j- ssstrs c tal A 1 Van onze berichtgevers. Ingezonden Stukken Burgerlijke Stand. va Marktberichten. Kerknieuws. dan op grond ran het asylrecht, dan zullen wij dat eerbiedigen. Dan ie de schijn gered en dat ii voldoende. Intoeichen fulmineert de Daily Mail, dat het monsterachtig wezen zon, de onderge»chikte oorlogsmisdadigere te vonissen en de aartsmis- dadigers vrij uit te laten gaan. Als we nu eerst maar eens weten, wat de geallieerden vragen enwat ze in werkelijk heid bedoelen. Onze regeering stelt zich voor, den inhoud van de aanvraag-nota tegelijk met haar antwoord bekend te maken. Te Amsterdam zijn een viertal jongens tusschen 12 en 14 jaar gearresteerd, die een veertien inbraken door ruitverbrekingen op hun geweten hadden. Bij een kunsthandelaar was o.a. voor een paar duizend gulden aan gouden en zilveren voorwerpen gestolen. De jeugdige mis dadigers vonden gemakkelijk opkoopers. Erg mild waren deze nietvoor een heele partij gouden voorwerpen kregen de jongens b.v. f 5. De opkoopers zijn bekend en zullen zich wegens dieven moeten verantwoorden. Te veel zuivel, te veel vee. De melkprijs wordt op enkele plaatsen maar 't gaat niet hard reeds lager. Dan moeten de boter eo de kaas natuurlijk volgen. En wordt er geen internationale overeen komst tot herstel der valuta getroffen, of ver leent onze regeering aan het buitenland geen crediet, dan zitten we, voorspelt de Vee- en Vlh. dit voorjaar ook met een teveel aan vee en vleescb, dat niet te plaatsen is. DE INZINKING. De tijden waarvoor de regeering en jhr. Van Vredenburch reeds geruimen tijd geleden de land bouwers hebben gewaarschuwd zijn gekomen. Met snelle sprongen gaan de prijzen van het land naar beneden. Overal ziet men het verschijnsel dat land bouwgronden waar eenige maanden geleden f 1400 voor werd gegeven thans f 600 besommen. Ook de landbouwproducten dalen vreeswekkend voor de landbouwers. Bruine boonen eenige maanden geleden verkooht voor in de dertig gulden zijn thans niet.verkoopbaar voor f20. Het vleescb gaat met sprODgen terug in prijs Boter en kaas moeten volgen. De eieren staan op de markten in Gelderland waar steeds de hoogste prijzen worden besteed op 9 cent en de markt beweegt zi9h in dalende richting. Men verwacht binnen enkele weken een prijs van niet meer dan 5 cent per stuk. Eu zoo kondigt zich voor het boerenbedrijf een malasie aan die voornamelijk zijn invloed zal doen gelden voor hen die ondanks alle waar schuwingen toch maar duur laud hebben gekocht of hoog hebben gepacht. Zoo vernamen we nog dat b.v. paarden zoo goed als onverkoopbaar zijn. Wel zou het buiten land een goed afzetgebied zijn doch de stand der valuta die oog geen uitzicht op verbetering geeft maakt den handel geheel oumogelijk. Invaliditeitswet. Op verschillende plaatsen in ons eiland trad een spreker op over de invaliditeitswet en onder- domsverzekering. We gelooven dat velen beter ingelicht zijnde, thans wel een andereu kijk op de werking van deze wet zolleu hebben gekregen. Naar men ods mededeelde zijn op verschillende plaatsen in ons eiland reeds procesverbalen op gemaakt tegen niet-nakomers der wet. De overstroomingen van onze groote rivieren hebben tot een ramp geleid zooals jaren niet is voorgevallen. Begin dezer week werd de toestand voor de meeste dijken kritiek. Doorweekt waren ze niet meer bestand tegen den hevigen drang van het water en allerwege bezweken dijken en vloeiden polders onder water. Wel was de bevolking op ver schillende plaatsen gewaarschuwd, doch toch kwam het water nog te vlug. Overal is veel vee verdronken, doch menscheolevens gingen niet verloren. Veel eigendommen zijn echter onherstelbaar verwoest. De huizen temidden van de waterzee konden het geweld van de door den wind opgezweepte golven niet doorstaan en zoo verdwenen er heel wat huizen. Ook het spoorverkeer ondervond stagnatie daar verschillende spoordijken gedeeltelijk inge stort zijn. Gelukkig is het water nu vallende, zoodat men vermoed dat het erg9te geleden zal zijn. Melkprijzen. In verschillende plaatsen in Friesland heeft men zich, ondanks den maximumprijs van 18 cent, genoodzaakt gezien de prijzen van melk te verlagen tot 16 en 15 cent per Liter. *8T-MAARTENSDIJK. Woensdagavond hield het Groene Kruis bare jaarvergadering, die door 59 leden werd bijgewoond. In zijn opeuingswoord memoreerde de voor* zitter, de heer N. Polderman, de tot stand ge komen vrede, waarvan hij hoopte dat het werkelijk vrede zou brengen en eeu afspiegeling mocht wezen op deze vereeniging, opdat zij in groei en bloei nog mocht toenemen, tevens de beste wenschen uitsprekende voor het welzijn harer leden. Aan het uitgebracht jaarverslag van den secre taris, den heer J. Tazelaar, i9 ontleend, dat het aan tal leden 499 bedraagt, waarvan aan contributie ruim f270 wordt ontvangen doch welk bedrag wat gering is zoo voor de duurdere prijzen van de benoodigde artikelen als voor de verwezen lijking van de belangrijke plannen, die het Bestuur wenscht voor te steller. In de eerste plaats werd het nut aangetoond van de aansluiting bij de Prov. Zeenwsche Groene Kruis-vereeniging, tengevolge waarvan men hier eene district-magazijn met groote artikelen, waarvan de aanschaffing om fioautieele redenen voor de afdeelingeo vaak moeilijk gaat, kan vestigen met subsidie van de Prov. ver. alsmede steun in de wijkverpleging, waartoe het Bestuur eveneens wilde overgaan en waartoe het bereids stappen had gedaan om geldelijke steun te verkrijgen van verschillende corporatiën in de gemeente, die, blijkbaar ook van dit groote belang doordrongen, milde bijdragen voteerden, waarvoor hen reeds dank is gebracht. Langdurig werd in het verslag stilgestaan bij het nut dat aan de leden bij ziekte zal kunnen doen ondervinden. Maar dit alles gaat gepaard met kosten die het bestuur wil bestrijden uit eene verhooging van de bijdragen en deze op een minimum van f 0.75 per jaar stellen en van die boven f 0.50 50 meer heffen. Met dank aan den secretaris voor dit uitge breide werk, werd het verslag goekgekeurd. Door den penningmeester, den heer W. M. Rijnberg werd vervolgens rekening en verant woording gedaan van zijn gehouden beheer over 1919, welke comptabiliteit reeds door eeue commissie, bestaande uit de heeren C. G. Noom, P. C. Koopman eD W. Vermeulen, was nagezien en in orde bevonden, verder tot geeue op- of aaumerkingen aanleiding gaf en met een woord van dank voor de accuratesse van den penning meester, goedgekeurd. De rekeuing wees een batig slot aan van even over de honderd gulden. De diverse in het jaarverslag reeds aange kondigde voorstellen gaven bij de onderschei denlijke behandeling nog al eenige stof tot besprekingeu, doch werden ten slotte alle aangenomen, zoodat, voor wat de wijkverpleegster betreft ongeveer April de zuster iu fuQctie zal kunnen treden. De begrooting voor djt jaar die met deze diverse nieuwe maatregelen gelijken tred hield, werd eveneens aangenome/. Een enkele formeele wijzigiog werd nog aangebracht waaruit inder daad zou blijken dat de bijdragen der corporatiën in de kosten voor de aanstelling van eeu wijk zuster aan de vereeniging ten goede kwamen, zoodat dit nieuwe instituut in werkelijkheid van het Groene Kruis uitgaat. De aftredende leden van het bestuur, de heeren N. Polderman en W. M. Rijnberg werden bij acclamatie herbenoemd, voor welk blijk van vertrouwen zij de vergadering dank brachten, terwijl in de vacatures ontstaan door het overlijden van den heer C. Gaakeer en het vertrek van den heer P. Kodde en door het bedanken van den heer G. C. de Wilde achtereenvolgens werden gekozen de heeren Cbr. Dieleman, C. G. Noom en B. J. van Oost, die allen zich bereid verklaarden de op hen gevallen keuze zich te laten welgevallen met dank voor het in hen gestelde vertrouwen. Eerstgenoemde werd iu de later gehouden bestuursvergadering tevens tot vice-voorzitter benoemd. Bij de rondvraag werd in overweging gegeven om voortaan in de Bewaarschool te vergaderen opdat ook verschillende arbeiders, die nu in het verteer bezwaar hebben de vergadering niet bijwonen en ook niet kunnen meewerken om een hunner in het bestuur zitting te doen nemen. Van de zijde van het bestuur werd daarop meegedeeld, dat niemand verteer behoefde te maken en dit dus geen bezwaar kan zijn, terwijl er voorts niets tegen is dat ook een arbeider in het bestuur zou zitting hebben, doch dat politiek buiten deze vereeniging moest blijven. Daarna werd deze lang niet ouvruchtbare vergadering met een toepasselijk woord door den voorzitter gesloten. IERSEKE. Voor de vereen, voor N. Herv. lager onderwijs zal een school gebouwd worden, maar 't zal nog lang duren eer deze zal vol tooid zijn. Daarom heeft de vereen, besloten het onderwijs op 1 April a.s. te beginnen in 't gebouw der Zondagschoolvereen. eu wel met 3 leerkrachten. Tot hoofd der school is benoemd de heer Visser te Sluis, die de benoeming beeft aangenomen. Mejuffr. D. M. Wesdorp, volontair onder wijzeres alhier is tegen 1 Febr. benoemd te Oadelande. Dinsdag 11. vergaderde de varkenshond ^Voorzorg* met 19 leden. Uit het verslag van den secretaris penningmeester W. Hage bleek het volgende Het aantal leden daalde van 61 tot 55. Het batig saldo steeg van f 647,83 tot f 750,14, beide met inbegrip van 't reservefonds. De ont- ontvangsten beliepen f 375,06, de uitgaven f272,89. Er stierven 2 varkens en 2 werdeD uit nood geslacht, wat samen een nadeel van f 167.50 opleverde. De bestuursleden W. Hage en J. Gebraad, commissaris, werden met 18 st. herbenoemd. In de maand Augustus hoopt de vereeniging haar 25-jarig bestaan te vieren. gang is gedurende het jaar 1919 het volgende gewogen Suikerbieten 4807866, Pulp 1544411, Aard appelen 2287480, Steenkolen 405008, Kalk 224296, Hooi, Stroo en Vlas 118553, Zand 74958, Grind 47958, Voerbieten 53857, Hout 22019, Rapen 21L79, Kunstmest 31847, Ajuin 14776 Graan, 11301, Turf 11614, Steenen 3987, Peekoppen 1149 Melasse 672, Meekrap 426 K.G. Ruuderen 48 Varkens 7 en Paarden 1 stuks. Si-Maartensdijk. Het traktement van den pred kant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier ia gebrac van f3330.— op f4000.—. PREDIKBEURTEN. UITSLAG verkoopingen en aanbestedingen. Tholeu 21 Jan. 1920. Ten overstaan van Notaris D. van de "Velde alhier is ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen den heer M. Christiaanse in het openbaar verkocht. Koopen 1, 2 en 3 samen groot 3 Gemeten 35 Roeden bouwland (Dalempolder) voor f 1175 niet gegund. Koopen 1 tot en met 6 samen groot 5 Ge meten 299 Roeden bouwland (Dalempolder) voor f1220 Diet gegund. Koopen 7 en 8 samen groot 2 Gemeten 269 Roeden bouwland (15 Gemetenpolder) voor f 1090 niet gegund. Koopen 7 tot en met 14 samen groot 7 Ge meten 215 Roeden bouwlaud, (1500 Gemeten- polder) met schuur arbeiderswoning met keet en Varkenshok voor f1130 aao Iz. van 'tHof. Koopen 15 tot eo met 18 sameo groot 8 Gemeten 1 Roede bouwland (Deurloopolder) voor f1165 aaD A. van Lnijk. Koopen 19, 20 en 21 groot 2 Gemeten 44 Roeden bouwland (weg Stoomgemaal Mos3elhoek) voor f 1450 aan J. Qoisl Az. en J. de Heer. Koopen 22 tot en met 28 samen groot 3 Gemeten 200 Roeden bouwland (Oudelandsche voetpad) voor f 1240 niet gegund. Koopen 29 tot en met 32 het stamphnis met de daarbij behoorende grond voor f3150 niet gegund. Voor den inhoud van ingezonden stukken is de Redactie in geenerlei opzicht verantwoordelijk, terwijl door opname volstrekt niet blijkt dat zij met den inhoud iustemt. Ned. Herv. nam. 2 uur ds. THOLEN. Kerk voorin. 9,30 Van Lnttervelt. di. Yerscboo Mijnheer de Redacteur Beleefd verzoeken wij een plaatsje in uw veel gelezen blad voor onderstaande regelen. Bij voorbaat onzen dank. In hot nummer van Vrijdag 16 Januari 11. van nw blad komt een advertentie voor, geteekend door S ambachtslieden, dat ze niet aan de aangekondigde loonsverhooging mede doen. Dat wordt een boiten- bansje voor de burgerij van Tholen. Er behoeft nu niet meer geklaagd te worden over dure karweitjes. De onderteekenaars van die advertentie willen geen duur werk meer afleveien, maar willen ook niet, dat ho.n knechts, zoo zij er tenminste een hebben, een fatsoenlijk stak brood verdienen. Een knecht verdient dezen winter ongeveer 13 a 14 gulden in de week, een weekgeld, te veel om te sterven en te weinig om van te leven. Maar •toch willen deze patroons geen loonsverhooging. Zij *komen er immers toch wel. Want wat geeft het, of bij een metselaar een baal cement de helft duur der is dan bij een ander. Op zoo een manier komt hij wel aan zijn daggeld. Of wat geeft het, of die schilder honderd malen op een dag van zijn ladder komt om te kijken of zyu werk wel goed is. De tijd gaat immers toch vooruit enzooveel ureu, zooveel geld. Of wat geeft het, of die timmer man een minderwaardig stuk hout gebruikt, of een ander 2 X zooveel uren op de rekening zet, dan hij gewerkt heeft. Ze zijn zoodoende toch ook waar ze wezen moeten. Maar om een ander die toch ook in dezelfde dare tijden lgelt, daar bekommeren zij zich niet om. Ook voor het Gemeentebestuur een buitenkansje. Timmerman en schilder werken van't jaar goedkoop, dos alles maar opgezocht wat er is, want een vol gend jaar zitten we weer met die dure ambachts lieden. U, Mijnheer de Redacteur, nogmaals dankeud voor de verleende plaastruimte. BOND VAN BOUWVAKARBEIDERS -ALGEMEEN BELANG." SCHERPENISSE, Op de weegbrug Vooruit» Geref. Kerk voorm. 9,30 uur en nam. 2 uj cand. De Goede te Landsmeer. Geref. Gem. voorm. 9.30, en 'a avonds 6 u;f' ds. Janse nam. 2 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond Afd. Tholen: Zondagavond 5 uur ds. De Jong te Bergen Zoom. POORTVLIET. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. S 6 uur ds. Nieboer te Krabbendijke. SCHERPENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en nam. 2 uur Lagendijk. Geref. kerk, voorm 9,30, nam. 2 en 's avon 5.30 nar leeskerk. ST-MAARTENSDIJK. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 ds. Lutterve Bediening H. Avondmaal, nam. 2 nur leeskerk. Geref. kerk voorm. 9,30, en nam. 2 uur leeakerl STAVENISSE. Ned. Herv. kerk, voorm. 9,30 en 'a avonda uur ds. Kamsteeg. Oud Geref. kerk, voorm. 9,30 nam. 2 en 's avoni 5,30 uur leeskerk. ST-ANNALAND. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 en nam. 2 ui ds. Oosterhnia. Collecte Ziekenfonds. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en 's avoni 5 uur leeskerk. El 108 s avon Wej E iet looi Den dig wa; oc Woensdag 28 Januari 1920. Ned. Herv. Kerk 's avonds 6.30 da. Ooaterhw.jn Bijbellezing. Geref. kerk 's avonds 6 leeskerk. OUD-VOSSEMEER. Ned. Herv. kerk, voorm. 9.30 en nam. 2 ds. Van Griethnijsen. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 uur ds. Sta 's avonds 5.30 uur leeskerk. IERSEKE. Ned. Herv. kerk voorm. eu nam. da. Boer. Geref. Kerk, voorin, en nam. Ds. Meyer. Chr. Ev. Gem., voorm. en nam. en 'a avoni ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en 'aavom Kersten. en I echi n, d06 «Hei PER TELEGRAAF. Mijnheer de Redacteur, Vergun ons eenige plaatsruimte in uw geacht blad, waarvoor onzen dank. In uw blad van 16 Jan. 11. staat een advertentie van eenige Patroons, waarin wordt medegedeeld, dat zy niet meegaan met de door het Bestuur der Pa- troonsvereeniging //Door Vereeniging Verbetering" alhier in een vorig nummer aangekondigde uurloo- nen voor ambachtslieden. Het publiek wordt daardoor in den waan gebracht, dat die patrooDs lager zullen schrgven. dan het uur loon door de Patronsver. bekend gemaakt, ol schrgven zij hooger? Uit rekeningen over het afgeloopen jaar is geble ken dat er bij zijn die evenveel, ja zelfs nog meer uarloon schreven dan door het Bestaar was vast gesteld. Vele zijn van meening dat de namen van het meerendeel der Patroons die zelden of ooit koechten in hun werk hebben, beter achterwege hadden kunnen blijven, of staat han naam er maar bij om dat men dacht vele namen verhoogen den indruk of wel: vele houden zyn der hazen dood? O.i. zou het gewenscht zgn geweest, dat die patroons aan het geachte pabliek tevens bekend hadden ge maakt, welk nurloon zij dan wel in rekening zullen brengen aan hunne cliëutele. Zij schijnen de Patroonsver. als baanbreker te beschouwen, daar zij toch vorig jaar wel medegingen met de loonsverhooging, en steeds onze voetstappen volgen zooals blijkt uit de ingezonden rekeningen. HET BESTUUR. DE DUITSCHE KEIZER WORDT NIET UITGELEVERD. DEN HAAG. De regeering deelt mede d Nederland aan de geallieerden medegedee heeft den ex-keiter niet nit te zullen levert omdat Nederland geen partij ie bij het Vrede verdrag. De regeering erkent geen andere plicht tl die opgelegd door de Rijkswetten en de I tionale traditie. 711 Gemeente IERSEKE van 1622 JaD. Ondertrouwd Pieter Johannes Westveer 28 jm. en Johanna de Wee 24 j. jd. Geboren Willem Pieter, zv. Adriaan Lampfap^ en Janna Wilbelmina Jannetje ReijngowL Esdra, zv. Marinus Daane en Jacoba Minnaar Maatje, dv. Adriaan Pekaar en Maatje Lavoo OverledenElizabeth Kosten 72 j. wed, Kornelis Nieuwenhuijzen. Gem. THOLEN van 1623 Jan. Geboren Jan de Rooij. Gehuwd Westdorp jd. Poo tmj op gen en £)e< teli zoi g f irlij _en L. M. Schot en van B. 1(jj, H. C. van Dijke jm. en L. Jj^Le| D d THOLEN 24 Jsnuari 1920. Eieren 8 cent per «tuk. Boter f 1.60 per pond. Beroepen Dordrecht. te St-Maartensdyk Ds. J. Keiler te ROTTERDAM, 20 Januari '20. EIEREN. Op de heden in ons veilingsloksal Raat poortstraat 24 gehouden veiling werden Davc gende prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren van f 10.80 tot f 12.95. Kleine Kipeieren f 8.tot f 9. Eendeneieren f 13.95 tot f 14.25. Aanvoer 95600 stnks. Temperatuur van het Scheldewater te Thol Jannari. Graden C Zaterdag 17 5,8 Zondag 18 6, Maandag 19 6,2 Dinsdag 20 5,2 Woensdag 21 5,2 Donderdag 22 5, Vrijdag 23 4,3 27

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 2