Hofstede, Groot Bal LIA-tabletten DELFIA Kantoorboeken, Agenda's Notitieboekjes, Kasboeken, Alfabetten akten, Lijm, Kleefstof, Lakken, Potlooden, Vulpenhouders, aakcaehets, Vouwbeenen, Inktpotten en andere Kantoorartikelen ijn ruim voorhanden bij Firma J. M. C. POT, Tholen. bdA&vertentiSn, tations- Koffiehuis, Verkooping te Tholen. Een Woonhuis MEUBELEN EN HUISRAAD, ALS: BÓEREN-INSPAN Een goed gelegen 1 kavel land loonend artikel. 23 OLME- BOOMEN Lees dit! Vrijdag 30 Januari lste klasse iachines INKELIERS wat een weer. Extra zwaar spek A. Janssen Gz., C. E. LEMAN Hoest Verkoudheid 25266 Keelpijn Dames-handwerken Grondnotenkoek en meel, fa. J. C. v. d. Stel Boterhamworst Rookvieesch A. Janssen Gz., Dienstbode, H. G. v. Kroon. Landbouwers- Zakboek. NIEUW Café Réstaurant, P. A. OOMS—Janssens. jle1' 1 21 Jan- l920- Anna Cornelia, Maarten Reijnhout, met Schuurtje en grootentuin VFRKOOPING TE THOLEN. Woensdag 28 Januari 1920, tl ST-MAARTENSDIJK Den geheelen UIT DE HAND TE KOOP: M. JANSEN, ADR. T0LH0EK Jz., Uit de hand te koop bij inschrijving ten huize van den heer M. J. AMPT, Qud-Vossemeer. Muziek: PIANO en VIOOL Aanvang half acht. Entrée Heeren fl—25722 Dames f0,75. 20 Vertegenwoordiging op de Vergadering van Ingelanden. W. J. BOOGAART, GEVRAAGD: voor verkoop Margarine, thans f 1,05 per 5 ons. Keel-, Neus- en Oorarts Gez. BAGGERMAN, thans leverbaar tegen f29.75 per 100 K.G. franco DELFT. Strikt vrijblijvende offerte. THOLEN. 20 cent per ons. 38 cent per ons. De Homoeopatische Geneesmiddelen Geluk's 2 upMex FLINKE STALLING. 108 Aanbevelend, TRAM-STATION BESGEN OP ZOOM. voorkoming van vergissingen Jen alle in bewaring gegeven 2 ujwielen worden voorzien van een mmer. Telefoon Intero. No. B5. :hoo: 6 m ;en avon inr lertronwd A. C. DEN OUDEN en 10 25727 >v°nf E. M. BOUWENS. lt6rl&DQK6rKj6) k Iwelijksvoltrekking 11 Februari a.s. «kerf erve! mdi I SVOQI fegens omstandigbeden eerst heden geplaatst. Heden avond 9 aur behaagde iet den Heere van leven en lood van ODZe zijde weg te jemen na een zeldzaam gedul- 2 &ig gedragen lijden van ruim twaalf jaar, onze innig geliefde Dochter en Zuster terliL.jn den leeftijd van 30 jaar en 5 maanden. De Heere die geen reken schap geeft van Zijne daden, doe ons berusten in Zijneu liligen wil. 26 25712 si, Hare diepbedroefde ouders, P. VAN DIJKE. 3. J. BOOGAART. Kinderen en Kleinkind. Poort vliet, 10 Japoari 1920. avon IET de d ;edee lover rrele Heden overleed in de Stich ting „Vrederust" te Bergen op Zoom onze geliefde Echt genoot, Vader, Behuwd- Groot- in-Overgrootvader, de heer in den ouderdom van 86 jaar en 8 maandeD. 18 25726 Uit aller Daam, A. CENSE, Tholen. Tholen, 23 Jan. 1920. Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal ten verzoeke van den heer CASP. LABAN aldaar, bij INZET op Zaterdag 24 Januari 1920, in de herberg van de Wed. C. Bal en bij TOEWIJZING op Zaterdag 31 Jannari 1920, d.a.v. in de herberg van M. J.Hoek telkens 's avonds 7 nar in het openbaar verkoopen te Tholen, in de Stadswandeling groot 10 aren. 27 25685 ln 2 perceelen en iu masss. De Deurwaarder M. C. VAN ELSaCKER te Tholen zal, ten ver zoeke van het Diaconie Armbestuur der Herv. Kerk te Tholen, op des voormiddags om 10 uur, voor het Gesticht aan de Oudelandsche straat aldaar, publiek verboopen 2 Veeren Bedden, Kas ten, Tafels, Stoelen, Kachels, LedikanteD, _r..0-ls, Klok, Lampen, Naaima chine, Waschmachine, Emmers, Tob ben, Tonnen, Koperen Ketels, Ond Porselein en Aardewerk, Glas- en Aardewerk en hetgeen meer zal worden geveild. 25 25719 Notaris TIMMERMAN te St- Anualand zal, ten verzoeke van den heer Jb. N. GELUK, landbouwer te St-MaarteDsdijk, op de door hem bewoonde hofstede, in den polder Uiterst Nieuwland aldaar op Dinsdag 9 Maart 1920, des voormiddags 10 nar. publiek verkoopen it diL- j De ondergeteekenden betuigen hun telijken dank aan de kinderen i wijlen de Wed. JOPPE, voor zorgzame behandeling en oppas- g gedurende de ziekte en bij bet irlijden van onze Tante JOHANNA FRANKE. L. J. VAN DE ZANDE 717 en Kinderen. Tholen, 23 Januari 1919. 12 groot 100 Gemeten in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen. Gunstige betalingsconditiën. Met Mei te aanvaarden. Brieven aan 17 25720 Commissionnair, C 2, Za&mslag TE HUUR, ouder de gemeente St-Annaland, voor Vlas, Aardappelen en Ajuin. Franco brieven onder no. 25714 bureau dezer courant. Ijverige personen gevraagd voor verkoop van een Inlichtingen verstrekt de Hoofd vertegenwoordiger 12 25718 KRABBEND1JKE. Postzegel voor antwoord insluiten. staande in de dreef der „Deehoeve" onder TholeD. 16 25680 Inschrijvingsbiljetten voor of op 27 Januari a.8. in te dienen bij den Voorzitter van het Armbestuur J. B ASTIA ANS E, te Sint-Maartensdijk. VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen. TE KOOP te Tholen. 1 Burgerwoonhais 2 Woon- en Winkelhuizen; 1 Woon- en Winkelhuis allen op besten stand. Directe aanvaarding. TE KOOP GEVRAAGD te Tholen tegen 1 Mei 1920 een woonhuis be vattende kamer en keuken. Te koop voor directe aanvaarding een ruim pakhuis. 18 25311 Het BESTUUR van het WATER SCHAP OUD-VOSSEMEER maakt bskend, dat, ingevolge art. 33 2 van het Algemeen Reglement voor de Polders of Waterschappen iü Zeeland, de namen van de wettelijke vertegenwoordigers of bevoegd ver klaarden door Ingelanden vóór I FEBRUARI a.s. schriftelijk aan het Bestunr medegedeeld moeten worden. De Ingelanden, die slechts een tijdelijke volmacht hebben verstrekt of hunne doorloopend verleende volmacht wecscheo te veranderen, gelieven dus biermede rekening te houden. Het Bestuur voornoemd, J. L. VAN GORSEL, Dijkgraaf. G. W. J. DE GRAAFF, 25705 32 Ontv.-Griffier. in Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmaehiues, Rosmolens, Treebruggen, Stroosnij- ders, Pee- eu Meelmolens, Mélotte- ploegen, Melkontroomers Mélote- Tuimelkarns, Roomvaten, Botertob- ben, enz. Alles op proef van goede werking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. jen zeer voordeelige grossiers- D 1 iditiëu. (Geen depot.) L ^Letter A, franco brieven bnreau dit bind. 11 25715 o.m. bestaande uitdiverse Paarden, Hoornvee. Landbouwwerktuigen, Machinerien, Gereedschappen, enz. In volgende nummers dezer couraut breeder te omschrijven. 33 25721 THOLEN. 8 25723 Wegens ongesteldheid is de voorloopig NIET te consnlteeren. BERGEN OP ZOOM, 25716 Halstersehe weg D 8. 10 Gauw een paar nemen, die zijn het beste bij Overal a 75 cent p. doos. ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM. 25448 18 Aanbevelend, THOLEN. 12 25724 Mevrouw VRIENS, Academie- siDgel 18 te BREDA, vraagt eene ZINDELIJKE tegen HOOG LOON. 25682 nit de Centrale Houioeopatiscbe Apo theek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in ORIG1NEELE VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelstraat, Bergen op Zoom VERSCHENEN: de zesde verbeterde druk van Vooral thans, Dn de Landbouwer op de hoogte vau de financiëele uitkom sten van zijn bedrijf moet zijn, on misbaar. i®- Aanbevolen door de Com missie voor het ontwerpen en samen stellen van een model landbouw boekhouding in eenvoudigen vorm, benoemd door de Zeeuwsche Land- bouw-maatschappij. Verkrijgbaar bij de uitgeefster, FIRMA J. M. C. P O T, Tholen en bij den Boekhandel. Stevig ingebonden met portefenille- overslag. 26 16820 Prijs f 1.10, franco per post f 1.17 na ontvangst per Raai navo Thol C. 27 150

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3