IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT Zaterdag 13 Maart 1920. Vijf en dertigste jaargang ÏTI Firma J. M. C. PPT - Tholen. Publicatiën. Officiëele belangstelling. GEMENGD NIEUWS. H( Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, a per kwartaal f0,75; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,25, franco post f 1,325. Voor het buitenland f 1.zonder Geïll. Zondagsblad. UlTGAtE Telef. Interc. no. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 60 cents j iedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. vordering 's Rijks directe belastingen. BURGEMEESTER van Tholen maakt bekend, suppletoir kohier der grondbelasting over ienstjaar 1920, invorderbaar is verklaard en Ontvanger ter invordering ter hand gesteld, daarop voorkomende belastingschuldige is ht zijnen aanslag, op den by de wet bepaalden te voldoen. ilen, 10 Maart 1920. 11 Secretarie zijn te bekomen irte vrouwenkousen a t 2.20 per paar en kinder voor den leeftijd van 3 tot 9 jaar in prijzen 1,45 tot f2.10 per paar. den, 10 Maart 1920. 6 Bargemeester der gemeente Tholen, maakt dat eene openbare Vergadering van den anteraad is belegd tegen Dinsdag 16 Maart des namiddags te 2t/2 ure. Punten van behandeling Ingekomen stukken. Toelating van raadslid. Benoeming lid der gascommissie. Bestendiging heffing van het havengeld. AanbiediDg kohieren van den hoofdei ijken* omslag en van de hondenbelasting. Aanwijzing van een standplaats voor woon wagens. olen, den 12 Maart 1920. 14 1521 Maart 1920 kunnen gebruikt worden ïo. 24 van de suikerkaart voor l/2 pond suiker, gheidsduur van couponnen der BROODKAAR- voor het 129e tijdvak van 816 Maart en het 130e tijdvak van 1725 Maart, broodkaarten voor wittebrood, waarop geen geen nummer voorkomen zijn voor het 129e fek groen en voor het 130e tijdvak rood ge- grijzen ondergrond, lolen, den 12 Maart 1920. 13 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. akele Ministers hebben vorige week een be- gebracht aan onze provincie in verband de communicatiemiddelen onderling, alsmede wat betreft de hoofdverbinding met Holland, ^eeu deel is onbezocht gebleven, behalve ouwen, dat echter reeds eene geregelde ver- iding met Rotterdam heeft, eu ons eiland dat fihts op het eenige communicatiemiddel bogen •I: „de Veerpont over de Eendracht". HNa wat we daarover in een onzer vorige nummers ireven, zullen we dit punt, alhoewel het immer ■ent blijft, ditmaal uiet in dkt licht bezien. Niet omdat de stem die we toen verhieven ft' te pogen eenig begin te maken met, en eeu Scheiden stoot te geven aan eene mogelijke èegiug tot opheffing uit ons isolement, vrijwel oude gewoonte is gebleven als die des penden in de woestijn, want voor een goede eigenlijk nooit genoeg en nooit te ld geroepen worden maar we willen haar - maal van een andere zijde beschouwen, nu de Ideleu vau gemeenschap blijkbaar dermate de augstelling der Regeering gaaude maken dat zich het offer eener tamelijk lange reis roost oin zich persoonlijk van de beweeg- enen tot het verkrijgen van verbetering op lb hoogte te stellen. Bij voorbaat wil 't ons voorkomen, dat de ruk dien de betrokken bewindslieden over herhaalde klachten nopens de gebrekkige Idelen van vervoer in Zeeland bij voorkeur Zeeuwsch-Vlaanderen, zullen hebben gekregen dien aard zal zijn geweestdat ze die klaag- en minstens genomen, ten deele overdreven dleu hebben gevonden. Keeuwsch-Vlaanderen heeft metterdaad als een [jrontachtzaamd en een bedreigd kind, de zelfs Jciëele aaudaebt op zich weten te vestigen van it den lijd, dat men den Vlaamschen leeuw staat waande zijn klauwen naar die breede ook gronds aan den zelfkaut van het aloude derland uit te strekken. Van die compasieuze gelegenheid hebben de oraaostaande bewoners uit de bedreigd meenende eek, gerugsteund door eenige autoritaire rsoneu gebruik gemaakt en een medegevoel weteu te wekken om aan lang gekoesterde wenschen gemoet te komen. In de eerste plaats om den verbindingsweg i8schen het Oostelijk- en het Westelijk deel in Zeeuwsch-Vlaanderen tot stand te biengeu, aarvan ten lange leste de kosten zouden moeten 'orden gedragen door het Rijk, door de Provincie door de belanghebbenden, zoo gemeenten als olders. Alleen toen het groote belang waarop steeds en van alle zijden was geargumenteerd, in cijfers daadwerkelijk moest worden nitgedrnkt, verbleekte dat zienderoog en werd het langzamerhand voor den een al minder dan voor den ander. Totdat de allengs luider klinkende annexatie geruchten als 't ware een fortuintje voor de betrokken landstreek werden en zij, voor wat de geldelijke bijdragen harerzijds betreft, geheel uitgeschakeld werd. Dit offer mag geenszins onderschat worden, als een blijk van hooge belangstelling in het wel en wee dier bevolking. Aan den anderen kant vertooneo de middelen van vervoer daar te lande een beeld ais wellicht in weinige streken van ons land is te aanschouwen Immers, een net van tramwegen doorkruist her en der de vruchtbare landouwen der twee Zeeuwsch-Vlaamsche aeelen, terwijl een tweetal ijzeren wegen naar de centra's van beweging in België voeren, om niet te spreken van de ver schillende provinciale stoomvaartlijnen waardoor een onafgebroken correspondentie op de groote Zeeuwsche lijn wordt verkregen, die andere strekeu hen zouden benijden. Heusch, men heeft over die communicatie niet zoo te klagen. Maar jerimiades zijn vaak goedkoop en nu tracht men uit dat kcor van klachten tevens goedkoopere tarieveu le voorschijn te doen treden, voornamelijk op de stoombootlijnen, die, ofschoon de diensten eenigszins zijn ingekrompen boven dien nog een aanzienlijk te kort aanwijzeu, de zucht tot het reizen naar Belgische marktplaatsen zouden moeten tegengaan. Naar onze bescheideu meening, een hopeloos pogen. Intusschen bemerken we, dat onze pen een geduchte zijsproog heeft gemaakt. Evenwel, die ongebreidelde loop was haar hierom vergund, omdat we aan de kwestie, waarvoor we te voren reeds belangstelling vroegen en deze vraag thans welwillend hernieuwen, een audere maatstaf wilden aanleggen. Destijds toch, hebben we „de overbruggiug van de Eendracht" eenig nieuw leven willen inblazen door eene bij onze ingezetenen ver onderstelde belangstelling verder op te wekken. Thans geeft de ministeriëele tocht aan onze provincie voldoende aanleiding om op deze zaak terug te komen en le vragen of een brug over de Eendracht niet belangwekkend genoeg i9 om ook daarvoor eeüe officiëele belangstelling gaande te maken. Als de middeleeuwsche veerpont het eenige middel van gemeenschap is tusschen ons eilaud en den vasten wal, en als de lucht boven onze hoofden weergalmt van het geronk van motor fietsen, van het getuf van auto's en van het geratel van voertuigen, gezwegen nog van de honderden en nog eens honderden rijwielen die over onze wegen rollen, eenvoudig omdat, be halve een bescheiden doch uiettemin gewaardeerde autoous-diensl, geen enkel openbaar middel van vervoer le onzen dienste staat, dan zal meu toch in gemoede van ons eilaud niet kunnen beweren dat het baadt in weelde ten koste van de Staats ruif of van eenige andere openbare kas. De bescheidenheid te dier zake is zoo groot, dat men hoogst waarschijnlijk ons eiland in den vorm van eenigen klemmenden wensch niet kent en dus wellicht dit groote belang niet tot eenig departement is doorgedrongen. Met een enkel woord hebben we dit brug- vraagstuk behandeld, los van het locaalspoor plan, en we herhalen, wat we toen aanvoefden dat een brug vau evenveel belang is zonder als met zoo'n 9poor, en indien men de brug maar alleeu noodzakelijk zou achten ter wille van die snelverbinding dan heeft 't den schijn alsof meu een éénzijdig belang wil dieuen. Daarmee komt men vooralsnog niet verder, want het staat te bezien, dat aleer een locaal- trein langs onze heirbanen zal snorren nog heel wat water door de Eendracht zal stroomen, en middelerwijl ons isolement voortduurt. Zou 't na zoo veel moeite kosteu om de Regeering en provinciale autoriteiten, waar nu zoo'n officiëele belangstelling in Zeeland is aan den dag gelegd, te kunnen overtaigen dat die overbrugging geenszins eene overbodige weelde is en een eisch van groote billijkheid kan genoemd worden Ons duükt van niet Maar dan ook niet de handen in den schoot laten rusten, doch ter dege aan den ploeg ge- l Alsdan zal de bijlevering van melk van het zqivelkantoor aan de plaatsen, waar melk tekort is, ophouden. Bepaald is voorts, dat de kaas, geproduceerd Da 1 Eebr., mag worden uitgevoerd, echter al leen onder Rijksmerk. Het doel van deze rege ling is, geknoei tegeu te gaan, vooral in het buitenland. Uitvoer zonder merk is daarom ver boden. Op zich zelf zeer toe te juichen, zegt het Hbl. Maar daartegenover staat, dat de handel op die wijze alweer nieuwe belemmeringen onder vindt. Het blad hoopt daarom, dat men de re geling in de praktijk zoo eenvoudig mogelijk zal maken eu allen onnoodigen omslag vermijden. Deze week is weer een partij jonge paar den door Frankrijk aangekocht. Er zijn goede prijzen besteed. LANDBOUW-VEETEELT. Melk, boter, kaas. Met ingang vau 28 Maart zullen, naar het Haagsche corr. bureau meldt, de maximum prijzen op melk, boter en kaas vervallen. Valsch papierengeld. De politie te Deventer ontving uit Nijme gen bericht, dat aldaar een valsche bankbiljet was uitgegeven door den wijnhandelaar le Hueux te Deventer. Naar aanleiding daarvan ontbood, zegt het Hbl. de hoofdinspecteur van politie den heer le Huenx op zijn bnreau, volkomen overtuigd dat deze te goedertrouw zou zijn, en het bank biljet had uitgegeven, zonder zelf te weten dat het valsch was. Onder het verhoor echter viel het hem op, dat le Hueux steeds nerveuzer werd, hetgeen hem op het denkbeeld bracht, dat zijn vertrouwen in den wijnhandelaar wel eens misplaatst kon zijn. Hij begoo scherper te vragen, en betrekkelijk onverwacht rolde de bekentenis eruit, dat le Hueux reeds geruimeu tijd valsch papiergeld vervaardigde, in hoofdzaak oude zilverbons van f 2.50 en bankbiljetten van f 100. Nooit had hij die te Deventer uitgegeven maar wel in Arnhem, Utrecht, Den Helder, Rotterdam en Haarlem. Onmiddellijk werd le Hueux in arrest gesteld. In een hem toebehoorenden wijnkelder vond men een complete installatie voor de vervaardiging van valsch bankpapier. Eeu groot deel van den inventaris werd naar het politiebureau overge bracht. Ondanks een scherp verhoor blijft le Hueux geheel ontkennen medeplichtigen te hebben gehad. De voorzijde der biljetten werd laog9 photo- chemischen weg vervaardigd en het netwerk aan den achterkant er op geperst met een copieerpers door middel vau een zinkplaat. In den kelder is, achter veel rommel, nog 'n drukpers gevonden. Le Hueux heeft vroeger veel als graveur gewerkt. Bij een nader verhoor heeft le Hueux ver klaard in 1917 op het denkbeeld te ziju gekomen valsche zilverbons te vervaardigen, met behulp van zinken platen. Gedurende den tijd dat hij in marine-dienst was, plaatste hij belangrijke hoeveelheden in de steden waar hij lag. Na het verlaten van den dienst vestigde hij zich in Deventer en begon hij te werken in den kelder Daarbij volgde hij de aan wijzigingen welke in een #Leven"-nna)mer van 1915 hadden geslaan over het onderkennen van echt en valsch bank papier, met zooveel succes, dat hij weldra over ging tot vervaardigen van bankpapier vau f 10 f60, f 100 en f300. Vooral op de. „honderdjes" legde le Hueux zich toe. In Sept. 1919 plaatste hij er een aantal op de Elta en later eenige te Rotterdam. Van een andere „serie" sleet hij er Zaterdag 28 Febr. drie te Nijmegen ééu werd door de politie in beslag genomen eD leidde, gelijk bekend, tot de aanhouding van den wijn handelaar, die Daar het beweren van sommigen zijn wijnzaak reeds lang had overgedaan. Zeven sleet hij een dag voor voor zijn arrestatie te Utrecht. Op de kauier van den arrestant zijn bundels oude zilverbons gevondendie daar achteloos waren neergelegd. Vooruitgang. Er wordt aangedacht om, wanneer er van voldoende belangstelling wordt blijk gegeven, een geregelde wekelijksche dienst in le stellen tasschen Engeland en Nederland voor goederen transport per vliegtuig. Reeds is het eerste vliegtuig met dit doel op het Elta-terrein bij Amsterdam aaDgekomen. Het bracht mantels en mantelcostumes, ter waarde van f 20.f 00, voor de Continental Textillea Corporation te Amster dam. Deze week vloog een vlieger van Frankrijk naar Engeland, doch zon wegens den zwaren mist zijn verdwaald, indien hij zich niet per draadlooze telegrafie in verbinding had kannen stellen met het vaste land. Door de verstrekte aauwijzingen kon hij zijn reis voortzetten en landde veilig op het Engelsche vliegterrein. Treurig. Te Kaatsheuvel is iemand, die lezen noch schrijven kan, lid van den gemeenteraad ge worden. Hij levert zijn stembriefjes steeds blanco jn en blijft dus strikt onpartijdig. Uitgestorven. Het Eskimodorp Okak (Labrador) waar de griep onder de inwoDers vele slachtoffers maakte, is, naar luid van een nader bericht in het Zen dingsblad, nu geheel uitgestorven. Om bij een mogelijke nieuwe nederzetting van Eskimo's be smetting te voorkomen, hebben de zendelingen alle overblijfselen van het dorp verbrand. Lage wraakneming. De stucadoor W. v. d. D., te Leiden, die als verdacht vau vergiftiging van zijn echtgenoote, ongeveer vijf jaren geieden, dezer dagen in Den Haag in het huis van bewaring werd opgesloten, is in vrijheid gesteld. Het onderzoek heeft vast gesteld, dat zijn vrouw een natuurlijken dood gestorven is. Zijn huishoudster O., die de zaak had aaugebracht, is thans in arrest gehouden, als verdacht vau afdreiging. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee. Aan het verslag over 19 L9, het vijftiende boekjaar, ontleenen wij dat in het afgeloopen jaar 237 aanvragen voor hypotheek ziju inge komen, tot een bedrag van f4.347600. Hiervan zijn tot stand gekomen 193 leeuiogeD, samen groot f 3.026150. Tot 31 December 1918 waren gesloten 82 L leeningen, tot een bedrag van f 14.036390, totaal dus 1014 leeningen voor f 17.062540. Vóór 1919 was aan aflossingen outvangen voor f 6,509640, terwijl in het afgeloopen jaar door de debiteuren f 1.829330 is terugbetaald, zoodat op 31 December jl. per saldo op hypo theek uitstond f8.723570, verdeeld over 554 leeningen, waarvan de specificatie isProvincie Zeeland 104 leeningen voor f 256710 's Gra- veuhage 167 leeningen voor f 3.790200 Rotterdam 12 leeningen voor f 323600 Overig Zuid-Holland 28 leeeningen voor f 243690 Amsterdam 98 leeningen voor f2,724700 Overig Noord-Holland 125 leeningen voor f 1.063920 Provincie Utrecht 14 leeningen voor f223475 Proviucie Overijsel 1 leening voor f 6825 Provincie Gelderland 2 leeningen voor f47800 en Provincie Noord-Brabant 3 leeningeu voor f 42650. In 1919 hebben twee executies plaatsgehad, waarbij geenerlei verlies is geleden. De beta lingen voor rente en periodieke aflossingen hadden geregeld plaats. Verschilleude debiteuren losten meer af dan bij de akte was overeenge komen. Op 31 December had slechts ééa debi teur eenigen achterstand; dit is in den loop vau 1920 aangezuiverd. Aan pandbrieven was op 31 December 1918 in omloop voor f 7.506500. In het afgeloopen jaar werden verkocht f58700 4% pand brieven en f 1.705400 5 °/o padtibrieven teruggekocht werd voor f 624200, waardoor op 31 December jl. aan pandbrieven in circulatie was voor een bedrag van f8.646400 aan 4%, 4 Yi d-Y2 en 5 pandbrieveo. Het verslag herinnert aan het succes der jongste inschrijving, in December, op 125 aan- deelen, waarvan de koers voor aaudeelhouders was bepaald op 145 °/Q. Er werd ingeschreven voor 182 aandeelen, zoodat de toewijzing pondpoudsgewijze moest geschieden en voor vrije inschrijvers geen enkel stuk beschikbaar was. De geplaatste 1000 aandeelen, van f 1000, waarop 10 °/0 is gestort, waren op 31 December over 315 houders verdeeld. De netto-winst bedraagt f 49878,93. Hiervan komt f 14838,785 aan het Reservefonds, waarna de gezamenlijke Reserves f 80000 zullen bedragen. Het dividend kan worden bepaald op 12 °/ol tegen 11 °/0 over 1918. De brandstoffen-distributie voor den volgenden winter. De regeling vau de braodstoffenvoorziening voor den volgenden winter is al weer gereed. Zij verschilt slechts weinig van de thans geldende. De verbruikers wordeu in drie hoofdgroepen ouderscheidende particulieren (groep A) groote magazijnen, winkels, hotels e. d. (groep B); openbare gebouwen, ziekenhuizen e. d. (groep C). Het rantsoen voor groep A. is elf eenheden, indien in de wooiog gasaansluiting aanwezig is, terwijl indien geen gasaaosluiÜDg aanwezig is, bovendien een zomerrantsoen wordt verstrekt van ten hoogste drie eenheden.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1