IERSENSCHE EM THOOLSCHE COURANT rio. i82o er Zaterdag 7 Februari 1920. Vijf en dertigste jaargang LBr 'iel ieenf nen en 4lde eel c 'hdl mee )len BQIm LIËN. 1IN6 jraf Firma i. M. C. POT - Tholen. Publicatiën. •aat 5"b enieuiiu ie en t e EMMN's relef. j- BINNENLAND. n. noBi ;ien it en\ EfcWil b* u- Van onze berichtgevers. GEMENGD NIEUWS. ogs-arli» len - II Wij Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,25, franco per post f 1,325. Voor het bnitenland f 1.zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adïertentiënvan 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ie Raad heeft in beginsel tot het bouwen van beiderswoningen en 4 burgerwoningen besloten, wekelijksche huur der arbeiderswoningeu zal I. jeveer f3,25 bedragen, van de burgerwoningen 9|eveer f 7, Jm. VQOr ^uar ^ier WOningen in aanmerking hschen te komon, gelieven zich ter secretarie aan pelden. Tholen, den 5 Februari 1920. 12 an 915 Febr. 1920 kunnen gebruikt worden: no. 19 van de suikerkaart voor 1/2 pond suiker, igbeidsduur van cooponnen der BROODKAAR- voor het 126e tijdvak van 714 Febr. jDe broodkaarten voor wittebrood, waarop geen OORR f en geen nummer voorkomen zijn voor bet 126e tvak paars gekleurd. Tholen, den 6 Febr. 1920. 11 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. ff IDEKKf Ier 11 l Ca! De Koningin heeft benoemd tot Kamer- in buitengewonen dienst jhr. mr. E. A. O. Casembroot, lid 7an Ged. Staten van Zeeland. la plaats van wijlen den heer J. Kramer TïïrPf1door den Commissaris der Koningin benoemd 'YUrU zetter van Rijks directe belastingen te St- 34 bilipsland de beer J. Blok aldaar. Door den Commissaris der Koningin is Les. m den heer jhr. J. van Vredenburch te Tholen r met clgrvol ontslag verleend als lid en voorzitter der s betaalkiondbeidscommissie van de vereeniging van VOOJimeenten, zetel Tholen. 6 Maats* LANDBOUW. boUWIDi 60 50 2571 Ter J. Tj. B. G. KIELSTRA, Secretaris. O KEN 2544 1—5 Aan de dag. besturen van verschillende penwsche gemeenten, waaronder Tholen, is de jlgende circulaire gericht EdelAchtbare Heeren, Het zij ons vergund Uwe aandacht er op te tetigen, dat door den Rijkslandbonwleeraar in ^jze provincie een cursus ter opleiding voor de Utylie landbouwkunde l.o. zal worden gehouden y Goes. Waar nu in onze provincie, de landbonw- vincie bij uitnemendheid, op tal van plaatsen r de zoons nit den landbouwenden stand nog de gelegenheid ontbreekt elementair vak- derwijs te volgen, voor een belangrijk deel gevolg van het groote tekort aan landbouw- derwijzers, nemen we hierbij de vrijheid U te verzoeken aan het bestaan van ge- bl01f)emden cursus, onder de onderwijzers in Uwe meente, wel zooveel mogelijk bekendheid te Hen geven. Tevens doen wij hierbij een beroep op Uwe illende medewerking, om voor zoover dit Uwe gemeente nog niet mocht zijn geschied, benoemen van onderwijzers, in het bezit nde van de akte Landbouwkunde L.O. zoo mogelijk te willen bevorderen. Waar het hier een aangelegenheid betreft, rbij het overgroote deel der bevolking in ze streken belang heeft, twijfelen wij er niet in of we zullen U in deze tot medewerking ireid vinden, waarvoor wij U bij voorbaat .nk zeggen. Voorts zal het door ons ten zeerste op prijs rj-fden gesteld, indien U de inhoud van dit LNifhriJvea ter ^enD^s van het e-v* schoolbestuur hoolbesturen) in Uwe gemeente zoudt willen engen. Nadere inlichtingen omtrent bovenbedoelden Yprsus worden gaarne verstrekt door den Rijks- ndbouwleeraar voornoemd, den heer C. Stevens Domburg. Het Dagelijksch Bestnur van de Maatschappij tot bevordering van Landbonw en Veeteelt in Zeeland, VREDENBURCH, Voorzitter. 1ERSEKE. De afd. »Het Ziekenfonds* van werkmansver. Eendr. m. Macht telde op 1 Dec. 11. 300 leden waarvan 275 leden van werkmansvereeniging. De inkomsten bedroegen f4122,45, de uit- aven f4079,13, waarvan f3900 voor den eneesheer, goed slot f43,32. In de kascommissie werden benoemd P. Boone n P. v. Boven. De afdeeling sloot zich aan bij den Provin- lalen Bond van Ziekenkassen die ageert voor djziging der Ziektewet in dien zin, dat de hans bestaande vereenigingen als zelfstandige iekenkassen kunnen erkend worden. De coöperatieve broodbakkerij ^Vooruit- gang* hield de vorige week Woensdag een feestavond voor de kinderen der leden en ver bruikers. Ongeveer 150 kinderen werden ruim schoots getrakteerd en voorts aangenaam bezig gehouden met zangstukjes, voordrachten, een vertelling van „Goudhaar in het berenhuisje" en een serie lichtbeelden voor kinderen. De tevredenheid was algemeen en het feest zal onvergetelijk blijven. Dinsdagavond vergaderde de afd. Ierseke van den Vr. Dem. Bond. Het aantal leden bedroeg in 1919 43, later 42. Tot bestuurslid van de kieskriogfederatie Middelburg werd benoemd de heer M. de Jonge. v De aftredende bestuursleden J. Huibregtse en M. de Korte werden herkozen. De ontvangsten bedroegen f 145,60, de uitgaven f 134,765. De rekening zal worden nagezien door de hh. A. W. v. Dijke en D. v. Stee. Besloten werd op een nader, door het bestuar te bepalen dag een propagauda-soirée te geven zooals dit op 16 Dec. te Kruiningen is gedaan, Mevr. Bergama-Bergsma te 's-Gravenhage en de heer Welleman en andereu te Krabbendijke hebben hun medewerking daarvoor toegezegd. SCHERPENISSE. Tot bode werd door het bestuur van den arbeidersbond benoemd de heer L. de Kwak-Koolaard. POORTVLIET. De bevolking dezer gemeente bestond op 31 December 1919 nit 1828 in woners. STAVENISSE. Donderdagavond verga derde alhier de pas opgerichte afdeeling van het »Groene Kruis". Er bleek uit de mededeeling van den voorzitter, dat de vereeniging thans reeds meer dan 220 leden telt en dat er thans ontvangen is aan jaar- contributies en giften in eens ruim föOO, voor welk bedrag reeds vele benoodigde zaken zijn aangekocht. Staande de verga dering traden nog een 10-tal personen als lid toe. Na afdoening der huishoudelijke zaken gaf Dr. Bernhardi een zeer leerrijke causerie met lichtbeelden, waarbij hij dui delijk liet zien, o. a. hoe het is veeltijds en hoe het wezen moet in ziekenkamers enz. Een groote opkomst bewees de groote belangstelling van de ingezetenen in de nieuwe vereeniging. In de alhier gehouden vergadering van aandeelhouders der Weegbrug II wer den herbenoemd als bestuurslid de heeren Joh. Luijk en Iz. Bolier en benoemd in de vacature P. C. v. Zorge (bedankt) de heer J. L. Geluk en in de vacature D. D. de Rijke (bedankt) de heer Jac. Gaakeer. Als weger werd herbenoemd E. H. Roo- zemond. Er werd besloten dit jaar geen dividend uit te keeren, maar het saldo in kas te houden. Op die brug werden in 1919 ge wogen 0. a. 5.655.378 K.G. suikerbieten, 2.869.572 K.G. aardappelen, 579.421 K.G. pulp, 343.665 K.G. uien, 73 varkens, 51 stuks vee. THOLEN. Zooals we nog kort in ons vorig nummer berichtten, is vorige week op plechtige wijze afscheid genomen van mej. Bal die wegens gezondheidsomstandigheden haar ambt als onder wijzeres aan de mulo school alhier moest neer leggen. De burgemeester was wegens ambtsbezigheden verhinderd aanwezig te ziju, terwijl de heeren Wagemaker en Geluk eveneens wegens andere omstandigheden verhinderd waren. Het geheele personeel der school, behalve mej. Paulusse en dhr. J. Bierens die om onbekende redenen niet wilden aanwezig zijn, gaf blijk van belangstelling door hun aanwezigheid. Bovendien was aanwezig de heer Distr.schoolopziener. De heer Van Dijk, hoofd der school was de eerste die sprak. Hij dankte de aanwezigen voor hun aanwezigheid, in bizonder deu districts schoolopziener, den loco-burgemeester en de leden van deu Raad. Spr. zegde dat deze bijeen komst geen alledaagsche is de school hier gaat twee leerkrachten verliezen die waard zijn dat hen een blijk van waardeering wordt gegeven bij hnn vertrek voor wat zij hebben gedaan in het belang der gemeente. In het bizonder richt spr. zich tot mejuffrou Bal die ruim 30 jaren aan de school als onder wijzeres verbonden was. Hoewel bet spr. spijt dat de school een kracht gaat verliezen zooals mej. Bal, kan bij toch niet nalaten den wensch uit te spreken dat zij Dog gange jaren van haar zoo welverdiende rust moge genieten. Steeds betrachtte de vertrekkende met den meesten ijver haar plicht, het kan haar bij dit scheiden een troost zijn dat zij met gerust geweten steeds kan zeggen yik heb mijn plicht gedaan" en komen er somtijds sombere herinneringen bij U op, laat dan het voorbeeld van Uw grooten Meester die aan het kruis ge slagen, een zegen voor de menschheid was, U voor oogen staaD. Spr. dankte de vertrekkeude onderwijzeres, namens de ouders der kinderen die van haar onderwijs genoten, namens de medeonderwijzers voor hetgeen zij gedaan heeft in het belang van de Thoolsche jeugd. Met een „dat God U jaren in gezondheid doe doorbrengen eu U in dank bare berinnering aan Uw arbeid moge terug denken," besloot spr. Kaatje Laban bood daarna namens de leer lingen een geschenk in zilver aaD, Hierna voerde de heer Brands, diatr.school- opzieuer het woord. Spr. zegde dat hij als vertegenwoordiger der regeering hier staat om namens de regeering een woord van dank te spreken. Al wat spr. te zeggen heeft concentreert zich om het woord z/dank*. Niet alleen als officieel persoon doch ook spr. eigen hart dringt hem een woord van dank te spreken. Waar spr. gedurende bijna acht jaar het werk van de vertrekkende heeft gadegeslagen en de resultaten ervan heeft nagegaan past het den hoogste in den lande tot den laagste in Tholen der vertrekkende temidden van de leerlingen en de vertegenwoordigers van Tholen's burgerij, een woord van dank te brengen voor hetgeen zij zoovele jaren voor het onderwijs heeft gedaan. Spr. wijst op deu invloed die er uitgaat van een goede onderwijzer eu de zegenrijke gevolgen die goed onderwijs heeft. Onderwijs kan alleen zijn tot een zegen, of tot een vloek. Wanneer dit geslacht en het vorige dat onder wijs van U ontvangen heeft terugdenkt aan U en Uw werk zal er in hart en mond klinken ,/mej. Bal wij ziju U dank verschuldigd*. Onze Heiland heeft gezegd „die in het kleine getrouw is zal beloond worden*, en het is daarom zoo prettig dat U met U omdraagt het gevoel ge tracht te hebben het goede te doen en getrouw te zijn geweest. U gaat heen als een gelukkige, nog is Uw oog niet dof en Uw hand niet verslapt, geve God U gezondheid in Uw verdere levensjaren en geniet ervan, vergeet Uwe leerlingen, Uwe collega's, autoriteiten en ook spr. niet. Hij per soonlijk zal steeds aan de vertrekkende aange name herinnering behoudeD. Toen hij rapport moest uitbrengen aau den Minister heeft spr. geschreven, excellentie geef dit ontslag zoo eervol mogelijk. Met een //God zegene U lange jaren* ein digde spr., waarna Toni Wagemaker mej. Bal een bouquet seringen aanbood en de scheidende onderwijzeres den distr.schoolopziener dankte voor zijn hartelijke woorden. Daarua zongen de kinderen mej. Bal een lied toe. De heer Goossen, loco-burgemeester sprak hierna. Spr. zegde tot zijn spijt te moeten meedeelen dat burgemeester Wagtho door ambtsbezigheden en de wethouder Wagemaker en raadslid Geluk verhinderd zijn aanwezig te zijn. U staat nu van ons te scheiden, een woord dat steeds weemoedige gedachten geeft. Velen onzer weten wat het is te moeten scheiden van hen die zij liefhebben en wat scheiden be- teekent, dat de gemeenschap verbreekt. U gaat scheiden van Uwen arbeid, van Uw school, van Uwe kinderen en van Uw onderwijs, die ge liefhebt. Hoeveleu zijn U niet dankbaar voor hetgeen ge hen hebt onderwezen Hoevele huismoeders genieten thans in hnn gezin van den arbeid door U hen eenmaal gegeveD. Hoevelen van hen die thans bij het ouderwijs zijn, die mochten slagen voor handwerken, zijn U dank verschaldigd. Wat zullen zij die nu nog voor dit examen staan missen, wel zollen anderen dit werk voortzetten, maar Gij zijt het toch die de grondslagen hebt gelegd. Namens B. en W. den Raad en namens de geheele burgerij roept spr. de scheidende onder wijzeres een woord van dank toe en een woord van lof en holde, voor alles wat zij gedaan heeft in den ruim 30-jarigen arbeid. Niet dan noode zien we zulke werkkrachten heengaan. De raad verleende op de meest eervolle wijze Uw ontslag toen dit op medisch advies noodig bleek. Met den wensch dat -de vertrekkende nog vele jaren van haar rust zou mogen geuieten en dat de dag van heden steeds een onverge telijke voor haar zou blijven, besloot spr. Mej. Bal dankte hartelijk voor de waardeerende woordeD. Hierna sprak de heer Van Dijk een afscheids woord tot den heer Engelvaart. Hoewel deze niet zoolang bij het onderwijs is, kan van hetn wordea getuigd dat hij steeds met ijver eu nauwgezetheid zijn plicht vervulde. Verliest door het vertrek van mej. Bal de school een harer beste krachten, ook door Uw vertrek moet de school een harer beste krachten zien heengaan. Steeds deedt Ge met de meeste nauwgezetheid Uw plicht, zeer vele malen trof ik U na school tijd nog in Uw klasse aan en met veel genoegen heb ik U steeds in Uw werk gadegeslagen, dat er rust en orde in Uw klasse heerschte getuigde dat Ge Uw ziel bij Uw werk gaaft, hij spreekt zijn dank uit voor de vriendschappelijke ver houding die er tusscheu deu vertrekkende en zijn collega's bestond en dien tijd zal spr. bij blijven als een genoeglijke tijd. Het spijt mij dat U de Thoolsche school gaat verlaten. Spr. hoopt dat hij op zijn andere standplaats de Thoolsche school niet zal vergeten. De heer Brands wist niet dat hier tezelfder tijd afscheid zou worden genomen van den heer Engelvaart. Uw scheiden is een geheel andere zaak dan dat van mej. Bal. Uw vertrek is Uw eigen wil, er ontbreekt eiken weemoed aan, want U gaat omdat U denkt het te Rotterdam beter te zullen hebbeu. Spr. hoopt dat het hem daar goed zal gaan. Hierna richtte spr. een kort woord tot mej. J. J. Geluk die mej. Bal aan de R.N.L. zal opvolgen en hij hoopt dat deze in niet al te laogen tijd dezelfde goede resoltaten van haar onderwijs zal mogen zien als de vertrekkende het voorrecht had. De heer Goossen richt zich daarna tot den heer Engelvaart, wien hij eveneens dank brengt voor hetgeen deze in het belang van bet onder wijs heeft gedaan en wien hij het beste toewenscht. Bij monde van Fr. Schot werd den vertrek- kenden onderwijzer een albumtafeltje met bijbe- hoorende stander aangeboden. De heer Engelvaart sprak een woord van dank en zegde dat hij nimmer he Thoolsche onderwijs zal vergeten. Hierna werden de kinders getracteerd en wat deze plechtigheid geëindigd. Vrijdagavond hield het fanfaregezelschap „Concordia" ten huize van den heer M. van Noort ziju jaarvergadering, onder voorzitterschap van Jhr. J. van Vredenburch. Nadat de rekening was overgelegd en goed gekeurd, kwamen de bestuursverkiezingen aan de orde, waarbij de voorzitter mededeelde dat hij zich niet herkiesbaar stelde wegens zijn ver trek uaar het buitenland. Als voorzitter werd benoemd de heer W. Moelker met op een na algemeene stemmen. In de vacature ontstaan door het vertrek vau den voorzitter werd d© heer M. J. Scheffelaar benoemd, terwijl het af tredend bestuurslid, dr. A. Jekel met alg. st. werd herkozeD. De secretaris betreurde het ver trek van den voorzitter die steeds toonde zeer veel belang te stellen in het corps en sprak den wensch uit dat de afgetredene als beschermheer het corps niet zou vergeten, terwijl de heer Moelker er op wijzende dat „Concordia" een voorzitter verliest, die niet te vervangen is daar niemand in zoo'n mate dht voor het het corps kan wezen als de afgetreden voorzitter, hoopt dat de burgerij thans zal toonen belang te stel len in het voortbestaan van de fanfare door het corps als begunstiger te steunen. Zonder dien steun zal het voortbestaan Diet meer mogelijk zijn, en de ontbinding van het gezelschap een groot verlies voor Tholen medebrengen. De directeur sprak tot den vertrekkenden voorzitter waardeerende woorden, herdacht al wat deze voor het gezelschop is geweest en deelde mede dat de werkende leden hem een verg. zilveren medaille aanbieden. De heer Van Vredeuburch dankte voor de hartelijke woorden hem toegesproken. Als bestuurslid uit de werkende leden, in d© vacature ontstaan door het wegens vertrek be danken van den heer W. Blaas werd gekozen de commissaris M. van Noort, terwijl in diens plaats als commissaris gekozen werd de heer A. Soomers. Beter en goedkooper brood. Ofschoon 't brood reeds vrij wat beter is dan dat, wat we in oorlogstijd aten, is het toch nog lang niet zooals we 't vóór den oorlog gewoon waren. Volgens De Bakker is nu echter de mogelijkheid groot, dat, indien de Nederlandsche regeering een flinke hoeveelheid Noord-Amerikaansch meel kontrakteert, uiterlijk

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1