L J. 1 Abdijsiroop Steenberg,sche Rijwiel^; Motor- en Autohandel ONTVANGEN! Mond- en Klauwzeer. Firma Jan Lietvcrst. C. Laban, Tholen Café-Restaurant. NATIONALE BANKVEREENIGING HUPMOBILES, in 't gebruik de meest zuinige Auto. NIEUWE FORD AUTOS. P. J. VISSER, VAN HEEL Co, RIJ WIELEN H.H. Landbouwers! behangselpapieren. Brrrü Wat is het koud!! f 3,25. HOTEL WILLIAM" J. F. Rernaards. Sierlijke So-Easy Van derOuderaa, INSULAIRE HYPOIEEKBANK TE ZIERIKZEE 8T Millioen Gulden. A. H0LLESTELLE, nieuwe Harley Davidson, F. N. en Indian Motoren alsmede de Overland Automobiele^ P. HOENDERVANGERS Co., Denevers Frères - Middelburg Wethouders, Leden van Gemeentfc raden, Polderbesturen enz., kunnen ;e PYTTERSEN STAATSALMANA niet ontberen. Zij vinden hierin een schat v wetenswaardigheden die voor hen v groot belang zijn. j|[ De prijs f 7.10 per gebonden e van 1200 bladzijden. Firma J. M. C. POT, Thdle x is Delfia Grondnotenkoek en meel If UITKOMST. ff Firma J. C. van der Stel, Tholen. Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f 7.500.000- EFFECTEN, COUPONS INCASSEERINGEN SAFE-DEPOSIT SPAARBANK 4% RENTE EEN CHRONISCHE BRONCHITIS Deze leveren wij beneden alle concurrentie. Zeer groote prijsverlaging, 2S290 40 Telefoon 24 - TERNEUZEN EFFECTEH, -> COUPONS, THOLEN. 34 9937 Heden ontvingen wij prachtige SORTEERING een Zie étalage. Molstraat 5—7, L. YAN ZALTBOMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. J. Elenbaas, Poortvliet. Ruime keuze Vitrages, Kar petten, Linoleums enz. FRANS ADRIAAM VAN BOXSEL Een Glaasje heerlijke zal me goed doen. Fa. A. J. de Wit Andriessen geven van orgelles en het stemmen van piano's. GIJ KUNT HET WETEN! Stoomwasscherij „De Zoom" Stationsstraat 2, BERGEN OP ZOOM. Stalling voor Paarden, Vee, Automobielen, enz. Veebascule goud, doublé of nikkel. Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, Einde dezer maand zal verschijnen bij Firma J. M. C. te THOLEN Geschied- en Waterstaatkundige beschrijving van Eiland Tholen. Uit voorraad leverbaar Ruime keuze Rijwielen en alle Onderdeelen. L b TWEEDE-HANDS RIJWIELEN, MOTOREN, AUTOMOBIELE^ STEENBERGEN. 60 25LI Ean prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder de nieui soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en v| vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMMI WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE V00RRAJ BELIST ZEER LAGE PRIJZEN 40 24&95 Aanbevelend, J. M. SCHETTERS, BERGEN OP ZOOM, Rijkebuurtstraat 15 - Telef. Roode en Witte Bordeaux- en Portwijnen. VerderFransche Cognac, Brandewijn, Jenever en Likeuri LEVERING FRANCO. VRAAGT PRIJSCOURANT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ff EENE 36 25449 u» HANDELSCREDIETEN REKENING-COURANT CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, DEPOSITO'S 48 24074 BEWARING VAN FONDSEN REISCREDIETBRIEVEN. I bedreigt U, als U Uw hoest en Terkoudheid verwaarloost en een chronische bronchitis raakt U zoo gemakkelijk niet meer kwijt. Koopt toch vandaag nog een flesch het beproefde, hoeststillende, slijm- oplossende middel, dan knnt U er binnen een paar dageu heelemaal vanaf Maar ook als het zoover gekomen is Uw hoest chronisch is geworden, dan is de Addijsiroop toch nog het middel, dat U er bij een volgehooden gebruik het spoedigst van verlossen kan. Ook bij verkoudheid, bronchitis, hooikoorts, slijmhoest, heeschheid, influenza, asthma, kinkhoest, griep, keelpijn, etc. is de Abdijsiroop een waardevol middel Prijs per flacon van plm. 230gram fl,60; van plm. 550 gram f3,25; van plm. iOOO gram f 5,Alom verkrjgbaar. Eischl rooden band met onze handteekeningL. 1. Akker Rotterdam. 64 25683 Vraagt s. v. p. voor U tot aanschaffing eener AUTO overgaa informaties bij den vertegenwoordiger der beroemde: Aanutting van den motor electrisch, alsook de verlichting, en loopt geruischloos W0f Wenscht U een minder luxe Auto, vraagt U dan prijs van Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden k DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met cheque en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbaar.) Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKO MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maatschap pijen als op Beurspolis Verburen LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend 912 J/2 en 15 nur. Des Zaterdags van 93 uur. Telefoon 171. 20 BERGEN OP ZOOM. 12472 Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- en Verplegings-artikelen enz., prima Breukbanden met en 219BB zonder veer. 10 Wilt U een ZEEFTEN WAN MOLEN aanschaffen welke ow TARWE en alle andere GRANEN prima schoon maakt? 10 23624 Wendt U dan tot Levering op proef. Nog steeds voorradig 11 Groote sorteering 9198 Boschstraat 27, Bergen op Zoom. Vlug meisje ga TERSTOND naar de STOOFSTRaAT - THOLEN en haal me een flesch van 20 25681 beveelt zich aan tot het 7 Gij kuut het zelf weten of ook gij door de algemeene kwaal van onze dagen aangetast zijt. De zenuwzwakte is „de" kwaal van onzen tijd. Slapeloosheid; gedu rige vermoeidheid; gebrek aan eetlust; hoofdpijn die op vaste tijden wederkeert; suizen in het hoofd; suizen in de ooren angst; zenuwachtigheid en prikkelbaar heid zijn alles verschijuselen van zwakke zenuwen. Die zenuwzwakte maakt uw leven verdrietig en ongelukkig. Wanneer gij die kwaal met vrucht wilt bestrijdeD, neem dan des morgens, dadelijk na uw ontbijt en des middags een uur vóór deu maaltijd één eetlepel SANGUI- NOSE. Gij zult er al heel spoedig de goede gevolgen van ondervinden Prijs per flacon 12.6 fl. f 11.—12 fl. f 21—. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. 42 WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Deu Haag. Flesschen worden teruggenomen. Te Tholen bij L. G. van Zalt- bommel, te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroon, Apoth. 17650 BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desinfecteermacbines eigen electrische, installatie voor lichtkracht en electrische bleekme- thode, en biedt daardoor de grootst mogelij ke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. 77 Aanbevelend, 20 19636 Vervangt uw BRIL door een Vakkundige monteeriDg en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21286 Zuivelstraat 12 51 MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN voor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCK—PETIT. Stationstraat Bergen op Zoom. Pandbrieven in omloop ruim Verkrijgbaar 5 L Pandbrieven a 1001 op het eiland Tholen bij de bekende Heeren Agenten en Correspondenten. 20167 De Directie22 J. J. COCK. H. J. KORLVINKE. Het omvangrijke werk van 650 bladzijden bevat de geschied 1 van het outstaau van ons eiland in de jaren van vóór Christus gebo tot op heden, terwijl er aan zijn toegevoegd 13 KAARTEN waarop oude en tegenwoordige gesteldheid is aangegeven. Het zoo uitgebreide werk is op zeer bevattelijke wijze geichrt en is van belang voor ieder inwoner van het eiland. *fIJ9 Waar de oplage van het werk beperkt is en reeds tal van be^Per P' lingen zijn ingekomen, is het voor hen die op het bezit van dit «r™ prijs steljen, geraden spoedig te bestellen. 44 251 DE PRIJS IS F 7.90. FRANCO HUIS F 8.20. Burger overli dt. 'holen De I rii met of zonder electriek, "Verder f en gi Aan hetzelfde adres gevraagd een bekwaarn MECANICIEN, beki^bolei met alle voorkomende reparaties bekendheid met landbouwmoto strekt tot aanbeveling. volti Bij d oord a wen Je adres voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en MASTIEKBEDEKK11 WIJNHANDELAREN - DISTILLATEURS. 40 25 Leveren tegen zeer billijke prijzen zuivere NATUURWIJNEN als ve a I. J rdt ;ekot a. ir wij b. urwa 1O0I c. oon irderi in. 1 ld. kurinj ipalir tl ge taf zi 5 WANNEER DEZE ZIEKTE IN UW STAL IS UITGEBROKEN: X VRAAGT OFFERTE BIJ HOOFDAGENTEN: tt to au itaah lelte de IV. holei di 00 idrag voei led. O vin Bui ij de bsid 'oort' isve De iet imen verig dieë De eeni eest ieer De ïhte De eds i On erho ;emt elke eme erhc V.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4