ONTVANGEN! Abdijsiroop Steenbergsche Aulo-j Motor- en Rijwielhandi! MelkReepert Bittere Reepen Hazelnoot Reepen tabletten gtnHHBHHHHHuanranaoiHHn nnnmtmuMminmmnnmMmmnisjd NATIONALE BANKVEREENIGING J. M. SCHETTERS, HOEST NIET! LI A-tabletten Hoest, verkoudheid, keelpijn, HOTEL WILLIAM Café-Restaurant. J. F. Bernaards. C. Laban, Tholen Sierlijke So-Easy Van deröuderaa, ■Het is Plaatselijke Agenten gezocht. niet noodig Ambachtsschool Stoom-Pianofabriek behangsel papieren Biscuits, Koek en Banket. Fa. J. C. v. d. Stel Dames-handwerken ROOMBOTER Firmi Jan Dieft HIJ WIE Een voorbehoedmiddel tegen Spaansche Griep. COüj VAN HEEL C Wenscht U |li een Harley Davidson-, Indian-, F. lp of Emblem Motor of OVERLANG AUTOMOBIEL? P. HOENDERVANGERS Co., IS VERSCHENEN A. HOLLESTELLE. g Geschied» 9 en Waterstaatkundige beschrijving van het Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f7.500.000-- D E P O SIT O'S voor I jaar fixe a 4 pet. Gelden op dezen termijn gestort, zijn na een jaar, mits drie maanden vooruit opgezegd weder beschikbaar. Niet opgezegd zijnde, wordt de post stilzwijgend op dezelfde voorwaarden voor een jaar verlengd. De rente kan per halfjaar worden ontvangen bij ruim 90 kantoren in Nederland, tegen inwisseling van coupons, die bij storting der gelden worden verstrekt. VOLLE ^eik-Chocolade Zwitses-sche Bereiding met 54EELE Mazeünoten. Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder denieuwtse soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en vier vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMMERS WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE VOORRAAD. BELIST ZEER LAGE PRIJZEN 40 24695 Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. 319. neem Stationsstraat 2, BERGEN OP ZOOM. Stalling voor Paarden, Vee, Automobielen, enz. Veebascule geven van orgelles en het stemmen van piano's. goud, doublé of nikkel. Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, Bergen op Zoom en Omstreken. INSCHRIJVING M LEERLINGEN FIRMA ANT0INE MES, Stoomwasscherij „De Zoom" FRANS ADRIAANSEN VAN BOXSEL 12 VITRAGES, 9198 Vloerzeilen, Vloerkleeden. Gez. BAGGERMAN, PRIMA VERSCHE f 1.4772 per pond. Firma J. C. v. d. STEL, Heden ontvingei prachtige S0RTEE! Zie étalage. Molstri BERGEN OP Z0I EFFECTEN, BANKZAKEN, THOLEN. Deze leveren wij uit voorraad. Concurrentie onmogeiiji Vraagt prijs of bezoekt ons magazijn. oe Telefoon 30. STEENBERGEN. H BIJ FIRMA J. M. C. POT TE THOLEN: 3 657 pag. druks met 13 kaarten, PRIJS f7.90. FRANCO HUIS f8.20. 48 24074 Je idres voor alle voorkomeode LOOD-, ZINK- en M ASTIEKBEDEKKHS'G. het aangewezen middel bij zonder opium of morphine be reid en loch terstond helpend. Haal dadelijk een doosje bij Uw apotheker of drogist 75 cent. 25278 seDEPoneeno Aanbevelend, 20 19636 beveelt zich aan tot het 7 Vervaugt uw BRIL door een Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 15 VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOI* te Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prys, datum aanvaarding enz. door M. J. Soheffelaar, Tel 24, Tholen. voor een nieuw pracliBch artikel op RIJWIEL- en MOTORGEBIED, waar mede ruime verdiensten te behalen zijn. Brieven onder No. 197 Morks Adv. Bur. Den Haag. 16 25S25 dat u lang last heeft van lik doorns, zweren, negenoogen, steenpuisten, bloedvinnen eu andere gezwellen. In drie dagen worden deze genezen door Op rechte Winsumer Zalf. Ook open beenen,zwereDde borsten, brand 3 en andere wonden, fijt, wratten, baard-, ring- en dauwworm ge- 19 nezen er zeer spoedig door. 3 Prijs ner bus f 0 75 en f 1.35. g (Hoe grooter bus hoe. voor- n deeliger in 't gebruik). Verkrijgbaar bij Apotb. Dro- ff gisten en vele Winkelier?, i Gen.-Agent J. C. de Vries, Q U Winsum (Gr.) ITe Tholeu bij la. Van Zaltboramel, Poort- vliet Wed. H. Janseu, Scherpenisse G. 3 Hartog-Keur, Stavenisse G. v. d. Berg en H J. Leune, St-Annaland J. van Moort, n Ierseke A. Steketee 60 MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN foor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT Stationstraat Bergen op Zoom. Het Bestuur der Ambachtsschool voor Bergen op Zoom en Omstreken geeft kennis dat van MAANDAG 16 FEBRUARI tot en met MAAN DAG 1 MAART de inschrijving zal plaats hebben voor den nieuwen Carsus, die den 13cn April begint, voor de volgende ambachten Timmeren en Modelmaken. Machinebankwerken, Huis- en Hoefsmeden. Electroteohniek. Rijwiel-, Motorrijwiel- en Auto mobielreparatie. Inlichtingen te verkrijgen bij den Directear in het Schoolgebouw. Namens het Bestuur, 25781 30 DE DIRECTEUR. MIDDELBURG. Goedkoopste adres voor: PIANO'S, AMERIKAANSCHE- 14 en KERKORGELS. 4035 Vraag geïllustreerde Prijscouranten, Agent voor Tholen en omstreken de heer C. LABAN, organist. Vijf jaar degelijke garantie. BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desinfecteermachiues eigen electriscbe, installatie voor lichtkraoht eu eleotrische bleekme- thode, en biedt daardoor de grootst mogelijke waarborgen voor eeue bygieuische en onschadelijke beban- deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. Boschstraat 27, Bergen op Zoom. Outvangeu de nieuwste patronen Vertrouwde bediening aan billijke prijzen. YERKADE'S BISCUIT vanaf 18 cent per ons. YERKADE'S KOEK vaoaf 30 cent der stuk. Fijne kwaliteit BANKET vanaf 18 cent per ons. Bitterkoekjes, Vanille Nootjes 24 cent per ons. Utrechtsche Sprits, 22 cent per ons enz. enz. Aanbevelend, 23 25740 Telefoon 82, THOLEN. ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM 10 Aanbevelend: 25739 Telefoon 32 - THOLEN. Telefoon 171. Zorg dat gij niet verkouden wordtdat is een eer vereischte. Als gij hoest, als gij niest, als gij keelp hebt, pas dan op, want dan behoort gij tot de eersten wie de Spaansche Griep vat heeft en bij hen die e borstaandoeuing hebben, kannen zich hoogst ernstige v( wikkelingen voordoen. Een longontsteking behoort dan n tot de zeldzaamheden. Zorg daarom toch intijds Uw scbij baar onschuldige verkoudheid te genezen met een kracht werkend middel als de welke alom geroemd wordt bij hoest, verkoudheid, bronchitis griep, influenza, asthraa, kinkhoest, hooikoorts, etc. Beschero uw vrouw, uw kindereD, Uzelf, door vandaag nog eei flesch Abdijsiroop in huis te nemen. Een paar lepels pe dag kunnen een verkoudheid en de Spaansche Griej voorkomen. Prijs per flacon van plm. 230 gram f 1,60van plm. 550 gram f 3,25ran plm. 1000 gram f 5,Alom verkrijg- baar. Eischl rooden band met onze handteekeningi L. I. AKKER, Rotterdam. 68 25827 Koopen en verkoopeD EFFECTEN. Nemen gelden DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met1,; en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis bèta" Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOC MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maa^ pijer als op Beurspolis Verhureu LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. -I Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 912ya en 1—K® Des Zaterdags van 93 uur. B -U 54 21 g 25824 Eiland Tholen 56

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4