0 N D E R W IJ S. Van onze berichtgevers. a 0! Jaf Kerknieuw 8. Wi Ja Het rantsoen voor groote gezinnen is ver hoogd; gezinnen van 7—10 personen ontvangen extra drie eenhedeu en gezinnen van meer dan 10 personen extra vier. Ouden van dagen (boven 70 jaar) kunnen indien blijkt, dat zij excra-verwarming noodig hebbeD, een extra rantsoen bekomen. Voorloopig worden geea aanvullingsrantsoeuen (voor woningen met meer dan éen haardstede) toegezegd. Wanneer de brandstoffenpositie zulks toelaat, zal hiervoor later een regeling worden getroffen. De prijzen worden al weer verhoogd, en wel ▼oor anthraciet ca. f 0,40 per eenheid, voor eierbriketten ca. f0,30 per eenheid, voor slak- kolen ca. f 0,05 per eenheid terwijl de prijs der gascokes dezelfde blijft. Deze prijzen gelden voor de groepen A en C. Groep B betaalt den prijs der industriekolen (f 2 per eenheid meer). Weenen. Een Volk-redacteur, die een reis naar Weenen meemaakte met een der hulptreinen, schrijft: Ik ga nog wat door de stad wandelen en zie nog eetis om mij heen. Hoe groot is toch deze stad. Men kan uren dwalen en komt niet uit de huizen weg. Wat zal men beginnen met al de groote gebouwen, die nu zoo goed als leeg staan? Gebouwen die zin hadden en noodig waren, toen Weenen de hoofdstad was van een volk van vijftig millioen zielen, maar die riet dienstig zijn voor de hoofdstad van een land met 7 millioen inwoners. Er is ook geen geld om ze te onderhouden. Ik denk aan onze doode steden om de Zuiderzee. Zal het met Weenen ook zoo gaan? Het zon vreeselijk zijn. Want nog in al zijn ellende en nor;d is deze stad grootsch en glanzend, heerlijk om aan te zien. Ik heb in de 11 dagen, die ik hier vertoef, slechts twee honden en heelemaal geen katten gezien. Opgegeten? Ook de fietsen zijn verdwe nen, waarschijnlijk bij gebrek aan banden. Voor ons, Hollanders, ia een kroon niet meer waard dan een cent. Voor den Weener betee- kent de kroon echter een balvcn gulden. Probeer nu met Weener oogen even in de winkelkasten de prijzen te lezen in Hollandsche guldens. Een paar schoenen f 500, een overhemd f 250, een boord f 10, een das f 60, een jas t 1000, een pak f 2000, een damet-blouse f 500, een blik grt)enteu f 22,50 een blik zalm f25, een leeren koffer f 3500, een paar kinderschoenen 1225, een heerenhoed f 200. L)e Weener lacht grimmig als hij deze prijzen ziet. Men moet millionair zijn, om gewone kleinigheden te kunnen koopen. In de winkels van levensmiddelen verkoopt men niet meer per kilo of pond, zelfs niet meer per ons of half ons maar per decagram... per 10 gram dus. „Geeft u mij 10 gram worst*, is een bestelling die met veel buigingen wordt aangenomen.... In Duitschland schijnt men in sommige kringen nog niet wijzer te worden. Door de Entente is een commissie aangewezen, die toezicht moet houden op de richtige uitvoering van de bij het vredesverdrag aan Duitschland opgelegde bepalingen. De Duitsche regee ring heeft hel Adlon hotel aangewezen als verblijf voor deze gasten. All-Duitschers hebben de gelegenheid aangegrepen om daar eens blijk te geven van hun vaderlandsliefde. In de voorhal van het hotel ontmoette de bekende gene raal Hoffmann, de man van den vrede van Brest Littowslcy, leden van die missie, die door Duitsche militairen gegroet moeten worden en uitte hierover zijn misnoegen. Des avonds verzamelden zich in de groote zaal vele gasten en speelde de muziek «Deutschland Deutsehiand über alles" een nationaal lied. Prins Joachim van Pruisen en andere Duitschers stonden op en schreeuwden loen de vreemde bezoekers, waaronder de missieleden, toe: opstaan, waaraan deze natuurlijk niet voldeden. Toen werden vazen, glazen en andere voorwerpen naar hen geworpen en ont stond er een geweldig tumult. Den volgen- den dag zijn prins Joachim en eenige militairen in hechtenis genomen, terwijl de Duitsche regeering haar leedwezen omtrent het gebeurde reeds heeft betuigt. De staking in de havens. Het schijnt, dat er voorloopig nog niet aan beëindiging van het conflict wordt gedacht. De bestuursraad van het N.V.V. heeft jl. Zaterdag een vergadering gehouden ter bespreking van diep ingrijpende maatregelen in verband met de stakiüg. Volgens Het Volk we.s het doel dezer vergadering het bespreken van maatregelen om de staking voor onbepaalden lijd te doen voort zetten. Zaterdag is weer nitkeering gedaan. De Cen trale Bond keerde uit aan ongehuwden f 9 gehuwden f 10,50 met f 0,75 voor ieder kind- de Federatie: ongehowdeu 16, gehuwden f8, f 0,50 voor ieder kind. aangekomen en 27 vertrokken. Van de laatste waren 13 ledig. Te Amsterdam is een vliegmachine uit Enge- laud aangekomen met pakken manufacturen. Deze pakken werden door de stakets gelost en op een handwageu geladen, omdat zij hiervoor geld hadden ontvangen kwame.n zij tot de ont dekking, dat het werk feitelijk „besmet» was. Zij dreigden daarop het toestelnin elkaar te slaan, maar vódr het tot uitvoering van dit dreigement was gekomen, had de politie de mannen reeds verdreveu. Van stakerszijde worden echter maatregelen g-troffen, om de lossing van eventueel later aan te komen vliegtuigen te voorkomen. De Kon. floll. Lloyd heeft in verband met de stijging vau de kulenprijzen en andere ex ploitatiekosten de vrachten op ZuiJ-Amerika met 75 °/Q verhoogd. Het Volk vraagt bij de vermelding hiervan: als de arbeiders nu ook eens 75 °/Q toeslag vroegeu op hun tegenwoordig loon De heer Marchant heeft in de Tweede Kamer een interpellatie aangekondigd over de houding der regeering inzake de staking der haven arbeiders. Voor de aftredende leden der commissie de heeren Johs. van Dijk en W. J. Geluk als le caodidaten de aftredenden en als 2e candi- daten J. Moelker en L. W. Blaas, en voor de vacature, welke ontstaat indien de heer J. A. Stuuljp.sdij'x tot bestuurslid wordt benoemd 1e oandidaat de heer L. W. Blaas, 2e caniidaat de heer W. J. Wolff. Op 1 Januari 1920 bedroeg het aantal leden 1429. De ouder „Pnhlicatiën" aangekondigde Gemeenteraadsvergadering zal niet Dinsdag, doch Woensdag 17 Maart a.s. gehouden wordeD, Bij de gehond-n examens ruttige handwerken slaagden o.a. de dames J. Via en C. P. M. Sakko beiden leerlingen der R.N.L. te Tholen. Oud-Vossemeer. Benoemd tot tijdelijke onder wijzeres te Numansdorp inejuffr. A. A. A.ltijn- berg alhier. Benoemd tot onderwijzer te Nuioarsdorp de heer C. Kabbedijk te St-Annaland. DE TWEEDE KAMER nam de vorige week Vrijdag de wijziging der on teigeningswet zonder hoofd, stemming aan nadat een 5-tal amendementen eveneens waren aangenomen. Bij de behandeling der wetsontwerpen tot aanvulling en verhooging van de land bouwbegrotingen 1917/1918 en 1919 kwam een geruchtmakende zaak aan de orde. Het ging hier o.a. over 't in 1917 opge richte proefstation voor bereiding van vee voeder {rit afvalproducten. De minister Posthuma die toen in 't bestuur van den Staat was, vroeg f 60.009 voor de oprichting van de proefinstallatie welke zonder hoofde lijke stemming door de Kamer werd toegestaan. Maar sedert zijn de uitgaven gestegen tot 7'/2 millioen en misschien blijft het daar nog niet bij. Dit alles is buiten de Kamer om uilgegeven. Geen wonder dat er stemmen tegen zoo'n manier van doen opgingen. De heer Teenstra zei, dat in de memorie van toelichting op de nu behandelde wetten geen inlichtingen voorkomen wel in 't ver slag der crisis-enquète-commissie. Daaruit De Bnnd v,n Nad. Onderwijzers ze! aan een referendum onderwerpen het voorstel nm f 1000 uit het reservefonds ter beschikking te stellen van den Centralen Bond tot steun van de sta kende havenarbeiders. Zooals bekend is, zijn te Rotterdam honderd Fransohen aangekomen om aldaar Duitsche kolen te lossen, waaraan Frankrijk grootte be hoeften heeft. Het bestuur van de Federatie heeft reeds een telegram verzuudea aau de C. G. T. (Confélération génerale du traval) te Parijs, met verzoek te willen bewerken, dit deze' Eransche kolenlossers worden teruggeroepen of anders de schepen, die met Duitsche kolen uit Rotterdam in Fransche havens aankomen, be smet verklaren. De vorige week zijn te Rotterdam 41 sohepen daar men een partieele herziening der finantieelc verhouding tnsschen rijk en gemeente ougewenseht acht. Ook de molie-Schagen, inzake beuceming- burgemeester, kan geen adhaesic verkrijgen. Be sloten werd het maximum vau het aautal ver gunningen voor deze gemeente, thans 8, voor het vervolg te doen zijn 6. Afwijzend werd beschikt op een verzoek van de Arbeidsbeurs te Bergen op Zoom om een bijdrage in de kosten. Aan de afdeeling Stavenisse vau het „Groene Kruis' werd tot wederopzegging een jsariijksche subsidie van f 100 verleend en aan de op le richten politieschool te Hilversum f 20. Op ver zoek werd eervol ontslag, ingaande 16 April a.s., verleend aau den heer J. van Oost alsgemeenlt- oulvnuger en in zijn plaats als zoodanig benoemd de heer P. C. H. van Oost, Voor de benoeming was de borgtocht geregeld tot een bedrag van 13060. Als lid der commissie tot wering van schoolverzuim werd herbenoemd de heer J. Oude- sluijs Gewijzigd werden de bcgrootingnn voor 1919 en 1920. Besloten werd nog tot den bouw van 10 gemeentelijke woningen, waarvan de aanbesteding eerstdaags zal volgen. In geheime zitting werd daarna het kohier van den Hoofd. Omslag vastgesteld. Woensdagavond 11. gaf het gemengd Zangkoor „Nieuw Leven", directeur de heer J. Oodesluijs, alhier iu het gebouw der N. H. kerk een goed geslaagden zaugavoud. Het programma wees 23 nummers aan De uitvoering liet duidelijk hooren, dat de ledeu flink geoefend waren. Ds. Kamsteeg opende en sloot de bijeenkomst. Een en ander werd met orgelspel afgewisseld. Enkrie zuster verenigingen van de omliggende dorpen woonden deze uitvoering bij. THOLEN. Vrijdagavond 19 Maart zullen er in de Bewaarschool weer eenige kleedingstukken tentoongesteld worden, die vervaardigd zijn op den gisteren geëindigde!) cursus in maatknippeü, benevens nog eenige modellen van de vakschool voor verbeterde vrouweukleediog te Amsterdam, Mevr. A. AukesTimmer, lid van den gemeente raad te Alsmaar en van de Prov. Staten van Noord-Holland zal een lezing houden over „Onze Kleeding" uit historisch en en hygiënisch oog punt. Deze lezing zal door een groot aantal lichtbeelden opgeluisterd worden. In de op Woensdag 10 dezer gehouden vergadering van Bestuur en Commissarissen der Begrafenisbus, opgericht door het Departement Tholen der Maatschappij tot Nut van 't Alge meen, werd de rekening over 1919 voorloopig vastgesteld in ontvang op f 2524.63, uitgaaf f 1944.72, goed «lot alzoo f579.91. Het reservefonds belegd in de Nutsspaarbank bedrueg op 31 December 1919 f 5129.62. Ge durende het eerste kwartaal werd geeu contri butie geïnd. Deze rekening zal ter definitieve goedkeuring aan het Nutsdepartement worden iogezoudeD. De volgende voordrachten, mede in te zendeu aan het Nutsdepartement, werden opgemaakt voor bestuurslid, ter voorzieniog io de vacature ont staan door het aftreden volgens rooster, van den heer W. Moelkerle candidaat de heer W. Moelker, 2e candidaat de heer J. A. Stoutjesdijk, en voor de vacature ontstaan door het bedaukeo als be stuurslid van den heer J. Lindhontle caudi- daal J, A. Stoutjesdijk, 2e caDdidaat C. J, Lind- hout. IEKSEKE. Door bemiddeling van Ds. Kersten zullen Zaterdag en Maandag weer 40 werkloozen, ditmaal naar Rotterdam, vertrekken, om haven werk te verrichten. Zij zullen vrijen overtocht en 7'/i g'd- kost, of f8,50 zonder kost dagloon genieten. De faucy-fair voor de Gr. Kr.-Ver. Ziekenzorg heeft netto f 620,545 opgebracht, de vroeger gehouden inschrijving f402,60, samen f 1023.l45. Donderdag is hier in 25 perceelen, ver kocht 17 II A. 20 A. 70 cA, of 40 gem. 297 r. bouw- en weiland. De gemiddelde opbrengst was ruim f 900 per gem. Een pere. bouwland ging voor f 1510 per gem. Si-PHILIPSLAND. Benoemd tot gemeente ontvanger en ambtenaar ter secretarie ie Vlasr- dingeu-Ambacht de heer P. G Clarisse alhier. fut notabele der Ned. Herv. kerk werd gekozen de heer A. C. Stoutjesdijk ter ver vulling der vacature ontstaan door het overlijden van den heer J. Krau.er. STAVENISSE. In de dezer dagen albierge- houden raadsvergadering werd besloten geen ad- dat er onmogelijke dingen zijn ge- haesie te verleeuen aau de motie Smallingerlsnd SChied, waarvan de lezing werkt als politieke prikkellectuur. Gelukkig, zei spr. dat de fabriek is af brand anders hadden we misschien nog wat beleefd De minister van landbouw Mr. van IJssel- steijn merkte op, dat dit alles onder 't beleid van zijn ambtsvoorganger was ge schied. Niet alles antwoordde de vorige spr. en bewees dat door de feiten. Hij kwam tot de conclusie dat de Kamer niet verplicht is al deze gelden toe te staan, en dat de minister veel te laat met deze ontwerpen gekomen is. De beer van Ravesteijn herinnerde er aan dat hij en zijn vrienden kort na 't optreden van dit kabinet gezegd hebben, dat de regeering iu staat van beschuldiging moest gesteld worden. De heer Troelstra maakte hem er een verwijt van dat hij 't niet gedaan had. Behalve de heer Teenstra spraken anderen in denzelfden geest. De minister bekende, dat hij de bezwaren der Kamer tegen deze ontwerpen kon be grijpen. Wanneer zij evenwel worden ver worpen dan wordt o.a. niet voldaan aan geslolen contracten, dan volgens processen en die zullen de 6 millioen die gevraagd worden niet omlaag maar omhoog brengen De landsadvocaat acht het daarom beter de ontwerpen aan te nemen dan 't op processen te laten aankomen. Op voorstel van den heer Sannes werd de behandeling uitgesteld tot Woensdag. Dinsdag 11. verwierp de Kamer een voor stel van den heer v. Ravesteijn, om zijn interpellatie in zake onze betrekkingen tot Sovjet-Rusland nog voor Paschen te mogen houden. Een voorslel-Troelstra om de interpel- latie-Marchantover de havenwerkersstaking op Donderdag 12 Maart te houden, werd uitgesteld. Nu kwam een interpellatie van den heer Kolthek aan de orde over de gestie (be- heervoering) van 't bureau van vleesch en vetten en de houding van minister Pos thuma. Als de klachten (die wel aanklachten geleken) van den interpellant op waarheid berusten, dan vormt, wat hij zei, een tweede donkere, droevige bladzijde uit de geschiedenis van den crisistijd. Hij zei, dat aan het bureau van vleesch en vetten een schare van ondeskundige en onbekwame helpers zijn aangesteld. Er is geknoeid, allerlei familieleden van de ambtenaren zijn bevoorrecht. De heer Hooiberg, secre taris van de commissie van toezicht en ambtenaar der kamer kreeg van belang hebbenden een spaarbankboekje en van zijn dankbare familie een schrijfbureau ten geschenke. Tegen zoo iemand wordt niets gedaan, zei spreker; drie ambtenaren die klaagden zijn ontslagen, maar iemand als Hooiberg gaat vrij uit. Het doel waar mee 't bureau van vleesch en vetten is opgericht, is niet bereikt, het Rijk heeft groote schade geleden. Spr. wees verder op de groote winst die sommigen gemaakt hebben. De firma J. Smilde, vetsmelters, won in één jaar netto f142.000, terwijl de arbeiders gebrek Van't hoofd van 't bureau vroeg sf dien ezel had aangesteld. De firma der werd nooit gecontroleerd de inspecteur van 't bureau was vroe haar dienst geweest. Er waren drie tenaren die aan de ongereebtighede deel namen en klaagdendeze ontslagen, (door den minister). De minister gaf enkele inlichting zei dat de voorstelling van den het r5 thek over 't ontslag der 3 ambtt niet juist was. Zij zijn ontslagen o[ stel van den directeur. Zij weigerdet dat hun was opgedragen. De heer Kolthek bleef het ontsL 3 ambtenaren een groot schandaal n en stelde 2 moties in. De heer Dresselhuijs vroeg een onderzoek omtrent bedoeld ontslag, tegen de minister geen bezwaar had. i werd de behandeling der interpella gesteld. Woensdag werden de discussies de installatie voor veevoeder vooi in en duurde de gansche zitting vodj werd ernstig en zakelijk hoewel nu v scherp gedebateerd en uit alles ble de regeering en de Kamer als doornbosch verward zitten, waarui' zich niet kan loswerken zonder wonden. De minister had den heer Mr. F als regeerings-commissaris te hulpge en juist hem omdat hij met de liq belast is en zich dus in de zaak he gewerkt. De minister wees er op dat de veevi installatie begonnen is in een tijd hongersnood dreigde. Er moest snel w gehandeld, en als minister Posthuni niet gedaan had zou de Kamer hel zeer kwalijk genomen hebben. Hij g den raad om processen te vermijdei dat de staat ze zeker verliezen schade lijden zou. De heer Teenstra meende dat minister (van IJsselsteijn) ook schuÉRC omdat hij bij zijn optreden de zaa lefo heeft stopgezet, maar Z.Ex. ontkent had de zaak niet voortgezet, doch hij r het Rijkskantoor voor vleesch en vet met het oog op liquidatie, allerlei voor c zijn opgeruimd. Het hoofd van 't nieuwe rijkska de heer van de Perk, werd aangev doch de minister nam hem in beschei omdat de mededeelingen omtrent chef onjuist waren. De heer Dresselhuijs beval een onderzoek in de afdeelingenaan, demi en de regeerings-commissaris ontrad uitstel kan niet in 's landsbelang zijl dsc' De heer Lohman was'tegen een i afdeelingsonderzoek en vond een hijzoi commissie beter waartoe art. 38 va reglement van orde het recht geeft toepasselijkheid werd door den voor; en anderen betwist, doch de heer Lol hield het denkbeeld vast en maakte voorstel van. De stemming daarover zal Dond plaats hebben en met dit besluit we zitting beëindigd. De interpallatie Marschant over 't h conflict zal Donderdag plaats hebbet regeering heeft verklaard op dien d antwoorden. 'OI >nd ijde 7 de todi var hoe tal len ime m( r e an j ec ge ter ee re eer ift te q a kle Jai 4iei F1 f TI lis PREDIKBEURTEN. THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 ds. Van Luti en nam. 2 uur ds'. Van Griethuyzen. Geref. Kerk voorm. 9,30 aar en nam. Ds. A. H. v. d. Kooij". Dinsdagavond 7.30 uur Ds. H. Jansen, Haag. Rede Ger. Jongelingsvereeniging. Onderwerp De dagen van Noach ea de tot len van den Zoon des menschen. Geref. Gem. voorm. 9.30 en 's avonds leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen GEEN DIENST. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 9,30, naoa. 2 en Y 6 aar leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorin. 9,30 en nam. ds Laijendijk. Geref. kerk, voorm 9,30, nam. 2 en 's i 5.30 uur leeskerk. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 ds. Oosterhi nam. 2 aar Geref. kerk voorm. 9,30, en nam. 2 uur leer STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en 's avonds ds. Kamsteeg. Oud Geref. berk, voorm. 9,30 nam. 2 en'sa 5,30 aar leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 leeskerk 2 uur ds. Oosterhai». Doopsbediening. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en 'sa 5 uur leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. en nam. ds. Boer. Geref. Kerk, voorin, en nam, ds. Meyer. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en 'sa1 ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en 'sa' leeskerk. INGEZONDEN. Geachte Redactie.' Mag ik zoo vry zyn voor onderstaand een >art U«( I ede M. gen en holt ede I ildij le ;er lej. )e I sm; ledi 78 J. f, rav i. 1 led pe i iljo ige nter iefd wdb den ed. 863 Teti nne AT tuk,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2