IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT au» ürs tma Zaterdag 20 Maart 1920. Vijf en dertigste Jaargang ed Firma i. M. C. POT - Thoien. Publicatiën. 11 AJ» 19 Maart 192°- drie erde E Tel LEN w f8.2 10*1 - i Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. !r ÜD3 per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,25, franco !2 ceijt>,t f 1,32». Voor het buitenland II.—, zonder Geïll. Zondagsblad. iz. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. van 1 tot 4t regels 60 cents; iedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsraimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. \J (neester en Wethouders van Thoien maken rHnTldat vana* heden, iederen werkdag van des ltlUL|igS g tot 12 uur, ter Secretarie voor be- E nndèn ter inzage is nedergelegd bestek en H ifdon van het te bouwen schuilhuisje. ie inlichtingen by den gemeentebouwmeester. »aat ïargemeester en Wethouders voornoemd, ïrtl Burgemeester, 5 Z0($ J. W. WAGTHO. Be Secre taris, H. J. LABAN. «-28 Maart 1920 kunnen gebruikt worden 'aardlSB van de suikerkaart voor l/2 pond suiker. pn piidsduur van couponnen der BROODKAAR- oor het 180e tijdvak van 1725 Maart. 'U'© ipoodkaarten voor wittebrood, waarop geen jeen nummer voorkomen zijn voor het 130e &>od gekleurd op grijzen ondergrond. T1&ei, den 19 Maart 1920. 10 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. wordt diens plaats vervuld door den heer P. Blaas. geweest en dit is ant 01 ;eluk. neene ur; hoo ïbrek 1 enkel lose ve en algf aan v m. 12 ANTONGERECHT TE THOLEN. aart 1920. Door het Kantongerecht te zijn heden veroordeeld wegens: Straatschender ij. V. M. te Scherpenisse tot plaatsing in icbtschool voor een maand met proeftijd :e jaren. Verstoren der Orde. J. en A. J. S. beiden te Thoien ieder boete of 5 dagen hechtenis voor ieder iten. Openbare Dronkenschap. 1. te Scherpenisse tot plaatsing in eene tooi voor een maand met een proeftijd jaar. je laten loopen over verloden grond. G. te 8t-Philipsland tol f 3.boete of Den f hechtenis A. H. te Thoien tot f 2. op Zo°f 2 dagen hechtenis met afwijzing der l^ivordering. Loopen over verboden grond. M. te Seherpenisse tot plaatsing in ihtschool voor een maand met proeftijd fee jaren. Overtreding der Jachltoet. CQfe. te Scherpenisse tot f 0.50 boete of 1 tchtenis W. Q. te Poortvliet tot f 5. of 5 dagen hechtenis met uitlevering vau bweer en haas of te betalen f 25.en nditie?|subsidiair 10 dagen en 1 dag hechtenis ANT alt Ie Scherpenisse tot f 5.— boete of een :rati9 b uchtschoolJ. A. d. R. te Stavenisse alle V meten elk van f 10.of 2 X dagen Ische M is met uitlevering van het geweer of te f L5.of 15 dagen hechtenis M. L. S. cis. toeüisse tot f 10.boete of 10 dagen '2 en 1 lis. Overtreding Poliiieverorden ing. f. V. en M. V. beiden te St-Maartensdijk II fat f 1.— boete of 1 dag hechtenis voor J arerA. V. te St-Maartensdijk tot f 1. een week tuchtschool, ir de II. Overtreding der Herbergver ordening. te St-Maartensdijk tot f 3.boete of n hechtenisZ. d. R. te St-Maartensdijk boete of 10 dagen hechtenis, ii Overtreding Politieverordening. VOOf). P. te St-Maartensdijk tol f2.boete dagen hechtenis; J. H. te S-Annaland boete of 5 dagen hechtenisP. D. erpenisse tot 2 boeten van 0.50 cents of hechtenis voor iedere boete. Overtreding der Wapenwet. m„.J. te St-Maartensdijk tot fl.boete of vBEDl hechtenis met verbeurdverklaring van Deslaggenomen geweer. •ding reglement op de wegen en voetpaden. A. d. R. te Stavenisse tot f 3.-— boete agen hechtenis. lertreding Mollen- en Kikvorschenwet. W. M. te Scherpenisse tot plaatsing in ichtschool voor eene maand met proeftijd ree jaar en teruggave der spade. Overtreding der Ykwet. f. B., W. M. R., H. v. N. en A. C. H. te Sint-Maartensdijk ieder tot f 2.boete (dagen hechtenis voor ieder hunner. Overtreding der Motor- en Bijwielwet. irtensdijk ieder tot 50 cents boete of 1 hechtenis voor ieder hunner; J. S. te IwL liet; C. W. te St-Maartensdijk en J. J. te St-Philipsland ieder tot f 3.boete dagen hechtenis voor ieder hunner M. G. te St-Annaland tot f10.boete tdagen hechtenis. OPENBARE VERGADERING van den Raad der gemeente Thoien. op Woensdag 17 Maart 1920. Jorzitter de burgemeester, aanwezig leden, een vacature. Kens ongesteldheid van den secretaris Na opening der vergadering worden de notulen der vorige zitting vastgesteld. Ingekomen stukken. Van bet dag. bestuur der gemeente Bergen op Zoom, verzoek om voor iederen leerling die de ambachtsschool aldaar be zoekt. een tegemoetkoming te ontvangen van 2/3 van hetgeen de wet ten laste der ge meente Bergen op Zoom laat komen, in dit geval een bedrag van f GO per leerling. De voorzitter zet uiteen dat de nijver heidsonderwijswet hetzelfde zegt wat het dag. bestuur van Bergen op Zoom vraagt. Het is spr. persoonlijke meening dat derge lijk onderwijs den jongelui een goede lei ding geeft bij het later aanvaarden van aanverwante betrekkingen. De heer Goossen voelt ook veel voor het ambachtsonderwijs. 2 van zijn zoons heb ben gebruik gemaakt van deze inrichting te Bergen op Zoom en beiden hebben, dank zij dit diploma, zich een positie veroverd. Momenteel is er slechts 1 leerling uit Tho ien die de lessen volgt, deze gaat 1 April de inrichting verlaten, komen er echter weer meerdere leerlingen, dan dienen wij steun te verleenen, omdat de inrichting nut afwerpt. De heer Moelker zegt het eens te zijn met den vorigen spreker. De heer Geluk, hoewel het idee van subsidie niet verkeerd vindende, is be vreesd voor misbruik, dat hiervan gemaakt zou kunnen worden, indien er veel leer lingen zijn. De heer Wagemaker zou zeggen hoe meer leerlingen hoe beter voor de maat schappij, die er veel belang bij heeft dat er goede krachten worden gevormd. De voorzitter is niet bevreesd voor mis bruik, daar dit niet mogelijk is bij ver leenen van tegemoetkoming aan de school. Met op één na alg. st. de heer Janssen tegen, wordt op het verzoek gunstig be schikt. Eenige bezwaarschriften tegen hun aan slag in den h. o. worden in handen gesteld van de commissie. Ingekomen is een adres van twee kerke raden, die der Ger. kerk en de Ned. Herv. gemeente met verzoek om over te gaan tot afschaffing van de kermis en het ver bieden van dansgelegenheid met die ge legenheid en op Chr. feestdagen. De voorzitter zegt dat hij zou willen voorstellen om dit adres nu niet te be handelen doch in de volgende vergadering waar dan de Raad voltallig zou zijn. Men kan dan tevens kennisnemen van het rapport der neutrale commissie dat in een gelijke aangelegenheid voor Groningen is uitgebracht. De heer Van Hiele vraagt wat of dit rapport van die commissie uit Groningen voor ons beteekenen kan. Spr. is voor behandeling. De voorzitter meent dat in een kwestie als deze men zich zeker wel op de hoogte mag stellen van hetgeen hen die het niet met U eens zijn hieromtrent te zeggen hebben en na te gaan op welk standpunt men zich plaatst. De heer Goossen rnerkt op dat hij zich wel kan vereenigen met kennisneming van hetgeen die Commissie te Groningen heeft samengesteld, doch is tevens overtuigd dat dit geen invloed zal uitoefenen op de houding van nem en zijn mede reehtsche raadsleden. Het voorstel van den voorzitter om uit stel tot de volgende vergadering wordt verworpen met zes tegen vier stemmen die der hh. Goossen, Janssen, Deurloo, Aertsen, Van Hiele en Geluk. De heer Wagemaker merkt op dat de Raad thans afwijkt van de steeds gevolgde gewoonte, dergelijke gewichtige besluiten niet dan in een voltallige zitting te nemen. Spr. begrijpt heel goed waar het in zit, het is misbruik maken van de macht van rechts, nu links op het oogenblik een vacature heeft. De heer Goossen zegt wel te voelen voor het argument van den heer Wagemaker. Eerlijk gezegd is de indiening van dit adres van de kerkeraden een slag in het gezicht van de reehtsche raadsleden de actie had moeten uitgaan van ons en niet van de kerkeraden. De voorzitter meent ook dat uitstel beter is, de stukken hebben niet ter visie gelegen. De heer Moelker sluit zich aan bij het door den heer Wagemaker gesprokene, bovendien is eisch dat de stukken alvorens ze in behandeling komen ter inzage van de leden moeten zijn hier niet het geval. De voorzitter zegt dat hij hierom het adres thans niet in behandeling zal nemen. Besloten wordt tot toelating van den heer D. Klompe als lid van den raad. Met 5 stemmen, een stem was van on waarde, wordt dhr. D. v. d. Maas benoemd als lid der gascommissie. Met alg. st. wordt goedgekeurd de heffing van havengeld. Het kohier van den H.O. en dat der hondenbelasting wordt den raad aangeboden Na eenige discussies wordt tenslotte een terrein aan den postweg aangewezen als staanplaats voor woonwagens. Ook over den voorgenomen woningbouw wordt nogal gesproken, doch alle sprekers zijn het er over eens, dat, gezien de weinige liefhebberij om een woning te huren, er van bouwen niets kan komen en worden de bouwplannen dus niet voortgezet. De voorzitter memoreert dat indertijd een bedrag is uitgetrokken van f 1000 om aan te wenden tot verbetering van de havenbeschoeiing. Hiervoor zou beton wor den bezigd. De heer Geluk is echter van meening dat een bezetting met bazalt voor- deeliger zou zijn, daar hieraan geen onder houdskosten zijn; met bazaltinetegels, een materiaal dat spr. niet kent, zouden de kosten minder üedragen dan het uitge trokken bedrag. Met bazalt wordt echter het toegestane bedrag met f150over schreden. De heer Geluk meent dat bezetting met bazalt, hoewel dit te zuinig is berekend, op den duur goedkooper zal blijken te zijn. Ook de heer Van Hiele spreekt zich in gelijken geest uit en wordt besloten B. en W. vrij te laten en het werk te doen uit voeren zooals hen dit het beste blijkt. Weer komt aan de orde het adres van J. Deurloo met verzoek om zijn salaris ge lijk te stellen met dat van den gemeente werkman en voor zijn paard f365 per jaar te mogen ontvangen. De voorzitter deelt mee dat B en W. voorstellen het salaris te laten zooals het is en voor het onderhoud van het paard f365 toe te kennen. Adressant ontvangt dan f 125, meer. Waar de leden allen de instructie van dien werkman hebben, kunnen de leden thans wel over diens werkzaamheden oor- deelen. De heer Moelker zegt geen deskundige te zijn en dus niet op de hoogte of een bedrag voor onderhoud van fl,per dag voor het paardje te hoog is, hierbij legt hij zich neer. Is het echter wel billijk dat de gemeente geheel de onderhoudskosten van het paardje op zich neemt. Er worden immers wel werkzaamheden buiten den dienst der gemeente mede verricht? De voorzitter vraagt of de vorige spr. meent dat Deurloo er een boekhouding op na houdt die al deze werkzaamheden splitst. De heer Moelker gelooft dit niet doch Deurloo trekt op andere wijze ook voordeel van zijn paardje, spr. stelt voor om het salaris te brengen op f 850 en de vergoeding voor het paard op f315. De voorzitter zegt dat het noodig is dat het salaris en onderhoud paard strikt ge scheiden dienen te blijven. De heer Goossen meent beter dat wordt vastgelegd dat de vergoeding wordt gegeven voor dit paard, als straks Deurloo een groot paard aanschaft zou hij wel weer kunnen komen. De voorzitter is van een andere gedachte. Indien Deurloo het paard afschaft en an- dere hulp neemt, dan komen we voor de vraag te staan, wat heeft de gemeente voor den reinigingsdienst over. De heer Aertsen zegt het voorstel van den heer Moelker geschikter te vinden dan alle verhooging te geven voor het paard. De heer Geluk zou liever het geheele bedrag onder Deurloo's salaris zien onder gebracht, hetgeen in overeenstemming is wordt geëischt dan van adressant. De heer Geluk merkt nog op dat Deurloo des zomers tot 6 uur des avonds in dienst van de Gemeente werkzaamheden dient te verrichten. Het voorstel van B. en W. wordt daarna aangenomen met op een na alg. st. dhr. Geluk tegen. Besloten wordt om vrijen overtocht over het veer te verleenen aan gemeente- en Bijkspolitie persoonlijk, aan dijkbaas de Jong en diens vrouw en aan een drietal mosselhandelaren die dikwijls voor hun werkzaamheden aan de overzijde moeten zijn. Meerder reductie te geven is gezien de controle niet mogelijk. De heer Moelker zegt dat er wel is ge sproken om ook nog anderen tegemoet te komen doch wegens een goede contréle is dit onmogelijk. De heer Geluk vraagt of het met mo- lijk is om eenige mosselhandelaren die dikwijls aan de overzijde moeten zijn voor hun bedrijf, ook reductie toe te staan. De heer Moelker merkt op dat de voor zitter dit juist heeft voorgesteld. De heer Geluk zegt zulks niet te hebben gehoord. Met alg. stemmenwordt aldus bes loten. Hierna rondvraag. De heer Van der Maas zegt dat een passant van het veer door een der veerlui op on beschofte wijze is behandeld. Waar deze reiziger hier niet bekend was en wegens het vertrek vau den tram zich niet op de hoogte kon stellen van den naam van dien veerman, kon geen klacht worden ingediend Zou het geen overweging verdienen om ieder der veerknechts een nummer te geven? Dan zou dit bij een dergelijke gelegenheid gemakkelijk zijn. De voorzitter zegt met de veercommissie dit te zullen overleggen. De heer Van Hiele wijst op een aan te brengen verbetering van bestrating. De heer Goossen zegt geen idee gehad te hebben gehad het woord te vragen. Door het incident met het ingekomen adres waarbij verzocht wordt door 2 kerkeraden om geen muziek voor den dans te geven met kerke lijke feestdagen en afschaffing der kermis een adres dat wellicht met het oog op de nabij zijnde Paschen geen resultaat zal kunnen hebben, toch valt spr. een dergelijk ver zoek niet vreemd, meermalen zijn er derge lijke adressen geweest en telde een dergelijk adres indertijd honderden handteekeningen, thans is het een adres der kerkeraden der Ger. en Ned. Herv. Kerk. Deze hebben gedacht we hebben een rechtschen raad welnu we komen met een adres, we zul len de reehtsche heeren op de proefslellen en klaar is de zaak. Reehtsche raadsleden, dit is de grootste klap in Uw aangezicht dat een dergelijke actie moet uitgaan van andere lichamen. Wij hadden den Raad dit voor stel moeten doen. Maar nauwelijks is 1920 daar of de kerkeraden komen met dit ver zoek en dit is een klap in ons aangezicht. Sedert de wethoudersbenoeming behoort spr. niet meer in eenig politiek verband, doch van ons de reehtsche raadsleden had die stap moeten uitgaan. Kerkeraad en gemeenteraad zijn 2 verschillende lichamen op verschillend terrein werkzaam. De kerke raden moeten zorgdragen door huisbezoek en op cathechissaties dat niet kan voor komen wat spr. met de Kerstdagen als locoburgemeester in de herbergen te Thoien gezien heeft, toen hij de rondte deed als hoofd der politie, dat meisjes met loshangend haar en jonge jongens uit zeer christelijke gezinnen ten dans waren, waarvan hoof den het adres tot afschaffing der dansge legenheid indertijd hadden geteekend, niettegenstaande zou spr. toch, al svas het onder protest, bet adres gesteund hebben indien de voorzitter het had be handeld. Wij reehtsche raadsleden hadden het moeten zijn die met dit voorstel moeten aankomen en dit hadden we niet mogen genraent, netgeen in overeeusieuiiuiug met de instructie, die bepaald dat Deurloo overlaten aan de kerkeraden 1 1P non. Qnr hppft P.r.htfir IT02 iets. salaris geniet en hiervan zelf moet aan schaffen en onderhouden een paard of muilezel. De heer Wagemaker vraagt ol Deurloo wel voldoet aan het in zijn instructie op gedragen werk, zooals bij gladheid zand strooien, terwijl dit werk veelal geschiedt door de stadswerklui. De heer Moelker wijst er op dat er nog andere bij name genoemde werkzaamheden zijn waaraan Deurloo niet geheel voldoet. De heer Wagemaker zegt dat Deurloo in zijn adres zegt vergeleken te willen worden met den stadswerkman, adressant vergeet echter dat van dien werkman meer Spr. heeft echter nog iets. Spoedig zal den raad een ander adres bereiken. U bur gemeester moet dan de macht ontnomen worden tot het geven van vergunning tot muziek voor den dans o. m. is dit adres onderteekend door 3 der reehtsche raads leden. Wij raadsleden van rechts hebben echter het recht mede te bepalen welke politiek onze Raad zal volgen en wat is dit met dit adres nu weer voor een soort van politiek? Het is uitgegaan van één per soon buiten den raad staande. Zijn wij echter als reehtsche raadsleden hiervoor niet bekwaam? moet nu de reehtsche fractie in den raad steeds aan de leiband

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1