IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT k rs&stt&Xï&ï - Iolen- I 1837 Zaterdag 27 Maart 1920. Vijf en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen. Publicatie n. sol ÜOÏ fg r 9 BINNENLAND. De Z. L. M GEMENGD NIEUWS. -NE Van onze berichtgevers. I Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, ijs per kwartaal f 0,76 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,25, franco post f 1,32'. Voor het buitenland f 1.—, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Adverteutiëu van 1 tot 4 regels 60 centsiedere re; Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. meer 15 cents. VASTSTELLING der KIEZERSLIJST. y jrgemeester en Wethouders van Tholen maken ld, dat de op heden door hen vastgestelde kie- jjst Voor het jaar 19201921, van 23 Maart in met 21 April a.«. ter secretarie der gemeente !M een ieder ter inzage wordt nedergelegd en, **1 betaling der kosten, in afschrift, en stemdiatricts- jse, in uittreksel, verkrijgbaar wordt gesteld. 4 ,t en met 15 April a.s. is een ieder bevoegd bg femeentebeatuur verbetering van de vastgestelde >rilijst te vragen, op grond dat hg zelf of een op, u, iu strgd met de wet, daarop voorkomt, niet komt of niet behoorlijk voorkomt. X et verzoekschrift kan op ongezegeld papier wor- Lasleld. voor in 1 t uil ibare •leni; 22 Maart 1920. Bargsmeditsr en Wethouders voornoemd, 1 De Burgemeester, Ook de pers dankt spr. voor de medewerkieg die hij steeds van deze zijde heeft ondervonden. De heer C. A. H. Slontjesdijk, te Tholen, werd als hoofdbestuurslid gekozen in de vacature I. P. van der Weele. J. W. WAGTHO. De Secretaris, H. J. LABAN. ST-MAARTENSDIJK. Dinsdagnamiddag teXvrede verzekerd" was! Misschien is 't wel mede oorzaak, dat de Amenkaanscbe senaat nu de bekrachtiging van het vredesverdrag heelt ge- MILITIE. ohrijvingsregister en Alphabetisoh register. Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat linschrgvings-register voor de lichting van 1921, het daaruit opgemaakte alphabetisch register, jrende acht dagen, van beden tot en uoet 30 rt a.s. ter gemeente-secretarie voor een ieder ter iolen, 23 Maart 1920. 12 Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat rgdag den 2en April des namiddags na 2 uur ip Zaterdag den 3en April des voormiddags van jjot 121/j uur ter secretarie nieuwe suikerkaarten pen afgehaald worden. 0 29 Maart—4 April 1920 kunnen gebruikt [no. 26 van de suikerkaart voor 1/2 pond suiker, ligheidsduur van couponnen dar BROODKAAR- voor het 131e tgdvak van 26 Maart3 April, broodkaarten voor wittebrood, waarop geen |in geen nummer voorkomen zgn voor het 131e lak zwart gekleurd op grijzen ondergrond, holen, den 26 Maart 1920. 10 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. DE TWEEDE KAMER heeft een groot deel van de zittingen van Don derdag en Dinsdag 1.1. aan de duurdewet be steed, en wel aan de artikelen. De minister van Justitie Mr. Heemstra kwam het eerst aan 't woord om de verschillende sprekers te beantwoorden. Hij noemde de vergelijking van 't vernietigen der contracten met het annc- leeren der Russische staatsschuld onjuist. Er is geen sprake in de wet van eenige revolution- naire bolsjewistische daad, zei hij. De sjmpathie voor dit wetsvoorstel is van 't begin der behandeling af niet groot gebleken daarom wellicht hebben vele leden door amen deering getracht het te verbelereD, doch veie dezer pogingen vonden geen bijval genoeg enkele werden door den miuister overgenomen, o.a. van de heeren Rink en van Sannes. De laatste wilde na art. 43 een nieuw artikel inlasschen, waaraan hij zooveel waarde toekende dat bij tegen de wet zou stemmen als bet Dienwe artikel niet aaDgenomen werd, en uiet allee^ spreker maar alle sociaal-democraten zouden tegenstemmen. Toch werd het amendement verworpen. Daar door heeft de Kamer misschien aau de heele wet de doodsteek gegeven, want er zullen buiten de socialisten nog heel wat andere tegenstemmers zijn. Verwerpiug is dus niet onmogelijk. De behandeling der daurtewet is Dinsdag klaar gekomen. De eindstemming volgt a.s. Vrijdag. ongeveer half twee, kwam bij het verlaten van den Veerweg onder deze gemeente een der achterwielen van de auto-omnibus in aanraking met een op den hoek van genoemden weg staande steenen paal. Tengevolge van den schok kantelde de wagen en kwam in de langs dien weg ongeveer 2 Meter diepe gelegen sloot terecht. Een wonder mag het beeten, dat de inzit tende passagiers met den schrik vrij kwamen. Slechts de chauffeur bekwam eenige ontvellingen aan de handen. Omtrent de Bchade aan den wagen kon nog niets gezegd wordeD. v, Dinsdagavond jl. te ruim 10 ure, gebeurde' onder deze gemeente een droevig ongeluk. De auto-omnibus, die - denzelfden namiddag in een sloot was gereden, zon daaruit verwijderd worden, waarbij gebruik werd gemaakt van een z.g. bok (bestaande uit 2 palen) die door middel van een touw overeind werd gehouden. Bij het hijschen is plotseling dit touw gebrokeü, tengevolge waarvan de heele stellage tegen den grond sloeg. Hierbij werd de Burgemeester der gemeente Scherpenisse, de heer D. Kleppe, die mede onder de toeschouwers behoorde, zoodanig aan het hoofd getroffen, dat deze reeds den volgenden dag aau de bekomen verwondingen is overleden. y OUD-VOSSEMEER. Het mooie vomjaar heeft ook grooteu invloed op de ontwikkeling op de schorren J vroegtijdiger dan andere jaren kan ditmaal geprofiteerd worden van de zoogenaamde lamsoor als groeote, terwijl ook de kreukels reeds weken lang geveild worden en mooi van stuk zijn. Spoedig zal nu ook de zeekraal wel volgen, die bij de meesten meer in den smaak valt dan de lamsooren. POORTVLIET. Onder groote belangstelling bij Kon. besluit tot Gezworene van it waterschap St-Maartensdijk de heer J. P. Ige, aldaar. |Door den Commissaris der Koningin is he md tot veldwachter te St. Philipsland de ir Jan Labrager te Aagtekerke. Door den Commissaris der Koningin is aan heer J. L. Bernhardi op zijn verzoek eervol slag verleend als lid der Gezondheidscom- isie zetel Tholen. Woensdag kwam een motie van den heer Vrijdag jh de verpachting plaats van bouw De Jonge (s.d.) aan de orde waarin de Kamer de regeering verzoekt bij de voorgenomen wij ziging van 't mijnreglement den werktijd per dag voor oudergrondswerk op 7 uren te stellen. De miuister rekende de Kamer voor, dat de wezenlijke werktijd thaus al niet laDgcr is dun 7 uur. Als de werktijd volgens de motie-De Jonge werd geregeld, dan zou de jaarlijksche koleuproductie met 430.100 ton verminderen, wat ons land 30 millioen per jaar zou kosten. Die vermindering van productie werd door den heer van der Waerden betwist. In Engeland is juist het omgeke-rde gebleken vermeerdering van productie bij korter werkdag. De motie werd met 87 tegen 24 st. verworpen. Na volgde de wet op de verhooging der pensioenen. De minister stelt voor 40 perc., ingaande I Jan. 1919. Alle sprekers, van zeer verschillende rich tingen, waren met die 40 niet tevreden. Geen enkel lid liet zich booren dat 40 genoeg voud. De heer J. ter Laan wilde tot 70 gaan de heer Wijnkoop zou tegen stemmen als 't cijfer niet aanmerkelijk verhoogd werd. Hij sprak zelfs van verdubbeliug. Overigens leverde de heer Otto critiek op de technische regeling van 't ontwerp en wenschte de heer J. ter Laan, dat de gemeentebesturen is te Goes de voorjaarshoofdbe- rch. en weiland van de Weezen-Armen. De prijzen liepen vsd 20111 gulden per 0.3924 H.A. of bluoisch gemet. STAVEN 1SSE. In de alhier gehouden ver gadering van den Dijkraad der walerkeering van de Cal. polders O.K.Hofstede en Moggershil werd vastgesteld het dijkgeschot voor 1920/21 voor het eerste dijkvak op f 3163.63 (v. j. f 7781.02) en voor het tweede dijkvak op f 1538.22 (v. j. f 1539.44). De bijdragen aau het eerste dijkvak werden vastgesteld voor water schap „Stavenisse" op f 1157.23, voor „Breede- vliet" op f 43.22 en voor „Auua-Vosdijk" op 1 149.545. Voor het tweede dijkvak is de bij drage van „AoDa-Vosdijk" 260,79. Vastgesteld werd de begrootiug voor Dijkvak I Outvang- sten 1 12427.82, uitgaven f 18230.81 en voor Dijkvak II: Ontvangsten f 2988.105 en oitgaveu f 25106.94. Door het hoofdstembureau alhier is ge kozen verklaard als lid vaD den gemeenteraad de heer J. A. Dorst Czo., ter voorziening in de vacature, outstaau door bet ontslag nemen als zoodanig van den heer C- L. Petappel Jzn. UITSLAG verkoopingen en Besproken werd o.m. een schrijven van de St-Philipsland, met verzoek om te trachten atregelen te nemen de chili, die wegens hsvenarbeidersstaking niet gelost wordt, toch plaatse te kannen krijgen. Hierover werd nog woord gevoerd door de heeren Doeleman Anna Jacobapolder en J. A'. Snijder, voorz. d. Tholen. De heer Kielstri deed mededeeling van de iprekingen met de regeering hieromtrent. Ér werd besloten om den voorzitter 11000 te kennen als representatiegeld. Inplaati van jhr. J. van Vredenbnroh, die gena vertrek bedankt als zoodanig, werd ge ien mr. P. Dieleman te Goes. De heer Kakebeeke sprak een woord van dank den afgetreden voorzitter der mij., die ge- irende drie jaren met kracht en ijver werk- tm ia geweest voor de Zeeuwsche landbouwers. dankte den scheidenden voorzitter voor de mgename samenwerking en bracht bem een iord van warme hulde en dank voor hetgeen gedaan heeft voor den Zeenwschen landbouw 1 in bood hem onder bijvalsbetuigingen van de 'tanwezigen het eere-lidmaatschap der maatschappij vaifn. Dr. H. Molhuizen, secr. Kon. Ned. Land- mwcomité, richtte ook eenige woorden tot den getreden voorzitter. Jhr. Van Vredenburch dankte voor de hem «gesproken woorden. De jaren die hij als voor tter der Z. L. M. heeft doorgebracht zullen eeds een aangename herinnering zijn. Wel bleef dres j niet steeds met ieder goede trienden, doch relei it kan nu eenmaal een goed voorzitter niet. Voor de aanbieding van het eerelidmaatschap •nkt spr. eveneens, het is als een groote eer i beschouwen. ambtenaren ook te verhoogen. De minister had gehoopt, dat hij meer waar deering zou gevonden hebben. Het cijfer van 40 voldoet naar de meening der regeering aan de billijkheidverder kan zij niet gaan, omdat ook de salarissen in 't algemeen met 40 °/a zijn verhoogd. Als de Kamer een amen dement van 50 aanneemt, zal spr. schorsing der debatten aanvragen. Hjj wilde ook de ge meenten niet dwingen om de pensioenen te verhoogen, en bracht ingrijpende wijzigingen in de wet aan in den geest van 't amendement Otto. Daarna werd de vergadering verdaagd tot Donderdag 1 nor. Dan wordt aan de artikelen begonnen. Ood-Vossetneer. Door notaris D. van de Velde te Tholen werd alhier voor den heer P. Mol te Tholen publiek verkocht: ,8 H.A. 68 A. 35 cA. ot 22 gemeteo 39 roeden bouwland gelegen in den Oud-Vossemeerschen polder, voorheen behoorende tot de hoeve De Duivenkeet. Geveild in 19 percselen en iu verschillende combinaties werd tenslotte de massa verkocht voor f1310.— per gemet, met verhooging 8 onkosten en bijbetaling van (986.90 voor werkloon en hekken. Het land kan onmiddellijk aanvaard worden. Kooper de heer Antb. Hirders te Krabben- dijke. Spe en beD, IANI ZC ST-ANNALAND. Volgens de vastgestelde kiezerslijst dienst 1920/21 bedraagt het aantal kiezers voor de Tweede Kamer en voor de Pro vinciale Staten 1265 en voorden Gemeenteraad 1263. Vorig jaar waren dié getallen 650 en 649. ÏERSEKE. Het aantal kiezers en kiezeressen volgens de nieuwe lijst bedraagt samen 2065 voor de kamer, 2044 voor'de Prov. en 2015 voor de gemeente. Maandagavond 11. werd hier de landbonw- wintercursus, die door de h.h. W. v. Koeveriageu te Wemeldinge en J. Oom te Iereke geleid werd met een openbare les beëindigd. Daarbij waren tegenwoordig de heeren Joustra adjunct-Rykslandbouwconsulent en Hofatra, Rijks- landbouwleeraar. Aan alle 10 leerlingen werd een diploma uitgereikt. Zij toonden hun dankbaarheid tegenover hun onderwijzers door hun een sigarenkoker en een portefeuille aan te bieden. De Rijksmiddelen. Februari heeft alweer bijna 10 millioen meer io de schatkist gebracht dan dezelfde maand vau verleden jaar, n.1. nu 27.8 millioen tegen toen 17.9 millioen. In 't laatste vredesjaar was de opbrengst over deze maand 12.4 millioen, zoodat het totaal meer dan verdubbeld is. De transportstaking, die half labruari is aangevangen, heeft nog geen grooten invloed geoefend op de opbrengst der invoerrechten. Deze bedroegen f3.12 millioen tegen f3,19 millioen in Januari en f 3.48 millioen in De- cember. Verleden jaar Februari was fl.34 millioen ontvangen, in het laatste vredesjaar f 1.51 millioen. y Over de eerste twee maanden van t jaar is nu reeds in totaal ruim 60 millioen opgebracht tegen 34 millioen 't vorig jaar. Toen de Amerikanen van het //oorlogs pad" in Europa terugkeerden naar de nieuwe wereld, waren ruim 3700 „niet meer alleen Zij haddeü in Europa „de keus des harten gedaan en werden door hun bruid (in den regel een Fran^ise) vergezeld. Alsof daarmee „de weigerd. Oostwest, 't huis best. Ongeveer 500 Nederlanders, die tijdens de woelingen in Duitschland te Leipzig waren voor een bezoek aan de Messe, zijn gisteravond te Amsterdam teruggekeerd. Uit wat deze reizigers meedeelden, bleek dat de toestand te Leipzig wel zeer ernstig is geweest. Buitengewoon zwaar is er gevochten. De regeeringstroepeü, die de binnenstad beaet hielden, hadden overal prikkel draadversperringen en loopgraven aangelegd. Na een strijd van enkele dagen tegen de goed van wapens en munitie voorziene arbeiders, behaalden de regeeringstroepen de overwinning. Zij verover den het hoofdkwartier der arbeiders en staken het inbrand. ODgeveer 700 communisten sloegen toen aan het plunderen, maar ook daaraan werd spoedig een einde gemaakt. In 't geheel zijn te Leipzig ruim 500 slacht offers gevallen. De bnitenlandsche messe-bezoekers bleven ongedeerd, behalve twee Zwitsers, die gedood zijn. Gevaarlijke gasten. Te Winterswijk zijn vier Duitschers aan gehouden, die bij eeu boer in de bnurt een rijwiel gestolen hadden. Toen zij in verzekerde bewaring zaten, kreeg de politie bericht dat iu de grensplaats Bocholt ee.a moord had plaats gehad. Vier individuen hadden een 35-jarigen landbouwer, die niet aanstonds zijn geld aau de indringers wilde afstaan, op staauden voet doodgeschoten. De vrouw en de kinderen moesteu met opgeheven handen de plundering aanzien. Een onderzoek heeft uitgema kt, dat de aange houden vier personen de moordenaars zijn. Verduistering van f 121.000. Een der slachtoffers vau de daling van den Markenkoer9 is de penningmeester van den Ned. Sigaren- en Tabaksbewerkersbond te Amsterdam, die door de politie is gearresteerd. Het is gebleken, dat deze peuningineester ge durende het laatste haltjaar niet minder dau f 121.000 ten eigen bate beeft aangewend. De man heeft met het Bondsgeld in Marken en Kronen gespeculeerd, trachtte de koopen tegen te hoogen koers met goedkoopere aankoop te dekken en is zoodoende geheel in den put ge raakt. Een gedeelte van zijn Markenvoorraad had hij de laatste weken verkocht om daardoor hel tekort minder te doeu schijnen. Hij heeft 450.000 Mark en 350.000 Kronen aan het hoofdbestuur afgedragen. Oudanks dit belangrijke verlies, blijft de Ned. Sigaren- en Tabaksbewer kersbond in staat, aan al zijne verplichtingen tegenover de leden te voldoen, meldt het Hbl. Van de visschers schippers maken. In een vergadering te Amsterdam is de wen- schelijkheid besproken oui de visschersscholen aan de Zuiderzee, om te vormen tot schippers- scholen. Nu door de toekomstige drooglegging der Zuiderzee de vis9cherij zal inkrimpen, meent uien, dat de schipperij voor de oud-visschers en visscherszoueu de meeste toekomst biedt. De binnenvaart, zoo werd ter vergadering opgemerkt, heeft groote behoefte aan geschoold personeel. Niet meegevallen. Bij de arrestatie van deü gevluchten A. Bron- wer, van Lemmer, ontvanger van het waterschap Zeven Grieteuijen en Stad Sloten, die te Brussel werd aangehouden, werd vermeld, dat hij nog in hot bezit van f 40.000 was bevonden. Dit blijkt, naar aan de N. Rf. Ct. gemeld wordt, onjuist te zijnde gearresteerde had nog slechts 14 francs op zak. De staking in de havens. De hoofdbesturen van den Centralen Bond en de Federatie hebben den minister mede deeling gedaan, dat de vakverenigingen geen arbitrage kunnen aanvaarden. Bovendien spreken zij hunne bevreemding er over uit, dat het verzoek om arbitrage te aanvaarden door den minister alleen tot de vakverenigingen en uiet tot de werkgevers is gericht. Wel verklaren de organisaties zich bereid tot het aanvaarden van bemiddeling. Mocht de minister daartoe stappen willen doen, dan willen zij gaarne meewerken. n De Kod. Stearine kaarsenfabriek „Gouda kan tengevolge van de staking haar bedriji Diet op volle sterkte houden, zoodat een deel van het vrouwelijk en van het jongere personeel l tijdelijk op wachtgeld is gesteld. Te Amsterdam is het vervoerbedrijf peras niet geheel stilgelegd. Er is overeenstemming verkregen op voorwaarde, dat geen goederen van of naar de havens of andere met Dame genoemde plaatsen worden vervoerd en dat geen werk wordt verricht, dat andera door schuiten voerders werd gedaan. Overigens kan het ver voerbedrijf in de stad gewoon doorgaan. Een kunsthandelaar te Amsterdam wilde gaarne

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1