GEMENGD NIEUWS. bij een rattend leeraar een paar commissies be slag kwamen leggen op dieua woning, om ieder ▼oor zich de beschikbare roimte te betwisten ▼oor hare vluchtelingen, die middelerwijl in een groot aantal de kamer inkwamen. De spelers vervulden hunne rollen uitstekend, mooi was het kalm en ernstig optreden van den leeraar, eenig de komieke zetten van diens huis knecht, terwijl de mooie Antwerpsche artiste aardig spel leverde en de Vlaamsche taal leuk weergaf. De aanwezigen waren dao ook ten zeerste voldaan. Hierna werd gegeven een kluchtspel „Een angstvolle nacht", en werd deze gezellige avond besloten met een zeer geauimeerd bal. In ons vorig nummer vermeldden we dat in de kas van den Kolenbond alhier een tekort was van ruim f 300. Deze kwestie is nagegaan en gebleken dat er geen geld tekort is. De waarnemende penningmeester had een zending turf te betalen over 1917, en verzuimde deze post te boeken. Er was wel voor dit bedrag een kwitantie afgegeven door de brand- stoffencommissie, zoodat deze zaak opge helderd is en de kolenbond geen schade lijdt. Te Zwolle kwamen twee personen bij een rijwielhandelaar een motorfiets bezichtigen, waar over te geschreven hadden. Ben huDuer reed er op weg, terwijl de ander wachtte. De eerste kwam echter niet terug en de laatste wilde daarom eerst in een hotel iets gaan gebruiken. De handelaar eischte van hem een borgstelling, maar toen ten slotte geen van beiden terug kwam, waarschuwde hij de politie. Deze wist den achterblijver nog juist te vatten, toen hij in den trein naar Amsterdam stapte. De motor is later te Amsterdam opgespoord. Vee en vleesch. Vergeleken bij een jaargeledeD, komen er wel de helft meer vette koeien eu ossen ter markt. Lagere prijzen kunnen nu niet uitblijven, meent de Vee- eu Vb. De lustelooze stemming op de markten geeft het genoegzaam te verstaan. Een sterke daling is reeds ingetreden in den prijs van nuchter kalfsvleesch. Het blad verwacht dezer dagen de beslissing op den uitvoer van nuchtere kalveren. De positie van de binnen- en buitenlandsche markt maakt een vrijen uitvoer van uuchterc kalveren moge lijk. De export, op het oogenblik misschien nog alleen via Vlissingeu en Harlingen mogelijk, als gevolg der traneportarbeidersstaking, wordt door den steeds zakkenden koers van het Engelsche pond wel voldoeude geremd. Daarom is de proef te nemen zoo noodig kan de Minister altijd nog ingrijpen. De lage valuta nekt ook deD geheeleu uit voer van melkvee. Onze gulden staat hoog, maar in dat geval staan we niet sterk in ons isole ment. Als exportland van veel producten zijn we op bel buitenland aangewezen. Het buiteu- laudsch geld moet omhoog of onze gulden om laag. Geschiedt het eerste niet, dan zal het laatste gebeureD. Een snellere aanpassing bij de buitenlandsche valuta was misschien zelfs ge- wenscbt door credieten te verleeuen en meer geld in circnlatie brengen. Dat de zuivel- en veeprijzen nog verder zullen dalen, droDg wel tot de boeren door. Op de landverpacbtingen wordt reeds veel minder besteed. De Commissie, ingesteld ten einde de oprichtiog voor te bereiden van bet uieuwe lichaam, ontstaan uit de samensmeltiog van den Ned. Bond voor Vrouwenkiesrecht en de Vereen, tot verbetering van den maatschappelijken en den rechtstoestand der vrouw, zal deu 14 Maart a.s. te Amsterdam een Constitueerende vergade ring houden, ter behandeling der ontworpen statuten eu huish. reglement. Deze nieuwe vereen. „Nederl. Unie voor Vrouwenbelangen", stelt zich ten doel zoowel voorlichting der vrouw teu aanzien van alle vraagstukken, welke voor haar met het oog op haar burgerschapsrecht en haar gezinstaak van belang zijn, als verbetering van den maatschappelijken en den rechtstoestand der ▼rouw. Zij tracht haar doel o. a. te bereiken, door het houden van cursussen, lezingen en voor drachten. en door invloed te oefenen op de publieke opinie eu op de orgauen voor admini stratie of voor wetgeving. Onze marine-vliegdienst heeft weder 2 slachtoffers te betreuren. Terwijl den 24«n dezer te Rotterdam Lt. Dulfer begraven werd, die te Den Helder zoo noodlottig om het leven is ge komen, ia te Veere Lt. Scheffelaar gevallen. Hij wa9 te Veere gedetacheerd om onderricht te ontvangen in het vliegen met watervliegtuigen. Even na zijn opstijging, ongeveer 60 M. hoog, ▼iel het toestel plotseling naar beneden op een Zandplaat iu het Veersclie Gat, en werd geheel vernietigd. Dat voor de goede naleving der bepalingen van de Invaliditeitswet 9trenge maatregelen worden genomen, bewijst het vonnis dezer dagen uitge sproken door den kantonrechter te Goes, waarbij veroordeeld werd, 'wegens het niet plakken van zegels, L. E. te Kapelle, tot 54 boeten van_ f 3, of 54 dageu hrchteuis. Een t-veede gevolg zal bovendien nog zijn gerechtelijke invordering der niet betaalde pre- miëu, door deu Raad van Arbeid. Wat men van ons land afweet. Een Hollaodsch geneesheer schrijft in een van zijn brieven aan het Hbl. over de vele ▼reemdeliogeD, die tbaus in Servië vertoeveö. Wat al die iuternationaleu van Holland weten, is mij werkelijk zeer meegevallen. Een Iersch professor onderhield mij een tijdje over Hol- landsche schilderkunst l Een Schot sprak zeer waardeerende woorden over: Jain SchteeD,Ver meer, Franech Halles enz. Een Franschman oreerde met kennis van zaken over onze kolo niën. Alle moderne nationaliteiten welen dat wo ponder den zeespiegel liggen u en dat we #de Zuiderzee gaau dempen^, De „kluinpcn"periode zijn we bij de West-Europeeërs te boven. Bij de Oost-Europeeërs zijn we er nog niet aan toe. Die weten van Holland bijna niets en beschouwen het alleen als: een stukje grond waar de Duitsche keizer op gevlucht is. Holland en Denemarkeu worden onophoudelijk verward, en maar zeer weinigen weten dat we een histo rie, en ook nog koloniën hebben. Trouwer)?, dit is niet zoo verbazingwekkend, zegt de briefschrijver, als meu bedenkt, hoe weinig wij op onze beurt eigeulijk van den Balkan afweten. Den laatsten tijd hebber, groote diefstallen van militaire uitrustingstukkeu uit het alge meen demobilisatiepark bij het kamp van Zeist plaats gehad. Groote hoeveelheden uitrusting stukken moesten Da de demobilisatie uit alle deelen van on9 land naar dit demobilisatiepark vervoerd wordeD, waarbij op groote schaal dief stallen werdeu gepleegd. Thans worden gestolen goederen in vrachtauto's uit verscheidene plaat sen teruggebracht. Vijftien soldaten zijn in ver band met deze diefstalleu reeds gearresteerd, maar men vermoedt» dat dit aantal nog wel met bO zal worden vermeerderd. In verschillende steden zijn tot nog toe oDgeveer 600 stuks gestolen goederen in beslag genomen en met den dag vermeerdert deze voorraad. Het duurte-probleem. Wat we hier mededeelen, betreft Engeland, maar bet wil on9 voorkomen, dat in Nederland eenzelfde ervaiiug zal wordeu opgedaan. Immers: gelijke oorzaken gelijke gevolgen. Toen alles zoo duur werd, overal, riep men ook overal om regeeringsbemoeiing, om wet telijke maatregelen. Engeland kreeg oen wet tot bestrijding van den woeker. En is de woeker nu bestreden en is de duurte nu tot redelijker verhouding terugge bracht Het mocht wat Wat hield vroeger 'de prijzen binnen de perken De concurreutie. Wel te verstaan de concur rentie tusscheo de producenten, de fabrikanten en de verkoopers. Moe ruimer aauhod, hoe lager prijs. De oorlog bracht schaarschte. De concurrentie bleef wel bestaan, maar ze verplaatste zich naar de andere zij. Niet meer de verkoopers concur reerden, maar de koopers. Men bood tegen elkaar op tot iu het onzinnige. En hoe schaarscher een artikel werd, hoe grooter ook die ouzinnig- heid. Eu de verkoopers zetten al maar hun prijzen hooger op en hoe duurder ze een artikel maakten, hoe gretiger bet werd gevraagd. Het tienvoud van den prijs werd soms regel. Was dat woeker? Weineen, het publiek bood het immers zelf. En zoolang het publiek zoo dwaa3 is, kuuneu we er niets aan doen, zegt de Engelsche regeering. Waarmee dus aan het publiek de weg ge- wezen is, die... bet wel niet bewandelen zal. Liever duur dan niet te krijgen, zegt elk voor zich zelf, cd... inmiddels klaagt men in koor over de duurte, welke men zelf in de wereld heeft gebracht. Het Engelsche ministerie van koophandel verklaart, dat alleen maatregelen geuomen kunnen worden tegen kooplui, die de prijzen vau hun goederen opzettelijk tot een onbehoorlijk peil opjagen, en niet tegen hen, die allé'du maar profiteeren van de concurrentie onder de koopers om hun goederen, waarbij de koopers elkaar overbieden. Maar wat zal van dit alles het gevolg zijn? Een zich arm koopend publiek eu rijk wor dende fabrikanten en handelaars. Wat zal het verdere gsvolg zijn? De werklieden, wetende welke buitensporige winsten er gemaakt weiden en zelf met hun loon hoe langer hoe minder kunnende rond komen, drongen aan op loonsverhooging, al meer loonsverhooging. En ze kregen die. Waarom ook niet't kou wel lijdener werd immers reusachtig verdiend. Maar na dezen tijd zal er een andere tijd komen. En dien zien we met zorg voor ons volk tegemoet, zegt een groot Eugelsch fabrikant met een openhartigheid, die eigenaardig aandoet. Waut wat krijgen we dan? Komt er weer meerdere productie, dan zullen de prijzen weer dalen. Maar onze werklui zulleu niet willen weten vau loonsverminderingze willen niet tot het oude peil terug. Dan zal er ten slotte niet meer met winst geproduceerd kunnen worden. Eu wat gebeurt er dan Dat de eene rijk ge worden fabrikaut na deu andere zich liever uit de zaken terugtrekt; zij kunnen het wel stouwen en wat hebben ze aan al die soesa 1 Maar de nijverheid zal dan stilstaan en dp werklieden zullen buiten werk geraken. Wat geveu hun dan de hooge loonen Het wordt een kritieke tijdverzucht deze groot-fabrikant. Voor hen, die niet „binnen" zijn, bedoelt hij. Misschien ook zelfs voor ben, die het wèl zijn. Want werkloosheid eu verarming brengen onrust mede. Eu onrust, waarvan de wereld reeds vol is, maakt ook bet leven der bezitters niet aan genamer. De Europeeeche landen die aan den oor log bebben deelgenomen, hadaeu vóór den oorlog een totale bevolkiug van 400.850.000. Ware er geen oorlog geweest, dan zou, volgens een statistische berekening, de bevolking zijn toe genomen tot 424.480.000. Maar de oorlog heeft, door sneuvelen op het slagveld (9.829.000), door toenemende sterfte en afnemende geboorte, eeD totaal verlies gegeven van 35.380.000. Ed zoo is de totale bevolking, in plaats van toe genomen, verminderd tot 389.030.000. Er ligt voor een waarde van 600 mil- lioen guldeu aan Britsche goederen in de sta- pelp'aatsen in Frankrijk en België te bederven. Er is van alles bij, van vleesch in blik af tot een millioen dekens toe. Natuurlijk vrordt er links eu rechts gestolen. Als het toch ligt te bederven, /yonttermen" de dieven zich liever er over. Practische hulp. Hoe Amerika de uitgehongerde bevolking van Polen, Duitschland, Oosteniijk, Hongarije en Tsecho-Slowakije liefdadiglijk van voedsel voorziet. Het heett groote voedselmagazijuen opgericht te Warschau, Hamburg, Weencn en Praag, waar voor een waarde van 150 millioen dollar aan meel, spek, boenen, melk in bossen, vleesch in bussen, vet, enz. is opgeslagen. Dat voedsel geeft Amerika nic-t cadeau het vraagt er een behoor lijke prijs voor en wel als volgt. Tot 22000 Banken in de Vereenigde Staten van Amerika is van regeeringswege het verzoek gericht, hun tosscheukomst te verleenen bij het plaatsen van voedselwissels. De Bankeu ontvan gen boekjes, waarin 50 van die wissels zitten, groot 10 tot 50 dollar. Verwacht wordt, dat de Duitschers en Oosten rij kers, etc. ia Amerika die wissels zullen koopeu, en ze aan hun familie in Europa zullen zendeD. Iemand, die in Duitschland, Oostenrijk, etc. etc. een dergelijken voedselwissel ontvaDgt, gaat daarmede naar het naastbijgelegeu Amerikaansche magazijn en ontvangt daar tegen de op den wissel aangegeven soort en hoeveelheid voedsel, ter waarde als op den wissel uitgedrukt. De Amerikanen helpen dus practisch en slijten tege lijk huu duro artikelen. Dat is handel. Arbeidsonwil in Duitschland. In de Duitsche spoorweg-werkplaatsen ziet het er hopeloos uit. In drie maanden tijds is in Duitschland het aantal bruikbare locomotie ven van 13.200 gedaald tol 12.600. Er zijn werkplaatsen, die niet meer dau 30 pCt. pro- duceeren vergeleken bij voorbeen. Lijdelijk ver zet, revolutietraagheid en sabotage bedreigen het geheele economische leven. De regeering bad bet aantal arbeiders in de spoorwegwerk- plaatsen ^iog wel uitgebreid van 70.000 tot 160.000. TbaDs zijn in alle niet-rendabele werk plaatsen alle werklieden ontslagen en ze zullen, alleen dau *weer teruggenomen wordeD, wanneer ze zich goede arbeidskrachten toonen eu op stukloon willen werken. 1d een 9ociaal-democrati9che vergadering te Hamburg heett de rijksweer-minister Noske er nadrukkelijk op gewezen, dat het Duitsche volk aan deu rand van een afgrond staat, waarin het ieder oogenblik kan neerstorten. Daarom is er verandering van politiek noodig. „Wie thans*, zegt Noske, #iu dezen nood bij den achturigeo arbeidsdag niet vlijtig de handen roert, die verdient er uitgesmeten te worden. Het econo mische herstelliogsproces zal nog lang duren. Wanneer daarom nu bijv. eenige duizendeu spoorwegarbeiders verklareD, dat tij aan den strot van den staat zitten en dezen kunnen dichtknijpen, als zij dit willen, dan zeg ik als rijksminister: Als eeoige duizenden spoorweg arbeiders een volk van 60 millioen zielen den strot willen toekoijpeD, dau heb ik er als rijks- weer-minister er niet het minste bezwaar tegen, dezen lieden de botten stuk te slaan. Met arbeidsmoeheid, laten we maar zeggen luiheid, kunnen land en volk niet gered worden. Er moet gewerkt wordeD, zeer hard gewerkt. Hoe er voor gezorgd werd. De koning van België maakte onlangs een reis om de door den oorlog geteisterde gebieden in zijn land ia oogenscbouw te nemen. Ter gelegenheid van een bezoek aan de verwoeste plaatsen aan den User gebeurde het volgende. Reeds enkele ureu had de vorst met zijn anto gereden, toen hij laid verklaarde, dat hier nergens iets, ja zelfs absoluut niets gedaan was. De heeren ambtenaren, die er voor moesteu zorgen, dat koüing Albert niet met dezen slech ten indruk huiswaarts keerde toonden hem te Paschendaele enkele barakken, waaraan letterlijk niets ontbrak. „Zeer goed!" zei de vorst, ffik zie dat de heeren ambtenaren goed behnisd zijn. Wilt u mij nu misschien ook de barakken voor de inwoners laten zien, voor wie toch zeker in hoofdzaak deze ambtenaren arbeiden". De ambtenaren hadden op zooiet9 niet gere kend. En met een hoogen kleur waren ze ver plicht deD koniog te geleiden naar een soort hol, waarin 20 dakloozen genoodzaakt waren samen te hokken. Een ontrouw ambtenaar. Te Dortmund is de commissaris, belast met het in beslag nemen van levensmid delen, gevangen gezet. De man schijnt op groote schaal levensmiddelen in beslag te hebben genomen, zonder politie of justitie daarvan verslag te doen. De zaak is uitgekomen, doordien een paar dagen geleden een wagen spek van de Dortmunder spekslagersvereeniging, die bestemd was om tegen lage prijzen onder de bevolking te worden verdeeld, in beslag werd genomen en men er sedert geen spoor meer van ontdekken kon. (N. R. Ct.) 't Verwoeste Yperen zal als tuinstad weer worden opgebouwd. Verschillende bouwvallen blijven bewaard als een herin nering aan den oorlog. de De Transportarbeidersstaking. Reeds 2 weken duurt de strijd vop staan de partijen scherper tegenop kander. Werd nog door een klein p(e tage werkwilligen gewerkt, ook hebbe{ menschen van de patroons aanzi gekregen het werk neer te leggen. Zoodat nu al het werk in de verschil, havens, is stop gezet. Ongeregeld^ vinden er zeer weinig plaats, wa;? gevolg is van het bedanken der rc willigen, daar de molestaties van - willigen nu verminderen. Evenwel hebben te Amsterdam, s een werkwillige zoodanig mishande r een zijner armen is gebroken. Deve delijke dader is gearresteerd. De gevoelens der stakers onderlin ook verdeeld. Gaat deze staking o verkrijgen van meerder loon, een ge der georganiseerden willen de strij( binden aan Communistische Propaan en zijn bestuurders der Federatie bewuste Communisten-Conferentie ge Hierdoor is het verband tussche^ Centralen Bond en de Ned. Fed verbroken, en zullen zij afzonderli strijd met de werkgevers volhouden De Ned. vraagt intusschen of eren bemiddeling mogelijk is. Het blad wijst er op, dat zulks ger= wordt door het belang van het g( volk, dat binnenkort de dupe van strijd zal worden. Ook Het Volk (i*J op bemiddeling aan, en wel bij de regef De uitvinder van de Dunlopba;: de nu 79-jarige heer J. B. Dunlop, de Iersche hoofdstad Dublin stil leeftB procedeeren tegen de Maatschappij, v f zijn patenten heeft overgenomen, et, omdat deze maatschappij tegenwoorim; hare advertenties een afbeelding varl«r€ heer Dunlop geeft, met wit vestlvo hoogen hoed op en een monocle i oog. Dat vindt de oude heer Dunlo caricatuur van hem zelf, en tot de catie daarvan heeft hij nooit toesten gegeven. Hij beklaagt zich nu, dat de hem op straat lastig valt en hem uitj Zondag hebben inbrekers hut 8 geslagen in het mausoleum te Charl burg. Ze lieten de lijkkist van kor Louisa springen, doorzochten die euro de sieraden. De deksels der andere boden weerstand. Van de deksels del" kisten van keizer Willem I, de kei|( prins Albrecht en vorstin Liegnitz wl®j gouden, zilveren en vergulde kransefH roofd. Van de daders nog geen spoolro In een woning in de Valeriusstn Amsterdam heeft de 37-jarige kav van het O.-I. leger v. K., met verlor* te lande, zijn echtgenoote met eeA re ernstig in de borst gewond, en dj het vuurwapen op zichzelf gericht, volge van een schot in den mond w op slag dood. De vrouw is naar het helmina-Gasthuis vervoerd. Verkeerd culaties schijnen aan de wanhoop niet vreemd te zijn. Het echtpaai twee jonge kinderen. Een luchtreisje. Te Numansdorp werd een knal dat te dicht bij een draaienden rt kwam, door een wiek gegrepen en: de leuning van den omloop geslin| Het jongetje kwam terecht op het van een schuur en viel vandaar oj grond. Bewusteloos werd het kind nomen. De in allerijl geroepen d bracht 't ventje weer bij, dat w|o boven wonder van zijn luchtreis gee deelige gevolgen ondervond. Trientje wist het wel. De secretaris eener groote Gronini gemeente kreeg een nieuwe dienst) Trientje was wat men noemt niet zo< snugger, maar in beur werk was z< stekend. 't Was mevrouw reeds eenige k( opgevallen, dat ze in plaats van 't ge kelijke »sikketoris«, haar man koi »toris« noemde. Daar moest ze Trientje toch eens verstaan. Op 'n morgen Trientje de schoenen weer uiterst glimmen poetst bleef meneer wat lang o slaapkamer. Dit ontlokte Trientje de opmerl »Wat is toris ja loat van mörg'n.« Waarom noem je meneer toch s »toris« Trientje Met 'n vertrouwelijk elleboogstootji woord de Trientje »'Ken hom toch nog nait bie veurnoam, Sikke nuim'n. Nee, monn' nait le aig'n worFn mit ?n kaander.. '10.867 Britsche werkgevers ht op het verzoek van den koning om sen open te houden voor oorlogsvèrmin plaatsen voor deze lieden beschikbaa steld. Zij hebben samen 1,755,431 arbe in dienst, waarvan 100,000 verminkten Volgens olficieele cijfers heeft rika 77,118 oorlogsdooden, van wif 34.248 gesneuveld zijn. De anderen meer dan de helft, zijn door ziekte i dere oorzaken ten grave gesleept, totaal verlies van Amerika aan do< gewonden en vermisten is geweest 301 Een vlugge dienst. Een ingezetene te Harlingen verzond 'u 1911 een briefkaart naar Antwerpen, die als onbestelbaar is terugontvangen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2