I-I Varkens Gegoten Keukenkachels Aivertentisn. HEDEN ONTVANGEN: Ingezonden Stukken Burgerlijke Stand. Kerknieuws. Marktberichten, NIEUW ations- Koffiehuis, Café Réstaurant, „u, P. A. OOMS—Jans8en8. Ler Jm. b. a. de korte Mz. Verknoping te Tholen. Een Woonhuis b, it Schuurtje en grooten tuin te St-Philipsland. De verkooping van den B0ERENINSPAN, waaronder 17 paarden en 22 stuks hoorn vee, voor den heer i. van Dalen te St-Philipsland, op de door hem bewoonde hof stede „de Steenen poort" al daar, is bepaald op WOENSDAG 25 FEBRUARI aanstaande. Kijkdag Vrijdag 20 Februari 1920, 's namiddags van 2 tot 3 uur. 29 25734 Notaris D. van de Velde. Wijnen, Likeurenen Gedistilleerd. f2.30 per LITER. Firma J. C. v. d. STEL, Te koop aangeboden I Lemster Jacht Mattheus Verkamman-Donken Vanaf 2 Februari a.s. zijn onze Magazijnen en Kantoor 's avonds na 14 25736 7 uur gesloten. ZATERDAGAVOND 8 UUR. M. M. C. HAAIJER. THOLEN. Finale uitverkoop wegens opheffing der zaak. IÖ°jo Korting op alle goederen, als: Gez. Van Elsacker, HOOGSTRAAT - THOLEN. Dik vet SPEK thans fl.— per 5 ons. A. Janssen Gz., Veilen van Varkens op de Veiling van den R.K. Boerenbond te Bergen op Zoom. PRIMA VERSCHE ROOMBOTER f 1.6272 per pond. Firma 1. C. v. d. STEL, i VRIJDAG 6 FEBRUARI slechts I Buitengewone nrïoorstelling Alleen opdeWereld Fijne Vleeschwaren Prima kwaliteit, Rijkskeuring. Firma J. C. v. d. Stel Biscuits, Koek en Banket. Fa. J. C. v. d. Stel TE KOOP Een in goeden staat zijnde handkar. 25739 Prima Roomboter f 1.60 per 5 ons. A. Janssen Gz., FRANS ADRIAANS1 VAN BOXSEL behangsel papieren Een groote collectie voor slechts f 20. Ook voorradia: rijk gedecoreerd voor slechts f 58.95. Aanbevelend, 40 25737 0. J. CONTANT, Teltf. 30. KERKSTRAAT - THOLEN. Telef. 37. B brad en vi den, brad f min ■dat het gro die het eenvoudig onmogelijk maken, irijzen van vóór den oorlog terug keeren. ogeland beleeft men het eigenaardige ,8e], dat de kosten van het levensonder- ians hooger zijn, dan een jaar geleden aanzienlijk hooger zelf dan een halfjaar Voor?, □uen y U. ens ige ms en pr eer ze nstate teld, bank ig wei sich venwi rraag afsla ige wis in als *ere v er in leven is er nu 125 pet. duurder dan 1914, welk cijfer 120 bedroeg in Januari ,?r° 105 in Juni van dat jaar. Het laatste 1 beeft dus weer een niet onbelangrijke gebracht. wedeu schijnt de duurte nog grooter gen te hebben bereikt en wordt de ver- uude van den levensstandaard op 159 pet. meei uoeg bij vergeleken staat ons land er toch yoor. Maar ook hier is de toestand nog lleD'^et zooals hij wezen moet, zijn ouaange- in Pfcrrassingen mogelijk en blijft deswege wen8ctkzaamheid der regeering en de mede- 'ere van het publiek tot bestrijding der geboden. Malaria in Noord-Holland. trok de aandacht van artsen en hjgië- iat er in Noord-Holland zoovele malaria- rorden aangetroffen. He Centr. Gezood- d deed een onderzoek instellen, dat nde resultaten heeft afgeworpeo. t Is aald Boort muggen, dst als overbrenger ziekte moet worden beschouwd. De wijf— ,ant, gen overwinteren bij millioenen in stallen Ven. Einde Maart en begin April vliegen jes uit, om de eieren te leggen voor een generatie. Verdelging van deze muggen r de malariabestrijding dus van groot zijn. De Minister van Arbeid, besloot vergadering met leden der Centr. Gezond- emissie, inspecteur dr. Alderhoff en meer :en georganiseerde verdelging te beginnen, d de bevolking voorlichten, die daarna ehelpen de muggen te verdelgen. In een hotel te Zwolle heeft de politie igens nit Nijmegen van 15 en 17 jaar inden, die in het bezit waren van een een boksbeugel, een zaag eu een lange Zij hadden het plan, op de heide een bouwen. Wat ze daar wilden uitvoeren, iet verteld wel zeiden zij, dat het zien is hen er toe bad gebracht. Zij zijn uaar :n teruggebracht. Erfopvolging. uag, inde een wetsontwerp ingediend tot wijziging we w bepalingen van het Burg. Wetboek om- e erfopvolging. >g zo«ens de tegenwoordige regeling wordt de et tre ivende echtgenoot eerst dan als erfgenaam staan o, als de erflater geen bloedverwanteo ropa zelf Lek i de 1 gep°( 3 richt men e richt zal elddee t om nalaat, die hem in den twaalfden graad bestaan. Deze opvatting is verouderd en de regeering meent den echtgenoot een meer vooraanstaande plaats in het erfrecht te moeten toekennen. Wanneer volgous het ontwerp een erflater wenscht, dat een persoon, die hem in zijlinie bestaat in een verderen graad dan den derden, van hem zal erven, zal hij, behoudens voor het geval, dat de verwant is een afstamming van een broer of zuster, van dat verlangen voor het vervolg bij testament moeten doen blijken. De echtgenoot wordt gelijk gesteld met een wettig kind en deelt dus als er geen testa ment is opgemaakt met de wettige kinderen gelijk op. De bespreking van vruchtgebruik van meer dan een vierde wordt toegelaten. Bij versterf van den tweeden echtgenoot mag ook hij erven, die reeds eerder een aandeel heeft genoten. dit in het belang van openbare gezondheid en particuliere verpleging noodig is. Met dank voor de verleende plaatsruimte verblijf ik, M. de R. gaarne Een voorstander van goede hulp bij zieken en behoeftigen. Tholon, 30 Jan. 1920. Voor den inhoud van ingezonden stukken is de Redactie in geenerlei opzicht verantwoordelijk, terwijl door opname volstrekt niet blijkt dat zij met den inhoud instemt. Mijnheer de Redacteur. Toen ik gisterenmorgon ter vorkooping kwam aan het Oudemannenhuis had ik gedacht dat daar ook geveild zouden worden de geannonceerde „Oude porceleinen borden en Aardewerk." Ik vond echter niets dan 3 oneendere gescheurde eu be schadigde exemplaren, zeker de vermeldingniet waard. Op mijn informatie bleek dal, „het mooie er was uitgehaald door F F die hiermede belaughebbeude zeker geen voordeel heeft gedaau. Ik zou daarom in 't vervolg verkoopers willen aanraden zich te overtuigen dat al het Ier verkoop geanonceerde aanwezig is opdat niemand terwille van iemand die van zijn positie misbruik maakt wordt teleurgesteld. Een liefhebber die de 3 ongeschonden borden had willen koopen. Tholen, 29 Jan. 1920. Mijnheer de Redacteur l Een klein gedeelte van Uw plaatsruimte wil ik gaarne in beslag nemen en waar de aard van de zaak dit vraagt zult U dit ook gaarne willen ver- leenen. Het is mij opgevallen dat de Gemeenteraden van Ierseke en St-Maartensdijk bij meerderheid van stemmen besloten tot het aanstelion van een ge diplomeerd verpleegster en daarbij kwam dadelijk bij mij op de gedachte waarom dit in onze Gemeente ook niet mogelijk is. Niet dat ik hiermede wil afdingen op de thans bestaande (wyk)verpleging aan huis, doch elke zaak is nog steeds voor verbetering vatbaar, en zeker wel de hulp van Gemeentewege in gezinneu in 't algemeen te dezer plaatse. De zorg hiervoor is thans opgedragen aan onze verloskundige (niet gediplomeerd Zieken-verpleegster) die hiervoor een verhoogde toelage geniet, doch het komt mij voor dat in dringende voorkomende gevallen men niet van haar kan en mag verlangen zij niet de gevraagde hulp kan verleenen waar deze noodig is tenzij met opoffering van een der beide belangen. En waar nu andere hiervoren genoemde Gemeenten het goede voorbeeld geven zou ik aan den Gemeente raad van Tholen willen zeggen „Dat ge zuinig zijt is goed, maar weest „het dan op elk gebied. Laat de openbare ge- „zondheidheid U na aan 't hart liggen en be- - n tracht al het mogelijke om waar noodig is te helpen en geen verpleging te combineeren met „de functie van Gemeente-verloskundige waardoor het een door het ander in 't gedrang kan komen. Gij zult in deze zeker een ernstige steun vinden in de plaatselijke afdeeling van hel „Groene Kruis" eene vereeuiging die steeds hoeft bewezen naar krui9 en kracht te willen en zullen bijdragen waar SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 leeskerk, nam. 2 uur ds. Luijei dijk. Geref. kerk, voorm 9,30, nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 ds. Luijendyk te Scberpenisse, nam. 2 uur leeskerk. Oud Geref. kerk, voorm. 9,30 nam. 2 en 's avonds 5,30 uor leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 leeskerk, nam. 2 uur ds. Oosterhuis. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en 's avonds 5 uar leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 ds. Van Griel- huijsen, nam. 2 uar leeskerk. Geref. kerk, voorm. 9,30, Dam. 2 uur ds. Staal 's avonds 5.30 uur leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. en nam. ds. Boer. Geref. Kerk, voorin, en nam. leeskerk. Chr. Ev. Gera., voorm. en nam. en 's avonds ds. Bromet. Oad Ger. Gem. voorm., nam. en 's avonds Kersten. Gemeente IERSEKE van 2329 Januari 1920, OndertrouwdMarinus Cornelis Eckhardt, 23 j. jm. en Maria van Stee, 24 j. jd. Gehuwd Pieter Johannes Westveer, 28 j. jm. en Johauna de Wee, 24 j. jd. Geboren Keeltje, d.v. Pieter van den Berge en Johanna Adriana Meijer. Overleden: Jacobus Gerard, 4 mnd., z.v. Willem Mieras eu Johanna Pekaar. Gemeente THOLEN van 23—30 JaD. Overleden Andreas Oute 56 j. Maarten Reijnbout 86 j. echtg. v. K. A. van Ettinger. PREDIKBEURTEN, THOLEN. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 ds. Van Lulter velt, nam. 2 uur ds. Van Grieihuyzen. Geref. Kerk voorm. 9,30 uur en nam. 2 uur ds. J. D. Wielenga te Anna-Jacobapolder. Geref. Gem. voorm. 9.30, nam. 2 uur en 'a avonds 6 uur leeskerk. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. THOLEN 31 Januari 1920. Eieren 8 cent per stuk. Boter fl.45 per pond. ROTTERDAM, 27 Januari '20. EIEREN. Op de heden in ons veilingslokaal Raam poortstraat 24 gehouden veiling werden navol gende prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren van f 12.— tot f 15.47. Eendeueieren f 12.tot f14. Ganzeneieren t 23. Aanvoer 78650 stuks. Temperatuur van het Scheldewater te Tholon Jannari. Graden C. Zaterdag 24 4,2 Zondag 25 4, Maandag 20 4, Dinsdag 27 4,2 Woensdag 28 5, Donderdag 29 5,2 Vrijdag 30 5, ÏET FLINKE STALLING. 08 Aanbevelend, )e werf TRAM-STATION ij win* BERGEN OP ZOOM. voorkoming van vergissingen en alle in bewaring gegeven pielen worden voorzien van een mmer. Telefoon Interc. No. 55. U?' ihoeve j^rtronwd er sledf eD 3 25744 ,eidsra| A. GILJAM M.Cd. 30 Jan. 1920. >k de ama-Jacobapolder, joden velen, de wor gCp,« foor de vele blijken van belang- vet beii°g ondervonden bij onze 50- ge echtvereeniging, betuigen wij en hartelijken dank. 25728 C. WESTMAAS. 10 maand» J, WEST MA ASDorst. >ek worifl-Vossemeer, 28 Januari 1920. 25 ctsPndergeteekenden betuigen wij en hnuDeu hartelijken dank, voor vele blijken van belangstelling ervonden bij hun 50-jarige Echf- ieeniging. 10 25735 J. W. VAN LOON. T. VAN LOON-Maasland. ?holen, 30 Januari 1920. kelijk 9 loon it en 3 groe uwen m. 50 s en de Kaï ie regee en aan er artik ie artik valt il, zegt o, dat reft, chter de fact werket Sotaris D. VAN DE VELDE Tholen zal ten verzoeke van den r CASP. LABAN aldaar, bij EWIJZING op Zaterdag 31 Jannari 1920, de herberg van M. J. Hoek, vonds 7 uur in het openbaar verkoopen Tholen, in de Stadswandeling ft 10 aren. 23 25685 2 perceelen en in massa. BRANDEWIJN, JENEVER, alle soorten BITTER Geïmporteerde Fransche COGNAC vanaf f2.80 per flesch. LIKEUREN vanaf f 1.20 per fleaoh. J. A. V. LIKEUREN f3. - p.flesoh. 19 Aanbevelend25738 Telefoon 32 - THOLEN. 150 ton laadvermogen. Te bevragen bij 10 25733 Voorstad, Singel 18, THOLEN. Wij verzoeken U beleefd hier mede rekening te willen honden en verblijveu onder aanbeveling zijden stoffen voor blouses (80 cM. breed) eu satinets in verschillende kleuren, sportflanel, zwart cachemir, mantelvoering, dames- en kiuder- schorten (wit en bout), ondertailles, hemden, pantalons, nachtjaponnen, rokken, kinderondergoed, bebéjurkjes, sokjes en schoentjes, wit en geel katoen, lakenlinnen, blokjesgoea, zijden linteD, kanten, tullen, naai- zijde, borduurzijde, gaas en mantel- linnen, knoopen, garneering voor japoDnen, kousen, elastiek, hand schoenen, maaswol, festons enz. Beleefd aanbevelend, 28 25732 THOLEN.3 25743 Vanaf Donderdag 5 Februari 1920 en voorts iederen Donderdag des voormiddags ten 10 uur zullen op bovengenoemde Veiling GEVEILD worden. Een en ander is nader toegelicht in de circulaires, terwijl alle mogelijke inlichtingen verder ten kantore van den R.K. Boerenbond worden verstrekt. De Directie der Veiling 25729 R.K. Boerenbond, 28 BERGEN OP ZOOVf. 10 Aanbevelend25739 Teletoon 32 - THOLEN. Concertzaal v. d. Heer ELS T THOLEN. door de Nederlandsche Tooneelisten, Directie JOH. BAKKER. OPVOERING VAN Beroemd drama in 7 Tafeveelen naar de roman van HECTOR MALOT. De pauzen worden afgewisseld door S0 Orkest. 25731 AANVANG 7 UUR. Entree 75 cent. NA AFLOOP BAL. Vanaf heden Plaatsen te bespreken, k 10 ct. extra. Rookvleesch 40 cent per ons. Boterham worst 20 Blockworst 28 Geld. Rookworst met loodje 28 cent per ons. Aanbevelend, 15 25/41 Telefoon 32, THOLEN. VERKADE'S BISCUIT vanaf 18 cent per ons. VERKADE'S KOEK vanaf 30 cent der stuk. Fijne kwaliteit BANKET vanaf 18 cent per ons. Bitterkoekjes, Vanille Nootjes 24 cent per ons. Utrechtsche Sprits, 22 cent per ons enz. enz. Aanbevelend, 23 25740 Telefoon 32, THOLEN. Te bevragen bij D. G. DE WILDE, Molenaar, Oud-Vospemeer. THOLEN.8 25742 Boschstraat 27, Bergen op Zoom. Ontvangen de nieuwste patrouen 12 VITRAGES, 9198 Vloerzeilen, Vloerkleeden. Vertrouwde bediening aan bil'ijke prijzen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3