IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT t: v ur; Zaterdag 21 Februari 1920. Vijf en dertigste jaargang un ier£ SL ven ïk. Firma J. M. C. POT Publicatie n. ITE1 irdeu i, en; Ie! 2' BINNENLAND. laaCuud. 0 N D E R W IJ S. 1RINF- GEMENGD NIEUWS. igisti Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,25, franco lost f 1,32®. "Voor het buitenland f 1.—, zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. IAdvertentiëo van 1 tot 4- regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. iurgomeeiter van Tholen maakt bekend, dat een kleine party schoenen, afkomstig van ^derlandsche leger, op het gemeentehuis te :n zyo tegen f 8,60 per paar. den 18 Februari 1920. 6 VEV KR he fles .20 p 3. vordering 's Rijks directe belastingen. Burgemeester van Tbolen maakt bekend, dat {J. Sliier der Personeele Belasting over het dienst- ip920, invorderbaar is verklaard en aan den ger ter invordering ter hand gesteld. daarop voorkomende belastingschuldige is L doAi rijnen aanslag, op den bij de wet bepaal- et, te voldoen. )*Eien, 17 Februari 1920. 11 iurgemeester van Tholen zal, op Zaterdag des middags te 12 uur, ten Raad- Do^1(jaar rjp* EEN HOOP COMPOST, k verkoopen. 9 OBBVoorwaarden van den verkoop liggen van heden [OOIY-lezing ter secretarie, iederen werkdag des 12 ddags van 912 nar. ■■■ten, 19 Februari 1920. 25811 )T |329 Febr. 1920 kunnen gebruikt worden: 21 van de snikerkaart voor l/2 pond suiker, f beidsduar van conponnen der BROODKAAR- -^-Voor het 127e tijdvak van 1927 Febr. at 2broodkaarten voor wittebrood, waarop geen 7nnfeeen DQmmer voorkomen zijn \oor het 127e ^^fzwart gekleurd op gelen ondergrond. ien, den 20 Febr. 1920. 11 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. Kon. Besluit is op zijn verzoek eervol ;en met daok voor langdorige diensten A. J. Bieren» als Burgemeester van I liohting onroerend goed landarbeiders. Kon. Besluit dd. 7 Februari is o.m. toe- 0 de stichting volgens Laudarbeiderswet y^0;den kring der gemeente Oud-Vossemeer. e vroegere stadgenoot de heer H. Moelker bij het deze week te Amsterdam ge- exameo, als semi-arts. IGGEf 29. M OP ijk. bevelelf llaagd voor het examen nuttige baod- a:n mej. J. A. M. van Oost te St-Maartens- leerlinge der R.N.L. te Tholen. rrgybenisse. Tot tijdelijk onderwijzer alhier is, door ziekte van persoueei, benoemd de >n A. Mosselman te Poortvliet. LANDBOUW. Omtrent de geitenfokkerij in Zeeland wordt 919 gemeld, dat uit Dagenoeg alle kringen bericht, dat de belangstelling voor deze ij nog steeds toenemende is. De hooge irijzen dragen daartoe zeker niet weinig bij. litiatief van de vereeniging tot verbetering trimt*1 geitenras werd een stamboek voor geiten kken opgericht met A en B afdeeling. vereenigiug telt thans 63 aangesloten ver- .OuMi ogen met 4000 leden en ruim 6000 geiteD. den Kring Tholen der Z. L. M. werd subsidie toegekend aan het fokstation te kerke. e druk AKING DER TRANSPORTARBEIDERS. jandbo iciëele |len moet loor di pen en lel lan udigen delijk is dan de staking uitgebroken, agochtend hebben de bestaren van den Bond van Transportarbeiders (de oen) en de Ned. Fed. van Transportar- s (de Syndicalisten) de staking geproclameerd gaan dien middag om 1 nar. staking omvatde niet gemonsterde zee- civiel personeel inbegrepen, bootwerkers, itie- en veemarbeiders, controleurs eo wegers et porti 26 er posl uwsche den en assistenten, technisch personeel der nale bedrijveD, sleepers te Rotterdam, ie uite OT™ envoeders te Amsterdam, classificeerders jroploegers. i Hbl. geeft een overzicht van de voorge- "enis van het conflict. Dit broeit feitelijk van Nov. 1918 af. In de revolutiemaand Loonraad voor de Vervoerbedrijven opge- waarin werkgevera en werknemers ver- postwii woordigd waren en die ten doel had in ÜDg overleg de arbeidsvoorwaarden vast te 1, opdat stakingen en conflicten zonden kun nen worden voorkomen. De Loonraad heeft even wel in dit opzicht niet aan de verwachtingen vol daan. Noch over principieele, noch over practische kwesties werd overeenstemming verkregen en in Sept. 1919 dreigde reeds de staking. Eenige weken heeft het toen gespannen, maar ten slotte hebben de arbeiders onder protest de voorwaarden door de patroons aangeboden, aanvaard omdat zij niet de onderhandelingen over het collectieve contract, dat met 1 Jan. 1920 zon ingaan, wilden bemoeilijken of onmogelijk makeo. Die onderhandelingen werden daarop voort gezet, maar leidden niet tot eenig resultaat. Beide partijen hielden aan hun voorwaarden vast en op het einde van December werden door de werknemers-organisaties de voorwaarden der patroous afgewezen, terwijl deze antwoordden, aangaande het loon geen concessies meer te willen doen. De eischen der arbeiders-organisaties zijn havenarbeiders een dagloon van f 8, 's Zaterdags f5.50 met een garantie voor vaste arbeiders van f 40 per weekvoor vaste expeditie- en veem arbeiders, euz. een minimum weekloon van f 45 8-urendag en vrije Zaterdagmiddag: zeelieden: f 180 per maand voor matroos en stoker. Daartegenover bieden de patroons een dagloon van f 7 voor vaste arbeiders een gegarandeerd loon van f 36, en 't zelfde minimum voor hen, die leidende werkzaamheden verrichtenvoor matrozen f 145 per maand. Van patroonszijde wordt er op gewezen, dat het door de werkgevers aangeboden loon, ver geleken bij dat van 1914, beteekent een ver hooging van 112 voor bootwerkers en van 154 voor expeditie- en veemarbeiders. Vau de zijde der werknemers betoogt meD, dat bij inwilliging der eischen het gemiddelde loon van eeD arbeider in de havenbedrijven slechts t 36 zal zijn, doordat er gemiddeld maar 4'/i dag per week gewerkt wordt. Het aanbod van de patroons gaat maar tot 1 31.50. Aan werkgeverzijde meeut men, dat de staking een diepere oorzaak beeft dan bet loongeschil en dat het feitelijk een macbtskwestie is ge worden. Om die reden wenscben de werkgevers den strijd dan ook uit te vechten. Intnsschen doen in verband met de staking zonderlinge geruchten de rondte. Te Amsterdam is een internationaal congres gehouden van de bolsjewiskische leiders. Daar moet zijn besloten geldelijken steun te verleenen aan de stakers en zoo mogelijk te trachten ook andere stakingen uit te lokken waardoor dan revolutie mogelijk zou zijo. Tot dit doel komt een millioenenscbat aan edelgesteenten uit Rusland. Aan deze con ferentie hebben ook deel genomen de leiders der onafhankelijke bootwerkers. Deze feiten zijn niet kuimen worden tegen gesproken en dit maakt de stakingsbeweging reeds heel wat zwakker. De stakers ontvangen van bet comité f 8 per week, zoodal er per week f 100.000 uoodig is. Thans komt echter bericht oit Amerika en Engeland dat ook vandaar de arbeiders geldelijk znlleD worden gesteund. Volgens het stakingscomité neemt het aantal stakers toe, terwijl arbeiders van buiten, wien een loon van roiui f 38 wordt aangeboden, door de stakers werden bewerkt, terugkeerden, bier onder waren er naar vermeld ook uit Zeeland. In tegenstelling biermede is bet bericht dat aaö de Holl. Amerikalijn 40 arbeiders meer zijn opgekomen en bij de steenkolenmaatscbappij zijn weer 300 mau aan het werk gegaan. Te Amsterdam hebben zich op een advertentie reeds bonderden andere arbeiders aangemeld. De arbeidersleiders hebben in een vergadering van Donderdag verklaart dat het een strijd is om de macht. Ala de scbeepvaartonderuemingen er eveneens zoo over denken kan de stryd nog van langen duur zijn. Nederlands aansluiting bij den Volkenbond. Het wetsontwerp is thans bij de Tweede Kamer in debat. Een hooge stemming is er niet. Over 't geheel is de matte nilspraak der Kamer: 't is nog maar beter toe te treden, dan ons te onthouden. Maar alle enthousiasme zal aan die toetreding vreemd ziju. De heer Dresselhoys, samen met de beeren Treub, Koolsn, Rntgers en Schokking zijnde leden van vijf verschillende partijen heeft een motie ingediend, waarin de volgende drie wenscben zijn geformuleerda. verplichting tot vreedzame beslechting van alle internationale ge schillen en in verband daarmede de instelling van een internationaal Hof van Justitie; b. vermindering der bewapeningen krachtens iuter- nalionale regelingen; c. toelating tot den Volkenbond van alle beschaafde staten, die huft wenscb daartoe te kennen geven. De beer Dresselbuys betreurde het ten zeerste, dat over de ganscbe wereld nog schier geen enkele ernstige poging tot oplossing van het probleem der stelselmatige internationale ont wapening gedaan is. Wat het Volkenbondsver drag in dat opzicht bood, gispte hij als vaag en onvoldoende. De heer Van de Laar verklaarde zich een tegenstander van den Volkenbond. Hij protes teerde tegen de voorgenomen „opoffering van neutraliteit en souvereiniteit, dat uit den we reldoorlog geboren is." Hij voor zich gaf boven dezen Volkenbond, welken hij een utopie achtte, de voorkeur aan een West-Europeeschen Staten bond, welke front zou moeten maken tegen bet Russische gevaar. Deze statenbond zou econo misch herstel en beveiliging van Midden-Europa op zijn programma moeten Predikanten, die bijverdienst zoeken. Men zou groote oogen opzetten, zegt de N. Rt. Ct., als wij een lijstje publiceerden van bet aantal predikanten, die gedwongen zijn voor het noodzakelijk levensonderhoud bijbetrekkingen waar te nemen en de wijze, waarop zij dit doen. Velen werken als agent voor verzekeringsmaat schappijen, anderen geven les, zelfs muziekles; er zijn er zelfs, die schrijfwerk verrichten voor een notaris, ja adressen schrijven Dezer dageu boorden wij nog vao een predikant, die, tot groote ergernis van zijn gemeenteleden, als monteur er op uit trok om electriscbe geleidingen aan te leggen. Nederlandsche Scheepsbouw. Op 't gebied van den scheepsbouw is Neder land niet zoo achterlijk als de leek wel zou veronderstellen. Vrij groote zeeschepen worden iu ons land gebouwd, al moeten we dan voor de allergrootste naar 't buitenland gaan. En wat de moderne drijfkracht dier zeeschepen betreft, staat Nederland mee vooraan in de rij. Ons land, o.l. de „Werkspoor", levert ruwe-olie-motoren, welke meer en meer de stoommachines gaan vervangen. Dezer dageu is vau Rotterdam uit een proeftocht gehouden met de „Saleruo", een nieuw motorschip, op een scheepswerf te Kinder dijk gebouwd voor een Noorscbe firma. Het schip is 9700 too en wordt gedreven door twee Die selmotoren van 1400 P.K., geleverd door de „Werkspoor". De proeftocht is uitstekend ge slaagd. De deskundige, onder wie Eugelscben en zelfs een Japanner, vertegenwoordiger van een groote scheepvaartmaatschappij, die zich ook op de motoren-fabricage wil toeleggen, waren enthou siast. De Hbl.-verslaggever, die den tocht meemaakte, deelt mee, dat „Werkspoor", behalve een Deeu- sche firma de eenige ter wereld is, die met succes Diesel-motoren-installaties voor groote zeeschepen vervaardig!. Bij 't begin van deo oorlog wareu er van de Nederlandsche firaia al 25 in de vaart, eu nu is de vraag naar deze motoren zoo groot geworden, dat „Werkspoor' er in de verste verte niet aan kan voldoen. Daarom koopen verschillende scheepsmachine- fabrieken nu de teekeningeu van haar, terwijl zij zelf ook nog een groot aantal orders heeft uit te voeren voor bnitenlandsche en Neder landsche firma's en ouze regeering moet zij nog motoren leveren voor 30 schepen. Deze motoren geven groote besparing. De „Salerno" gebruikt per dag 10 ton olie, dat is voor f 1000. Een even groot stoomschip heeft 40 ton kolen noodig of voor f 2400. Besparing f 1400 per dag. Een reisje naar Buenos Aires heen en terug donrt 60 dagen en geeft dus een besparing van f 84.000. Daar komt bij, dat het aandoen van kolen- stations voor 't aanvullen der koleovoorraden vervalt. Zoo is de „Seleoe", ook van Werk spoor-motoren voorzien, in één stuk van Paoama naar Tientsin gevaren. Het was het eerste schip, dat in ononderbroken vaart den Stillen Oceaan overstak. Treurig. Zondagavond heeft een 23-jarig jongmeusch te Amsterdam op den O. Z. Voorburgwal zijn 21-jarig meisje met een revolverschot gedood en vervolgens zichzelf eeu zoo ernstige schotwonde toegebracht, dat hij iu levensgevaarlijken toestand '4. „;~i,r,u•vin ïo rrpltftif.hi waar hii a ande- l'/j jaar, tegen de eigenlijke brandstichters ieder 2 jaar gevangenisstraf. Tooh niet de eeuwige jeugd. Uit Otlawa wordt berfcht, dat Sir James Grant, eeu bekend geneesheer, aldaar overleden is. Grant was 86 jaar oud. Tien jaar geleden ver wekte zijn mededeeling, dat hij er in geslaagd was zichzelf weer jong te maken, een geweldige opschudding. Hij beweerde, dank zij de door hem oitgevooden machine, de neurastone, in staat te zijn electriscbe kracht over te brengen naar niet werkende zennw-centra, zoodat de werking van deze zenuwen hernieuwd werd. De geheele mensch zon een soort verjongingskuur ondergaan. Toen Grant het op zich zelf toepaste was hij 76 jaar en na de behandeling zag hij er uit alsof hij 50 was en voelde zichzelf weer even krachtig als op dien leeftijd. Of er thans wat aan de machine gehaperd heeft Een nieuwe truc. Een huiseigenaar heeft een huis te hunr.... wat niet alle dagen voorkomt. Hij doet daarvan mededeeliDg, vertelt de „Resb.", door een adver tentie in de bladen en krijgt een menigte brieven. Tot zoover is de zaak in orde. Wat doet nu de huiseigenaar Hij deelt aan degenen, die een brief hebben ingezonden, mede, dat zij zich, tegen betaling van f 1.50, van een volgnummer kunnen voorzien om het huis te bekijken. Natuurlijk is dat bekijken vergeefsche moeite. Het doel van den huiseigenaar is niet te ver huren, maar om een aantal malen f 1.50 op te strijken. Want de huizeoserhuurder gaat, als de eerste stroom vau kijkers is verloopen, door middel vau een nieuwe advertentie z'n truc her halen. Het geval is bij een der hnurcommissies te Den Haag aa naar 't ziekenhuis is gebrachi, waar hij ren morgeus is overleden. Brandstichting. Een kuiper te Amsterdam had dure vaten gekocht of laten maken, toen lot zijn spijt de oorlog beëindigd werd, en de prijs der vaten enorm terog liep. Eeu brandje zou hem uit den brand helpen, want de vaten in 't pakhuis waren voor f 32000 verzekerd. In October 1919 brandde de loods met inhoud af. De politie, reeds vooraf gewaarschuwd, stelde een onderzoek in, met het gevolg, dat thans drie personen hebben terecht gestaan, een 39-jarige kuipersknecht, diens bijzit, en een kennis van den kuecht. De beide laat- sten moeten den brand gesticht hebben, waartoe de knecht hen aanzette, en waarvoor hij f 250 betaalde. Er werd geëischt tegen den aanstichter De toestand in Weenen. Geregeld komen nn in ons land de „zendin gen" Weensche kinderen aan. Ze zijn in den regel van enkele ouderen, b.v. onderwijzeressen, vergezeld. Van een dezer onderwijzeressen, Fiau- lein Geneweiü, die met een aantal kinderen te Winschoten was aangekomen, vernam de Winsch. Ct. eeu en ander omtrent den toestand te Weenen. Zoo florissant en aantrekkelijk Weenen vóór den oorlog was, aldus mej. Genewein, zoo ver armd en somber ziet het er thans oit. Vóór den oorlog telde de stad oDgeveer twee millioen inwoners. Blijkens den heerschenden woningnood is dit getal eer vermeerderd dan verminderd. Gedurende den oorlog zijn n.1. dui zenden vluchtelingen uit Galieië, Boekowins, Triest en Zuid Tirol naar Weenen gekomen. Wel zijn velen dezer later naar hun geboorte grond teruggekeerd, maar duizenden zijn nog gebleven. Vooral veel handelaren, die door smok kelen, enz. rijk zijn geworden en nu te Weenen mee de eerste viool spelen. Betreffende den economisohen toestand treft men de grootste wanverhoudingen aan". De loonen voor den arbeider en den handwerksman zijn buitensporig hoog. Schoenmakers eu kleermaker» verdienen van 20,000 tot 30,000 kronen per jaar (één kroon had in normale tijden een waarde van 50 cent). Daartegenover maken de salarissen van b.v. professoren, die met 12,000 tot 14,000 kronen tevreden moeten zijn, wel een pover figuur. Ondanks de hooge loonen zijn stakingen aan de orde van den dag. Wegens gebrek aan licht worden alle bedrijven te"en 5 uur gesloten, 's Avonds om 8 onr moeten alle huizen gesloten zijn eu houdt bijna alle verkeer op straat op. De café's moeten om half tien sluiten. Voorts deed mej. Genewein verschillende mede- deelingeD omtrent de rantsoenen brandstoffen en levensmiddelen, die zoo gering en daarbij zoo dour zijn, dat er veel konde en hoDger wordt geleden. De bijstand, die door Nederland wordt ge boden, wordt ten zeerste gewaardeerd. Het Ned. hulpcomité is ondergebracht in eenige zalen van het Angarten-Paleis, vroeger oewoond door de moeder van ex-keizer Karei. Als aardige bijzonderheid deelde de onder wijzeres mede, dat de iu de Nederlandsche taal geschreven brieven, die uit ons land door de pleegondors san de Weensche kinderen gezonden, door een der te Weenen dames vau dit hulpcomité wordeD vertaald. De pleegouders kunnen dus hunne brieven gerust in 't Nederlandsch schrijveo. Overigens is het interessant te vernemen, dat er in heel Weenen bijna geen enkel leerboek der Nederlandsche taal meer is te verkrijgen. De voorraad is door de ouders der kinderen leeggekocht, opdat zij zooveel mogelijk van onze taal zullen te weten komen. worden werkeüde

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1