3.1 Abdijsiroop DELFIA ONTVANGEN! Steenbergsche Rijwiel Motor- en Autohandel Mond- en Klauwzeer C. Laban, Tholen Café-Restaurant. Firma Jan Dietvcrs' HUPMOBILES, 't gebruik de meest zuinige Auto. NIEUWE FORD AUTO'S. fa. i. C. v. d. Stel HOTEL „WILLIAM' J. E. Bernaards. INSULAIRE MTttMK te mm f 3,25. RIJ WIELE J. M. SCHETTERS, I alsmede de Overland Automobiel* Wethouders, Leden van Gemeen] raden, Polderbesturen enz., kunnen PYTTERSEN STAATSALMAN niet ontberen. Zij vinden hierin een schat v] wetenswaardigheden die voor hen groot belang zijn. De prijs f 7.10 per gebonden van 1200 bladzijden. Firma J. M. C. POT, Thdll XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX] Firma J. C. van der Stel, Tholen XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NATIONALE BANKVEREENIGING Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f7 500.000- D E P O SIT O'S voor I jaar fixe a 4 pet. Gelden op dezen termijn gestort, zijn na een jaar, mits driemaanden vooruit opgezegd weder beschikbaar. Niet opgezegd zijnde, wordt de post stilzwijgend op dezelfde voorwaarden voor een jaar verlengd. Oe rente kan per halfjaar worden ontvangen bij ruim 85 kantoren in Nederland, tegen inwisseling van coupons, die bij storting der gelden worden verstrekt. in Deze leveren wij beneden alle concurrentie. Zeer groote prijsverlaging, P. J. VISSER, 25290 40 Telefoon 24 - TERNEUZEN Dienstbode, De Homoeopatische Geneesmiddelen H. G. v. Kroon. geven van orgelles en het stemmen van piano's. V Hoe lang is U nu al verkouden Grondnotenkoek en meel, thans leverbaar tegen f29.75 per 100 K.G. franco DELFT. Strikt vrijblijvende offerte. THOLEN. W. J. BOOGAART, lste klasse Machines Geluk's Landbouwers- Zakboek. Dames-handwerken Gez. BAGGERMAN, Stationsstraat 2, BERGEN OP ZOOM. Stalling voor Paarden, Vee, Automobielen, enz. Veebascuie SANGUIN0SE Bloedarmoede en Zenuwzwakte. 8^ SVIillioen Gulden. BrrrU Wat is het koud!! Een Glaasje heerlijke zal me goed doen. Fa. A. J. de Wit Andriessen Stoom-Pianofabriek FIRMA ANT0INE MES, Sierlijke So-Easy goud, doublé of nikkel. Van derOuderaa, H.H. Landbouwers! J. Elenbaas, Poortvliet. Stoomwasscherij „De Zoom" Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, L. 5.7 AH ZALTBOMM DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. Heden ontvingen wij prachtige SORTEERING Zie étalage. Molstraat 5" BERGEN OP ZOOM. 12I Een prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder denieu^j soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en i vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMU WASCHKETELS, TEILEN enz. t ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE VOORR^ 1 BELIST ZEER LAGE PRIJZEN 40 24595 Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. VA N HEEL Co., EFFECTEH, -> COUPS' T H 0 L E H. 341 Uit voorraad leverbaar: nieuwe Harley Davidson, F. Indian Motoren N. eij Ruime keuze Rijwielen en alle Onderdeelen. TWEEDE-HANDS RIJWIELEN, MOTOREN, AUTOMOBIEli P. HOENDERVANGERS Co., STEENBERGEN. &-> X is Delfia Grondnotenkoek en mee 2 EENE 86 1 UITKOMST. 48 24074 Vraagt s. v. p. voor 1) tot aanschaffing een er AUTO overgaan informaties bij den vertegenwoordiger der beroemde: Aanzetting van den motor electrisch, alsook de verlichting, en loopt geruischloos Wenscht U een minder luxe Auto, vraagt U dan prijs van Mevrouw VRIEN8, Academie- siugel IS te BREDA, vraagt eene ZINDELIJKE tegeD HOOG LOON. 9 25682 ait de Centrale Homoeopatische Apo theek vaD Dr. Willuiar Schwabe te Leipzig zijn in ORIGINEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelttraat, Bergen op Zoom beveelt zich aan tot het 7 Wat heeft U er tegen gedaan Waarom tcch niet dadelijk een krachtig werkend slijm- oplossena middel als de te baat genomen De Abdijsiroop heeft be wezen eigenschappen te be zitten, welke de vastzittende, ontsteking veroorzakende slijm spoedig, gemakkelijk en pijn loos doet loskomen. De Abdij siroop is daarom een veel geprezen middel bij catarrhale aandoeningen der ademhalings organen, verouderden hoest, bronchitis, influenza, griep, asthma, hooikoorts, keelpijn, kink- en slijmhoest. Prijs per -flacon van plm. 230 gram 1,6*0 van plm. 550 gram f 3,25; van plm. iOOO gram f 5,—. Alom verkrijg baar. Ei sekt roo den band met onze handleeke- ning: L.l. Akker Potter dam. 67 25683 $OUSI]RÖü] 25448 18 Aanbevelend, in Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL- BEREIDING als: Dorschmachines, Rosmolens, Treebruggen, Stroosnij- ders, Pee- en Meelmolons, Mëlotte- ploegen, Melkoutruomers Mélote- Tuimelkams, Roomvaten, Botertob- ben, enz. Alles op proel van goede werking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. VERSCHENEN: de zesde verbeterde druk van Vooral thans, nn de Landbouwer op de hoogte rau de fioanciëele uitkom sten van zijn bedrijf moet zijn, on misbaar. Aanbevolen door de Com missie voor het ontwerpen en samen stellen van een model landbouw boekhouding in eenvoudigen vorm, benoemd door de Zeeuwsche Land bouw-maatschappij. Verkrijgbaar bij de uitgeefster, FIRMA J. M. C. POT, Tholen en bij den Boekhandel. Stevig ingebondeü met portefeuille- overslag. 26 16820 Prijs fl.10, franco per post fl 17 na ontvangst per postwissel. ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM. VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. TE KOOL' ie Tholen. 1 Burgerwoonhuis 2 Woon- en Winkelhuizen 1 Woon- en Winkelhuis; allen op besten stand. Directe aanvaarding. TE KOOP GEVRAAGD te Tholen tegen 1 Mei 1920 een woonhuis be vattende kamer en keukeu. Te koop voor directe aanvaarding een ruim paktmii. 18 25311 Aanbevelend, 20 19636 (Vinum Sanguinosum in vacuo). Aanbevolen tegen slapeloos heid, gebrek aan kracht en energie, gedurige vermoeid heid, lusteloosheid en moede loosheid, zenuwhoofdpijn, ge brek aan eetlust, pijn in de maag in den rug en de lenden, kortom tegen alle verschijnselen van Prijs per flacon f 2.6 13. 11.—, 3 2 fl. 21.—. Wacht U voor namaak. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Te verkrijgen bij Apothe kers en Drogisten. Flesscheu worden terugge nomen. 35 17650 Te Tholen bij L. G. v. ZaH- bommel, te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroon, Apoth. Pandbrieven in omloop ruim Verkrijgbaar 5 0 Pandbrieven a l00°|o op het eiland Tholen bij de bekende Heeren Agenten en Correspondenten. 20167 De Directie22 J. J. COCK. H. J. KORLVINKE. Vlug meisje ga TERSTOND naar de STOOFSTRAAT - THOLEN en haal me een 20 25681 MIDDELBURG. Goedkoopste adres voor: PIANO'S, AMERIKAANSCHE- 13 en KERKORGELS. 4035 Vraag geïllustreerde Prijscowanfen, Agent voor Tholen en omstreken de heer C. LABAN, organist. Vijf jaar degelijke garantie. Vervangt uw BRIL door een Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 51 Wilt U een ZEEFTENWANMOLEN aanschaffen welke nw TARWE en alle andere GRANEN prima schoon maakt 10 23624 Wendt U dan tot Levering op proef. BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt over rein zaoht water in overvloed, ervaren persoueel, de beste wasch- en desinfecteermachines eigen 'electrische, installatie voor lichtkracht en electrische bleekme- thode, en biedt daardoor de grootst mogelij ke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht. 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN roor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., Sl'RAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT Stationstraat Bergen op Zoom. Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- en Verplegings-artil enz., prima Breukbanden meg 21955 zonder veer. l Telefoon 171. Je adres voor alle voorkomende LOOP-, ZINK- en M ASTIEKBEDEKKÏ Koopen en verkoopeo EFFECTEN. Nemen gelden üt DEPOSITO tegen overeen te komen condities. m Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met elfj en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaal^ Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOOf MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maats^ pijen als op Beurspolis Verhureu LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 912J/2 en 15l De9 Zaterdags van 93 uur. met of zonder electriek, Verder Aan hetzelfde adres gevraagd een bekwaam MECANICIEN, bl met alle voorkomende reparatiesbekendheid met laudbouwmof strekt tot aanbeveling. 60 50 25751 WANNEER DEZE ZIEKTE IN UW STAL IS UITGEBROKEN VRAAGT OFFERTE BIJ HOOFDAGENTEN: ffffftffffffftfffffffffffffffffffffffffv 86 2544

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4