IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT el 51 fo. 1819 Zaterdag 31 Januari 1920. Vijf en dertigste jaargang en el Firma J. M. C. POT - Tholen. Publicatie n. IELI n v RAJ r. 3 :kii euri T. 1. txl Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,75 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,25, franco per post f 1,325. Voor het bnitenland f 1.- zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 60 cents j iedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. bek| mot Bor^emoeiter eo Wethooders vao TholeD hebben overleg met de gascommissie bepaald, dat de sprij8 met ingang van de eerstvolgende meterop- met drie cent per kabieke meter verhoogd rdt. i'holen, den 29 Jan. 1920. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Be Burgemeester J. W. WAGTHO. Be Secretaris H. J. LABAN. 3e Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat rystbonnen slechts tot 10 Februari geldig zullen i. 4 Tholen, 29 Januari 1920. 28 Febr. 1920 kunnen gebruikt worden no. 18 van de suikerkaart voor 1/2 pond suiker. Idigheidsduur van couponnen der BROODKAAR- [n voor het 125e tijdvak van 31 Jan.6 Febr. broodkaarten voor wittebrood, waarop geen en geen nummer voorkomen zyn voor het 125e Ivak groen gekleurd. 'holen, den 30 Jan. 1920. 11 De Burgemeester, J. W. WAGTHO. IUW AADS VERGADERING ST-MAARTENSDIJK. 1 Woeosdagnamiddag kwam de Gemeenteraad 25fkier voorzitterschap van den heer J. Polderman 1 voltallige zitting bijeen. Bij de opening wijdde de voorzitter een enkel 'iurd aan de plaats gehad hebbende jaarswisseling weuschte de leden, de secretaris en het tal- 5 aanwezig publiek voorspoed, vrede en geluk pende dat de lusten des levens de lasten der IME ve mog n overvleugelen. I. Na leziüg en goedkeuring der notulen •rdt medeeling gedaan van de navolgende gekomen stukken, als a. Missive van Ged. Staten tot goedkeuring r wijziging van de begrooting 1919; b. id. als voren tot goedkeuring van de urwaarde van de woning van het Hoofd der hooi c. id. als voren tot goedkeuring door de roon van de verordeoing op de beffing en in- rdering van de haven- en kaaigelden tot 1 n. 1925 d. id. als voren tot verdaging der goed- luring van de gem.-begrooting voor 1920 met ipaling dat kan beschikt worden over de helft r gelden die op de vorige begrootiog in uit- aaf zfjn gebracht e. het verslag van de commissie tot wering in Schoolverzuim wordt voor kennisgeving Dgenoinen. II. Door G. Polderman wordt ontheffing rlangd van de bediening van de lijkkoets, Bgeos de opruiming zijner paarden. Burgem. en Wethouders worden gemachtigd 1 spoedigste eene oproeping van gegadigden doen en dtf doorloopende overeenkomst te Qtbinden zoodra in de opvolging zal zijn voorzien. III. Op een verzoek van M. Daane te erseke om, ter uitvoering der Oesterkweekerij mogen beschikken over het gedeelte der geul it tot deze gemeente behoort en waarvoor voor andere gedeelte aan Scherpenisse f 20 wordt itaald, wordt afwijzend beschikt omdat dit ge- j lelte ook wel eens wat oplevert voor sommigen t deze gemeente. IV. Van de directie der Autobus-ouderneming *holen Stavenisse was een verzoek ingekomen de bijdrage dezer gemeente te brengen van 00 op f 500 per jaar, ten einde het gezamenlijk drag der subsidieërende gemeenten te kunnen voeren tot het bedrag van f1500 hetgeen |ed. Staten eischen tot het geven van een ovinciaal subsidie van f 2500. Burgem. en Wethouders hebben geïnformeerd lij de overige gemeenten met hoeveel deze hun baidie hebben verhoogd, waaromtrent van Tholen Poortvliet en Stavenissee is bericht, dat zij tot sverre nog niet verhoogden. De heer de Graaf kan zich met het verzoek ▼ereenigen, al» Stavenisse en St-Maartensdijk lCJmen f 900 bijdragen, dan kunnen de drie 'enge gemeenten samen toch wel f 600 sub- dieëren. De heer Hage merkt op dat deze beide ge- leenten, als 't verst van Tholen afgelegen het eest belang bij de bus hebbeD en daarom ook «eer behooren bü te dragen. De heer Vroegop is vóór de verhooging, g| chter onder deze voorwaarde dat dan het oude assagierstarief weer in toepassing komt. De voorzitter kan de toezegging doen dat :eds morgen bij aanuneming, het oude tarief du ingesteld worden. Onder dit uitdrukkelijk beding wordt het erhoogd subsidie toegestaan met 5 tegen 2 emmen, die der heeren Groenewege en Koopman elke laatste eerst wilde Dagaan of de andere emeenten niet zooveel meer gaven dat deze erhooging niet noodig zon zijn. V. Aan de Christ, Zangvereeniging wordt N 49 de Bewaarschool afgestaan tot het geven van eene uitvoering ten bate van het Ziekenfonds. VI. Op haar verzoek wordt aan de helpster in de Bewaarschool C. Engelvaart eeu gratificatie over 1919 toegekend van 125. Vli. Naar aanleiding van de bij de begrooting verhoogde jaarwedden van den burgemeester den secretaris en den gem.-ontvanger resp. tot f2000, f2000 en f900, wenschten Ged. Staten het gevoelen van den raad te vernemen of deze jaarwedden gelden voor de tegen woordigo functio narissen dan wel of 't de bedoeling is deze bedragen te beschouwen als de minima voor de ook na hen komenden. In dat geval zoudeD de huidige titularissen nii 15 dienstjaar f 2750 ont vangen, dos op 1 Jan 1934 en de ontvanger op 1 Jan. 1931 f1300. De heer Vroegop acht deze minima nood zakelijk voor den tegenwoordigen levensstandaard De heer Quakkelaar wil even terugkomen op het verwijt van wel groote traktementen toe te staan, maar niet aan woningbouw te willen meewerken, alsof hij de man was, die de hooge traktementen heeft voorgesteld, terwijl dat van Vroegop en de Graaf is uitgegaan. De heer Vroegop zegt, dat dit noodig was, evengoed als de woningbouw. De beer Groenewege wijst er op dat over de verhooging van deze traktementen de wethouders hadden moeten gekend zijn, terwijl de burge meester dat alleen regelt alsof hij alleen de baas is. De Voorzitter weerspreekt dit ten stelligste, daar de desbetreffende brieven alle ter tafel zijn gebracht. In stemming gebracht verklaren de hk Hage, Vroegop en de Graaf zich vóór deze regeling. De voorzitter zegt dat 't voor hem persoonlijk niet zoo erg is, daar hij toch niet aan liet maximum zal komen, maar de secretaris die nog joog is, zal wellicht trachten spoedig elders te komen waar betere vooruitzichten zijn. De heer Quakkelaar zegt, dat we mijnheer Meloen toch wel spoedig kwijt zullen geraken als hij het diploma Staatsinriclitiug heeft. VIII. Voor kennisgeving wordt aangenomen een verzoek van M. J. Cornelisse om de woning die in de Boschstraat zal gebouwd worden te bestemmen voor H. J. Nelisse, opdat hij eo het gezin van zijn vader eo Moeder, waardoor dan een huis in de kleine kade vrij komt, diens huis, dat door hein is gekocht, tekunncu betrekken, daar niet Nelisse zelf oui zulk een voorziening vraagt. Insgelijks een schrijven van het polderbestuur dat de waterbouwkundige ambtenaar wel opzicht mag nitoefenen over buitengewone werken voor de gemeente maar niet geregeld gemeente-op zichter over gewone werken mag zijn. IX. Aan Borg. en Weth. wordt machtiging verleend tot hel treffen der voorbereidende werkzaamheden inzake de terugname van de erfpachtsgrond in de Boschstraat. Aangaande het daaraan verbonden voorstel tot het aangaan eener geldleeuing van f 3500 voor deo bouw eener woning aldaar geeft de heer Vroegop in overweging daarvoor eeu rijks voorschot te vragen. De Voorzitter toont daarvan het onbegonnene aan juist in verband met een bezoek dat hij heeft gehad van den inspect. van den woningbouw. Nog thans wilde men het er op wagen door het desbetreffende voorstel van den heer Hage met algemeene stemmen aan te nemen. X. Vastgesteld werden do pensioensgrond slagen van de gemeente-ambtenaren, wier wedde is verhoogd en van den tweeden gem.-veldwachter benevens enkele af- en overschrijvingen en wijrigingen in de gemeente begrooting 1919. XI. Tot onderwijzeres aan ^e O. L. School werd, uit de voordracht, bestaande uit de dames C. J. Jansen alhier, F. Bos te Brouwershaven en G. van de Putte te Domburg, na voorlezing der rapporten aangaaude deze sollicitaties en na een pleidooi van den heer De Graat om op no. 1 te stemmen, benoemd mej. C. J. Jansen met 4 st., tegen 3 op mej. T. Bos. Na afhandeling der agenda vraagt de heer de Graaf wijziging van de Hourcommissie, omdat ze niet goed is samengesteld en er niet zooveel huurders als verhuurders zitting in hebben. De voorzitter zegt dat dit niet op het pad van den Baad ligt. De heer Quakkelaar zoo dit dan wel helpen bevorderen in zijn qualiteit als wethouder. Verder wordt op voorstel van den heer de Graat met algemeene stemmen besloten tot vrijdom van schoolgeld voor de openbare en de bewaarschool voor hen die tot in de 3e klasse van den hoofdelijkeu omslag zijn aangeslagen, terwijl op denzelfden voet genieten voortaan de gezinnen die tot in de 2e klasse van den hoof- delijken omslag zijn aangeslagen, vrije verlos kundige hulp, daar de accoucheuse de kosten volgens tarief kan declareeren aan het gemeente bestuur. De hiermede noodzakelijke wijziging der instructie werd eveneeus goedgekeurd. Voorts werd het besluit tot het tegen kost prijs verstrekken van aardappelen aan behoeftigen in zooverre uitgebreid, dat daarvan elk, die be hoefte aan aardappelen heeft, kao profiteereo, mits de gemeente geeo toeslag behoeft te geven voor hen die boven een zekere grens komen. Inmiddels zullen thans ten spoedigste aardap pelen worden aangekocht, hetgeen nog niet was geschied, daar de aflevering dubieus was. De heer Hage memoreert deö brand waardoor onze gemeente is getroffen geworden, en moet verklaren dat de pessimistische stemming die hij had omtrent de brandspuit, gelukkig niet in alle deelen 1b bewaarheid geworden, maar het per soneel is hem niet meegevallen doch dit komt ook elders voor, zelfs las hij dit van Middel borg, waar vertrokkenen, overledeuen en oiet-brand- weerplichtigeu nog op de lijst voorkwamen. Nu heeft hij voorloopig een voorstel te doen om een stoombrandspnit aan te schaffen. Dat kost wel veel geld, maar dat is meer schijn, want als er nu brand is, kost het ook veel geld zoo'n spuit wordt door weinig menschen bediend, zoodat dit al heel wat uitspaart. De voorzitter zegt dat hem als 't ware het gras voor de voeten wordt weggemaaid, want dat Burg. en Weth. ook daarnaar een onderzoek instellen. Zij moeten hunne teleurstelling uit spreken over de houding van de brandweer, behoudens enkelen die met uiterste krachtsin spanning de Centrale hebben konuen sparen. De heer de Graaf geeft in overweging ook te informeeren bij Gebr. Hage, waardoor het altijd gemakkelijk zou zijn bij storingen onmiddellijk hunne hulp te kunnen inroepen. Eindelijk wijst de heer de Graaf op de putten nabij de weegbrug op de haven, waaraan wet houder Quakkelaar zijn aandacht zal wijden. De heer Vroegop heriunert aan de bespreking der controleeriog van de melk, hetgeen ondanks dat we nu twee politiemannen hebben nog niet geschiedt is, terwijl op deo ochteud der vurige vergadering, waarin de burgemeester verklaarde io langen tijd geen staat van den controleur te hebben ontvangen, er juist een ingediend was. De voorzitter outkende dit even beslist als de heer Vroegop het beslist volhield. Iutusschen stelde hij eene wijziging van die verordening voor waarbij eene overtreding bij de eerste maai, inplaats van na viermalen gepleegd te zijd strafbaar is, «aartoe met algemeene stemmen wordt besloleD. Om formeele redenen wordt de verordeoing ingetrokken en een uieuwe met de gewijzigde clausule vastgesteld. Aangaande de bediening van de vloeiplanken waarvan de eene helft der kosten is voor rekening van den poider eo de audere helft voor die der gemeente wordt op voorstel vao Burg. eo Weth. besloten het toezicht op de bediening van ge meentewege voortaan te doen plaats hebben door den gemeente-werkman, terwijl voor de hulpverleening, op voorstel van den heer de Graal f3,per tij wordt bepaald. Naar aauleidiug der bewilligde ruiling vao gronden door de pachters ter verdeeliDg inge volge de landarbeiderswet, zal dit laud nu reeds worden verkaveld. De heer Vroegop wijst in dit verband nog even op de gedempte sloot op de Vest ot deze grond reeds aan ieder is toegewezen, waarop bevestigend wordt geantwoord, doch met de toevoeging dat deze grond nog even nat is als of er niet gerioleerd is. Het hiervoren gebracht bezoek van den in specteur van deo woniugbouw gold te bevorderen dat de bouwverordening zal worden gewijzigd, waaromtrent hij te Stavenisse de toezegging had dat dit binnen 2 maanden zou gebeuren en weuschte zulks ook hier. Naar aanleiding hiervan ontspon zich een breedvoerige disenssie over de gemeentewoningen in verband met de gevraagde opgazen van in komen en grootte der bewoonde gezinnen. De voorzitter zegt dat dit was geschied in verband met den brief van den miuister, dat geen Dieuwe huur mocht worden aangegaan dan na inzending dier opgaven en goedkeuring van zijnentwege van die huren. De heer Vroegop meent dat dit toch aan de hourcommissie staat en als de mlniste.r dit huiten hare werking stelt, de Huurcommissie en de wet wet kan vervallen. In eene volgende vergadering jzal een vol ledige exploitatii -rekeuing worden overgelegd van deze gemeentewoningeu teneinde de vast stelling van de huur te kunneu nagaan. Eindelijk wordt besloten tot verbetering van de Zuidzijde der kade door middel van basalt, en een kosten berekening te vragen aan Van Oost. Daarna gaat de openbare zitting over in eene met gesloten deuren tot behandeling vao reclames op aanslagen in de Hoofdelijken omslag. Openbare Vergadering van den Raad der gemeente Th zien op Dinsdag 27 Januari 1920. Aanwezig alle leden (1 vacature.) De voorzitter opent de vergadering. De notulen goedgekeurd zijnde, deelt de voorzitter mede dat zijn ingekomen 1. Schrijven van jhr. J. van Vredenburch d.d. 13 dezer houdende mededeeling dat, waar hij binnenkort naar het buitenland vertrekt hij bedankt als lid van den Raad en een schrijven dat hij tevens bedankt als ambtenaar van den burg. stand. Worden beiden voor kennisg. aange nomen. Waar in de laatste betrekking voorzien moet worden stellen B. en W. het vol gende drietal voorde hh. H. Goossen, D. v. d. Maas en J. Geluk. Na de tweede stemming wordt als zoodanig de heer Goossen met 6 van de 10 st. gekozen. Een adres van J. v. d. WegeBarendse met verzoek om verhooging van,haar salaris als schoonmaakster der bewaar school. Waar dit thans f 80 bedraagt, stellen B. en W. voor dit met f20 te verhoogen. De heer Moelker zegt dat hij aanvan kelijk het standpunt heeft ingenomen niet meer aan verhoogingen te zullen meewer ken, gezien den linanciëelen toestand der gemeente en het vertrek van een groot belastingbetaler zooals jhr. Van Vreden burch, temeer waar adr. verhooging heeft gevraagd van f30. Aangezien blijkt dat B. en W. zuinigheid betrachten zal spr. aan liet voorstel zijn stem geven. Met alg. st. keurt de Raad de voorge stelde verhooging goed. Verzoek van mej. De Jonge, 2e helpster aan de bewaarschool, die na 17 dienstjaren een salaris geniet van f 325. B. en W. stellen voor een verhooging van f25. De heer Moelker gemerkt hebbende dat ook hier B. en W. voorzichtigheid be trachtende, zegt tegen het voorstel geen bezwaren te hebben. Spr. meent wel dat het instituut bewaarschool nuttig werkt, en juicht het bezit van een dergelijke in stelling voor onze gemeente toe, een andere vraag die echter wel onder de oogen ge zien zou mogen worden is of de bewaar school aan het doel beantwoordt. De voorzitter is van meening dat we hier niet over de instelling spreken, doch dat alleen aan de orde is de voorgestelde verhooging van het salaris. Met alg. st. wordt dit voorstel aange nomen. Aan de orde komt nu het plaatsen van een schuilhuisje aan de haven. Door den gemeentebouwmeester is een ontwerp ge maakt en de kosten begroot op f580. Om de kosten geringer te maken kan worden gebruik gemaakt van steenen die aan de gasfabriek aanwezig en bij het maken van een vloer hiervan worden de kosten met f80 verminderd. De heer Van der Maas zegt met ver schillende schippers over deze aangelegen heid te hebben gesproken, als men weet wat die menschen des nachts voor hun beroep dikwijls op de haven aanwezig zijn, dan soms moeten wachten, dan is een dergelijke schuilplaats noodig. Ook overdag als ze in weer en wind aan de haven zijn om hun belangen te bespreken, valt het nut van een schuilhuisje in het oog en spr. is er voor het totstandkomen van een dergelijke inrichting. Met op een na alg. stemmen de heer Janssen tegen, wordt het voorstel aange nomen. Eenige ingekomen stukken van ged. staten worden voor kennisg. aangenomen. Ingekomen is een schrijven van de hh. v. d. Berge en Van Dijk met mededeeling dat zij hunne benoeming als leden van de comrn. tot wering van schoolverzuim aan nemen. Terwijl is ingekomen een schrijven van het ministerie van waterstaat waarbij wordt goedgekeurd de heffing voor motor rijwielen en auto's over het veer. Worden voor kennisg. aangenomen. Een schrijven van de stokers der gas fabriek liurvink en Perestam die tijdelijk aangesteld zijn, waarbij dezen verzoeken om vast te worden aangesteld. De voorzitter zegt dat hiertegen geen bezwaren zijn. Spr. heeft hoewel er om gevraagd nog geen besluit genomen, omdat het voor adressanten van geen beteekenis is of zij tijdelijk dan wel voor vast zijn aangesteld. Bij het niet nakomen van hun plicht kunnen zij in beide gevallen worden ontslagen. Van J. Deurloo is een adres ingekomen, waarin deze wijst op zijn meer dan on voldoende salariëering. Adr, wenscht te worden gelijkgesteld met andere werklieden

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1