P Van onze berichtgevers. BINNENLAND. GEMENGD NIEUWS. Szi en wijst tevens dat de betaling geen vol doende risico geeft voor het houden van een paard. De voorzitter deelt mede dat deze zaak bij B. en W. is besproken. Deurloo zijn salaris bedraagt f 800 en hij ontvangt f '240 vergoeding voor zijn paard. Wordt Deurloo gelijk gesteld met de gemeentewerklieden dan wordt zijn salaris f936 en f240 ver goeding voor zijn paard is f 130 meer dan hij thans heeft. Wethouder Wagemaker, die wel als deskundige kan worden beschouwd meent dat het onderhoud van een paard zooals Deurloo bezit, gerust op f l per dag mag worden geschat. Wordt dus geheel voldaan aan het adres dan zou Deurloo ontvangen f 1301, of een verhooging genieten van f'261. De heer Janssen vraagt of Deurloo den geheelen week aan den gemeentedienst verbonden is. De Voorzitter antwoordt bevestigend. Waar de heer Janssen wellicht nader in gelicht wil worden en wellicht er nog andere leden die niet op de hoogte zijn van de instructie, zal deze aan de leden worden rondgezonden. Met alg. st. wordt daarna besloten dit verzoek in de volgende vergadering af te en Benoeming onderwijs-personeel aan de U.L.O. school. Als onderwijzeres staan op de voordracht de dames D. de Wilde, Rijnberg en Wijn man. Met alg. st. wordt mej. De Wilde benoemd. Als onderwijzer staan op de voordracht de hh. Van Elsacker, Dekker te Poortvliet en Wissekerke te Koewacht. De tweede sollicitant zond bericht dat hij wegens be noeming als kantoorbediende op het post kantoor te Tholen, zijn soll. introk. Nadat de heer Moelker er zijn bevreemding over heeft uitgesproken dat de eerste soll. geen kennis is komen maken, wordt met alg. st. de heer Van Elsacker benoemd. De Voorzitter deelt mede dat nadat eerst was besloten bij de gemeentelijke exploi tatie van het veer een kaartjesstelsel in te voeren, men het beter acht om hiertoe niet over te gaan, daar dit wegens het moeten hebben van twee controleurs, te hooge kosten zou geven. B. en W. stellen voor om het huidige systeem te volgen, waartoe met alg. st. wordt besloten. De heer Geluk merkt op dat wel de veerschipper is benoemd, doch de veer- knechts nog niet. De Voorzitter zegt deze week nog een vergadering met de veercommissie te zullen houden en kan deze zaak worden afgedaan. Tevens stelt spr. voor om de bestaande commissie tot vaststelling van den hoofd, omslag uit te breiden met twee leden. Spr. doet dit omdat het geen gemakkelijke taak is en er veel ontevredenen zijn, door dat ze niet op de hoogte zijn op welke wijze de aanslagen worden geregeld. Spr. had eerst willen voorstellen hiervoor niet- raadsleden te nemen, doch waar alleen aan den Raad vergunt wordt kennis te nemen van de koh. inkomstenbelasting vreest spr. dat dit dan zou worden gewei gerd door den Inspecteur. De heeren Aertsen en Deurloo worden daarna aan gewezen. Hierna rondvraag. De heer Goossen heelt van verschil lende zijden uernomen dat er klachten zijn omtrent het rijden van de auto-omnibus. Door het snelle rijden worden de huizen waarlangs de bus rijdt bespat, terwijl het o.m. is voorgekomen dat een kast door het schudden is omgevallen. Er zijn zelfs menschen die graag zouden zien dat de bus buitenom reed. Spr. vindt dit laatste natuurlijk iets waaraan niet is te voldoen. De voorzitter kan zich best voorstellen dat door het rijden van de bus de huizen met slik bespat worden en dit is niet altijd prettig en dat er een kast omvalt, nu dan had die maar wat steviger moeten gezet zijn. De wetgever heeft echter in de motorwet vastgelegd dat indien er op zoo danige wijze wordt gereden dat hierdoor gevaar ontstaat er procesverbaal kan worden opgemaakt. Wil men een snelheids bepaling dit kan, doch vindt spr. overbodig en wellicht niet mogelijk, gezien de hel lingen die de chauffeur moet nemen en waartegen hij wellicht met een beperkte snelheid niet zou kunnen oprijden. Spr. zal echter eens spreken met den bestuurder van de bus en zoodoende trachten aan de bezwaren tegemoet te komen. De heer Janssen zegt dat 14 dagen ge leden er nogal stof is opgewaaid door de bepaling dat zij die hun belasting niet hadden betaald geen rijst zou worden verstrekt, hij acht dit een ingrijpen in de vrijheid van de burgerij. De voorzitter, is het wat het laatste be treft in zooverre met den vorigen spr. eens dat het geen prettige maatregel was. Men verlieze niet uit het oog dat het een groote toer is de financiën rollende te houden, er moet geld zijn, is dit er niet dan nemen we in het oog van het publiek geen prettige maatregelen orn geld te krijgen. Er zou wel geleend kunnen worden, doch dit kost de burgerij weer geld. Het zal spr. aangenaam zijn indien de heer Janssen zich op de secretarie eens komt overtuigen van de last die hierdoor wordt ondervonden, hij zal er wellicht daarna anders over oordeelen. De heer v. d. Maas vraagt waarom de brug aan de vest is afgebroken en wat met het afkomend hout is gedaan. De voorzitter zegt dat de brug op advies van den gemeentebouwmeester is afge broken en na schatting onderhands is verkocht. De heer v. d. Maas is van oordeel dat publieke verkoop voordeeliger ware geweest voor de gemeente. Spr. vraagt levens of men voornemens is de gemeentetuintjes publiek te verpachten. De voorzitter antwoordt dat deze ge legenheid reeds bij B. en W. is besproken. De heer v. d. Maas vindt dat de ingang van de Verbrande straat zeer ten onge rieve is versperd met paaltjes toegang gevende tot de wandeling. De voorzitter zegt dat dit is gedaan met het oog op besparing van de wandeling in het slechte seizoen, zoodra de straat maar in orde is bestaat het voornemen de paaltjes te doen wegnemen. De heer v. d. Maas wijst nog op het niet snoeien van boomen in het Adamswegje. De heer Geluk wijst er op dat door den raad is bepaald zaken boven f 100 aan te besteden. Hij zou wenschen dit bedrag terug te brengen op f50. De voorzitter zegt dat dit besproken is bij B. en W. die den raad zouden willen voorstellen dit te brengen op f500. Ter zijner tijd zal dit don Raad worden voor gelegd. Niets meer te behandelen zijnde wordt de vergadering gesloten. LANDBOUW. Naar ons wuriit medegedeeld zal jhr, J. ran Vredenburch in de eerste H.B. vergadering van de Z. L. M. zijn lunctie als voorzitter neer- leggen. ST-ANNALAND. In de voltallige vergadering van den gemeenteraad op 28 dezer gehouden, werd medegedeeld een besluit van 11.IJ. Gedep Staten, waarbij de beslissing voor de goedkeu- riug der gemeentebegrooting over 1920 werd verdaagd tot 1 April 1920. Besloten werd adhaesie te betuigen met een door den Raad der gemeente Smallingerland ter kennis van de Koningin en de Tweede Kamer gebrachte motie, bij welke de weuschelijkheid van verhoogiug der thans geldende rijksbijdrage in de jaarwedde van burgemeester eu secretaris is uitgesproken. Op het adres van den Nederl. bond van Ge meente-ambtenaren, tot uitbetaling aan de ge- meente-auibtenareu van een maand extra salaris in 1919 werd nog geen beslissing genomen, maar deze verdaagd tot de volgende vergaderiug. Op het verzoek vau Joh?. Goedegebuore c. s. om vernieuwing der brug toegang gevende tot hunne woningen, werd gunstig beschikt in dier voege dat in den 3.s. zomer verbetering zal worden aaugebracht. Benoemd werd eene commissie vaö 4 raads leden om rapport uit te brengen over een voor gestelde evenredige schoolgeldheifiug, alsmede over woningbouw van gemeentewege. Bij de rondvraag vestigde de heer Heijboer de aandacht op de lautaarn geplaatst in deii Achterweg en waarvan hij verplaatsing noodig acht, terwijl de heer van Houdt er over klaagt dat des Zondags kerkgaugers lastig gevallen worden door jongens die zich bij bet aangaan der kerken geregeld posteeren aan den Kerkweg. De voorzitter zegt dat reeds tot verplaatsing van den lautaarn is besloten eu maatregelen genomen zullen wordeu dat des Zoudags de kerk gaugers niet meer zullen worden lastig gevallen. Voordat de vergadering gesloten werd, deelde de burgemeester nog mede dat hij aan H. M. de Koningin ontslag uit zijne betrekking had ge vraagd tegen 1 April a.s., terwijl ook de secre taris mededeelde dat hij eerlang ook zijn ver zoek om ontslag als secretaris zal aanbieden. De Raadsleden gaven hun spijt te kennen over deze genomen besluiteö, waardoor zij ten zeerste verrast waren. IERSEKE. Verleden week werd door een graancontroleur van Ierseke te Krabbendijke een wagon rogge naar Rotterdam verzonden. Te Rotterdam werden 30 balen vermist. Nadat was vastgesteld dat deze tusschen Bergen op Zoom eu Rotterdam of te Rotterdam zelf moesteD ver dwenen zijn, ging de ontvanger van het graan aan 't onderzoeken en vrij spoedig met gunstigen uitslag. Er bleek dat de voerlieden van een wagen rogge de 30 zakken ontvreemd en een gedeelte al bij den molenaar haddeu gebracht. Zij bekenden en werden ingerekend. OUD-VOSSEYIEER. Kennis was gegeven, dat Woensdagavond jl. alhier zou optreden een controlear voor de uitvoering der Invaliditeits wet, maar des middags werd medegedeeld, dat deze vergadering wordt uitgesteld tot Woensdag avond 4 Februari. STAVENISSE. Nadat het echtpaar C. v. O. zich Zaterdagavond te bed had begeven, bleven ze tot verbazing der buren den volgenden morgen veel langer dan anders te bed. Na het huis binneDgedrougen te zijn, bleken beiden- door koolgas bedwelmd te zijn. Spoedig werd geneeskundige hulp ingeroepen, maar helaas! de 69 jarige mau is heden dientengevolge over leden. De vrouw is hersteld. Op de weegbrug no. I alhier werden in 1919 gewogen 7337038 K.G. bieten 2578360 K.G. aardappelen, 1142577 K.G. pulp, 222051 K.G. uien, 708052 K.G. graan enz. en 87 stuks vee. De Secr.-Penn. de heer L. G. Tuijnema werd op de jaarvergadering herbenoemd. Den aan deelhouders werd 8% dividend uitgekeerd. THOLEN. Naar wij vernemen, staat mej. J. J. Geluk op de voordracht ter benoemiog als onderwijzeres in de handwerken aan de R. N. L. alhier. Een ongeluk dat zeer goed is afgeloopen heeft Dinsdagmorgen plaatsgehad iu de auto- geuische laschinrichting vau den heer W. Ge braad alhier. Terwijl men bezig was met lasschen sloeg door het verkeerd uitslaan van de vlam deze in het gezicht van den eigsnaar waardoor deze aan gezicht en handen werd gebraud, terwijl de zoou de braudwonden aan beide handen bekwam. Gelukkig ziju de oogen onge deerd gebleven en is dit ongeval goed afgeloopeu. Mejuffrouw Bal gaat met ingang van 1 Febr. het ouderwijs verlaten. Dal dit feit niet zonder meer zou voorbij gaan was te verwachten. Hedenmiddag waren in de bewaarschool aanwezig de distr. schoolopziener, het hoofd der school met het ouderwijzend personeel, de gemeenteraad, waar van echter de burgemeester en de heeren Wagemaker en Geluk verhinderd waren en de schoolkinderen. Eerst voerde de heer Van Dijk het woord, die in hei kort naging wat de vertrekkende ruim 30 jaren voor het onderwijs is geweest eu wat de school aan haar verliest. Waarna bij monde van Kaatje Labau een geschenk in zilver namens de kinderen werd overhandigd. Daarna voerde de heer Brands Distr. Schoolop ziener het woord er op wijzende dat hij namens de reo-eering tegenwoordig was om een woord van dank te spreken voor dat wat mej. Bal voor het onder wijs heeft gedaan. Hierna voerde de heer Goossen als loco-burge meester het woord namens den Raad eveneens dank zeggende voor hetgeen de vertrekkende onderwij zeres verrichtte in het belang der gemeenteschool, waarna Toni Wagemaker een bouqet seringen overhandigde. De kinderen zongen do vertrekkende een lied toe. Hierna werd nog door de vorige spr. een woord gericht tot den heer Engel vaart die naar Rotterdam vertrekt en wien bij monde van Fr. Schot een albumstander met tafel namens de leerlingen van ziju klasse werd aangeboden. De kinderon werden hierna onthaald. (Een uitvoeriger verslag geven we in ons volgend nummer.) Ter voorkoming van misverstand wijzen wij er op, dat de gasprijs met ingang van 1 Februari wordt verhoogd en de vorhooging niet ingaat 1 Januari, zooals men wellicht uit de publicatie zou opmaken. terwijl het vleesch nog in de doeken is. E snelle behandeling in de kenken door brad )rlJz nge isel, of bakken is gewenscht. Om geen sappen ve loren te laten gaan. i9 het aan te bevelen, stukken even boven een sterk vuur te bradfana aan den buitenkant, of ze gedurende vijf min|faD' ten in kokend water te doopen, zoodat eiwitten aan den buitenkant stollen en het i opsluiten. Het is eterk af te raden gro x stukken to gaan braden, vóór ze van binqf ontdooid zijD. levt 191 11 he gel wed en Dij Goedkooper vleeich. Binnen drie weken tijds zijn de raodei wel 30 cent per pond, de varkens nog meei prijs teruggeloopen. We zijn weer nagenoeg de prijzen van Januari 1918. _,00f Ondanks de vrij hooge prijzen der vellen, ook de nuchtere kalveren een stuk in pfgrr; teruggegaan. Export naar Eugelaud is gewens^ja, schrijft de Vee- en Vh., om de nuchtere L ?j veren eenigszius op waarde te houden. Voor ejj oinnenlandsche vleeschvoorzieDiDg kunnen gemist worden, nu er ander vee genoeg is. j De mesters moeten de vette varkens i schade vau de hand doen. Bij de huidige ini prijzen kan men zeker niet mesten. Een pr daliDg van de veevoeders is dan ook zeer ze gewenscht voor de varkensproductie, constate bet blad. Er wordt in de dagbladeu verondersteld, vele watersnood-koeien voor de slachtbank markt zullen komen en mede prijsdrukk^ei zullen werken. Tot hedeu ia hiervan nog weii merkbaar, doch de prijsdaling zet zich zonder dat steeds voort.... tot er evenwi zal zijn gekomen tusscheu aanbod en vraag. De slagers zijn om strijd aan het afsli Met winst werken doen ze in dezen ongewisl toestand niet, zegt het blad, evenmin als vleeschgrossiers, die elke week een lagere marktnoteering tegenover hun duurder in| kochte voorraden zien gesteld. H E R IJ K De herijk der maten en gewichten zal dit jaar plaats hebbeu te St-Maartensdijk op 4 en 5 Mei; te Scherpenisse 6 Mei; te Poortvliet 7 Mei te Tholen 10, 11 en 12 Mei; ta Oud- Vossemeer 27 Mei en 28 Mei nam.; te .St-AnDaland 1 en 2 Juai; teStavenisse 3 Juni eu 4 Juni des voor middags. tro dat ror d nde aali zie en. ijes gei >r zij ver 1 |eh< Het groote wereldvraagstuk. Welbeschouwd komt het hierop neer, volgl de H. P. er is in zeker werelddeel te wei: voedsel, of men kan ook zeggen er s le veel menschen. Du?, zegt prof. Van Gijn, moet er m productie komen, en de menschen moeten spa zamer, ingetogener, minder verkwistend le Zal ten langen leste toch niet bateD, me de H. P. Want eens komt toch de dag, de aanwinnende bevolking de toenemende ductie weder inhaalt. En dan zitten we voor dezelfde moeilijkheid. tfDie moeilijkheid* beteekent oorlog, zoi ze nog pas oorlog beteekend heeft. Het tre spel 1914 tot heden dankt zijn ontstaan niet9 anders dan aan het feit, dat Europa millioen bewoners had, waarvan het er zelf m A 30U A 350 millioen kon voeden. Het tebl"" moet aangevuld worden van elders, en de 1 hebbers gingen er om vechteD. De wereld heeft tot dusver steeds gepoi zich te redden door te werken in de richt van meer voedsel, doch faalde. Zou men eindelijk niet eens gaan probeeren in de richt fbo jet pa en In Duitschland is een aanslag gepleegd op den Duitschen minister van financieën Erzberger, die door twee revolver schoten vrij ernstig is gewond. De dader eeD 20-jarige jongeman, is gevangengenomen. Ook gevlogen Na de ELTA werd op een gedeelte van het vliegterrein door eenige ondernemende mannen de eerste Ned. vliegschool geopend, waar men tegen storting vooruit vau I 500 het vliegen zou kunnen leeren. Er waren spoedig een 60 tal leerlingen, doch met het vliegen leeren ging het niet erg voorspoedig. Dan deugde het weer niet, dan was de motor defect en het slot is dat de centen zijn gevlogen eu de leerlingen niet vliegen. Brand. De WijnhuLtoren te Zutfeu, een der meest bekende Nederlacdscbe monumenten, is afgebrand doordat in een tegeoliggend perceel brand uitbrak. Overreden. Een vijfjarig meisje, dochtertje van een spoor wegarbeider te Putten, liep onder de gesloten spoorwegboomen door toen een trein naderde De kleine werd gegrepen en gedood. Door tijgers verscheurd. In de Padangsche bovenlanden stoud een inlandsche jongen iu de achtergalerij van de woning bij zijn moeder, toen plotseling een tijger hem besproüg en wilde medesleuren. De moeder pakte haar zoon bij de beenen om hem te be letten haar zoon mede te sleuren, toen een tweede tijger verscheen, waarop de moeder luid schreeu wende de vlucht nam en de beide tijgers met hun prooi vertTokken. Bij het aanbreken van den dag ging men op onderzoek uit eu vond men in de wildernis nog slechts eenige overblijfsels van den verslonden knaap, die ter plaatse werde begraveD. Bevroren vleesch. Ook onze regeering heeft haar inslag gedaan van bevroren vleesch en blijft er waar schijnlijk mee zitten, nu er genoeg versch vleesch te bekomen is tegen dalenden prijs. Maar wie dan toch bevroren vleesch mocht willen koopen, moet weteD, hoe hij er mee moet omgaaD. Den slagers wordt aangeraden, niet meer in voorraad te nemeD, dan eiken dag verkocht kan worden. De meest zindelijke behandeling is ge raden. Het ontdooien moet langzaam geschieden, van minder monden Het „te veel" zal een uitweg moeten zoeken Daar die werelddee waar de grond op werkkrachten wacht om eindig veel meer productie te leveren De wen productie in haar geheel zon er dus bij winc 08 en vie Verkoop van rentezegels, Geval uit honderd. Dame voor het postloket. „Mag ik eeüige rentezegels van U ^Zeker dame I hoe dunr - „Dat weet ik niet't is ten behoeve ons dienstmeisje. Dan weet u het zeker w „Neen, dame, wij verkoopen hier sle< inlichtingen verstrekt de Arbeidsraa Mopperend gaat de dame heen zonder zeg^le Zou 't niet wenschelijk zijn, dat ook de ai|ia tenaar aan 't loket de belanghebbenden inlichten welke zegels moeten worden gepl; Het zou een richtige naleviüg der wet bei He zijn voor velen. lei J O' KI. I, KI. II, KI. III, KI. IV, KI. V, en v Ier ee Bi deren en een groot In het algemeen kan het volgende worj|eQ medegedeeld. Voor werknemers, die vast week-, maand jaarloon in geld genieten, moet per week worfl- betaald loon tot f 240 per jaar, 25 ets )u f240 tot f400, 30 ets, f400 tot f600, 40 ets. f600 tot f900, 50 ets. I 900 en hooger 60 ets. Tot klasse I behoort ook, onafhankelijk leeftijd of geslacht, de arbeider, wiens loon heel bestaat uit verstrekking in natura. Zij, die loon iu geld en tevens kost en iu woning genieten, worden verdeeld in 3 groej Groep I 21 jaar en ouder: vrouwen manuen 60 ets. Groep II, 18 tot 21 jaarvr. 40, m. 50| Groep III, 14 tot 18 jaar: meisjes en j( geös 40 ets. De duurte. r In haar Memorie van Antwoord op de KaQh verslagen inzake de Duurtewet roert de regee ook het vraagstuk der hooge prijzen aan zegt daariü, dat hoewel de prijzen derartik c nog hoog blijven, voor, onderscheidene artik v' in de laatste weken een prijsdaling valt i te nemen. r Dit laatste is inderdaad het geval, zegt|t C e n t r. en het laat zich wel aanzien, dat wat de vermindering der duurte betreft, tijden te gemoet gaan. Volkomen zekerheid heeft men echter «1 omtrent nog niet. Er zijn verschillende factc die de wisselvalligheid iu de hand werta be*

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2