IERSEKSCHE El THOOLSCHE COURMT sttfaws-15 -» 5; jo. 1818 1? Z££? bli - Zaterdag 24 Januari 1920. Vijf en dertigste jaargang lei? )e Burgemeester der gemeente Tholen, maakt lend, dat eene openbare Vergadering van den imeenteraad is belegd tegen Dinsdag 27 Januari I ^[20, des namiddags te 2*/2 ure. V/if Punten van behandeling n. likke Firma J. M. C. POT Tholen. Publicatie n. ÏEN BRUG OVER DE EENDRACHT. iel NJef wL,&r' mea Terli*t Taa een °f GEMENGD NIEUWS. Dit blad verschijnt elten Zaterdag. en 8 loctorej" va* umu ibiot/uijut ci&.cu zjaicruag. Prijs per kwartaal (0,75; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,25, franco por post f 1,32». Voor het buitenland f 1.—zonder Geïll. Zondagsblad. UITGAVE Telef. Intern, no. 16. De Burgemeester van Tholen wijst er nogmaals dat op 31 December 1919 de aanslagen in den ^Idelyken omslag geheel dienden voldaan te zijn 'holen, 20 Januari 1920. le. Ingekomen stukken. ede. Benoeming onderwijzeres. Se. Benoeming onderwijzer. |.:4e. Vaststelling suppletoir kohier van den hoof- lilyken omslag. Tholen, den 23 Januari 1920. 12 26 Jan.1 Febr. 1920 kunnen gebruikt worden: I n no. 17 van de soikerkaart voor l/2 pond suiker. iGlÖJd'Skeidsduur van couponnen der BROODKAAR- ?N voor het 124e tydvak van 2330 Jan. De broodkaarten voor wittebrood, waarop geen en geen nummer voorkomen zyn voor het 124e ÜEHvsk tw.rt gekleurd. j ^Jflioleu, den 23 J»n. 1920. 11 «moti De Bnrgemeealer, J. W. WAGTHO. 0 25(_ SN: 449 'ogetwijfeld voelt men bij winterdag meer het isolement, waartoe eilandbewoners van ure gedoemd zijn. Als om die afzondering eenigszins te ver dijken, komt men af en toe met grootsche noen voor den dag, die aan de belangen der mlking en aan de ontwikkeling der streek goede moeten komen. f joo is veler belangstelling gewekt voor eene toieiding, die weliswaar een zekere lijdens- chiedenis aohter den rug en misschien ook voor den boeg heeft, doch aan het eind vorigen j&ars haar beslag scheen te zollen gen en bij de gemeentebesturen eene snelle lissing vorderde om de handen daadwerkelijk |f Jl den ploeg te kunnen slaan, toen weer vrij rerwacht, nadat Dauwelijka uitgelokte autoritaire nloiten tot verhooging van het aandeelen- >itaal waren genomen de veranderde economische standigheden de plannen weder uitstellen. De electrificatie door middel van een groot ivinciaal net, scbijut ook al naar een verder elegen tijdperk te zijn verschoven. Eu het locaalspoorwegplan doet verwachten dit vrijwel denzelfden weg zal opgaan. Het staat dus te vreezen dat er alvorens van verschillende maatregelen, die ook ons eiland goede heetten te komeD, eenige vrucht zal nnen worden geplakt, nog heel wat water >r de Eendracht zal moeten stroomen. Van de Eendracht gesproken. Er waren aan het laatst bedoelde plan mede ie overbrngging van dat water verbonden. Alsof dit werk alleen slechts uitvoerbaar zou Q als er inderdaad een locaalspoor komt, ter- jl ze zonder zulk eene verbinding van geener- nut zonde zijn. Niemand toch die van het eenige comnumicatie idel om den vasten wal of omgekeerd ons md te bereiken, gebruik moet maken, zal onderschreven. We zullen na maar niet zeggen dat de veer- it een verouderd, een primitief middel van roer is, integendeel is tij in haar soort wer- yk nog zoo kwaad niet, maar de soort deugt laeltocht, d.u wel uit een gesloten rijtuig. een Thoolsche Chuiskar of uit de Bergsche m komt, altijd moet men tich zooveel mogelijk ^waren tegen de immer voelende tocht van de 'ds koude Eendracht. j*gio is het aantal dergenen, die de meest Ie herinnering hebben aan dat openlucht- ir-tochtje, om niet van erger te spreken. Nu tan van de verschillende maatregelen die in den aanhef noemden als waarop meo lacht is om ook ons eiland te doen profiteereo 'oorbeeld de waterleiding, goed zijn, maar in 'liereerste plaats is het onafwijsbaar, dat een Bg goed, we kunnen wel zeggen onmisbaar it. Een mogelijke tegenwerping dat het al jaren g ,on8er brug is gegaan, kan daarom niet contra-motief gelden, omdat dan nimmer nil "i88 ,Terbetenng gegronde redenen va bestaan ö'fide hebben. We kunnen dus zoo'n mogelijk conservatieve Odmg gevoegelijk bniten het geding laten en ^oten liever het oog op zoodanige middelen die kunnen leiden tot opheffing van dit middel eeuswche pontveer. We stellen ons voor, dat geen corporatie of geen autoriteit op ons eiland zich zou ontboaden aan eenige medewerking in welken vorm ook, tot bereiking van dat doel. Zelfs de gemeente Tholen niet, die toch uit den aard der zaak financieel ten zeerste is geïn teresseerd bij het pontveer. Van zelve zou zij schadeloos moeten gesteld worden voor het gemis der opbrengst van de veergelden, hetzij in den vorm van een brug geld, hetzij op zoodanige andere wijze als de praktijk zon aantooneo. Men zal voelen dat vooralsnog hier slechts eene uiting aan den dag treedt, van wat bij zoovelen al zoo lang en telkens weer in ge sprekken opkomt, als zij het veer moeten passeeren. Maar met die stille klachten alleen komt men er niet. Er dient zich een algemeene aandraDg te openbaren, zoo uitgebreid en zoo wijd vertakt dat ze gelden kan als het ontembaar verlangen van elk bewoner van het eiland Tholen om nu eindelijk eens daadwerkelijk te toonen dat men toch iets doen wil om ons eiland nit zijn isolement te verlossen. Ziet, als er een brug over de Eendracht zou komeD omdat eeu locaalspoor ons eiland met den Noord* Brabantschen wal zou verbinden, dan zou daaruit kunnen worden, dat eeu brug slechts een secundair belang was, terwijl het integendeel zonneklaar is dat zulk eene verbinding in elk pal van het hoogste belang is en eigenlijk geen middel onbeproefd diende gelaten om de brug er te doen komen, ook opdat dan later gemakkelijker eeo locaalspoor kan aangelegd worden en mitsdien minder bezwaren zou ont moeten. Laat: „de handen uit de mouwen" het devies zijn van heD, die ook in dezen voor ons eiland wat voelen en die de vastgewortelde overtuiging hebben dat elke stap die gedaan wordt om dit groote vraagstuk op te losseü, er eene is in de goede richting tot opheffing van de afzondering waartoe de natuur ons gebracht heeft. Er zijn op ons eiland en ook daarbuiten ge noeg invloedrijke mannen die den stoot tot een vruchtbare actie kunnen geven. Moge dit woord ter aanmoediging in een wel toebereiden bodem vallen en het uitgestrooide zaad welig tieren om een rijke vrucht af te werpen I Adverteutiëu van 1 tot 4 regels 60 centsiedere regel meer 15 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. schijnlijk de premie lager is doch in de werkelijk heid is dit niet het geval, daar men ook slechts voor een bepaald aantal dieren betaalt en bij sterf geval van een niet-verzekerd dier niets krijgt uitgekeerd. Ook verlieze men niet uit het oog dat de winst die gemaakt wordt geheel ten goede komt aan de deelhebbers, die bij uittreding hun aandeel in de reserve geheel terugontvangen, hetgeen bij een speculatieve mij. nimmer het geval is, daar is al wat men stort verloren. De heer Th. de Rijke maakt er opmerkzaam op dat men bij de inkomstenbelasting de premie mag aftrekken De voorzitter dankt den heer Snijder voor het geen hij ten dezen opzichte in het belang der maatschaopij heeft gedaan en wekt den deelhebbers op om niet-deelhebbers zooveel mogelijk aan te •poren toe te treden bij O.V.T, De heer Brooymans wijst op de mogelijkheid dat door te hooge aangifte fraude kan wordeD gepleegd. De voorzitler bestreed dit. De leden van O.V.T. voelen wel zooveel voor hun maatschappij dat dit niet licht zal gebeuren. Bovendien controleeren de leden elkander onderling wel, terwijl ook het bestuur I en vooral spreker wel nagaan of de geschatte waarde uiet te hoog is. De O.V.T. heeft nu 15 jareu bestaan, heeft iu den begiune zwaro jaren gehad, nn staan we weer voor een terugslag, daar O.V.T. eenige groote stallen verliest door het vertrek van jlir. Van Vredenburch en niet te vergeten door de ramp die de heer De Wilde heeft getroffen. Vooral wat deze laatste betreft, wanneer men gevoel heeft voor diéVen, doet zoo'n ramp pijnlijk aan. Het bestuur heeft dau ook namens O.V.T. aan den heer De Wilde een brief van deelneming ge zonden. levens heeft het de vrijheid der vergadering voor te stellen om de heer De Wilde te ontheffen van premiebetaling voor d^dieren die bij den brand zijn omgekomen. Het doet dit met te meer vrij moedigheid omdat door den dood der dieren toch geenerlei risico meer voor O.V.T. bestaat. Met algemeene stemmen hechtte de vergadering aan dit voorstel haar goedkeuring. De voorzitter doet dit besluit groot genoegen, het zal den heer Do Wilde een bewijs zijn van deelneming in het voor hem zoo groote verlies. De heer De Wilde betuigde zijn hartelijken dank aan het bestuur en de leden voor dit bewijs van belangstelling. Nadat nog door den heer Noom een vaag werd gesteld omtrent een door den veearts ongeneeslijk verklaard rund, werd de vergadering door den voorzitter gesloten, on 'er een opwekking tot mede werking om den O.V.T. door uitbreiding van deel hebbers, tot grooter bloei te brengen. steuuen, maar daarbij rekening te houden, dat zij zelf niet tekort koinen voor hetgeen dat zij zelf verplicht zijn te betalen. Na nog eenige discussie werd met algemeene stemmen besloten eene commissie van overleg in het leven te roepen en werden voor de ver schillende districten vertegenwoordigers daarin aangewezen. De comité's zullen zich nu niet meer te wenden hebben tot het secretariaat van de Anco Javastraat den Haag, maar tot mevrouw Stutterheim Dam G 23 te Middelburg, secre taresse van de commissie van overleg, die nu vvoor Zeelaod is, wat de Anco voor bet geheele land is. De heer Dijkgraaf sprak zijn groote voldoening uit over het, bereikte resultaat. De O.V.T. hield Dinsdag haar vergadering in hotel Rijstenbil te Scherpenissie onder voorzitterschap van haar Directeur de heer De Graaff. üit het kasoverzicht bleek dat de maatschappij goede resultaton afwerpt voor de leden en de verzekerde kapitalen steeds worden. Toch is voor de maatschappij in ons eiland meer te doen meende het Bestuur. Er is eeu onderzoek ingesteld in welke mate de landbouwers hun rundvee eu paarden hebben verzekerd en hoe de procents- gewijze verhoudingen zijn. Nadat de voorzitter eerit een woord van dank gebracht heeft aan de heeren commissarissen en Brooymans en Van Gorsel die resp. de cijfers voor ot-Annaland en Oud-Vossemeer verzamelden bracht de secretaris een rapport hieromtrent nit. Eerst werd den directeur dank gebracht voor diens welwillende medewerking door rangschikking der cijters, daar spr. wegens vorhuizing de gelegenheid ontbrak en sprak ook zijn dank uit voor de ondervonden mede werking van de heeren Anth. Hage, C. Th. de Rijke Klompe en Steendijk. 114 eigenaren verzekerden 806 paarden met een verzekerde waarde van f84,2.000. Bij andere maat schappijen verzekerden 78 eigenaren 377 paarden ,g67fn maar 06 mate Tan oncle»oedheid met een waarde van f392.000. Het opmerkelijkst ran..bet hongerende kind. De kinderen krijgen er 166 eigenaren 919 paarden niet bewijzen mede dat de ouders er eenoeuen mede is echter dat verzekerden met eeu waarde van f956.000 Procentsgewijze heeft O.V.T. dus 32 0/andere maatschappijen 22 0/Q en nj0t verzekerden 46 0/o h"rnw6mren' He' a3ntal ï0rzek«rd® bieren bedraagt bij O.V.T. 38 0/0, bij andere maatschappijen 18 0/. terwijl de met-verzekerde paarden 431/, 0/„ bedragen. Wat rundvee betreft hiervan zijn 46 deelh. O V T 38 bij andere maatschappijen en 216 eigenaren' niet verzekerd. Met een aantal van 2661 rundoren. ri5o ovJ'Tü"M e6n terZ8kerl10 waarde aanwezig van 1139.270, bij andere maatschappijen f88 230 en en met verzekerd f 1.070 500. Procentsgewijze zijn ^1' i", ,S0wÖza verzekerde waarde uit- Sprekende cijfers meende spreker. De oorzaken werden nagegaan en een van de oorzaken is wel de verkeerde meening die sommigen hebben omtrent O.V.T. Men zegt wel eens dat de verzekering duur is. Niels is minder waar. Bij een speculatieve mij. is men niet verplicht al zijn paarden le verzekeren, doch kan dit willekeurig doen. Men verlieze echter dan niet nit het oog dat oogen- Provinciale organisatie voor de Weensohe kinderen. Woensdagmiddag waren afgevaardigden van alle plaatselijke comité's die zich belasten met plaatsing van Weensche kinderen opgeroepen tot eene vergadering te Middelburg, in welke vergadering de heer P. C. Dijkgraaf, voorzitter vao de Anco te den Haag eene uiteenzetting gaf van de noodzakelijkheid van Provinciale of districtssaaien werking, zulks om het werk vao het bestuur der Anco eenigszins te verlichten. Spreker wees er op dat het comité te Wceneo vele moeilijkbeden heeft te overwinnen. Daar de meeste aanvragen op meisjes slaan, staat het comité voor de moeilijkheid, dat zich veelmeer jongens dan meisjes aanmelden en van de meisjes lijdt 75 aan onreinheid v&u het hoold. Een nog groote moeilijkheid is het dat vooral om protestantsche kinderen wordt verzocht en slechts Va der bevolking van Weenen is protestantsch. ÊSpr. meent dat uiet de relegie den doorslag ma8 gö^en maar de mate van oudervoedheid van het hongerende kind. De kinderen krijgen bewijzen mede dat de ouders er genoegen mede nemen de kleinen bij personen van anderen godsdienst onder worden gebracht. Op elke 30 kinderen komt een geleidster mede, die ook hier in Nederland de kinderen bezig zal houden en daarvoor plaatselijk f 5 moet ontvangen. Spr. bepleitte met klem de oprichting van een commissie van overleg voor Zeeland. Bij de op deze inleiding volgende discussie bleek, dat men algemeen van meening was, dat na deze uiteenzetting bijna niemand zal weigeren zoo noodig in plaats van een protestantsch kind een katholiek op te nemen. Deze mededeeling werd met groote vreugde door den heer Dijk graaf vernomen, die zeide, dat, als alle provincies er zoo over dachten, een groote moeilijkheid uit den weg zou zijn geruimd. Het kleeden der kinderen wordt gemiddeld op f40 geraamd, maar hangt veel af van het millieu waaruit het kind komt en waarin het hier wordt geplaatst. De heer Dijkgraaf wees ook op de financiëele zijde der zaak en zeide dat de comité's een circulaire ontvangen hebben om de Anco te Vischschubben. De meest schraudere dwaas blijft toch nog maar altijd de mensch. In de dagen van oorlogsrazemij heeft hij zijn best gedaar om te dooden, plat te schieten, te verwoesten, te verbranden zooveel hij sltchts kon. Langer dan vier jaren heeft hij zulks volgehouden. Toen had hij geen adem meer en toen kwam eenigermate de bezinning terug. De wereld stond voor een hopeloos tekort. Omgegooid het roer Geen roekelooze verkwisting langer, maar een geroep om „méér kinderen", om de millioenen ledige plaatsen in te nemen. Een geroep om „méér arbeid", om de ver morste wereldvoorraden weder aan 'te vullen. Tot dusver is daarop slechts geantwoord met werkstakingen of een verkorten van den ar beidsdag. Een geroep om „spaarzaamheid en vinding rijkheid" om alles en alles te benntteD. Men haalt nu reeds suiker uit hout. Mettertijd wellicht hout uit suiker. Het hangt er maar van af, waaraan op zeker moment de grootste behoefte bestaat. We hebben gelezen, dat in een reosachtige varkensslagerij te Cbicago alles, letterlijk blies, van het levende dier tot waarde wordt gemaakt het spek, de borstels, de tanden, de klauwen, de ingewanden, ja zelfs de doodsscbreeaw wordt waardevol opgevangen als „Aria van het ster vende biggetje" voor de phouograaf. Dat is in Amerika en klinkt ietwat Ameri- kaansch. Maar we gaan hier dien weg ook al w" °P' We lazen, dat opgeheven was het verbod van uitvoer van.,., vischschubben. Vischschubben Hebben die dan waarde We schoten een visscherman aan. „Wat doe je met vischschubben „Vroeger wegwerpen. En als we de visch schoon moesten levereD, rekenden we er een paar centen extra voor. Nu is 't omgekeerd. Als we nu de schubben mogen behouden, geven we, met de moeite voor ons, de visch gaarne een stuiver het pond goedkooper, want de schubben zijn tegenwoordig het beste van de visch". u Wat doet men daar dan mee ?a #Men weet er prachtig kunst-parelmoer van te maken. Maar dan moeten 't glinster- schubben zijn van witvischbjei of voorn. Snoek en baars tellen niet mee. Een groote vischhandel in het noorden heeft twee man speciaal aan het schrabben gezet, al maar schrabben, schrabben, van den morgeu tot den avond. Ze verdienen er elk drie gulden per dag mee en de klaDten kunnen de geschrabde visch een stuiver het pond goedkooper krijgen dan ongeschrabde. Een collega van mij eu ik hebben uitgerekend, dat er van honderd pond witvisch ongeveer één pond schubben komt. Dat pond schubben mag dan wel met tien golden worden betaald, als het de moeite loonen zal. De schubben zijn dus verreweg het duurste van de visch. Eu dat duurste is eeuw in, eeuw uit al maar weggeworpen. Maar toen hadden we ook oog geen wereldoorlog gehad. Die heeft ous de oogeo geopend. Voor visschubben. Moge het zijn ook nog voor veel andere dingen De uitlevering van ex-Keizer Wilhelm gevraagd. Wat er met den gevallen vorst te gebeuren staat We zullen het heden of morgen vernemen, want het verzoek om uitlevering is thans aan onze regeering verzonden. Naar het heet, verzoeken de geallieerden Nederlaud iu de meest vriendschappelijke be woordingen, hun terwille te zijn „in de vol brenging van een taak van gerechtigheid." Maar eveneens heet het, dat zijdelings aan Nederland te verstaan is gegeveD, als wij ge allieerden Wilhelms uitlevering vragen, weiger

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 1