"111 TOTALE UÏÏSËIÖOP MOLLEN V ELLEN iJ Verkooping te Tholen. BOUWLAND L_| ie EJ- EN 2 WONINGEN Wagenmakers gereedschappen en Houtwaren. olmenboomen, Duitsche Batterijen M. M. C. Haaijer 14 Tholen. 25704 Prima Rookvleesoh Boterhamworst Dienstbode, Nationale Bankvereeniging Wethouders, Leden van Gemeente raden, Polderbesturen enz., kunnen de PYTTERSEN STAATSALMANAK niet ontberen. Zij vinden hierin een schat van wetenwaardigheden die voor hen van groot belang zijn. 50 25750 De prijs f 7.10 per gebonden ex. van 1200 bladzijden. Firma J. M. C. POT, Tholen. H. G. v. Kroon. A. H0LLESTELLE, van GOUD- en ZILVERWERKEN, HORLOGES en KLOKKEN. met 20 °[o korting opgeruimd. C. J. KUIJPER BOONE. Stoom-Pianofabriek Prima Stroomatrassen M. M. C. Haaijer 24 Tholen. 25703 Extra zwaar spek nette dienstbode, Z" JACOB HAGE Jz., lis in tui bij Boeren-inspan PUBLIEKE VERKOOPING TE THOLEN. Schuur met arbeiderswoning en varkenshok, loonsverhooging mee te gaan. Woensdag 21 Januari 1920, 2 zware opgaande Onze Zaklantaarns worden opgeruimd. A. JANSSEN Gz., HEERENHUIS TE KOOP Kantoor THOLEN. Houders van Spaarbankboekjes, kunnen vanaf heden hun boekje tot bijschrijving van rente aanbieden ten kantore der Bank, alsmede op de zitdagen te St-Maar tensdijk, St-Annaiand, Oud-Vossemeer en lerseke. 28 25684 Een trouwe vriend voor alle zwakke menschen. de SANGUINOSE De Homoeopatische Geneesmiddelen Antiquairs Lievevrouwestraat 12, Bergen op Zoom koopen tegen de hoogste prijzen alle antiquiteiten, ais tinnen, Kope ren en porceleinen voorwerpen gestikte doeken, antieke 15 meubels enz. 25676 OVERAL TE ONTBIEDEN. Vertegenwoordiging op de Vergadering van Ingelanden. Zendt Uw Mollenvellen franco aan H. MULLER Roentgens- straat 64, Tel. 12742 Rotterdam en U ontvangt f 1,25 per stuk voor Iste kwaliteit. 20 25678 Einde dezer maand zal verschijnen bij Firma J. M. C. POT te THOLEN Geschied- en Waterstaatkundige beschrijving van het Eiland Tholen. Alle voorhanden zijnde goederen worden Het ruime solied gebouwd huis staande op den besten stand is UIT DE HAND TE KOOP. 44 25627 w, Berust toch niet tabletten FIRMA ANT0INE MES, MIDDELBURG. concurreerende prijzen. a fl.10 per pond. A. JANSSEN Gz., evdand!-"^- »n Luit] Heden overleed na een ge- r. A. Geduldig lijden mijn geliefde Willtyflchtgenoote, Zuster en Behnfd- ntje Jan Zuster, Tante en Behnwd- Ihont. Tante 18 25686 3Ük«- Apolonia Johanna HILWIG, 5 d- geb. BLERENS, in den ouderdom van ruim i Janu,i,.67 jsreD. irloo ei Uit aller naam, J. W. F. HILWIG. 'Bergen op Zoom, 8 Jan. 1920. 15 bergen ornelia Tonda ornena. Heden overleed tot onze wijder diepe droefheid onze geliefde Echtgenoote, Vader, Behuwd- T. Hei en Grootvader, de heer in den ouderdom van 76 jaar en ruim 2 maanden. Sint-Maartensdijk, Wed. Jac. Hage-Moerland. J. P. Hage. J. J. Hage-Noom. Scherpen isse, M. Hage. M. A. Hage-Faaise. Numansdorp, P. J. Hage. D. L. Hage-Hage. Zuid-Beijerland, L. Hage. J. C. Hage-Maris. St-Maartensdijk, M. van der Slikke-Hage. A. E. van der Slikke. Zuid-Beijerland, K. Hage. W. Hage-Bruijnzeel. Poortvliet, A. van der Slikke-Hagé. C. P. van der Slikke. Poortvliet, Iz. Hage. E. P. HagoElenbaas. Tholen, T. G. KlompeHage. D. W. Klompe. Poortvliet, G. Hage. A. HageZeedijk 25711 55 en Kleinkinderen. ST-MAARTENSDIJK, 16 Januari 1920. lUjjeudij n 's ai erk en imaal. lur leeil avoc en ai aam. nr da. Boar. er. 1 Notaria D. van de Velde te Tholen lal, ten verzoeke van de erfgenamen van wijlen den heer M. Chriatiaanse op Woensdag 21 Januari 1920, te Thl s namiddags 2 nor in de herberg n C. van de wed. C. Bal en 'a avonds 6 nnr in de herberg van M. J. Hoek in het openbaar verkoopen Diverse perceelen e Tholen in den polder Dalem aan en Dalemschenweg, in den polder '1500 Gemeten aan den Boomdijk in den Deurloopolder nabij den Mosselboekschenweg en aan het Oude- landsche voetpad. In perceelen en in combinatiën. Een gedeelte van een tar, l 1920, C. B 1920, i. Hoe ndelii 2561 hoeve 2568 fop 2 bij de nor 1 inadijk Notaris D. VAN DE VELDE te Tholen zal, ten verzoeke van den heer D. UIJL Hz. landbouwer te Poortvliet op 36 25700 Woensdag II Februari 1920, 's voormiddags 10 uur, op het door hem bewoonde hoefje aan den Tolweg, nabij den Tol aldaar in het openbaar verkoopen liehtbrnine merrie 4 jaar, id. 18 jaar donkerbrnine merrie 10 jaar, 8 koeien, waaronder ge kalfd en op de baat, 2 tweejarige vaarzen, stierkalf, 2 loopvarken, waarvan één drachtig, 20 kippen. Voorts 2 boerenwagens, 2 karren, ploegen en eegden in soorten, 2 slepers, cultivator, rolslede, snij- machiue met ros, peemoesel, zadels, krniwagens, aardappelhor, windmolen, zeeften, halve hectoliter, maten, zwing, waterbakken, tolhout, ponger- boomen, schoppen, rieken, vorken, melkontroomer Melotte, tnimelkarn en hetgeen meer zal worden geveild. my De verkooping van den waaronder 17 paarden en 22 stuks hoornvee, voor den heer J. VAN DALEN te St-Philipsland, op de door hem bewoonde hofstede „De Steenen Poort" aldaar is bepaald op Woensdag 25 Februari aanstaande. 14 25699 Notaris D. VAN DE VELDE- VELD (ook voor afbraak) en ERF aan de hofstede van den heer Iz. van 't Bot en 46 25651 met het zoogenaamde STAMPHUIS (in 2 perceelen) en GROND op het Stoofplein. Boekjes met kaart zijn na 15 Jannari a.s. verkrijgbaar ten kantore van genoemden notaris. üodergeteekenden verklaren GEEN lid te zijn van de Patroonsvereeeniging „Door Ver- eeniging Verbetering" en NIET met HUN aangekondigde 25688 Ph. SAKKO, Schilder. 19 G. P. ENGELVAART, Schilder. C. W. GELUK, Schilder. L. W. JANSEN, Schilder. C. J. LINDHOUT, Timmerman. A. DU BURCK, Timmerman. D. BURGERS, Metselaar. S. DE KORTE, Metselaar. De Deurwaarder M. C. VAN ELSiiCKER te Tholen zal, ten ver zoeke van de Erfgenamen van wijlen den Heer W. M. BIJNAGTE te Tholen. op des voormiddags om 10 uur, voor het sterfhuis op het Oudeland ouder Tholen, PUBLIEK VERKOOPEN Werkbank met IJzeren Schroef, ZageD, Reep met Blokken, Looper en Bok, Trekzagen, Kraanzaag, Schra gen, Ladders, Trap, Kruiwagen, Handrolblok, Arbeidersgereedsohap- pen. 44 26672 Voorts 17 Platen van 11 en 12 voet lengte, een partij Balken, For nuis en wat meer zal worden geveild. En daarna op de hofstede van den heer A. M. GELUK, ouder Tholen (Cereshof) ten verzoeke van genoem den heer Geluk metende 2.25 M. in omtrek. beslist goed soort PER STUK 40 CENT. 38 CENT PER ONS. 20 CENT PER ONS. THOLEN.10 25710 te HALSTEREN bij Bergen op Zoom HEERENHUIS voor klein ge zin met warande, remise, paardenstal, bloem- en moestnin aan billijke prijs. Te bevragen bij Mejoffr. C. GEERS, Markt 28 B.o.Z. 9 25681 Mevrouw VRIE$S, Academie singel IS te BREDA, vraagt eene ZINDELIJKE tegen HOOG LOON. 9 25682 Eeo tronwe vriend voor alle zwakken en lijdenden is de SAN- GUINOSE. Voor allen die door geestelijke of lichaamlijke inspanniüg uitgeput zijn voor alle oververmoeiden, voor herstellenden uit typhus of influenza, voor allen die niet goed op krachten kunnen komen, is een vertrouwde vriend, die hun spoedig de verloren krachten her geeft. De SANGUINOSE is een beproefd middel; bij honderden doctoren in binnen- en buitenland gunstig bekend. In al die ge vallen waarin een meDsch behoefte heeft aan een tonicum, is de Sanguinose het aangewezen middel. Want de Sanguinose is zuiver plantaardig, wordt door de zwakste gestellen verdragen, versterkt-, verrijkt en zuivert het bloed, wekt den eetlust op, overwint ver moeidheid en zenuwachtigheid en bevordert eene algemeene levens opgewektheid. SANGUNOSE kost per flexch f 2.—, 6 fl f 11.—, 12 fl f 21.—. Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK! VAN DAM Co., Den Haag, De Riemerstraat 2c/4. Flesschen worden teruggenomen. Te Tholen bij L. G. van Zaltbommel, te Bergen op Zoom bij H. G. van Kroon, Apoth. 60 17650 uit de Centrale Homoeopatische Apo theek van Dr. Willmar Schwabe te Leipzig zijn in ORIGINEELE-VER PAKKING verkrijgbaar in de apo theek van 12 8493 Zuivelsfraat, Bergen op Zoom Het BESTUUR van het WATER SCHAP OUD-VOSSEMEER maakt bskend, dat, ingevolge art. 33 2 van het Algemeen Reglement voor de Polders of Waterschappen in Zeeland, de namen van de wettelijke vertegenwoordigers of bevoegd ver klaarden door Ingelanden vóór I FEBRUARI a.s. schriftelijk aan het Bestuur medegedeeld moeten wordeD. De Ingelanden, die slechts een tijdelijke volmacht hebben verstrekt of hunne doorloopend verleeudo volmacht wecsehen te veranderen, gelieven dus biermede rekening te houden. Het Bestuur voornoemd, J. L. VAN GORSEL, Dijkgraaf. G. W. J. DE GRAAFF, 25705 32 Ontv.-Griffier. Het omvangrijke werk van 650 bladzijden bevat de geschiedenis van het ontstaan van ons eiland in de jaren van vóór Christus geboorte tot op heden, terwijl er aan zijn toegevoegd 13 KAARTEN waarop de oude en tegenwoordige gesteldheid is aangegeven. Het zoo uitgebreide werk is op zeer bevattelijke wijze geschreven en is van belang voor ieder inwoner van het eiland. Waar de oplage van het werk beperkt is en reeds tal van bestel lingen zijn ingekomen, is het voor hen die op het bezit van dit werk prijs stellen, geraden spoedig te bestellen. 44 25701 DE PRIJS IS F 7.90. FRANCO HUIS F 8.20. io Uw verkoudheid! Wacht niet, tot het vanzelf weer over gaat, waut dan heeft U kaDs, dat het nog weken en weken dnurt. Met de LIA-tabletten tegen hoest, verkoudheid, keelpijn kunt U binnen een paar dagen weer beter zijn. De LIA- tabletten oefenen een genezende werking uit op de ontstoken slijmvliezen. De LIA-tabletten kosten f 0.75 per doos bij alle apothekers en drogisten. Elke doos bevat 3 handige kokertjes. Eischt onze handteekeoing L. I. Akker, Rotterdam. 25278 45 Gedeponeerd Handelsmerk Goedkoopste adres voor: PIANO'S, AMERIKAANSCHE- 13 en KERKORGELS. 4035 Vraag geïllustreerde Prijscouranten Agent voor Tholen en omstreken de heer C. LABAN, organist. extra zwaar gevuld, met prima linnen (uitsluitend handwerk) leveren wij thans in de mee9t voorkomende maten direct uit voorraad tegen Ook groolen voorraad van ZEE GRAS-MATRASSEN, VLOKKEN en KAPOKBEDDEN, GEZOND- HEIDSMATRASSEN ENZ. WIEGEN en LEDIKANTEN in diverse houtsoorten en ijzer. THOLEN. 8 25709 GEVRAAGD een P.G. tegen 1 FEBRUARI, 25674 3 bij D. VERKERKE, N.Z. Haven 42, Bergen op Zoom,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1920 | | pagina 3