Ontvangen Steen bergsche Auto-, Motor- en Rijwielhandel. ONTVANGËNÏ KUIPERIJ. Kuip werk. Firma Jan Dietvcrst C. Lahan, Tholen Biscuits, Koe) Banket. RIJ WIELEN Houten 2-persoons LEDIKANTEN HOTEL* williaU Gafé-Restaui 8 J. F. BernaaTdé Het beste is niet te goed.] J. M. SCHETTER fJ1" nrmnnnntiMnmnmnmnnnnnn) u I IS VERSCHENEN A. HOLLESTELLE. c. m Geschied- h m en Waterstaatkundige; S beschrijving van hetfc NATIONALE BANKVEREENI6IN6 Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f7.500.000-- de nieuwste modellen DaiïieS- 611 Kitld6ril08d6ll. WITTE WOLLEN DOEKEN EN CAPES. Aanbevelend, C. A. VAN SPLUNTER, v.ti I. C. GELDERBLOM. Wenscht U een Harley Davidson-, Indian-, F. N. of Emblem üotor of 0VERLAND AUTOiOBIEL? Deze leveren wij uit voorraad. Concurrentie onmogelijk. Vraagt prijs of bezoekt ons magazijn. P. HOENDERVANGERS Go., Telefoon 30. STEENBERGEN. 54 25513 P. C. HAGENAARS-NELIS, nen, Likeurenen Gedistilleerd. f2.30 per LITER. Firma J. C. v. d. STEL, Het BESTUUR van het WA TERSCHAP 0UD-V0SSEMEER maakt bekend, dat ingevolge art. 35 4 van het Algemeen Reglement voor de Polders of Waterschappen in Zeeland, de Lijst van Stem bevoegde Ingelanden van 15 tot en met 29 Maart a.s. voor belanghebbenden ten kantore van den Ontvanger-Griffier ter inzage ligt. Pa Haaruitval? i PUROLZEEP. W. J. BOOGAART, lste klasse iachsnes Heden ontvingen wij een prachtige SORTEERING Stoomwasscherij „De Zoom" LOM ZALTBOMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. FRANS ADRIAAU VAN BOXS0L behangsel papieren geven van orgelles en het stemmen van piano's. Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, De Homoeopatische Geneesmiddelen H. 0. v. Kroon. Sfoom-Pianofabriek FIRMA ANT0INE MES, Fa. i. G. v. cf Zie étalage. Molstraat 5—7 BERGEN OP ZOOM. 12472 Dames-handwerken Gez. BAGGERMAN, Fijne VSeeschwaren Prima kwaliteit, Rijkskeuring. Firma J. G. v. d. Stel J. Elenbaas, Poortvliet. Geluk's Landbouwers- Zakboek. Stationsstraat PurgM BERGEN OP ZOt Stalling voor Paard £95 vai Automobielen, eïj^ Veebasculeik. VAN HEEL Co, EFFECTEH, BlISZAKEI, C0| T H 0 L E H. Eon prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder de nlj soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie i». t vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde an i WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE VOOto. BEL1ST ZEER LAGE PRIJZEN h 40 24595 Aanbevelend, terp BERGEN OP Z0GM, - Rijkebuurtstraat 15 - Teil S BIJ FIRMA J. M. C. POT TE THOLEN^ 657 pag. druks met 13 kaarten. £di PRIJS f7.90. FRANCO HUIS f8.2V COUPONS, EFFECTEN, VREEMDGELD, DEPOSITO'S, HANDELSCREDIETEN, INCASSO'S, SPAARBANK 4 RE I SC RED I ETBRIEVEN, IN- EN VERKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRATIE VAN VER MOGENS, CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, SAFE-DEPOSIT, GIRO. - 48 24074 Een mooie sorteering BLOEMEN, LINTEN EN FANTASILS. ZIJDEN EN KANTEN SJAALS, CRÊPE DE CHINE, ZIJ DE en BATIST voor BLOUSES en JAPONNEN. VITRAGES, KANTEN KLEEDJES EN LOOPERS, CONGRESGAAS EN JaVAGAAS, BORDUURKATOEN EN ZIJDE. FANTASIE OVERHEMDEN, LINNEN- EN GUM MI BOORDEN EN MANCHETTEN. Een prachtige collectie ZELFBINDERS EN DASSEN. 25878 44 Levering en reparatie van alle soorten Voorhanden Wasch- en Spekkui- pen, Stamptonnen, Plant- en Sier- kuipen, Emmers, Boteitobben, Pri- vaattonnen, enz. Degelijk en vertrouwd adres. Beleefd aanbevelend, KUIPERIJ en FUSTHANDEL. 19 Telefoon n. 258. 25829 BERGEN OP ZOOM. BRANDEWIJN, JENEVER, alle soorten BITTER Geïmporteerde Fransche COGNAC vanaf f2.80 per flesch. LIKEUREN vanaf f 1.20 per flesch. J. A. V. LIKEUREN f3. - p.flesch 19 Aanbevelend 25738 Telefoon 82 - THOLEN. Het Bestuur voornoemd, J. L. VAN GORSEL, Dijkgraaf, G. W. J. DE GRAAFF, 25 25860 Ontv.-Griffier. Qud-Vossemeer, 12 Maart 1920. 21955 zonder veer. Wascht Uw hoold met Zij reinigt de hoofdhuid van schilfers en roos, bevordert haargroei, geneest haar uitval en maakt het haar zacht en glanzend. Prijs per stuk 9U cent. 16 25862 Bij Apth.on alle Drogisten. Fair. A. MIJNHARDT Pharm. Fabriek Zeist. iu Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmachines, Rosmolens, Treebruggen, Stroosnij- ders, Pee- en Meelmolens, Mélotte- ploegen, Melkontruomers Mélote- Tuimelkarns, Roomvaten, Botertoh- ben, enz. Alles op proef van goede werking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desinfecteermachinea eigen e.lectrische, installatie voor lichtkracht eu electrische bleekme- thode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verplegings-artikelen enz., prima Breukbanden met en 10 Boschstraat 27, Bergen op Zoom. Ontvangen de uieuwste patronen 12 VITRAGES, 9198 Vloerzeilen, Vloerkleeden. Vertrouwde bediening aan billijke prijzen. beveelt zich aan tot het 7 MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN /oor Bruggen, SluizeD, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCK—PETIT. Stationstraat BergeD op Zoom. nit de Centrale Homoeopatische Apo theek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn iu ORIGINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelstraat, Bergen op Zoom MIDDELBURG. Goedkoopste adres voor: PIANO'S, AMERIKAANSCHE- 14 en KERKORGELS. 4035 Vraag geïllustreerde Prijscouranten Agent voor Tholen en omstreken de heer C. LABAN, organist. Vijf jaar degelijke garantie- De 5 0/q Pandbrieven der Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee, zijn verkrijgbaar tot den koers van 100 0/0. Het bedrag der Pand brieven is in 1919 vermeerderd met 1 milliocn 140 duizend gal den. In omloop is thans voor bijna 8 raillioen 8 honderdduizend galden. 15 20167 VERKADF.'S BlSCf vanaf 18 cent per VERKADE'S KOj vanaf 30 cent der Fijne kwaliteit BA Ml vanaf 18 cent per Bitterkoekjes, Vanille 24 cent per onsL, Utrechtsche Sprits, 22 cei „t f enz. enz. t_— Aanbevelend, 2 P Telefoon 32, THOL leestei dat v «gs 9 enden Telefoon 171. 20 VRAAG EN AANBOD^ Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOP te Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak- haizen. Inlichtingen omtrent prijs, datam aanvaarding enz. door M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwesiraat B 29, BERGEN OP ZOOM Rookvleesch 40 cent per ons. Boterham worst 20 Blockworst 28 Geld. Rookworst met loodje 28 cent per ons. Aanbevelend, 15 25741 Telefoon 32, THOLEN. zeer mooi vau model en in elke gewenschte kleur geschilderd levert 10 23624 VERSCHENEN: de zesde verbeterde druk van Vooral thans, nu de Landbouwer op de hoogte vau de financiëele uitkom sten van zijn bedrijf moet zijn, on misbaar. Aanbevolen door de Com missie voor het ontwerpen en samen stellen van een model landbouw- boekhouding in eenvoudigen vorm, benoemd door de Zeeuwsche Land- bouw-maatschappij. Verkrijgbaar bij de uitgeefster, FIRMA' J. M. C. POT, Tholen en bij den Bockhandel. Stevig ingebonden met portefeuille overslag. 26 16820 Prijs fl.25, franco per post fl.30 na ontvangst per postwissel. M te ml) Aanbevelend, in o Voor onze gezondheid is het leste niet te goed want o: zondheid is ons kapitaal, en voor een goed deel ons geluk. kuDt gij, zander een bepaalde kwaal, toch aan algemeeüe lijden, die het leven dikwijls tot een Lst maakt. Zulke slapte gaat dikwijls satnen met een bleeke kleur; hoi hartkloppingen, slapeloosheid, gedurige vermoeidheid, gebrek al lust, misselijkheid, prikkelbaarheid, gebrek aan energie. Tegen die algemeene verslappingstoestanden helpt geeD enkel zoo radikaal als de SANGUINOSE. Want de Sanguinose vi en verrijkt het bloed wekt den eetlust opbevordert een algi levensopgewektbeid en tast roet vaste hand de oorzaak aan v| algemeene zwakte, die het leven tot een last kan maken. L SANGUINOSE kost f 2.— per fl.; per 6 fl. f 11.—; 12 fl1™ Tweemaal per dag een eetlepel is voldoende. P WACHT U VOOR NAMAAK. J. 'te li Verkrijgbaar bij alle Apothekers en voorname Drogisten, F' VAN DAM Co., De Riemerstraat 2 c/4, Denf Te Tholen bij L H. G. van Kroon, Apoth. G. van Zaltbomme), te Bergen op Zof' 54 17P0"1 Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden k DEPOSITO tegen over/en te komen condities, sub: Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT i* te en giroverkeer. (Odzc cheques zijn op 120 plaatsen gratis hijjucb Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle Vboet MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlaudsche Muis i pijen als op Beurspolis I fl Verhuren LOKETTEN iu een Brand- en Inbraakvrije kluis, peni Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 912J/2 en Jiis. Des Zaterdags van-93 uur 0 Je adres voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en MA.STIEk.BED Ir S 25824 Eiland Tholen I

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4