I rif k S S J 1J. ie MM» Bij Bloed- Influenza I e. Griep. ons-Koffiehuis, Broedeieren te Oud-Vossemeer. 18 PAARDEN, 27 stuks HOORNVEE Verpachting bouwland armoede, Burgerwoonhuis Burger woonhuis m. Belangrijk bericht. Sierlijke So-Easy Van deröuderaa, Ingezonden Stukken Burgerlijke Stand. Marktberichten, NIEUW afé Réstaurant, A. OOMS—Janssens. Wilhelmus Adrianus Jacobus Lapidaire, LANDBOUW-WERKTUIGEN TE POORTVLIET. bouw- en weiland en tuingrond te Poortvliet. Verkooping te Oud-Vossemeer. I B MUmRDT'S STAAL-TABLETTEN Gezondheidscommissie te Tholen. op Donderdag 18 Maart 1920, Uit de hand te koop een Algemeene Vergadering „GROENE KRUIS", op Woensdag 17 Maart 1920 PRIRSA VERSCHE ROOMBOTER f 1.4772 per pond. Firma J. C. v. d. STEL, Jongelingen en Jongedochters de bonnen voor het nu loopend distributietijdvak, slechts gel dig zijn tot 31 MAART a.s., tegen I H.L. gascokes per bon. PRIMA R00KVLEESCH PRIMA BOTERHAMWORST 1 Y00RBrH0£DMIPjQ£L i I GEHEESMIDEEL PRIMA MOOI zwaar blank spek a 90 cent per pond. Doordat wij ons in verbin ding hebben gesteld met de grootste fabrikanten en im porteurs, is het ons mogelijk vanaf heden tegen de meest concurreerende prijzen te leveren. Een proefbestelling zal u dat bewijzen. 25 25881 FIRMA THOLEN. Tel. 20. goud, doublé of nikkel. Kennismaking. ;ebre! »eg si firma] 1de vroe] i drii ghedi eze t. ilitin n hei imbt en o erdei ontsl; laai n| een lsla& had. pella issiesl VOOI VOI 1 nu s blei als ii aaruil Ier Uw veelgelezen blad te verzoeken. Bij dank. ond werd in de N.H. Kerk te Stavenisse nd gegeven door het gemengd koor i«, directeur de heer J. Oadesluis, met van den heer H. Ridderhof, organist erk te Oud-Vossemeer. Zangavond is zoo prachtig geslaagd dat kunnen weerhouden hieraan enkele ijden. 7 opende Ds Kamsteeg de bijeenkomst, -rij uitgebreid programma ouder grooten de talrijke toehoorders werd afgewerkt, ude „Stille Nacht" werd onder adem- van bet publiek in zijn volle indruk- jhoonheid ten gehoore gebracht, gevolgd •tal psalmen, gezangen en lofzangen, len klonken zoo verbeven en plechtig jime kerkgebouw, dat men wel onder moest geraken. Men zag, men voelde en zangers zich in heerlyke harmonie ian iö de reine accoorden dezer gewijde jubelen was werkelijk jubelen, het echt bidden. Zulk zingen te booren genot en stichting tegelyfe. ie vereeniging slechts één jaar bestaat niet anders dan èn directeur èu leden lof toezwaaien voor het heerlyke ij in zóó korten tijd reeds tot stand vereeniging draagt den naam „Nieuw ten onrechte. eer Ridderhof, welke de panzen op zóó :e wijze aanvulde door zijn keurig orgel een woord van lof toe. Deze begaatde ft zijn sporen als zoodanig reeds ver- toch moeten wy weer getuigenzijn altijd met zorg gekozen, zijn lantasiën kleur, vol harmonie, vol echt muzikale Jammer, dat hier het instrument den in staat stelde zijn gave ten volle te ieuw Levon" zich nogmaals, mogelyk veev op een andere plaats, laten hooren, dan raden wy een ieder, deze schoone gelegenheid niet te laten passeereo. Aan alle medewerkenden nogmaals dank en lof. EEN TOEHOORDER. Voor den inhoud van ingezonden stukken is de Redactie in geenerlei opzicht verantwoordelijk, terwijl door opname volstrekt niet blijkt dat zij mer den inhoud instemt. Ond-Vossemeer, 11 Maart 1920. Mijnheer de Redacteur. Beleeld verzoek ik u eenige plaatsruimte voor het volgende, dat zich hior verleden week heelt voorge daan, namelijk over de sprekers of liever over hun woorden die hier voor de Christ. en R.K. landarbei- dersvereeniging het woord voerden. Eén spreker moet gezegd hebben (naar mij is medegedeeld, persoonlijk ben ik niet op de vergadering geweest) jullie arbei ders moeten geen rekeningen meer betalen aan de middenstanders, wat dus zooveel wil zeggen, dat zijn de uitzuigers, die leven in overdaad en weelde, maar dan kan ik u verzekeren M.H. de Red., is die Mijnheer uitstekend met de middenstand op de hoogte, een bargerman die van f 800 tot f 1000 inkomen een heel jaar moet rondkomen, zal heusch niet in den biefstuk stikken. Maar ga ik zoo vragen, zou deze Mijnheer dat toch werkelijk gezegd hebben, eD deze echt Wynkoop- achtige ideeën, hier de menschen willen komen in prenten Ik hoop dat het een leagen is of een ver keerde voorstelliug, en indien dit zoo is, verwacht ik ook. dat het ten stelligste zal worden tegenge sproken. Als deze HeereD propagandisten meenen dat de arbeiders hier te weinig verdienen, laten ze dan een beroep doen op die menschen, die met auto en motorrywiel straten en wegen onveilig maken, wier namen op het kohier van den hoofdei ijken omslag prijken met inkomens van tien tot vijt en twintig duizend gulden, maar laat toch niet de middenstander het kind van de rekening worden. U Mijnheer de Red. dankend voor de verleende plaatsruimte. EEN MIDDENSTANDER. Gemeente IERSEKE var. 511 Mrt. Ondertrouwd Corcelis Abrahams 29 j. jm. te Alkmaar en Anna Helena Kramer 33 j. jd. GeboreuAdriaan, zv Jacobus Pekaar en Johanua Goetheer. Jacoba, dv. Stoffel Korstanje en Adriana van WillegeD. Jacobus, zv. Jacobus Cornelis Scbeele en Maria Everse. Nicolaas, zv. xkdriaan Verschuure en Cornelia van. ïiiere, Jacobns Cornelis, zv. Marinus Pieter van der Scbroof en Cornelia JohanDa Duiukerke. Johanna Caroliua, dv. Cornelis Koornau en Mendrika Holleman». Overleden Cornelia Sandee 61 j. echtgcD. v. Cornelis Hartoog, Jacob, 3 d. zv. Pieter Jo- hanne9 van Ouwerkerk en Jacomiua Rijkse. Gemeente THOLEN van 512 Maart 1920. Geboren Cornelis Adriaan, zv. J. Goedege- buure en J. Bijnagte. Jannetjeo, dv. J. Ver kamman en M. van Nijendaal. Pieternella, dv. S. Schot en P. C. Quisf. Sirnou Leenden, zv. L. M. Schot ea N. W. Gaedegebuure. Gemeente POORTVLIET over Februari. Geboreu Willem, zv. Cornelis Mullie, en Maria van 'Ginhoven. Adriana Elisabeth, dv. Jacobus Augustijn en Maria Johanna de Koek. Cornelia Johanna, dv. Anthonius Adrianus Aarden en Janna Matthijsse. Gehuwd Willem Eversdijk 44 j. wednr. van Saartje van der Slikke en Marina van der Slikke jd. 31 j. Pieter van Driel jm. 23 j. en Janna Cornelia Koppenhol jd. 20 j. Adriaan Jansen jm. 32 j. en Elizabeth Jacoba van Dijke jd. 34 j. Dirk Cornelis Uijl jm. 25 j. en Jannetje de Wilde jd. 29 j. Abraham Coomans jm. 24 j. en Maria Cornelia Gebraad jd. 26 j. THOLEN 13 Maart 1920. Eieren 7 cent per stuk. Boter f 1.35 per pond. ROTTERDAM, 9 Maart 1920. EIEREN. Op de heden in ons veilingslokaal Raam poortstraat 24 gehouden veiling werden navol gende prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren van f 10.50 tot f 12.50. Kleiue kipeieren f 9.tot f 9.50. Eendeneieren f 11.tot f 12.25. Ganzeneieren f28.tot f32. Aanvoer 340000 stuks. Veiling van den R. K. Boerenbond te Bergen op Zoom. Veiling van Varkens. Dinsdag 9 Maart 1920. Slachtbare varkens van een gewicht van 95 tot 114 K.G. Prijs per K.G. f 1,25 tot f 1,45. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen Graden C. 6,3 6,2 6,2 0, 6, 6, 6, Maart Zaterdag 6 Zondag 7 Maandag 8 Dinsdag 9 Woensdag 10 Donderdag 11 Vrijdag 12 FLINKE STALLING. Aanbevelend, TRAM-STATION chufRGEN OP ZOOM. zaal lefoon Interc. No. 55. kenc hij r i vet voor cska: ngev scliei ent len emi trad utcd L. VAN DIJK, 2e Secretaris Z. L. M. en P. NOTENBOOM, eren mevrouw VAN DIJK- DOi£ zeggen mede uamens zijl dsche familie hartelijk dank hij hun huwelijk betoonde en t 3 va jeefl toon 'Lol kte on we 't hi bbet n d C. DE GRAAF Ma. en 6 C. HEIJ BOER Ad. artensdijk, 9 Maart 1920. ijzo elling. 13 25865 lmmadorp, Maart 1920. jden overleed te 'a Graven- na een hevig en kort- ïg lijden onze geliefde d|er 15 25872 NI. VAN DER SPEK, jenoot van Anna Laven en ouderdom van 34 jaar. W. BLAAS. J. BLAASLaven, holen, 11 Maart 1920. eden overleed zacht en Lutifi na een langdurig doch aldig lijden, onze teer ge le Dochter, Kleindochter, ;er en Verloofde lej. CLARA DE NIET, ie toejlen ouderdom van 24 jaar. )e Heere sterke ons in dit smartelijk verlies, lede Damens wederzijdscke 78 Familie, Wed. C. DE NIET— van Egmcnd» J. C. DE NIET. F.' QUIST. raveuhage, 6 Maart 1920. 1. Werffstraat, 99. len 'si 's a 'e a" deden overleed tot onze droefheid, in het Maria erhi riljoen te Amsterdam, na een ige ongesteld en na voor- ,ee4 i te zijn van de H.H. Sacra- nten der stervenden, onze iefde Zoon, Broeder, Be- wdbroeder en Oom, de heer den ouderdom van 30 jaar. Uit aller naam, ed. LOUIS LAPIDAIRE— Pico. Teteriogen, 7 Maart 1920. snweg 20. 21 Hiermede betoig ik mijn harte- lijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van mijn geliefden Echt genoot 25858 12 CORNELIS VAN 'T HOF, ook namens wederzijdsche Familie Wed. C. VAN 'T HOF—Quist. Oud-Vossemeer, 12 Maart 1920. Hiermede betuig ik mijn harte- lijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van mijn geliefde Vrouw MARIA FREDERIKA QUIST, ook namens wederzijdsche Familie. 11 25859 G. W. J. DE GRA.AFF. Oud-Vossemeer, 12 Maart 1920. ATRIJS LEGHORNS, 25 cent tuk, bij A. GOEDEGEBUURE, Vossemeer. 7 25869 Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke vau den Heer ANTH. DE RIJKE Lz., land bouwer te Oud-Vossemeer, op DINSDAG 16 MAART 1920, 's voormiddag» 10 uur, op de door hem bewooude Hofstede „De Duivekeet" aldaar, in het openbaar verkoopen als: brniue Schimmelmerrie, 10 j. veulendr., Stamboek A 8590 bruine Merrie, drnip-bles, snep. 12 j. veulen dr., Stamboek 8591 Vosmerrie, bles, snep, 5 j., Stamboek A 9519 don kerbruine Merrie, 4 j., veulendragend; lichtbruine Merrie, 4 j. bruingrijze Merrie, 4 j., veulendr.donkerbruine Merrie (klepper, mak bij tram en spoor) 13 j.donkerbruine Merrie 3 j. Vosmerrie, 3 j.; lichte Vosmerrie, 3 j bruingrijze Merrie, 2 j.licht bruine Merrie, 2 j. zwarte Kol, ruin, 2 j.Vosruin, 2 j grijze Hengst, 1 j.Voshengst 1 j.lichte Voshengst 1 j lichtbruine Hengst, 1 jaar. 7 twee en een halfjarige vette Ossen, 1 tweejarige Springstier, 13 twee jarige VaarzeD, 6 Jaarlingen, 2 vette Varkeus. 90 25849 5 Boerenwagens, 4 KarreD, Driewiels- kar, Tilbury, Arreslede, gecombi neerde Dorschmachioe met tree (kaf- schoon,) Hooischudder, Stroosuijder, Aardappelbui1, Aardappelhor, Ploegen en Eegden in soorten, 5 gewone Sleden, 3 Slepers, ijzeren llolblok, 2 houten Rolblokken, Handrolblok, Windmolen, Geeselsteenen met paard, veeweegschaal met gewichten, 2 kleine Bascules met gewichten, 1 ijzeren en 1 houten Kruiwagen, verschillende Graanzeetten en Graanmaten, Zaai- machiue, Maai machine, Hooihark, houten Brug, 2 Walerdrinkbaklei met gooten, 2 Slijpsteeueu, 2 Trapjes, groote Trap, 1 lange en 1 korte Ladder, ongeveer 100 Klaverruiters, 300 Tolhouten, 200 Draadualen en Afheiningsdraad, verschillende Ga- reelen en Paardentuigen 2 Klepper- tuigen, Rieken, Schoppen, Spaden, Ontroomer (merk Melotte 300 L. per uur), Karn, Handkarn, Bedden, MatrasseD, Kachels, Stoelen, Tafels, Kasten en ander Huisraad, ongeveer 30.000 K.G. Voederbieten, Hooi, enz. Onbekende en niet soliede koopers moeten bekende borgen stellen of contant betalen. Op de hofstede is geen gelegen heid tot stalling. Aanvang verkoop paarden 12 uur. Kijsdag Vrijdag 12 Maart 1920 'a namiddags van 23 nur. Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke vau het bestuur van de Weezen Armen te Poortvliet, op Vrijdag 19 Maart 1920, 's voormiddags 10 uur precies, in de herberg van P. J. van der Slikke, in het openbaar verpachten voor 7 jaar, ingaande oogst 1920 78 perceelen Inlichtingen zullen worden ge- geveu door den heer W. J. Boogaart, Secretaris-Rentmeester, op WOENS DAG 17 MAART a.s., tusschen 11 en 12 uur en vau 2 tot 3 uur, in genoemde heiberg. 26 25866 Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke- van den heer P. Mol, landbouwer te Tholen, op Woensdag 24 Maart 1920, 's namiddags 3 uur, in de herberg van M. M. Rampaart en 's avonds 6 uur in de herberg van M. J. Ampt, in bet openbaar verknopen 8 heet. 68 aren 35 centiaren (22 Gemeten 39 Roeden) te OUD-VOSSEMEER, gelegen tus schen den Duivekeetschen weg en den Molendijk. Ia kleiue perceelen (per stuk) eu in massa. 26 25867 Dadelijk te aanvaarden. bleeke gelaatsklear, voortdurende gj vermoeidheid en zwakte vernieawen het bloed, versterken het lichaam g en geven een gezonde, 20 frissche gelaatskleur. 25861 In doozen vanaf 90 cent. Bij Apoth. en Drogisten. Ed Fabr. A. MIJNHARDT Pharm. Fabriek Zeist. tot vaststelling van hel jaarvers over 1919 des nam. 3 uur op het Gemeente huis te Tholen. 25868 De Secretaris, 16 A. AVÉ. MET TUINTJE te Tholeu aan de Oudelandeche straat, bewoond ge weest door den heer C. van Splunter. Dadelijk te aanvaardeu. Informatica bij den eigenaar CASP. LABAN, 25879 14 TE THOLEN. Zij, die iets te vor deren hebben van- of verschuldigd zijn aao Mej. da Wed. P. J. JANSSENS Somers Kerkstraat Tholeu worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen ten kaatore van Notaris D. van de Velde, vóór 17 Maart 1920,.11 25880 AFD. THOLEN, IN DE BEWAARSCHOOL, 's avonds 8 uur precies. 12 25864HET BESTUUR. UIT DE HAND TE KOOP een zoo goed als nieuw hoek Oud-Vossemeersche poort tc Tho'en. Te bevragen bij 14 25871 JACOB SCHOT B.Wz. Visschersdijk ZIERIKZEE. 10 Aanbevelend25739 Telefoon 32 - THOLEN. In bet CHRISTELIJK GESTICHT voor KRANK ZINNIGEN „VREDERUST" te Bergen op Zoom, bestaat gelegenheid voor óm opgeleid te worden iu de verple ging. Aanvangsalaris f 300.met vrije dienstkleeding en vacantiegeld. Sollicitatie aan den Geneesheer- Directeur. 13 25812 De BRANDSTOFFEN- COMMISSIE herinnert den verbrui kers er aan dat eu dat de nog in het bezit zijnde BONS tot eu met genoemden datum kunnen worden ingeleverd bij de Gemeente-Gasfabriek, Tholen,'13 Maart 1920. 25874 20 Brandstoffencommissie. a 38 cent per ons. a 18 cent per on9. A. JANSSEN Gz„ THOLEN. 8 25876 Gebruik hiertegen als Glorin-tableften. Per doos 50 cent. 25877 35 ~1 Deze ontsmetten dc slijmvliezen van mond en keel, waarlangs waar schijnlijk de besmetting plaats vindt. Indien men reeds ziek is, neme men als Deze nemen spoedig het algemeen gevoel van on wel zijn weg, alsmede hoofdpijn en pynen in spieren en gewrichten. U Verkrijgb. bij Apotb en Drogisten Sanaperin-tabletten. Per koke 75 een'. IS Fabr. A. MIJNHARDT Pharm. Fabriek Zeist. A. JANSSEN Gz., THOLEN. 8 25875 Beleefd aanbevelend, Vervangt uw BRIL door een Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROB8E. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 Twee nette boerenzoons uit de provincie N.-Br. P. G. 21 jaar oud, wenschen langs dezen meer en meer gebruikelijken weg, in keoiiis te komen met twee nette boerendochters, liefst van dezelfde beginselen' eu van on besproken gedrag. Br. liefst met jo tret, dat op eerewoord terngge- zonden wordt. Strenge geheimhouding verz. en verz. br. onder no. 25857 aan het bureau van dit blad. 14

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3