IERSEKSCHE THOOLSCHE COURANT s etv<1824 Zaterdag 6 Maart 1920. Vijf en dertigste jaargang ingen rEERIl Firma J. NI. C. POT Tholen. Publicatiën. 0 N D E R W IJ S. 0U|_ GEMENGD NIEUWS. Van onze berichtgevers. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. |er kwartaal f0,75; met Geïllnstreerd Zondagsblad f 1,25, franco ■|st f 1,82'. Voor het buitenland f 1.zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiënvan 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. •14 Maart 1920 kannen gebruikt worden 3 van de saikerkaart voor l/2 pond auiker. isduur van couponnen der BROODKAAR- r het 128e tijdvak van 28 Febr.7 Maart '9teo ihet 129e tydvak van 816 Maart, die eroodkaarten voor wittebrood, waarop geen ge vej®n nummer voorkomen tgn voor het 128e lan ni|fars gekleurd op gelen ondergrond en voor ecbijr ^Jdvak groen gekleurd op grijzen ondergrond, racbti»» den 5 Maart 1920. 13 De Burgemeeiier, J. W. WAGTHO. neeiter en Wethouders van Tholen brengen it. dat het suppeloir kohier vaD den Hoofde- Imslag in deze gemeente, voor 1920, in af- ichit]3£(jQren<ie vijf maanden, op de secretarie der cheraj, voor een ieder ter lezing is nedergelegd. g eei (jen 5 Maart 1920. Is pet, Griep Qrgemeester en Wethouders voornoemd, t.55d> krijg: Be Burgemeester, J. W. WAGTHO. Be Secretaris, H. J. LABAN. 5827 voordracht, ter benoeming van een zer aan de eerste openbare school te dorp is geplaatst de heer C. Kabbedijk nnaland. LANDBOUW-VEETEELT. 3cde centrale hengsteokeuring Donderdag ss gehouden, werd o.a. goedgekeurd de Dagou van de hengstenvereeDiging te DE TWEEDE KAMER ierde Dinsdag weer in 't openbaar. rnemen om de duurtewet voort en kon niet uitgevoerd worden om- 1Jr nog overleg gaande was tusschen minister en de commissie van rap- urs. ogenomen werd een wijziging der >p woonwagens en woonschepen, n de orde kwam de opheffing der tswinstbelasting met ingang van 1 gelijk daarmee werd behandeld de pellatie-Oud over de onzekerheid op itinggebied. l minister van Financiën heeft de ver- Jasaanwas-belasting (zoo zei de heer tant, die den heer Oud wegens diens verving) niet ingetrokken, maar te joon gelegd om haar te wekken als hij podig heeft. Dit geeft een toestand van kerheid en spr. kon niet begrijpen lagde minister kon gelooven aan een IH'ng der middelen in 1920. Daarom i hij er voor de oorlogswinstbelasting rniet op te heffen. Omtrent de weelde sting heerscht er ook onzekerheid. 8 minister van financiën antwoordde, Wer geen reden was om hem te be- ■Idigen van wisselvalligheid. Toen.liij d was er alle reden voor een donkere ouwing, ook 't volgend jaar 1919 was oestand aanvankelijk nog in hooge zorgwekkend, maar in de 2e helft at jaar werd hij beter. Dit feit heeft ministers gemoed gewerkt, het had led op zijn belastingplannen. Vandaar houding tegenover de vermogens- asbelasting. Van een conjunctuur- iting kon niets komen, maar een dehelasting is stellig te verwachten, kon nog niet zeggen hoe zij er zal en, maar 't zal geen belasting op 't maar op den aankoop van weelde- telen zijn. j de replieken slelde de heer J. ter voor de oorlogswinstbelasting ook over 1919 te heften, doch den vol len dag werd dit verworpen, aarna werd de opheöingswet zonder d. st. aangenomen. u volgde een ontwerp tot heffing van recht op de mijnen. Dit recht is ver- ildigd door den ontginner van de ten (bedoeld worden kolenmijnen.) het recht wordt 5 aan de provincie staan en 20 aan de gezamenlijke aeenten, op welker grondgebied ten ste 25 mijnwerkers van een Neder- lsche mijn wonen. 'e heer De Jonge (S. D.) was bevreesd de ontginners het recht op de consu menten zouden afwentelen en stelde daarom een motie in om 't ontwerp terug te nemen en 't gewijzigd weer aan te bieden. De minister van financiën deelde die vrees niet en wees er ook op dat de heer Wibout, ook S. D. 't heffen van een recht geoorloofd achtte. De motie werd verworpen en de wet zonder h. st. aangenomen. Nog volgde Woensdag een wetsvoor- dracht om den postcheque- en girodienst als staatsbedrijf in te richten en aan den staat over te brengen. De dienst zou tevens van 't departement van Waterstaat naar dat van Financiën worden overgebracht. De heer Schaper oordeelde niet gunstig over den postcheque- en girodienst. Dui zenden menschen hebben er grooten last van zei hij, waartegenover de minister stelde, dat niemand gedwongen wordt er gebruik van te maken en dat het aantal rekeningen dagelijks toeneemt. Een inbrekersbende te Den Haag gearresteerd. Den Haag werd in de laatste maanden herhaaldelijk onveilig gemaakt door inbra ken. Speciaal het Zeeheldenkwartier en de Laan van Meerdervoort stonden aan her haalde inbraken bloot, welks bewoners dan ook reeds om meerdere bescherming van hunne eigendommen hadden verzocht. Daar de inbrekers echter zoo menigvuldig waren, stond de politie voor een uiterst moeilijke taak. Soms vielen 4a5inbraken per nacht voor terwijl bleek, dat men hier met een goed georganiseerde bende van beroepsmisdadigers te doen had. Toch is de recherche te Den Haag er in geslaagd, 20 bekende inbrekers te arres teeren, onder wie er zijn, die volgens hun bekentenis, niet minder dan tien'inbraken op hun geweten hebben. Al deze personen behoorden tot één bende. Zij organiseerden vergaderingen, waar 't plan dé campagne werd vastgesteld en waarin aan de ver schillende leden hun functies werden aan gewezen. Droogleggen of nathouden? Droogleggen van ons land is een stand punt, maar nathouden is er ook een. En het vindt natuurlijk evenzeer zijn verde digers. Waar de droogleggers ons een drankvrij Nederland als ideaal voor oogen tooveren, daar betoogt de Bond van Distillateurs en Likeurstokers in Nederland in een adres aan de Tweede Kamer, dat aanneming van het plaatselijke-keuze-wetsontwerp geens zins zal leiden tot het doel, dat voorstellers zeggen te beoogen, maar in plaats daarvan zeer ernstige, nadeelige gevolgen zal hebben voor de zedelijke, geestelijke en lichame lijke kracht van ons volk, en concludeert vervolgens, dat de Tweede Kamer, indien zij aan 't ontwerp haar sanctie mocht geven, daarmede tevens zou sanctioneeren een opvatting omtrent drankgebruik in het algemeen en het recht van bestaan zoowel als het moreele aanzien van het bedrijf, dat adressant ten deze vertegenwoordigt, welke opvattin» z.i. slechts steunt op een hoogst eenzijdige, zelfs niet meer geheel gezonde beschouwing. Een bolsjewistische diamanthandelaar te Amsterdam. Aan onze grenzen wordt steeds streng gewaakt, dat geen verdachte vreemde lingen met kostbaarheden ons land binnen komen. Dezulken worden al bij voorbaat verdacht, dat zij de bolsjewistische pro paganda zullen bevorderen. Dikwijls worden aan de grens personen gearresteerd en teruggezonden, die van dergelijke neigingen worden verdacht. Waar dus de controle aan de grens zoo streng is, moet het wel verbazen, dat het een Zweedsch diamanthandelaar, bekend als bolsjewist, gelukt is, een pas te ver krijgen voor een verblijf in ons land. Die pas werd hem verstrekt door den Neder- landschen consul te Stockholm, terwijl later het Rijkspaspooi tenbureau te Den Haag verlenging van zijn verblijf hier te lande heelt toegestaan. Deze diamanthandelaar heeft te Amster dam openlijk per advertentie diamanten te koop aangeboden en inderdaad een vrij aanzienlijke partij dier kostbaarheden ver kocht. Tevens heeft hij een bezoek gebracht aan den heer Wijnkoop. Tenslotte heeft men, zegt het H h 1., in Den Haag blijkbaar ingezien, dat maat regelen tegen dezen vreemdeling noodig waren. Hij is gearresteerd en zal de keuze krijgen tusschenover de grenzen te worden gezet, of als verdacht vreemdeling te worden geïnterneerd. Overvloed te midden van hongersnood. Zoo is het op 't oogenblik in ons land. Eenerzijds is er in Europa een enorm voedselgebrek, zoodat Hoover, de Ameri- kaansche voedselregelaar, berekent, dat 100 millioen Europeanen van honger moeten omkomen, als Amerika niet bijspringt. En daartegenover heeft Nederland zoo'n over vloed van levensmiddelen, dat een groot deel ervan zal bederven, als niet spoedig maatregelen worden getroffen. Mr. K. Jansma, van Amsterdam, zet in 't Hbl. deze feiten tegenover elkaar. Hij heeft het oog op de voorraden levensmid delen, die althans ten deele bij het «uitbreken" van den wapenstilstand in ons land aanwezig waren en waarvan de regee ring voorzichtigheidshalve langen tijd den uitvoer geweigerd heeft. Later werd de uit voer, tenminste voor zekere artikelen, wel mogelijk gemaakt, maar toen kwam weer het dalen der valuta's den uitvoer belem meren. Zoo is b.v. in ons land nog circa 18 millioen K.G. jam, ter waarde van '15 millioen gulden, 200.000 ton haring ter waarde van 8 millioen, en enorme hoeveel heid gedroogde groenten, gecondenseerde melk en kaas. Voor zoover de voorraden regeerings- eigendom zijn, is de zaak betrekkelijk een voudig, zegt de schrijver. De regeering heeft de handen vrij en zal van die vrijheid wel een goed gebruik maken. Maar wat de «stroppen" betreft, die zich! in particuliere handen bevinden, is de zaak moeilijker. Niemand wil graag verlies lijden en zal daarom het verlies zoo lang mogelijk ver schuiven. Hier diende de regeering krachtig in te grijpen, zegt de schrijver. Desnoods door een noodwetje tot inbeslagneming overgaan opdat zij over hetgeen hier aan overtollige voorraden aanwezig is, de vrije beschiking krijge. Een voordeel van zoo'n algeheele inbe slagneming zou zijn, dat het Nederlandsche aanbod in een hand werd geconcentreerd. Fabrikanten en kooplieden zouden niet door wanhopige onderlinge concurrentie eikaars prijzen bederven, maar de regeering kon haar prijzen zoo hoog stellen als zij zelf billijk acht. Voorts kan zij wat particulieren niet kunnen inplaats van geld een contra prestatie in goederen bedingen. Wanneer dan is vastgesteld, hoe groot de opbrengt is der voorraden en hóe groot het daarop geleden verlies, dan kan men l ustig gaan beslissen, welk gedeelte der schade het rijk voor zijn rekening behoort te nemen en welk gedeelle op de schouders der voorraden mag worden afgewenteld. Dit is echter een kwestie van later zorg. Hoordzaak is, dat niet aan het particulier initiatief kan en mag worden overgelaten of levensmiddelen zullen bederven of dat zij nuttig gebruikt worden. Dat niet hier te lande verspild wordt, wat men elders zoo zeer van noode heeft. Onze schoenen. Onze schoenenindustrie en -handel heeft een besten tijd gehad. Maar nu kooien de magere jaren, naar 't schijnt. «Sluit de grenzen voor 't buiteulandsche schoenwerk! We kuDnen door de lage valota niet meer concurreeren", was nu al eenigen tijd de noodkreet, door industrie en handel aange heven. Of de regeeriog er aan voldoen zal, staat echter te betwijfelen. Intu8«chen lijkt de toekomst donker voor onze schoenfabrikanten. Vroeger, vóór den oorlog, werkten onze tabrieken in de voorjaarsmaanden bijna dag en nacht door. Thans werken sommige slechts drie dagen per week en men vreest algeheele stopzetting. Er wordt, aldus deelt bet Hbl. mede, schoen werk ingevoerd uit België, Dniischland en Enge land; uit het Britsche Rijk het meest. De fabrieken in Dnitscbland werken hard. Te Pir- masens, in de Paltz, fabriceeren thans 700 bedrijven schoenen. Slechts een klein deel der bevolking drijft geen schoenhandel. De prijzen stijgen met den dag. Benigszins solide heeren laarzen kosten nu 200 Mark, dameslaarzen 175 Mark. Dat is voor Duitschland een hooge prijs, maar iu Nederlandsche munt omgezet bcteekent het nog heel weinig. Wat de Duitsche concur rentie betreft zijn er evenwel een paar lichtzijden voor onze industrie. Eerstens levert Duitschland zeer onregelmatig, wegens het groote kolengebrek en den korten arbeidstijd. En ten tweede wordt het verschil in prijs ten deele gecompenseerd door den toeslag, die thans bij export nit Duitsch land wordt geheven. Het is dan ook, wat Duitsch- laod betreft, meer de vrees voor invoering van goedkoop schoenwerk, dan werkelijk groot aanbod. De Eögelsche invoer heeft meer te beteekenen. Engeland levert hier, onder begunstiging van den lagen pondenkoers, heel veel goed schoen werk beneden den binuenlandschen kostprijs, en België met zijn goedkoope francs, draagt er ook, zij 't niet in zóó sterke mate, toe bij, den binuenlandschen prijs te drukken. Het deugdelijke middel om uit de impasse te geraken, moet nog worden gevondeD, maai men dient wel voorzichtig te zijn, meeDt het blad, met maatregelen tegen den goedkoopen buitenlandschen invoer, die slechts van lijdelijken aard zal kunnen zijn. Naar de N. Rt. Ct. verneemt, hebben de Vereenigde Nederlandsche Rubberfabrieken een groote partij rubber in bewerking genomen voor de fabricage van schoenen, wat vermoedelijk een aanzienlijke prijsdaling tengevolge zal bebben. De prijs van deze schoenen zou ongeveer 16 per paar bedragen. Hoog bezoek aan Zeeland. Deze week hebben de Ministers van Binnenl. Zaken en Waterstaat, vergezeld van eenige hoofdambtenaren een bezoek gebracht aan onze provincie, teneinde zichf op de hoogte te stellen van de middelen van verkeer, voornamelijk met Z.-Vlaan- deren. Jammer dat ook niet ons eiland in dit bezoek gedeeld heeft. De middelen van verkeer op Tholen zijn nu ook niet zoo schitterend te noemen. ST-MAARTENSDIJK, 27 Febr. Hedenavond hield in het lokaal-de Ruiter de alhier gevestigde Boerenleenbank hare achtste algemeens vergadering, die door 76 leden werd bijgewoond. iu zijn openingswoord wees de voorzitter, de heer J. van Bezooijen, op den kerngezonden en bloeienden toestand dezer coöperatieve ver- eeoiging, waartoe het, nu afgesloten boekjaar met het minst had bijgedragen. Dit bleek voornamelijk uit de afgelegde reke ning, die een actief aanwees van f 124500.49 en een passief van f 123417.6472. zoodat een winst was behaald van f 1082.8472. De rekening werd, nadat zij te voren door een commissie, bestaande uit de heeren C. G. Hage en G. J. de Wtlde, was gevenfiëerd, welke haar voor accoord verklaard, goedgekeurd, met dank aan den kassier voor dieDs accuraat beheer. Ter vaststelling van den rentevoet voor het loopeude jaar, stelde het bestuur, met het oog op den guustigen toestand der coöperatie en in weerwil van den verhoogden reutestandaard, deze te behouden op het peil van het vorige jaar, te weten 5 voor wat betreft de van haar te leeneu gelden, en de rente voor spaar- of depo sito-gelden te brengen van 3.12% op 3.48% onathankehjk van het tijdstip waarop deze worden teruggehaald en 4 bijaldien de spaar-deposito's één jaar vast worden gedeponeerd. Evenwel wordt weer de lagere rente toegepast op die bedragen, welke binnen het jaar worden terug gevraagd, ofschoon ze voor één jaar fixe waren gegeven. Deze voorstellen werden goedgekeurd. Evenals het salaris van den kassier, hetwelk in verband met den bloeienden toestand der Bank die vour eeu groot deel aan zijne activi teit is te danken, werd gebracht van f350. op f 500.'s jaars. Achtereenvolgens werden met overgroote meer derheid van stemmen herbenoemd als lid van bet bestuur de heer J. vau Bezooijen, als lid van den raad van toezicht de heer W. C. Boo- gert, en als plaatsvervangende bestuursleden, tevens plaatsvervangende leden van den raad

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1