IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT 4 1821 Zaterdag 14 Februari 1920. Vijf en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen. Publicatie n. I GEMENGD NIEUWS. 54, Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, js per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,25, franco post f 1,82®. Voor het buitenland f 1.zonder Qeïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Adverteutiën Tan 1 tot 4, regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. erdag 14 en Maandag 16 Februari kan ter arie een aanvrage ingediend worden voor een kinderkousen voor den leeftijd van 3 tot 9 Daar slechts over weinige kooien te beschikken in door ieder gezin slechts 1 paar worden aan- aagd. De pryzen zgn van f 1.45 tot f2.10 per den 10 Februari 1920, 10 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. R niehoien, ORf OPENBARE RAADSVERGADERING ouden te Oud-Vossemeer op 10 Februari 1920. S Voorzitterde Burgemeester. ^Unwezig vier leden, afwezig met kennisgeving ,|gf beeren De Rijke en Ooms, zonder kennis- jng de heer Aarnondse. 'EKjj, opening der vergadering worden de notulen ezen en onveranderd vastgesteld. 'QDe heer Van Tilbeurgh deelt mede dat het 2* vorige keer 8 Januari Raadsvergadering was, Januari is bij vertrokken en toen had hij zijn foepingsbrief voor de vergadering Dog niet, srom bij ook niet tegenwoordig wasgaarne ikft hij d«t hij in 't vervolg zijn oproepingsbrief AHJ', t'jd had. De Voorzitter zegt dat de oproepingsbrieven per tijdig van de secretarie gaan, de ge- lentebode doet de brieven voor de beeren in Tilbeurgh, Den Engelsman en Aarnoudse I post bezorgen, mogelijk is dat de bezorgiDg rtrssgd is, in ieder geval zal worden zorg ge- ;en dat herhaling niet kan voorkomen, "ededeeling geschiedt van de volgende inge- en stokken oedkeuring van het le suppletoir kohier van hoofdelijken omslag dienst 1919, goedkeu- g van de gemeeutebegrootiDg dienst 1920, ihtiging aan het Weezen-Armbestnur tot be- ing van f 875 aan de gemeente, vaststelling de huurwaarde van de woniDg van het hoofd school op f 300, en kennisgeving van bet ,fd dat door hem voor huurwaarde niet 10% zijn jaarwedde, doch f 300 geoomen wordt, mnisgeving van de heeren Van Tilbeurgh en Rijke dat zij hunne benoemiDg tot regenten i bet Weezen-Armbestnur aannemen en kennis- EaaJ'ing ?8n ^en ^eer ^aQ ^er Maas dat hij zijn InoemiDg tot keurmeester aanneemt. Zonder discussie of hoofdelijke stemming wor- en deze stokken voor keonisgeving aangenomen. Naar aanleiding van het aangebonden adres «pens de belooning voor het schoonhouden der ,|jihoollokalen van de openbare lagere school, «elt de Voorzitter mede dat B. en W. thans 1 'oorstellen om het schoonhouden te betalen met scb£00, en dit bedrag nit te betalen overeenkom- chilig de gemaakte verdeeling. Tevens deelt hij LEIede dat door belanghebbende met f 300 ge- 1 Joegen genomen wordt, doch dat deze tevens ISWg verlangt f 13 's jaars, zijnde de helft van etgeen noodig is voor het plakken van zegels oor de helpster. De heer De Wilde vraagt of Janna Istha als ^lelpster aangesteld is. De Voorzitter zegt dat vroeger was aange wezen de vrouw van 't Gilde, en dat toen Janna itha helpster was, later is JauDa Istha in de laats van de vrouw van 't Gilde opgetreden, etgeen stilzwijgend is goedgekenrd, JanDa Istha eeft nu weer tot helpster genomen de vronw 0an Filée, doch die kennen wij niet. De heer Van Tilbeurgh meent dat wanneer snna Istha iemand neemt zij ook daarvoor egels moet plakken, de gemeente plakt toch lleeu maar voor diegenen die tot haar in be- rekking staan. De heer De Wilde vestigt de aandacht er op t gedurende een '/2 jaar 20 uren per week wordt gewerkt en gedurende het andere i/1 jaar j®3nur per week. lu verband hiermede wordt de belooning ad 300 voldoende geacht, waarom met algemeene temmen besloten wordt de belooniDg te bepalen ip f 800, te rekeneD vanaf 1 Januari 1920. In behandeling komt het voorstel van Burge meester en Wethouders om, naar aanleiding van let toegezonden adres, de Christelijke en Roomsch- Katholieke arbeidersvereeniging in overweging Ie geven zich tot de Regeering te wenden met 't verzoek om de wet in dien zin te wijzigen dat ook de 6065-jarigeu uit de werkeloosheids- kas zullen kunnen trekkeD, de Raad zal dan adhaesie betuigen. De Voorzitter licht toe dat wanneer met sub- sidieverleeoiog begonnen wordt, men wel het begin, maar niet het eind weet, en met de ge- meentefinanciëu voor de toekomst rekening moet worden gehoudeD, bovendien zal de wetgever wel motieven aan de nitslniticg gehad hebben. De heer De Wilde geeft toe dat de Wetgever wel gronden gehad zal hebben, maar zegt dat bij werkeloosheid de 6065-jarigen van die motieven niet kunnen eten. Na eenige discussie wordt met algemeene stemmen het voorstel van B. en W. aangenomen. Aan de orde is de benoeming van een onder wijzer met verplichte hoofdakte aan de openbare school. De Voorzitter deelt mede dat in de vacature is voorzien door de tijdelijke benoeming van de onderwijzeres Mej. Ch. N. de Wilde, deze is met ingang van 1 Februari te Tholen be- Doemd, en nh inzending van haar verzoek om ontslag daarheen is vertrokken zonder haar ontslag alhier af te wachteo, hetgeen Diet in haar geprezen kan worden. B, en W. hebben hierin voorzien door tijdelijke benoeming van Mej. A. A. A. Rijnberg. Overgelegd worden thaDs het ingekomen be richt van het hoofd der school, het advies vso den arr. schoolopziener en de sollicitatiestnkken. Waar de heer Van Tooren door den genees kundige alhier is gekeurd, wordt in verband met zijn afkeuring voor den dieDst in Ned.- Indie, geen bezwaren aaöwezig geacht voor zijn beDoeming, zoodat met algemeene stemmen de heer A. van Tooren te Dinteloord tot onder wijzer wordt benoemd met bepaling dat hij 1 Maart a.s. in functie zal moeten treden, daar de termijn 15 Februari te kort wordt geacht. In behandeling komt het voorstel van B. en W. om de Verordeuing op de helling van het havengeld en de Verordening op de invordering opnieuw va^t te stellen. Ter toelichting wordt medegedeeld dat de heffing bij Konink. Besluit is goedgekeurd tot 1 Jpli 1920 en dns de Raad opnienw moet beslniten om ook dA 1 Jnli 1920 met de heffing te kunoen doorgaan. Daar het onderhond van de haven en toegangsweg groote nitgaven zal vorderen in deo loop ven 1920 is hst beslist noodzakelijk dat het tarief op 10 cent per ton blijft bepaald. Niemand hiertegen bezwarende hebbende wordt met algemeene stemmen tot verlenging der helling besloten. Niets meer te behandelen zijnde vraagt de heer De Wilde wie verplicht is tot het onder honden van den onderberm langs den dijk ooder den Molen. Het heeft zijn aandacht getrokken dat de bewoners der hoizen aldaar geen behoor lijk voetpad hebben. De Voorzitter zegt dat het onderhond aan den Polder behoort doch hij, voor zoover hem mogelijk is, voor eenige verbetering zal trachten zor& te dragen, gaarne zag hij evenwel ook dat men ter plaatse alle afval eiet op deu weg wierp. De heer Vermet verklaart dat dit wel miuder kan plaats hebben, doch dat een behoorlijk voetpad voor de menschen daar toch gewenscht is. Niemand meer het woord verlangende wordt de openbare vergadering gesloten en overgegaan tot een besloten vergadering. ril lat D ksi Openbare vergadering van den Raad der gemeente Poortvliet op 10 Febr. 1920, des voormiddags te IO'/j uur. Tegenwoordig alle leden. De voorzitter opent de vergadering en zegt dat deze zitting de eerste van dit jaar is. Hij hoopt dat het aan de leden door Gods gunst gegeven moge zijn om dit jaar de gemeente in hun kwaliteit als raadslid te dienen. Veel zal er van hun werkkracht gevraagd worden ten opzichte van de uitvoering der verschillende wetten en gemeentelijke zaken. Hij hoopt dat innerlijke samenwerking onder de leden moge bestaan, want door eenheid is veel te bereiken. Moge Gods zegen op den arbeid der leden rusten tot heil en bloei dezer gemeente dat is de wensch van spreker. Daarop worden de notulen van de vorige vergadering na voorlezing onveranderd goedgekeurd. De voorzitter deelt mede dat ingekomen zijn de volgende stukken lo. een proces-verbaal van opneming der boeken en kas van den Secretaris rentmeester van het Weezen-Armbestuur te Poortvliet waaruit blijkt dat op 22 De cember 1919 in kas was en moest zijn f 1781,13. 2o. een missive van Ged. Staten van treksel uit Harer Majesteitsbesluit van 5 Januari 1920, houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot wijziging van de ver andering tot heffing van een hoofdelijken omslag. 3o. een schrijven van Mej. J. H. v. der Welle echtgenoote van Cornelis van Dijke alhier, inhoudende het verzoek om van gemeentewege een tegemoetkoming te ontvangen in de verplegingskosten van haar krankzinnigen echtgenoot. Met alge meene stemmen wordt besloten in deze verplegingskosten een bijdrage uit de ge meentekas te verleenen van f300 per jaar. Vervolgens wordt besloten a. adhaesie te betuigen aan de motie van den raad der gemeente Dragten waarin de wenschelijkheid wordt uitgesproken dat en uitkeering bedoeld in art. 20 der wet van 24 Dec. 1897 wordt verhoogd. b. de begrooting van 1919 te wijzigen overeenkomstig het ontwerpbesluit. c. de begrooting voor het dienstjaar 1920 te wijzigen in verband met een andere indeeling der gemeente in 3 klassen ten opzichte van de jaarwedde der onderwijzers en naar aanleiding van het aangaan van een geldleening tot uitbreiding der begraaf plaats. d. aan de autobus-onderneming Tholen- Stavenisse voor dit jaar een subsidie uit de gemeentekas te verleenen van f200 onder voofwaarde dat het vervoertarief met 20 verminderd wordt en voorts op dezelfde voorwaarden welke zijn bepaald bij de toekenning van de subsidie over 1919. e. afwijzend te beschikken op het adres der afdeeling van den Nederl. bond van landarbeiders om aan personen van 60 jaar en ouderen bij werkloosheid een uit keering uit de gemeentekas toe te kennen. f. een adres te verzenden aan H. M. de Koningin om over het tijdvak 1 Jan. 1919 1 Oct. 1919 ontheffing te verleenen van de verplichting om te voorzien in de vacature van onderwijzer met verplichte hoofdakte. Thans gaat de vergadering over tot een geheime zitting voor het behandelen van eenige reclames inzake hoofdelijken omslag. De vergadering weer openbaar geworden zijnde wordt op voorstel van dhr. M. IC. Krijger met 5 tegen 2 stemmen, die van de hh. M. J. de Graaff en E. van der Slikke, besloten Ged. Staten te verzoeken de jaarwedde van den Burgemeester vast te stellen op f1600 zijnde het maximum der geldende salarisregeling voor deze ge meente. Daarna wordt op voorstel van den voor zitter besloten met dezelfde stemmen- uitslag, de jaarwedde van den Secretaris eveneens op f1600 te bepalen. Nadat nog over eenige zaken van onder geschikt belang is gesproken, wordt de vergadering gesloten. Zeeland dd. 16 Januari 1920 no. 52 eerste afd. waarbij wordt toegezonden een uit- alsmede een zevental Duitsche generaals, die op Geldhandel op straat. De lage markenkoers heeft een nieuwe betrek- kiug gecreëerd, die van handelaar in geld. De mark is hetzelfde handelsartikel geworden als de aardappel, de roode kool, de sinaasappel. Op de Markt te Heerlen wordt ineer haudel gedreven in marken dan in groenten en visch. Vóór de banken staan geregeld zooveel mannen en vronwen, dat de straten versperd zijn. Een politieagent verricht daar den geheelen dag bij zondere diensten en maant gestadig tot door- loopeD aan. In mandjes, leege sigarenkistjes en zakdoeken hebben de geldwisselaars de papieren marken liggen. Voorbijgangers op straat worden tot koopen aangemaand. Zoodra de banken gesloten zijn, wordt de geldhandel in café's, op hoeken van straten of pleinen voortgezet. Het geheel maakt een misselijke vertooning. Laten we hieraan toevoegen, dat de geldhandel niet gedreven wordt door het deftigste deel dea volks. De heel gewone burgermensch wisselt op straat. Onder hen zijn vele bekende gezichten uit het bloeitijdperk van deu smokkelhandel, eenige jaren hèr. Duitsohers naar one land uitgeweken. De Prov. Noord-Brabantsohe en 's Hertogen- bosche Crt. meldt, dat op het eiode der vorige «eek de Groothertog van Hesseu en zijn zoon, de lijst der oorlogsscholdigen staan, naar om land zijn nitgeweken. Een oude veete. Honderd vijftig jaar geleden beet een hond uit het dorp Hamidat in Egypte een bewoner van het dorp Ashraf, die tengevolge daarvan stierf. Er ontstond toen twist tusschen zijn bloedverwanten en den eigenaar van den Hami- dat-hond, welke twist zóó in omvang toenam dat de Ashral-bewoners eiken Hamidataan als een aartsvijand gingen beschouwen. Moord tUB- schen beide partijen werd iets zeer gewoons. Toen in het voorjaar 1919 de toestand in die bnnrt gespannen werd en een opstand oit- brak tegen het Britsch gezag, grepen de Ashraf- bewoners die gelegenheid aan om Hamidat aan te vallen. Een twintigtal Hamidatanen werd vermoord 120 hnizeo verbrand, meubelon en vee weggevoerd. Hamidat herinnerde zich den hond en „beet" terug door 16 der aanvallers te dooden. De moordenaars, 71 in aantal, hebben nu te Cairo terecht gestaan. Twintig hunner wer den veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. De staking in het havenbedrijf. Men verwacht nog aan het einde van deze week, wellicht reeds Donderdag, de staking, tenzij Er worden eenige mogelijkheden opengelaten. Komt het tot Btaking, in boever wordt ze dan algemeen? De katholieke organisatie heeft haar ledeu geadviseerd niet mede te staken, maar „zich te onthouden van werken gedurende de staking", wat niet zoo'n heel groot verschil oplevert. De R.K. Tijd dringt inmiddels op bemiddeling aan. De a.-r. Rotterdammer wil daar niet van weten. Wie de staking aandurft, moet de ge volgen ook maar dragen, zegt laatstgenoemd blad, maar, zoo voegt het er aan toe, snaar onze overtniging is de kans niet gering, dat tal van arbeiders zullen besluiten aan bet werk te blijven, indien slechts door onze menschen een voorbeeld wordt gegeven.' Naar de Haagsche Crt. verneemt ligt het niet in de bedoeling van de regeering, om in deu huidigen stand van het conflict bemiddelend op te treden. Nader bericht luidt dat de staking tegen Maaddag a.s. zal worden geproclameerd. Alle arbeid in de harens van ons land zal dan aijn stopgezet. Een gevaarlijk heerschap. Te 's-Hage is een 18-jarig joogmensch, dat zich aan verschillende inbraken had schuldig gemaakt, eindelijk gearresteerd. Reeds tweemaal «as hij door de politie achtervolgd, maar hij «ist te ontkomen door telkens'op zijn achter volgers te 9chiet»D. Zondagavond werd hij door rechercheurs omsiugeld. Weer loste hij revolver» schoten en ging er mee door, hoewel terugge schoten werd. Niet minder dan twaalf schoten werden er over en weer gelost, waarbij echter niemand gewond werd. Toen wierp hij zijn revolver weg en werd hij overmand en geboeid. Het pnbliek nam een dreigende houding tegen hem aan en was slechts met moeite op een af stand te hoodeo. Dure neutraliteit. De oorlog heeft aaD onze rijksfinantiëo tot 1919 gekost f 1.895.000.000. Daarvan is be taald uit de oorlogswiostbelasting f 495.831.000, uit de verdedigingsbelastiug f 169.602.000, uit het leeningsfonds f 33,855.000 te zaaien f 599.288.000, of bijna 32 van de heel# oorlogsschuld. De duurte. De heeren Stenhuis en Lansink hebben een onderhond gehad met den minister over het dnurte-adres van het N. V. V. en het N. A. S. Zij drongen aan op maatregelen inzake klee> ding, schoeisel, enz. De minister deelde mee, dat de textielfabrikanten zich bereid hebben verklaard, de gemeenten te leveren tegen groothandelsprijs. Mochten de textielfabrikanten zulks toch weigeren, dan zouden de gemeenten zich tot den minister kunnen wenden. Inzake de schoenen kon de minister niet eerder wat doen, alvorens de Dnortewet was aangenomen; hij zon dan kannen laten onderzoeken boe het met de wiost in de fabricage en handel gesteld is. Inzake de groentevoorziening meende de minister, dat dit tot de zaak der gemeenten behoort en dat z. i. do moeilijkheid op dit ge bied voor een zeer groot deel voortvloeit nit bet verlangen der bevolking, de groenten aan huis bezorgd te wiileo hebben. Bij de bespreking van deu prijs van het

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1