Dina Boomsluiter 85 van P. vau Zetten. jaren Oud-Vossemeer. De heer I. Kievit, predikt! de Ned. Herv. Gemeente te Benschop, is ber te Nieuwe Tonge. St-Annaland. Aan den heer F. Weiier is ol Verzoek met ingang op 1 April a.s. eervol ofij verleend als Collectant in de Ned. Herv. kerk zyn plaats benoemd de heer Th. Kurvink. PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,SO ds. Van Lutti bevestiging nieuwe lidmaten, nam. 2 uur ds. hui9. Geref. Kerk voorm. 9,30 uur en nam. ds. A. H. Nieboer. Geref. Gsm. voorm. 9.30 eo 's avonds 6? leeskerk. Goede Vrijdag. Ned. Herv. kerk 's avonds 6,30 ds. Van Lutteif Geref. Kerk 's avonds 6 uur preeklezen. Geref. Gem. 's avonds 6 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: GEEN DIENST. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 leeskerk nij uur d«. Verschoor. Geref. kerk, voorin. 9,30, nam. 2 en ai 6 uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. berk, v0orm. 9,30 en nam. 2| ds Luye. dijk. Collecte Ziekenfonds. Geref. kerk, voorm 9,30, nam. 2 5.30 uur leeskerk. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 leeskerk, aal uur ds. Kamsteeg, Bediening H. Doop, Bevest nieuwe Lidmaten. Voorber. H. Avondmaal Collecte Ned. Zendingsbond. Geref. kerk voorm. 9,30, en nam. 2 uor leeil STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 ds. Kami Bevestiging nieawe lidmaten, nam. 2 uur lee«< Oud Geref. kerk, voorm. 9,30 nam. 2 en 's a»| 5,30 uur leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 ds. Oosterhuis 2 nor leeskerk. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en 5 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 en nam. 2| ds. Van Griethuyzen. Geref. kerk, voorm. 9,30 en Dam. 2 ds. 's avonds 5.30 nar leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. en nam. ds. Boer. V bevestiging nieawe lidmaten. Geref. Kerk, voorm. en nam. ds. Meyer. - Chr. Ev. Gem,, voorm. en nam. 'sar® ds. Bromet. Ond Ger. Gem. voorm., nam. en 'eevl leeskerk. Goede Vrydag. Ned. Herv. Kerk 's avonds 6 uur ds. Boe: Avondmaal. i av, •t THOLEN 27 M»«rt 1920. Eieren 8 cent per itok. Boter fl.85 per pond. ROTTERDAM, 23 Maart 1920. EIEREN. Op de heden in ons veilingslokaal poortstraat 24 gebonden reiling werden na* gende prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren ran f9.— tot f 11.80. Kleine kipeieren f 8.tot f 8.60. Eendeueieren 110.85 tot f 11.90. Ganzeneieren f 24.tot f 28. Aanvoer 407.000 atuks, N.B. Dit is het grootste aantal eieren tot op heden in Rotterdam geveild is gewori MET FLINKE STALLING. 12008 Aanbevelend, -TRAM-STATION BERGEN OP ZOOM. Telefoon Intere. No. 55. Ter voorkoming van vergissingen zullen alle in bewaring gegeven Ry wielen worden voorzien van een nummer. Ondertrouwd P. FRANKE Mz. en 8 26912 M. POLDERMAN Ad. Drenthe, St-Msartensdjjk,) 23 M""t 192°- TE KOOP: van 50200 eieren, bij knnstmoe- ders verwarming buiten, dagelijks te bezichtigen. Concurreereude prijzeD. A. GOEDEGEBUURE, 26908 14 Oud-Vossemeer. gegoten, ZWART en WIT GE ËMAILLEERD oiet en zonder circu latie in alle mateu en prijzen 26923 10 HAAIJER, THOLEN. 26926 Speciaal adres voor 11 PARFUMEREN, HAARWERKEN, ODEURS, en aanverwante artikelen. TE KOOP: drie dagen oud met kunstmoeder 70 cent per stuk, vroegtijdig be- stelleo. 10 26907 A. GOEDEGEBUURE, Oud-Vossemeer. Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verplegings-artikelen enz., prima Breukbanden met en 21955 zonder veer. 10 zeer mooi van model en in elke gewenschte klenr geschilderd levert 10 23624 is de naam van de beste en soliedste Vraagt prijzen bij den Hoofdagent voor deze streek De meest gangbare modellen hier 32 voorradig. 26922 Mevrouw VAN SONSBEECK I 's-Bosch vraagt met Mei, een liefst boven de 23 jaar. 7 2588) ONTVANGEN een NIEUWE MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOffi uit de Centrale Homoeopatische A tbeek van Dr. Willmar Schwab. Leipzig zijn in ORIGINEELE VE PAKKING verkrijgbaar in de apoj theek van 12 849i Zuiveletraat, Bergen op Zoom

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2