IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT it fa 1823 Zaterdag 28 Februari 1920. Vijf en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen. Publicatie n. elij Plaatselijke algemeene belangen. Van onze berichtgevers. uk Ie uil de i n sa Dit blad verschijnt eiken Zaterdag andbjprijs per kwartaal f 0,75 met Geïllnstreerd Zondagsblad f 1,25, franco en ier post 1 1,325. Voor het buitenland f 1.—, zonder Geïll. Zondagsblad. he tgee T UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. 'tefe 6 1 st f isse )e Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat de 33ste en volgende broodkaartenperioden aanvullingsbroodkaarten meer zullen worden 'ereikt dan aan hen, die daartoe opnieuw eene iftelgke aanvraag bij hem indienen op Vrijdag -laart a.s. hen die op boveDgenoemdeu datum geen vraag om aanvullingsbroodkaarten hebben inge- nd, zullen geen aanvullingsbroodkaarten meer -den uitgereikt. Vfholen, 26 Febr. 1920. 14 s De Burgemeester, H. GOOSSEN, lb. 'er secretarie zgn Zaterdag 28 dezer van 9121/2 nog kinderkousen te verkrijgen naar leeftijden 39 jaar, kostende per paar 11,45f2,10. Tholen, 27 Februari 1920. 5 au 17 Maart 1920 kunnen gebruikt worden no. 22 van de snikerkaart voor pond aaiker. digheidsduur van couponnen der BROODKAAR- N voor het 128e tijdvak van 28 Febr.7 Maart. )e broodkaarten voor wittebrood, waarop geen en geen nnmmer voorkomen zijn voor het 128e vak paars gekleurd op geleD ondergrond. Tholen, den 27 Febr. 1920. 11 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. ^De scheidingslijn van link9 en rechts, gelijk die voorheen op Staatkundig terrein zoo }herp kon zien afgeteekend, is allengs vervloeid. Men hoort er weinig anders meer van dan ID den naam. ij de algemeene Kamerverkiezingen in 1918 ft ze nog wat opgeld gedaan, als uitvloeisel rvan een rechtsch ministerie is opgetreden, ar overigens loopt de ecaruatie meer bepaal- ijk tusschen democratische en conservatieve jhtiog. Zoo althans doet men het voorkomen. Evenwel, juist is die onderscheiding niet, at als men niet blindelings en bergafwaarts leloopt met wat wel in scbijD, maar in wer- lijkheid Diet altijd democratisch is, dan is in daarom nog niet een verstokte conservatief. Dat openbaart zich in sterke mate in onze meentebesturen. Wie den gang van zaken met eeoige Dauw- urigheid volgt, moet tot de ontdekking komen, t de bevordering van de democratische be- ïd, of wat ouder dien naam doorgaat, wel een glimp van persoonlijke bevoorrechting rkrijgt. Jaist daarom, omdat er ook andere belangen d, dit door deze niet mogen verwaarloosd, en iarmede bet links of het rechts slechts in eeD er ver verwijderd verband staat. De leuze„links of rechts*' is dan ook voor n groot deel weggedoezeld, en als te avond morgen de verkiezingen herrijzen, zal dat libboleth wel een eindweegs, zoo niet voor )ed, van de baan zijn. Ook voor wat de gemeentebesturen betreft. Eene herziening van de kiesvereenigiugen I uit dien hoofde een gebiedende noodzake- theid zijD, Niet bedoelen we daarmede eene revisie harer agramma's, die zich in elk geval aan de sselende tijdsomstandigheden behooren aan te ssen, maar bovenal van de vereenigingen zelve. Immers, de schakeeringen van de vrijzinnige rtijeD, die slechts met een luttel aantal afge- ardigden in de wetgevende colleges zijn ruggekeerd, kunnen vrijwel verdwijoeD, tenzij zouden biijveo bestaan als afzonderlijke rtijtjes om te kunnen dienen als gangmakers or deze of gene der voormannen, voor wie veroveren van een zetel te bezwarend zou ordeu, gelijk tal van kleine partijen uit den ond zijn verrezen om als een zelfde middel enst te doen voor hunne leiders. Met die herzieuing hebben we speciaal op oog de plaatselijke kringen, die zich dienen >p te lossen in groote vereenigiDgen tot bevor dering van de gemeentelijke belangen. 9 Want het is maar niet voldoende om door Hll van gemotiveerde of minder gemotiveerde larisverhoogingen of andere diepe sporen oa- tende uitgaven het gemeente-budget op te 'ïjven, hetgeen maar zou moeten worden aan duid door diegenen, die van dezen gouden gen niet profiteeren. Daar is immers ook een breede schare van iddenstanders, die het niet minder hard te ^antwoorden hebben dan hen, voor wie men 0 gaarne op sentimenteele wijze pleegt in de eer te zijn. Natuurlijk, zij dia bezwaarlijk zichzelte kunnen Ipen, uioeteu geholpen wordendat is een oteele plicht ?an de beter gesitueerden en de erheid begrijpt zijn plicht met juist besef inneer daaraan ook daadwerkelijk aandacht «chonken wordt. Maar, gelijk gezegd, er zijn zooreel andere belangen, waarvan de aandacht daardoor niet mag worden afgeleid. Nu wil het ons voorkomen dat eene kiesver- eenigiDg, die enkel tegen den tijd, dat de stem bus haar beslissend veto zal uitspreken, van hare activiteit blijk geeft, of liever uit baren slaap ontwaakt, om eeu ot meer der haron op het kussen te brengen, haar plicht niet goed begrijpt. Immers, zij moet na die sluiting weer maar niet de slaapmuts over de ooren trekken, doch integendeel een wakend oog houden over de wijze, waarop degenen, die zij waardig keurde om de belangen der gemeente te behartigen, zich van bon plicht kwijlen. Eene kiesvereeniging echter, die zich zelf in een nauwsluitend keurslijf van politieke afme tingen beeft gestoken, zal, ondanks haar pro gramma, een min of meer eenzijdig oordeel kunnen vellen. Men zal dus, om de vleugels wijder te kunnen uitslaao, zich moeten onttrekken aan de zeltbe- beperkiog, die eene politieke vereeniging zich noodwendig heeft opgelegd en door een meer algemeene saamhoorigheid zich wijden aan wijd vertakte belangen. Als men ziet op welke ponten van overeen stemming bijv. de verantwoordelijkheid van het dagelijksch bestuur van tal van gemeenten is verdeeld over vaak zeer afwijkende elementen, dan geldt de onderliuge verstandhouding voor de algemeene belangen, evenzeer voor kleinere als voor groote gemeeDten. De scherpe criliek die zich herhaaldelijk open baart over beslissingen waarvan men niet zelden veronderstelt dat ze te onvoorbereid worden ge nomen, wettigen de vorming van zoodanige ver eenigiDgen, dat bij eerstvolgende verkiezingen met die wilde behandeling rekening kan worden gehouden. Persoonlijke sympathie of antipathie behooren daarbij te zijn uitgesloten. En de kans is groot dat bij de vorming van vereenigingen tot bevordering van het algemeen belang, waarbij politieke uitwassen niet meer het overwicht der schaal uitsluitend naar rechts of naar links doen overslaaD, een vruchtbaarder streven zal ontstaan tot het zoeken naar die punten van overeenstemming, waardoor het alge meen belang inderdaad bevorderd kan worden. KANTONGERECHT TE THOLEN. 16 Februari 1920. Door het Kantongerecht te Tholen zijn heden veroordeeld wegens Verstoren der orde. M. C. G. te St-Philipsland tot f10. boete of 10 dagen hechtenis. Zijn trekdier onbeheerd laten staan. M. P. d. \V. te St-Maartensdijk en A. G. te Stavenisse ieder tot 12.— boete of 2 dagen hechtenis voor ieder hunner. Nachtrumoer of burengerucht. J. W. B. te Willemstad en P. P. te St- Maartensdijk ieder tot f2.— boete of 2 dagen hechtenis voor ieder hunner. Openbare Dronkenschap. P J. te Bergen op Zoom tot f5.boete of 5 dagen hechtenis. Vee laten loopen op verboden grond. C. L. N. te Poortvliet tot f5.boete of 5 dagen hechtenis. Overtreding der jachtwet. L. M. v. d. W. te Scherpenisse tot f5. boete of 5 dagen hechtenis. J. M. v. L. te Oud-Vossemeer tot 2 boeten, elk van f5.of 5 dagen hechtenis voor iedere boete. M. R. te St-Annaland tot f 10.— boete of iO dagen hechtenis. W. Q. te Poortvliet. P. B. en A. L. P. beiden te Scherpenisse ieder tot f5.— boete of 5 dagen hechtenis. J. P. te Oud-Vossemeer tot f20.boete of 15 dagen hechtenis. J. B. te Oud-Vossemeer tot f30.boete of 15 dagen hechtenis, allen met verbeurd verklaring van deinbeslaggenomen geweren enz. en bevel tot vernieling daarvan. Overtreding der politieverordening. M. J. H. en W J. H. heiden te St- Maartensdijk, G. M. K. te St-Philipsland, en C. v. D. te Oud-Vossemeer ieder tot f 1.boete of I dag hechtenis. M. v. V. te Oud-Vossemeer, C. B. te St-Maartensdijk en J. v. E. te St-Annaland ieder tot f2. boete of 2 dagen hechtenis voor ieder hunner. Overtreding der mollen- en kikvorschenwet. J. K. te St-Annaland en A. K. te Sta venisse ieder tot fl.— boete of 1 dag hechtenis voor ieder hunner, met verbeurd verklaring van de inbeslaggenomei) vellen. Overtreding der motor- en rijwielwet. C. L. d. M. te St-Philipsland tot 12. boete of 2 dagen hechtenis, M. R. te St- Annaland tot f5.boete of 5 dagen hech tenis. P. v. D., W. J. L., en D. J. L. allen te Oud-Vossemeer ieder tot f2.— boete of 2 dagen hechtenis voor ieder hunner. J. V. te St-Philipsland tot f5.— boete of 5 dagen hechtenis, I. M. H. te St-Maar- tensdijk, H. S. te Stavenisse, en N. G. te St-Maartensdijk ieder tot f2.boete of 2 dagen hechtenis voor ieder hunner. Overtreding der Leerplichtwet. J. J. v. O. te Westmaas tot f2.boete of 2 dagen hechtenis. J. P. te Stavenisse tot f 10.boete of 10 dagen hechtenis. W. M. L. te St-Maartensdijk tot f3. boete of 3 dagen hechtenis. A. d. H. te St-Annaland tot f 10.boete of 10 dagen hechtenis. D. v. G. te St-Maartensdijk tot f 10. boete of 10 dagen hechtenis. P. C. d. H. te St-Maartensdijk tot f3.boete of 3 dagen hechtenis. D. M. H. te St- Maartensdijk, W. M. v. d. B. te Tholen, en T. K. te St-Annaland, J. J. te Tholen, en W. v. V. te St-Annaland ieder tot f 10.— boete of 10 dagen hechtenis voor ieder hunner. J. J. te Tholen tot f3.boete of 3 dagen hechtenis. M. D. te St-Annaland tot f 5.— boete of 5 dagen hechtenis. J. G. te St-Annaland tot f20.boete of 20 dagen hechtenis. Overtreding der Wapenwet. E. ff. M. te Oud-Vossemeer tot f 10. boete of 10 dagen hechtenis. Vrijgesproken. P. v. H. te Stavenisse. DE TWEEDE KAMER heeft verleden Donderdag de behandeling der wet tot toetreding tot den volkenbond vervolgd en voltooid. De minister van huitenl. zaken nar. van Karnebeek beantwoordde de critiek der verschillende sprekers en was daarbij zeer gelukkig. Hij was van meening, dat Neder land zal moeten blijven staan op zijn recht, om bij de toepassing van het doortocht- recht (te verleenen aan troepen van mede leden van den volkenbond) ook zelf ge hoord te worden. »De volkenbond, zei hij verder, »heeft zeker tekorten, maar ook goede dingen, die men niet mag onder schatten. Hoe zou op 't oogenblik de toe stand zijn als de volken in den Bond niet hadden een aanknoopingspunt en oen richt snoer? Nederland zal in den Bond moeten meewerken aan herziening en verbetering. De Bond is te midden van de ontredde ring een goed verzamelpunt. Spreker wil niet vervallen in dithagrammen (lofzangen) waar hij overtuigd is, dat de Bond goed werk zal doen als hij doordrongen blijft van den geest die Europa voor zijn herstel behoeft. Als de Bond inderdaad is een sprong in 't duister, dan is 't beter om in 't duister te springen met den Bond dan zonder den Bond". (Vroolijkheid). Hierna volgden replieken en ten slotte werd de wet met 59 tegen 5 stemmen aangenomen. Hieruit bleek dat de minister veel bezwaren tot toegeven had gebracht. Vrijdag werd de behandeling van de duurtewet hervat. De minister heeft be langrijke wijzigingen in de wet gebracht, zoo belangrijk (vooral in 't meest aange vallen art. 3) dat de heer Treub voorstelde deze wijzigingen opnieuw in de afdeelingen te behandelen. Dit werd evenwel met 30 tegen 22 st. verworpen. De heer Marchant bracht den minister hulde voor 't instellen van een com missie van onderzoek. Dit goede zou blijven al verviel art. 3. De heer Schaper ging daar dwars tegen in de wet zou zonder art 3 een lor worden. Ook de heeren Treub, Dresselhuis en Ravesteijn waren teleurgesteld en hadden een hard oordeel over de wijzigingen. Het heele art. 3 werd een ernstige juri dische vergissing genoemdhet optreden van den centralen duurteraad zal volstrekt geen prijsverlaging tengevolge hebben enz. De heer Schaper zei, dat de heer Marchant door zijn lof aan den minister een ver steend dogma was geworden. In zijn verdediging ontkende de minister Mr. Heemskerk dat de grondslag van 't Staatsrecht door 't ontwerp-duurtewet wordt aangetast. Het is onjuist dat altijd de rechterlijke macht uitspraak moet doen in gevallen als Mr. Marchant bedoelde. De rechterlijke macht moet alleen uitspraak doen, wanneer het geldt twistgedingen als in art. 59 der grondwet bedoeld. Natuur lijk doet de rechtelijke macht ook in nog over andere zaken uitspraak, maar het is onjuist, dat zij, en zij alleen uitspraak moet doen altijd wanneer 't de toepassing van rechtsregelen betrelt. Daarna werd de vergadering verdaagd tot 2 Maart. gnng van f Januari 1920 M. K. van Egmond alhier. beDoemd de heer LANDBOUW-VEETEELT. Er worden verschillende vergaderingen in Zeeland belegd om de schapenhoeders tot vereenigiog te brengen in ons gewest, met het doel gemeenschappelijke wolverkoop en verbe tering V3n het ras. Als sprekers treden daarvoor op de heeren Kielstra en Zwagerman, o. m. wordt ook vergaderd te St-Maartensdijk. POSTERIJEN EN TELEGRAFÏE. Tot kantoorbediende 2e klasse po**- en telegraafkantoor te Tholeo is aan het met in- ST-ANNALAND. In de op Woensdag 25 Febr. jl. gehouden vergadering werd o. a. medegedeeld dat de rekening der gemeente over 1918 was goedgekeurd. Besloten werd adhaesie te betuigen aan het door den Raad van Schagen aan de Tweede Kamer gericht adres tot wijziging van Art. 59 der Gemeentewet, in zooverre dat aan de gemeenteraden medezeggen schap worde verleend hij de benoeming van Burgemeesters. Tot het geven van lessen bij het her- halingsonderwijs aan meisjes werden voor den a.s. cursus benoemd de onderwijze ressen T. P. Slager, J. J. van Dijke en J. G. Woittiez. Verder werd nog met algemeene stem men besloten aan de gemeente-ambtenaren aan wie geen duurtetoeslag is verleend, over 1919 een maand extra salaris te geven. IERSEKE. Naar aanleiding van de pogingen van Ds. Kersten alhier om eenige werkloozen uit lerseke te Amsterdam te plaatsen, verschenen hier Zaterdagavond twee afgevaardigden van de N. A. S. en de N. V. V. om deze overkomst ernstig te ontraden. Zij beloofden bij den minister en de bovengenoemde bonden op hulp voor de vele werkloozen hier op steun aan te dringen. Dinsdagavond werd namens bedoelde afge vaardigden verslag hunner bemoeiingen uitge bracht. Er kon nog niets definitiefs beloofd worden maar er zon een overleg met den burgemeester aangevraagd worden en bij 't Bureau van Arbeids bemiddeling te Amsterdam zou gevraagd worden of er iets in 't belang van lerseke gedaan kon worden. Woensdag en Donderdag werd hier in 't smaakvol met bloemen, groen en vlaggen ver sierd lokaal van Eben Haezer ten voordeele van de Gr. Kr. Ver. Ziekenzorg eeu fancj-fair ge houden. Zij was door eenige dames oitnemend en met velerlei zorgen voorbereid en verscheidene jocge dames voegden daarbij haar belauglooze hulp bij den Verkoop. Tallooze geschenken van ingezetenen uit verschillende standen waren in gekomen, eu daarbij enkele van beduidende waarde. Het scheen wel of ieder er een eer in stelde iets tot het welslagen bij te dragen. Er was een overtalrijk bezoek en ruime koop lust. Voor de jeugd was er een grabbelton, een sjoelplank en een goudvischkom (waar balletjes in motsten geworpen) van welke druk gebruik werd gemaakt. De bazar is uitnemend geslaagd en de op brengst die uit deu aard der zaak nog niet ia vastgesteld zal aanzienlijk zijn. Voor eenigen tijd hebben inteekenlijsten ge circuleerd, die bij de f 400 hebben op gebracht. Aan de school voor Ger. lager onderwijs is benoemd de heer R. Hoekstra te Utrecht, en aan de op te richten school voor Ned. Herv. lager onderwijs mej. C. P. de Veij thans onder wijzeres aan de Ger. school alhier, en de heer W. J. A. Eckhardt, afkomstig van lerseke thans te Zevenbergen. Verleden week is hier in een besloten vergadering een afd. van den vrij willigen land storm gevormd. Ruim 20 personen traden toe. STAVENISSF. Met de grondwerken in ver band met het nieuw te bouwen postkantoor alhier, heeft men dezer dagen een aanvang ge maakt. THOLEN. In den 20 dezer gehonden bestuurs vergadering van de veilingsvereen. De Eendracht" alhier heelt de heer Jhr. J. vau Vredenburch bedankt als voorzitter der vereeniging. Bij monde van deu vice-voorzitter werd de aftredende gehuldigd eu dank gebracht voor hetgeen hij voor de veiling is geweest eo heeft De vereeniging ziet roet leedwezen haren eminenten voorzitter vertrekken. - De vereen. yl)oor Oefening Volmaakter" gaf den 20en dezer op de bovenzaal van ,,'t Hof van Holland, een Soirée, die zeer goed geslaagd is. Na opening door den voorzitter, kreeg de Rederijkerskamer „Cats" gelegenheid, een paar tooneelstukjes ten beste te geven. Opgevoerd werd „Vluchtelingeu", episode uit de groote uittocht van Antwrpen. Wjj kfgpn te zien bo$

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1