4/ Qittei» Melk fföjZOInoób J. A. I ij wielt Abdijsiroop ONTVANGEN! DELFIA Steenberg'sche Rijw Motor- en Autohandef Mond- en Klauwzeer. Café-Restaurant. Firma Jan Dietvcrst. C. Laban, Tholen NATIONALE BANKVEREENIGING J. M. SCHETTERS, VAN HEEL Co., EFFSCTEH, -> COUPONS, H.H. Landbouwers! Grondnotenkoek en meel, fa. J. C. v. d. Stel HOTEL „WILLIAM" J. F. Bernaards. Brrrü Wat is het koud!! f 3,25. IN KORTEN TIJDI !ste klasse Machines Landbouwers- Zakboek. INSULAIRE HYPOTEEKBANK TE ZIERIKZEE 8v Millioen Gulden. RIJWIELEN Dames-handwerken behangsel papiere Sierlijke So-Eas^_ Van derOuderaf nieuwe Harley Davidson, F. N. er Indian Motoren alsmede de Overland Automobiele"^ P. HOENDERVANGERS Co., x is Delfia Grondnotenkoek en meel I UITKOMST. Firma J. C. van der Stel, Tholen. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Als de asthma U de adem beneemt, HUPMOBILES, in 't gebruik de meest zuinige Aut NIEUWE FORD AUTO'S. Ee P. J. VISSER, w Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f7.500.000-- Eon prachtige sorteering GASLAMPEN waaronder denieuwtse soorten. Tevens een groote zending, twee-, drie en vier vlams PETROLEUMSTELLEN, Zware gegalvaniseerde EMMERS WASCHKETELS, TEILEN enz. ZIE ONZE ETALAGE! ZIE ONZE VOORRAAD. BELIST ZEER LAGE PRIJZEN I 40 24595 Aanbevelend, BERGEN OP ZOOM, - Rijkebuurtstraat 15 - Telef. 319. 400000000000004040000000+ O O O O O O O O O O O O O O O O O O O DIT STEEDS VERPAKT IN ZILVERPAPIER, IS HYGIËNISCH, BEHOUDT DEN AROMA. 64 25687 GARANDEERT „VERSCHE CHOCOLADE". THOLEN. 34 9937 1. Elenbaas, Poortvliet. L fi. YAN ZALTBOMEL, DROGERIJEN EN CHEMICALIËN. thans leverbaar tegen f29.75 per 100 K.G. franco DELFT. Strikt vrijblijvende offerte. THOLEN. Stationsstraat 2, BERGEN OP ZOOM. Stalling voor Paarden, Vee, Automobielen, enz. Veebascule Een Glaasje heerlijke zal me goed doen. Fa. A. J. de Wit Andriessen W. J. BOOGAART, Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, Geluk's Heden ontvingen wij prachtige SORTEERING een Zie étalage. Molstraat 5—7, BERGEN OP ZOOM. 12472 Gez. BAGGERMAN, geven van orgelles en het stemmen van piano's. Stoomwasscherij „De Zoom" Ruime keuze Vitrages, petten, Linoleums enz. FRANS ADRIAANSEN VAN BOj goud, doublé of nikkel Uit voorraad leverbaar Ruime keuze Rijwielen en alle Onderdeelen. p» TWEEDE-HANDS RIJWIELEN, MOTOREN, AUTOMOBIEL*"' STEENBERGEN. 60 25 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 5 EENE 36 25449 Deze leveren wij beneden alle concurrentie. Zeer groote prijsverlagifüfe Telefoon 24 - TERNEUZEhtl P'g' COUPONS, EFFECTEN, VREEMDGELD, DEPOSITO'S, HANDELSCREDIETEN, INCASSO'S, SPAARBANK 4 REISCREDIETBRIEVEN, IN- EN VERKOOP VAN WISSELS, ADMINISTRATIE VAN VER MOGENS, CHEQUES OP BINNEN- EN BUITENLAND, SA F E-DÉPOS1T, GIRO. - 48 24074 Je adrea voor alle voorkomende LOOD-, ZINK- en M ASTIEKBEDEKK1NG. O Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met cheque en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbaar Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKO MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maatschap pijen als op Beurspolis Verhureu LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije klcis. (Afzonderlijke couponkamer). Kantoor geopend: 9IVL en 15 uur. Des Zaterdags van 93 uur. Wilt U een ZEEPTEN WANMOLEN aanschaffen welke uw TARWE en alle andere GRANEN prima schoon maakt P 10 23624 Wendt U dan tot Levering op proef. Hoogstraat 7, THOLEN. Verband- en Verplegings-artikelen enz., prima Breukbanden met en 21955 zonder veer. 10 25448 18 Aanbevelend, Aanbevelend, 20 19636 Ving meisje ga TERSTOND naar de STOOFSTRaAT - THOLEN en baal me een flescb van 20 25681 worden likdoorns, steenpuisten, B negenoogen, bloedvinnen, wrat ten, zweren, brand- en andere wonden, fijt, baard-, ring- en dauwworm genezen, door de Oprechte Winsumer Zalf. Prijs per bus f 0.75 en f 1.35. (Hoe grooter bus hoe voor- deeliger in 't gebruik).' Verkrijgbaar bij Apoth. Dro gisten en vele Winkeliers. Gen.-Agent J. C. de Vries, Winsum (Gr.) Te Tholen bij la. Van Zaltbommel, Poort vliet Wed. H. Jansen, Scherpenisse G. Hartog-Keur, Stavenisse G. t. d. Berg en J. Lenne, St-Annaland J. van Moort, Ierseke A. Steketee 22 24870 g in Machinerieën te POORTVLIET, levert alle soorten voor LANDBOUW en ZUIVEL BEREIDING als: Dorschmachines, Rosmolens, Treebruggen, Stroosnij- ders, Pee- en Meelmolens, Mélotte- ploegen, Melkontroomers Mélote- Tuimelkarns, Roomvaten, Botertob- ben, enz. Alles op proef van goede werking. 16 8216 HANDEL IN DRAINEERBUIZEN. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN zoor Bruggen, SluizeD, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT. Stationstraat Bergen op Zoom. VERSCHENEN: de zesde verbeterde druk van Vooral thans, na de Landbouwer op de hoogte vau de financiëele uitkom sten van zijn bedrijf moet zijn, on misbaar. SSi®?"" Aanbevolen door de Com missie voor het ontwerpen en samen stellen van een model landbouw boekhouding in eenvoudigen vorm, benoemd door de Zeeuwsche Land- bouw-maatschappij. Verkrijgbaar bij de uitgeefster, F I R M A J. M. C. P O T, Tholen en bij den Boekhandel. Stevig ingebonden met portefeuille- overslag. 26 16820 Prijs f 1.10, franco per post f 1.17 na ontvangst per Pandbrieven in omloop ruim Verkrijgbaar 5 L Pandbrieven a IOO°L op het eiland Tholen bij de bekende Heeren Agenten en Correspondenten. 20167 De Direclie22 J. J. COCK. H. J. KORLVINKE. Telefoon 171. 20 ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29, BERGEN OP ZOOM. beveelt zich aan tot het 7 BERGEN OP ZOOM FIRMA P. J. ASSELBERGS Cz. Beschikt overrein zacht water in overvloed, ervaren personeel, de beste wasch- en desinfecteermachines eigen electriscbe, installatie voor lichtkracht eu electrische bleekme- thode, en biedt daardoor de grootst mogelij ke waarborgen voor eene hygiënische en onschadelijke behan deling der wasch. 17 19627 1882 Opgericht 1882 Prijscourant en inlichtingen op aanvrage gratis. Nog steeds voorradig 11 Groote sorteering Boschstraat 27, Bergen op Vervangt uw BRIL door efl Vakkundige monteeriDg en renomeerd door H.H. Doctore Per voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat Blstraat 12 De da |fde 'ho met of zonder electriek, Verdergen Aan hetzelfde adres gevraagd een bekwaam MECANICIEN, bekIho met alle voorkomende reparatiesbekendheid met landbouwmolt strekt tot aanbeveling. WANNEER DEZE ZIEKTE IN UW STAL IS UITGEBROKEN: K VRAAGT OFFERTE BIJ HOOFDAGENTEN: Dd uri Ah dij] nn 'Oll g' lot wl chi lis: d U tot stikkens toe benauwd maakt, U '8 nachts bet slapen belet, U het leven ver galt als U reeds van alles geprobeerd heeft zonder resultaat, dan is het te be grijpen, dat U ongeloovig geworden is. Waarom zou echter een goed en beproefd middel, dat reeds zoovele anderen van hon kwaal heeft afgeholpen, ook U niet kunnen baten. De sta De >vii ele Eu d OD< ar Va Er welke nu al bijna dertig jaar lang haar roem heeft hoog gehouden en nog dagelijks bewijst een uitstekend middel te zijn in gevallen van catarrhale aandoeningen der adem halingsorganen, verkoudheid, hoest, slijmhoest, asthma, influenza, bronohitis, griep, kinkhoest, hooikoorts, etc. kan U genezeo. De Abdijsiroop bevat geen verdooveDde bestand- deelen, doch heeft slijmoplossende eigenschappen en werkt daarom verzachtend en genezend. 80 25683 Prijs per flacon van plm.230gram fi,60; van plm. 550 gram f3,25; van plm.iOOO gram f5,Alom verier jgbaar. Eischt rooden band met onze handteeteningL. 1. Atelier, Rotterdam. Ni, dd( md 01 We it voi ijk t. Ni. id. e m wi idi Vraagt s. v. p. voor U tot aanschaffiog eener AUTO over [**l informaties bij den vertegenwoordiger der beroemde: 7 in Aanzetting van den motor electrisch, alsook de verlichting, en loopt geruischl all Wenscht U een minder luxe Auto, vraagt U dan prijs van "8 25290 40. g c udi

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 4