1 Dames- en Kinderhoeden. Ontvangen!! Sproeten- KUIPERIJ. Landgoed te Tholen itions-Koffiehuis, Landhuis „BUITENZORG" Bouw- en Bouw- en Weiland THOLEN. Ontvangen de nieuwste modellen C. A. VAN SPLUNTER, ponny, tuig flinke werkvrouw Masthout. BROEDEIEREN Influenza! i Christelijke School te Tholen. Fijne Vleeschwaren Firma J. C. v. d.Stel Plaatselijke agenten Klompenhandel. H. 6. v. Kroon. Prima BookvSeosch Boterhamworst Dienstbode 1 Houten 2-persoons LEDIKANTEN KLIPWEHK. H.H. Landbouwers! lste klasse Machines Wijnen, Likeuren en Gedistilleerd. IGE ouderdomsverzekering. Kerknieuws. Burgerlijke Stand. Marktberichte ti. NIEUW Café Réstaurant, pij, t p. A. OOMS—Janssens. sstrj. Cornelis van 't Hof, Maria Frederika Quist, op Woensdag 3 Maart 1920, openbaar verkoopen: de boerderij met zeer goed ingericht huis met schuren, PUBLIEKE VERK00PING TE THOLEN. op Donderdag II Maart 1920, Landbouwwerktuigen Aanbevelend, Firma J. C. Geiderblom, Kerkstraat, THOLEN. TE KOOP wegens opheffing: en nieuw model groentekar, bij C. SCHRIER, Hoogstr. 28, Tholen. s 25830 M. M. C. HAAIJER, Tholen. TE KOOP a 25 cent per stuk. SANAPERIN-TABLETTEN DEÖG-E HOEST A N G A-S I R 0 0 P. Prima kwaliteit, Rijkskeuring. Wed. B. G. Kegge- van Duivendijk, De Homoeopatische Geneesmiddelen Fatsoenlijke J. Elenbaas, Poortvliet. LEVERING en REPARATIE P. C. HAGENAARS-NELIS, „PAISM DE LMDEL1ES" „KOHRÊYE DE FEIUY" GEBR. UIJL, W. J. BOOGAART, f2.30 per LITER. Firma J. C. v. d. STEL, ÏJ. YM ZALTBOMMËL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. jeno aanz Vreemde vondst. tuiu te Leor zijn dicht onder den rond twee gave geraamten van vol- een Tan een kind gevonden. Voor ;nd i«, heeft dit terrein nooit als be- dienat gedaan. rschiiourd oj> de vele vragen van de dui- Jgeldie reeds een aanvraag hebben ingediend walrrij willige ouderdomsverzekering, kan rden medegedeeld, dat binnen enkele remiebetalingen zal kuDnen aanvangen, taling zal geschieden in geld en kan, e van den verzekerde, bij voornitbe- der van m, S O vavuu - -j andeljr 1, 4., 8, 13, 26 of 52 weken tegelijk le ve erlin u »u ..u.. ng O: n beneden 35 jaar kunnen zich ver- :n ge striji atie ie ge sche Fed derli iden }f eren ben. den znllen zooveel mogelijk n aan huis geïnd worden. bij de roor f 3.f4;-, {5.— of f6. doch personen, die 85 jaar of onder ropag n voor f 3. per week. n tl n 1 A .Unirl tO f"« UUI 1 JJ*-» ,ad van Arbeid te Goes geeft op ver- iB alle gewcnscbte inlicbtiogen en hulp Sinke en Jacoba Johauna Rottier, Pieternella, dv. Pieter van der Have en Adriana Nieuwen- huize.. Jan, zv. Jobaunes Zaidweg en Wilhelmina Mol. Gemeente ST-PHILIPSLAND over Januari 1920 Geboren: Jacob, z.v. A. M. Geense en M. den Btaber. Kommer, z.v. M. Qoiat en A. M. Beur- kens. Mariois Jacobus, z.v. S. van de Velde en U. J. Verkerke. Lena Jacomina, d.v. P. den Braber en M. Noorthoek. Gehuwd: Pieter Kaashoek, jm. oud 25 j. en Adriana den Braber, jd, oud 25 j. Marinus Nelisse, jto. oud 27 j. en Pieternella Ligtendag, jd. oud 22 j. Marinus Verstrate, jm. oud 17 j. en Mioa Lindhout, jd. oud 13 j. Willem Klap, jm. oud 21 j. en Maria Quisl, jd. oud 24 j. Overleden Christina Gunter, ond 92 j., we duwe van Jacob Mol. Willemina Faasse. oud 7 m., d.v. Cornelia Faasse en Johanna Wille mina Wagemaker. Jan Kramer, oud 68 j., we duwnaar van Sijgje Tak. Gemeente THOLEN van 20—27 Febr. 1920, Geboren Elizabeth dv. A. G. Vermaas en A. C. Quist. ente IERSEKE van 20—26 Febr. n Willem, zv. Pieter Duinkerke en Ann« ft"Frans Dinseois oor ds Geref. Kerk voorm. 9,30 nor en nam. 2 uur ds. Tentink te Arnhem. Gëcef. Gem. voorm. 9.30 en 's avonds 6 uur ds. Janse nam. 2 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: Zondagavond 5 uur Ds. de Jonge te Bergen op Zoom. POORTVLIET. Ncd. Herv. Kerk voorm. 9.30 en Dam. 2 uur ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en s avonds uur leeskerk. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, *oorm. 9,30 leeskerk en nam. 2,30 uur ds. Luijerdijk. Geref. kerk, voorin 9,30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en nam. 2 uur ds. Kamsteeg. Oud Geref. kerk, voorm. 9,30 nam. 2 en 's avonds 5,30 uur leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 en nam. 2 uur ds. Oosterhuis. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en 's avonds 5 uur leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 en 's avonds 6 uur ds. Van Grielhuijsen. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 uur ds. Staal 's avonds 5.80 uur leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. en nam. d§. Boer, Geref. Kerk, voorm. en nam. ds. Meijer. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en Kersten. avondf avonds THOLEN 28 Februari 1920. Eieren 7 cent per Btuk. Boter fl.35 per pond. Veiling van den R. K. Boerenbond te Bergen op Zoom. Veiling van Varkens. Dinsdag 24 Febrnari 1920. Slachtbare varkenB van een gewicht van 79 tot 149 K.G. Prijs per K.G. f 1,20 tot f 1,45, Temperatuur van het Scheldewater te Tholen u.l.- Graden C. Zaterdag Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Februari. FLINKE STALLING, lèefti Aanbevelend, o, el_ TRAM-STATION rooriÊBBRGEN OP ZOOM. Telefoon Interc. No. 55. ■oorkoming van vergissingen alle in bewaring gegeven ilen worden voorzien van een ler. vestj :1e i. mlo de sten t dejdertrouwd i uit; bu. ïarlj koi !ür ere s dei keil L. J. MULLER J.Lz. en 7 A. C. MULLER S.Cd. r1isse' 25 Februari 1920. laartensdijk,) Heden overleed tot onze Iz tv|iePe droefheid onze innig- jnselpbelde Echtgenoot, Zoon, jpoojroeder, Zwager en Ooui jrjpfja een kortstondig lijden op m leeftijd vau 30 jaren. Oud-Vossemeer, Ved. D. C. van 't HofQuist. Stavenisse, l. van 't Hof. G. van 't HofDroogeudijk 1. M. J. van 't Hof. Rotterdam, 1. C. van 't Hof. Axel, L. G. van 't Hof. Ond-Vossemeer, D. Quist. F. QuistRijsteubil. E. J. Quist. C. QuistVan der Weel en Kind. J. C. Quist. 25820 F. de GraaffQuist, G, W. J. de Graaff. 34 Oud-Vossemeer, 24 Febr. 1920 Heden overleed tot onze diepe droefheid onze innig ge liefde Echtgenoote, Dochter, Zuster en Tante op den leeftijd vau 23 jaren cu 6 maanden. 34 25831 Oud-Vossemeer, G. W. J. de Graaff. J. D. Quist. M. F. QuistRijstenbil. B. E. J. Quist. M. C. QuistVan der Weel eu Kiod, D. C. van 't HofQoist. J. C. Quist. J. M. de Graaff. J. M. de Graaff—Hoogkamer Ngadiredjo (Java) A. J. de Graaff. N. de GraaffDijkstra en kinderen. Amsterdam, J. A. de Graaff. Oud-Vossemeer, 26 Febr. 1920 Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den Hoogwelgeboren Heer Jbr. J. VAN VREDENBURCH aldaar, 's voormiddags 10 uur, in de Her berg van de Wed. C. Bal en s na middags 2 uur in de Herberg van M. J. Hoek, in bet Het in 1914 bijna geheel nieuw gebouwd, zeer ruim te Tholen, voorzien van alle moderne gemakken, met TUINEN, BOOM GAARDEN, HERTENKAMP, KAS- SEN, nieuwe ruime WONINGEN, en diverse perceelen daaromheen- liggend BEST sameu groot 39 Hectaren 48 Centi aren (99 Gemeten 120 Roeden). In 13 koopen en i'. massa. Het LANDHUIS met tuinen en boomgaarden, groot 4 Heot. 55 Aren 28 Centiaren, en de BOERDERIJ met 34 Heet. 45 Aren 20 Centiaren wordt ook afzonderlijk geveild. 24 Heet. 51 Aren 71 Centiaren (62 Gemeten 143 Roeden) aldaar, in de Polders 1500 Gemeten, Schakerloo en Dalem. In perceelen en combinatiën. Boekjes met kaart zijn h 50 cent verkrijgbaar ten kautore van ge noemden Notaris. Kapitaal, als eerste hypotheek, beschikbaar 56 25809 De Deurwaarder M. C. VAN ELSa^KER te Tholen zal, op Zaterdag 28 Februari 1919, des voormiddags elf uur, aan de haven te Tholeü, om contant geld, Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den beer Jb. VAN DIJKE, landbouwer te Tholen, 's voormiddags 10 uur, op de door hem bewoonde hofstede in den Roolandpolder aldaar, in het openbaar verkoopen Bruine Merrie 16 jaar, id. 7 jaar, id. 9 jaar allen veulendragend, Zwarte Merrie 5 jaar, id. 4 jaar, Liere Ruin 2 jaar, Bruine Merrie 1 jaar, Vosmerrie 1 jaar. 8 Koeien, waarvan 5 rekening Maart, 2 Kaitvaarzen rekening Maart, 1 anderbalfjarige Stier, 14 Osseu en Vaarzen van 1 tot 2 jaar, 2 Melkbalveren, 3 Loopvarkens, 70 Kippen eu Hanen, 7 Ganzen. Veerkar, 3 Boerenwagens, 3 Karren, Ploegen en Eegdeü in soorten, Sleper, Sleden, Rolblok, Cultivator, Wied- machine, Windmolen, Geeselsteen met paard, Hooihark, Zeeften, Bascule en gewichten, Rosmolen, Slroosnijder, Peesnijder, Maten, Waterbak, Goten, Slijpsteen, Tonnen, Fornuizen, Tol» bouten, Draadpalen, Voerpeeën, Hooi, Stroo, Paardentuig, Melkontroomer Mélotte, Kam, Roombussen, Boter- tob, Emmers. Stal- en Zoldergereedschappen Schoppen, Rieken, Vorken, Wasch- machine, eeuig huisraad enz. Onbekende en niet soliede koopers moeten bekende borgen stellen of contant betalen. 55 25790 80 25835 GEVRAAGD vonr direct EEN voor de schoonmaak, 6 d 7 weken werk. 9 25836 PUBLIEK VERKOOPEN eene groote partij 15 25834 VAN RASZUIVERE PATRIJS LEGHORNS Brieven franco aan 14 A. GOEDEGEBUURE, 25780 OUD-VOSSEMEER. en hare verschijnselen als gewrichtspijn, koude rillingen en hoofdpijn verdwgnen, spoedig door Prijs per koker 60 c. De vaak met deze ziekte 25 genaard gaande 25822 maakt men spoedig los en geneest weldra door Per flacon f 1.50. 1 Verkrijgb bij Apoth.en Drogisten Leerlingen, die vóór 15 Januari 1921 den leeftijd van 6 jaar bereikt hebben, kannen met April geplaatst worden. Voor ouders, die zelf hel schoolgeld niet kunnen betalen, be staat een Suppletiefonds. Inschrijving VRIJDAG 5 en ZATERDAG 6 MAART avonds na half 7 bij bet Hoofd der School 25838.18 W. VAN DEN BERG. Rookvleescb 46 cent per ons. Boterham worst 20 Biock worst 28 Geld. Rookworst met loodje 28 cent per ons. Aanbevelend, 15 25741 Telefoon 32, THOLEN. gevraagd voor Tholen eu Omgeving door goed ingevoerde 9 25826 Adres J. M. LITTEL, Dordrecht. een ruime sorteering VITRAGES en LINNEN GORDIJNEN. Een praebtsorteeringTheekleedjes, Buffefloopers, Fijne Dameshand schoenen en Kousen, Zijden Sjaals en Luxe Zakdoekjes, Doopjurkjes, Bébéschortjes en Naaistersfournituren. Eeo ruime keuze in HEERENDASSEN, LINNEN- en GUMMI BOORDEN en MANCHET TEN enz. enz., alles aan ooncur- reereRde prijzen. Aanbevelend, 24 25833 Modes en Manufacturen, Kerkstraat 4, THOLEN. uit de Centrale Homoeopatische Apo theek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in OR1G1NEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8498 Zuivelstraat. Bergen op Zoom Fabrikant A. M1JNHARDT Pharm. Fabriek Zeiti. 38 CENT PER ONS. 18 CENT PER ONS. A. JANSSEN Gz. - THOLEN. 10 25837 GEVRAAGD bij J. DE LATER, 25821 komen vroeg in 't voorjaar. Koop bijtijds een pot SPRUTOL. Verkrijzb. bij alle Drogisten. Oud-Vossemeer. 7 25808 zeer mooi van model eu in elke gewenschte kleur geschilderd levert 10 23624 van alle soorten Deugdelijk werk. Concurreerende prijzen. Vertrouwd adres. KUIPERIJ en FUSTHANDEL. 20 Telefoon n. 258. 05009 BERGEN OP ZOOM. Oodergetee,kenden maken bekend dat hunne HENGSTEN zullen wor den rondgeleid tegen f25.— DEKGELD en f 15. VEULENGELD, en tegen f30.DEKGELD en f 20.— VEULENGELD. Bij beide hengsten komt EEN GULDEN VOOR STAMBOEK. Gedekte Merries buiten het eiland verkocht wordt f 15.-— veolengeld gerekend. Van MONRÊVE zijn bij de na- jaarskenring vier en bij de voor jaarskeuring twae zonen goedgekeurd als dekhengsten. 30 25832 POORTVLIET A 146. in Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmachines, Rosmolens, Treebruggen, Stroosnij- ders, Pee- eu Meelmolens, Mélotte- ploegen, Melkontroomers Mélote- Tuimelkarns, Roomvaten, Botertob- ben, enz. Alles op proef van goede werking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. m BRANDEWIJN, JENEVER, alle soorten BITTER Geïmporteerde Fransche COGNAC vanaf f2.80 per flesch. LIKEUREN vanaf f 1.20 per fiesoh. J. A. V. LIKEUREN f3.- p.flesoh. 19 Aanbevelend25738 Telefoon 32' - THOLEN. Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- eu Verplegiogs-a'likelen enz., prima Breukbanden met 21955 zonder veer. ea 10 De 5 Pandbrieven der Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee, zijn verkrijgbaar tot den koers van 100 0/0. Het bedrag der Pond- brieven is in 1919 vermeerderd met 1 tnilliocn 140 duizend gul den. In omloop is thans voor bijna 8 millioen 8 honderdduizend gulden. 15 20167

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3